ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υπουργικές Αποφάσεις Επιστροφή    
Τμήματα της Επικράτειας στα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και του μισθολογικού κόστους του ν. 3299/2004, για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (19/10/08)


Αθήνα 19.10.2008, 22:02
Η παρακάτω απόφαση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β' αρ. 2141/15 Οκτωβρίου 2008 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. 45806 (6)
Καθορισμός τμημάτων της Επικράτειας στα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του μισθολογικού κόστους του ν. 3299/2004, για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/τ. Α΄/23.12.2004), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 5 παράγραφος 16 περίπτωση β΄ αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1628/2006 της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα.
3. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με κρατικές ενισχύσεις Περιφερειακού χαρακτήρα (98/C 74/2006).
4. Τον Κανονισμό 70/2001 Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου και ειδικότερα το Παράρτημα I αυτού «Ορισμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (L 10/13.1.2001), όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. XR 86/2007 καταχώρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθεστώτος Περιφερειακών Ενισχύσεων του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3522/2006, βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 1628/2006.
6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 206/τ.Α΄/2007 (ΦΕΚ 232/ τ.Α΄/19.9.2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165 Α΄) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».
9. Τις διατάξεις του π.δ. υπ’ αριθμ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ 57 Α΄) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
10. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. 1948/Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
11. Τις διατάξεις του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/τ.Α΄/4.12.1997) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
12. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ187/τ.Α΄/2004) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού».
13. Τις διατάξεις του π.δ. 122/2004 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
14. Τις διατάξεις του π.δ. 149/2005 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Α΄/22.8.2005) «Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης».
15. Tην υπ’ αριθμ. 17829/26.4.2006 (Φ.Ε.Κ. 574/τ.Β΄/8.5.2006) κοινή υπουργική απόφαση» για τον καθορισμό τμημάτων της Επικράτειας στα οποία δεν έχουν εφαρμογή τα κίνητρα της επιχορήγησης …», όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 33016/25.7.2007 (Φ.Ε.Κ. 1292/τ.Β΄/25.7.2007) κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης μισθολογικού κόστους του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, δεν έχουν εφαρμογή για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων του άρθρου 3 παρ. 1 περ. γi του ιδίου νόμου, που πραγματοποιούνται στα παρακάτω τμήματα της Επικράτειας:
1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Στη Νήσο Θάσο καθώς και στα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων του Νομού Καβάλας που έχουν μέτωπο στον αιγιαλό, όπως αυτά καθορίζονται από τα διοικητικά όρια των Πρωτοβαθμίων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι− οίκησης (Ο.Τ.Α.).
Η εξαίρεση δεν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων αστέρων (4*) καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών αστέρων (3*) εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.
2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
− Στο Νομό Θεσσαλονίκης.
− Στο Νομό Χαλκιδικής.
− Στα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων του Νομού Πιερίας που έχουν μέτωπο στον αιγιαλό, όπως αυτά καθορίζονται από τα διοικητικά όρια των Πρωτοβαθμίων Ο.Τ.Α., εκτός αν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) αστέρων καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών (3*) αστέρων εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.
3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Στο Δήμο Καστοριάς του Νομού Καστοριάς. Η εξαίρεση δεν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) αστέρων καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών (3*) αστέρων εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.
4. Περιφέρεια Ηπείρου.
Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πάργας (έδρα) του Δήμου Πάργας του Νομού Πρεβέζης καθώς και στο Δημοτικό Διαμέρισμα Συβότων του Δήμου Συβότων του Νομού Θεσπρωτίας.
Η εξαίρεση δεν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) αστέρων καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών (3*) αστέρων εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.
5. Περιφέρεια Θεσσαλίας.
− Στις Νήσους Σκιάθου και Σκοπέλου του Νομού Μαγνησίας.
− Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καλαμπάκας (έδρα) του Δήμου Καλαμπάκας του Νομού Τρικάλων.
6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
− Στο Νομό Κέρκυρας.
− Στο Νομό Ζακύνθου.
− Στο Νομό Λευκάδας καθώς και στον Νομό Κεφαλληνίας, πλην της Νήσου Ιθάκης, εκτός αν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) αστέρων καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών (3*) αστέρων εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.
7. Περιφέρεια Αττικής.
Όλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην των Νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων καθώς και των τμημάτων της Νομαρχίας Πειραιώς που οριοθετούνται στο ηπειρωτικό τμήμα της γεωγραφικής περιφέρειας της Πελοποννήσου.
8. Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Στο Δήμο Λουτρακίου−Περαχώρας του Ν. Κορινθίας.
9. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Στη Νήσο Σάμο του Νομού Σάμου.
Η εξαίρεση δεν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) αστέρων καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών (3*) αστέρων εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.
10. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
− Στις Νήσους Κω και Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου.
− Στις Νήσους Πάτμου και Καρπάθου του Νομού Δωδεκανήσου, εκτός αν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) αστέρων καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών (3*) αστέρων εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.
− Στις Νήσους Άνδρο, Αντίπαρο, Πάρο, Ίο, Μύκονο, Νάξο, Θήρα, Θηρασιά, Σίφνο και Σύρο του Νομού Κυκλάδων.
11. Περιφέρεια Κρήτης.
Όλη η Περιφέρεια Κρήτης.

Άρθρο 2
Τα διοικητικά όρια των Πρωτοβαθμίων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2539/1997 βάσει του οποίου έγινε η συγκρότηση όλων των Πρωτοβαθμίων Ο.Τ.Α. (Δήμοι και Κοινότητες).

Άρθρο 3
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν έχουν εφαρμογή για τις λοιπές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του τουρισμού του άρθρου 3 παρ. 1 περ. γ του ν. 3299/2004.
Επίσης δεν έχουν εφαρμογή για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων που πραγματοποιούνται στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ( Π.Ο.Τ.Α. )
2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν έχουν εφαρμογή για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων πέντε (5*) αστέρων.
3. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν έχουν εφαρμογή για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων που πραγματοποιούνται επί ακινήτων υψομέτρου άνω των 800 μέτρων.
4. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται:
α. Στο Νομό Θεσσαλονίκης, πλην της Επαρχίας Λαγκαδά και του τμήματος δυτικά του ποταμού Αξιού του Νομού Θεσσαλονίκης.
β. Στο Νομό Αττικής, πλην της Ζώνης της Λαυρεωτικής, όπως αυτή καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 37349/5.11.1991 (ΦΕΚ 950/τ.Β΄/18.11.1991) κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών, και της Επαρχίας Τροιζηνίας του Νομού Αττικής.
5. Η δημιουργία νέων κλινών που υλοποιούνται στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν ειδικές μορφές τουρισμού, υπόκειται στους περιορισμούς της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι η δαπάνη που θα προκύψει σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων εξαρτάται από το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/τ.Α΄/23.12.2004), όπως ισχύει και προβλέπεται από την ετήσια απόφαση καθορισμού κονδυλίων για την κάλυψη των δαπανών αυτών.

Άρθρο 5
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν μπορούν να τροποποιηθούν πριν από την παρέλευση διετίας από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved