ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υπουργικές Αποφάσεις Επιστροφή    
Σύστημα Διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (19/10/08)
 


Αθήνα 19.10.2008, 22:59
Η παρακάτω απόφαση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β' αρ. 2111/13 Οκτωβρίου 2008 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τα έγγραφα που αναφέρονται στο κείμενο θα τα βρείτε παρακάτω στο συνημμένο αρχείο).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. οικ. 67775/2493
Σύστημα Διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα», όπως ισχύει.
2. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013», όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας», η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.
7. Το π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999».
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/06 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
11. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).
12. Την υπ’ αριθμ. C/2007/5534/12.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).
13. Την υπ’ αριθμ. C/2007/5634−16.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002).
14. Την υπ’ αριθμ. C/2007/5528−9.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO003).
15. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις οποίες εγκρίθηκαν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις τύπου ΕΚΤ, για την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων.
16. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
17. Την υπ’ αριθμ. 36952/1275/2008 (ΦΕΚ 986/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ 599/Β) όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007.
18. Την υπ’ αριθμ. 3850/ΕΥΣ 523/2008 (ΦΕΚ 333/Β) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών για την Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007.
19. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης».
20. Την υπ’ αριθμ. 55582/1933/25.7.2008 (ΦΕΚ 1491/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης.
21. Την υπ’ αριθμ. 112282/31.7.2006 (ΦΕΚ 1094/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Σύστημα διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
22. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.
23. Την ανάγκη αξιολόγησης των ενεργειών ανθρωπίνων πόρων που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ ή από άλλους Πόρους, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα.
24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Ι
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΜΑ
Άρθρο 1
1. Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (εφ’ εξής ΓΓΔΚ και ΑΠ) του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας έχει την αρμοδιότητα του συντονισμού, της παρακολούθησης και της
διαχείρισης ενεργειών ανθρωπίνων πόρων.
Η ΓΓΔΚ και ΑΠ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και για την εξυπηρέτηση των αναγκών αξιολόγησης των σχεδίων ενεργειών που υποβάλλονται για έγκριση και χρηματοδότηση στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων, προβαίνει στη δημιουργία και στην ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών, το οποίο ονομάζεται Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (εφ’ εξής ΕΜΑ).
2. Το ΕΜΑ αποτελεί εργαλείο για την επιστημονική, τεκμηριωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας των παραπάνω παρεμβάσεων και λειτουργεί ως αναπόσπαστο μέρος των διαδικασιών διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης των ως άνω ενεργειών, όπως αυτές ορίζο−
νται στα εκάστοτε συστήματα διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.
Ο σκοπός του ΕΜΑ επιτελείται με τον ορισμό των μελών του, σύμφωνα με τα εκάστοτε συστήματα διαχείρισης, ως αξιολογητών των σχεδίων ενεργειών που υποβάλλονται για έγκριση και χρηματοδότηση, μετά από κάθε σχετική προκήρυξη στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων.
Οι διαδικασίες που τηρούνται για τον ορισμό και την απασχόληση των αξιολογητών στο έργο της αξιολόγησης των ενεργειών αυτών διέπονται από την παρούσα απόφαση.
3. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΜΑ δύναται να χρησιμοποιηθεί το μηχανογραφικό σύστημα (εφ’ εξής ΜΣ/ΕΜΑ), το οποίο έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (εφ’ εξής ΕΥΣΕΚΤ), η οποία υπάγεται στη ΓΓΔΚ και ΑΠ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΜΑ
Άρθρο 2
1. Η διαχείριση και η λειτουργία του ΕΜΑ υπάγεται στις αρμοδιότητες της ΕΥΣΕΚΤ. Στο πλαίσιο αυτής της Υπηρεσίας συγκροτείται πενταμελής επιτροπή, η οποία καλείται Διαρκής Γνωμοδοτική Επιτροπή του Ε.Μ.Α. (εφ’ εξής ΔΓΕ/ΕΜΑ).
2. Τα μέλη της ΔΓΕ/ΕΜΑ, τακτικά και αναπληρωματικά, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Στα μέλη της ΔΓΕ/ΕΜΑ δεν επιτρέπεται να έχουν την ιδιότητα του αξιολογητή, μέλους του ΕΜΑ. Η σύνθεση της ΔΓΕ/ΕΜΑ ορίζεται ως εξής:
α) o/η Προϊστάμενος/η της ΕΥΣΕΚΤ, ως Πρόεδρος με δύο αναπληρωτές του/της, ανώτερα στελέχη της ΕΥΣΕΚΤ,
β) ένας/μία εμπειρογνώμονας μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ ή ερευνητής κατηγορίας Α, Β, Γ, των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Κέντρων της χώρας ως μέλος, με δύο αναπληρωτές του/της, ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
γ) δύο εμπειρογνώμονες εξειδικευμένοι σε θέματα Ανθρωπίνων Πόρων ως μέλη, με τρεις αναπληρωτές τους, ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας·
δ) ένα ανώτερο στέλεχος των Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που υπάγονται σε αυτό ως μέλος, με δύο αναπληρωτές του ανώτερα στελέχη του Υπουργείου.
Για την προετοιμασία των φακέλων των υποψηφίων αξιολογητών καθώς και για τη διατύπωση εισήγησης προς την ΔΓΕ/ΕΜΑ προβλέπεται ως εισηγητής στέλεχος της Μονάδας Ε΄ της ΕΥΣΕΚΤ.
3. Η ΔΓΕ/ΕΜΑ συγκαλείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της. Ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία της ΔΓΕ/ΕΜΑ ρυθμίζονται με την απόφαση συγκρότησής της.
4. Έργο της ΔΓΕ/ΕΜΑ είναι:
i. η εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας, η ένταξη των υποψηφίων, ως αξιολογητών του ΕΜΑ, καθώς και η τροποποίηση των στοιχείων ένταξης των αξιολογητών.
ii. η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της αποτίμησης του έργου των αξιολογητών (άρθρο 10 της παρούσας).
iii. η επιλογή των αξιολογητών για την αξιολόγηση ενεργειών Ανθρώπινων Πόρων (άρθρο 9 της παρούσας).
5. Η ΔΓΕ/ΕΜΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των υποψηφίων ή τροποποίησης των στοιχείων του, ανακοινώνει το αποτέλεσμα της κρίσης της στον κάθε αξιολογητή, ατομικά, αποστέλλοντας το Ατομικό Δελτίο Αξιολογητή που δύναται να εκδίδεται αυτόματα από το ΜΣ/ΕΜΑ (Έντυπο 3, που περιέχεται στο Παράρτημα της παρούσας). Η ολοκλήρωση του έργου της ΔΓΕ/ΕΜΑ ανακοινώνεται κάθε φορά στη διαδικτυακή πύλη www. esfhellas.gr.
Ειδικότερα, το Ατομικό Δελτίο του Αξιολογητή περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία, με τα οποία ο αξιολογητής εντάσσεται και αναγνωρίζεται από το ΕΜΑ κατά την ημερομηνία έκδοσής του.
6. Σε περίπτωση ιδιαίτερου φόρτου εργασίας, κυρίως λόγω συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού αιτήσεων και κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της ΔΓΕ/ΕΜΑ, ο/η Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δύναται με απόφασή του να ορίσει επιπλέον Γνωμοδοτικές Επιτροπές, η σύνθεση των οποίων έχει ως εξής:
• Προϊστάμενος Μονάδας της ΕΥΣΕΚΤ ως Πρόεδρος, με δύο αναπληρωτές του, στελέχη της ΕΥΣΕΚΤ·
• Δύο (2) εμπειρογνώμονες ή ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ως μέλη, με τρεις (3) αναπληρωτές τους, στελέχη του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας·
• Δύο (2) ανώτερα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως μέλη, με τρεις (3) αναπληρωτές τους, στελέχη του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Για την προετοιμασία των φακέλων των υποψηφίων αξιολογητών καθώς και για την διατύπωση εισήγησης προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή προβλέπεται ως εισηγητής στέλεχος της Μονάδας Ε΄ της ΕΥΣΕΚΤ.
Οι επί πλέον Γνωμοδοτικές Επιτροπές έχουν ορισμένη χρονική διάρκεια. Ως μέλη τους μπορούν να ορίζονται μεταξύ άλλων και τα αναπληρωματικά μέλη της ΔΓΕ/ΕΜΑ.
Οι Επιτροπές αυτές εργάζονται παράλληλα με τη ΔΓΕ/ΕΜΑ στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που αυτή καθορίζει και με καθήκοντα όμοια με αυτά που περιγράφονται ανωτέρω γι’ αυτήν.
7. Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΜΑ υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΕΥΣΕΚΤ. Ειδικότερα η ΕΥ−
ΣΕΚΤ μεριμνά για:
• την προετοιμασία των συνόδων της ΔΓΕ/ΕΜΑ·
• την τήρηση, επικαιροποίηση και επιμέλεια λειτουργίας του ΜΣ/ΕΜΑ
• την προβολή του ΕΜΑ, με σκοπό την προσέλκυση νέων αξιολογητών και
• οποιοδήποτε θέμα προκύπτει σχετικό με τη διαχείριση και λειτουργία του ΕΜΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΜΑ
Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας στο ΕΜΑ
1. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για ένταξη στο ΕΜΑ, έχουν όσοι πληρούν κατ’ ελάχιστο τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
α. είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) ή κάτοχοι αντίστοιχων
τίτλων σπουδών σχολών της αλλοδαπής, συνοδευόμενων από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και
β. έχουν αποδεδειγμένα τουλάχιστον τριετή συνολική εμπειρία στον ιδιωτικό ή/και στο δημόσιο τομέα, που αφορά:
i. στο σχεδιασμό ή/και συντονισμό ή/και διαχείριση ή/και έλεγχο ενεργειών συγχρηματοδοτούμενων από Κοινοτικούς Πόρους, ή/και σε μελετητικές και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων ή
ii. στη διδασκαλία σε συναφές αντικείμενο ή
iii. επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους, βάσει πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
2. Εναλλακτικά στους παραπάνω όρους α και β της παρ.1 επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας για ένταξη στο ΕΜΑ σε κατόχους πτυχίων μεταπτυχιακών σπουδών σχετικών με ένα από τα εννέα θεματικά πεδία του ΕΜΑ, σε συνδυασμό με την κατά τα ανωτέρω 1.β επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους. Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για την ισοτιμία. Η σχετικότητα του πτυχίου των μεταπτυχιακών σπουδών με τα θεματικά πεδία του ΕΜΑ επιβεβαιώνεται από τη ΔΓΕ/ΕΜΑ.
3. Εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για ένταξη στο ΕΜΑ:
α. Οι ιδιοκτήτες, μέτοχοι, εταίροι ή μέλη Δ.Σ. δομών Σ.Ε.Κ., Σ.Υ.Υ. και εξειδικευμένων κέντρων ή όσοι συνεργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας με τις εν λόγω δομές ή έχουν βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 3ου βαθμού με ιδιοκτήτες, μετόχους, εταίρους, μέλη Δ.Σ. ή τα διευθυντικά στελέχη (Δ/ντες, Δ/ντες σπουδών, Δ/ντες θεματικών τομέων, υπαλλήλους κ.ο.κ.) των δομών Σ.Ε.Κ., Σ.Υ.Υ. και εξειδικευμένων κέντρων.
β. Οι έχοντες συμπεριληφθεί στα Μητρώα Εκπαιδευτών και στελεχών Σ.Υ.Υ του ΕΚΕΠΙΣ.

Άρθρο 4
Πρόσθετα κριτήρια για την ένταξη στο ΕΜΑ
1. Κάθε υποψήφιος, εφ’ όσον πληροί τους ελάχιστους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσης, δικαιούται να ενταχθεί στο ΕΜΑ. Εντάσσεται δε με βάση το σύνολο των τυπικών προσόντων και της επαγγελματικής εμπειρίας που διαθέτει.
2. Για το σκοπό αυτό, το σύνολο των κριτηρίων που προσμετρούνται συμπληρωματικά είναι:
α. Ως προς τους τίτλους σπουδών των υποψηφίων, εκτός από τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, συνυπολογίζονται επίσης τα εξής:
• μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών επιπέδου master ή διδακτορικής διατριβής·
• επιμόρφωση ελάχιστης διάρκειας 200 ωρών, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών·
• άριστη γνώση ξένης γλώσσας, η οποία να προκύπτει από τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
β. Ως προς την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων συνυπολογίζεται επίσης η συνολική επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων στους άξονες, που ορίζονται στον όρο
β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 5
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας και την ένταξη στο ΕΜΑ
Ο φάκελος υποψηφιότητας, που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στο ΕΜΑ, ή να τροποποιήσουν στοιχεία τους, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 της παρούσας, περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας στο ΕΜΑ ή τροποποίησης στοιχείων μελών του ΕΜΑ (Έντυπο 1.1, που περιέχεται στο Παράρτημα της παρούσας). Το έντυπο αυτό διατίθεται μέσω του διαδικτύου από τη διαδικτυακή πύλη (
http://www.esfhellas.gr).
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος:
• δεν είναι ιδιοκτήτης, μέτοχος, εταίρος ή μέλος Δ.Σ. δομών ΣΕΚ ή ΣΥΥ ή εξειδικευμένων κέντρων·
• δεν συνεργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας με τις εν λόγω δομές·
• δεν έχει βαθμό συγγένειας εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι 3ου βαθμού με ιδιοκτήτες, μετόχους, εταίρους, μέλη Δ.Σ. ή με διευθυντικά στελέχη (Δ/ντές, Δ/ντες σπουδών, Δ/ντές θεματικών τομέων, υπαλλήλους κ.ο.κ.) των δομών ΣΕΚ, ΣΥΥ και εξειδικευμένων κέντρων·
• δεν είναι μέλος του μητρώου εκπαιδευτών ή στελεχών Σ.Υ.Υ του ΕΚΕΠΙΣ
• σε περίπτωση επιλογής του για αξιολόγηση σχεδίων ενεργειών:
− δεν θα συνεργασθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τους αναδόχους που υλοποιούν ενέργειες, αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, για όσο χρόνο διαρκεί η υλοποίηση των ενεργειών αυτών·
− δεν έχει εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει συνεργασία με τους προτείνοντες την ενέργεια φορείς.
3. Αντίγραφα για τους τίτλους σπουδών από σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ή της αλλοδαπής, ως εξής:
• τίτλοι σπουδών από σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού (ΑΕΙ ή ΤΕΙ),
• πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, για τους τίτλους σπουδών ή τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών επιπέδου master ή διδακτορικής διατριβής που αποκτήθηκαν σε σχολές της αλλοδαπής,
• βεβαιώσεις παρακολούθησης, για την επιμόρφωση ελάχιστης διάρκειας 200 ωρών, στις οποίες να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, ο φορέας υλοποίησης, το αντικείμενο της επιμόρφωσης, η διάρκεια, καθώς επίσης και η ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος επιμόρφωσης,
• αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
4. Αντίγραφα βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας ή άλλων δικαιολογητικών εγγράφων, από τα οποία να προκύπτει με σαφήνεια η απαιτούμενη ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, καθώς και αντίγραφα
βεβαιώσεων για όποια πρόσθετη επαγγελματική εμπειρία διαθέτει ο υποψήφιος.

Άρθρο 6
Διαδικασία για την ένταξη των υποψηφίων στο ΕΜΑ
1. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στο ΕΜΑ μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα, οποτεδήποτε οι ίδιοι θεωρούν ότι πληρούν τους όρους υποβολής υποψηφιότητας. Για το σκοπό αυτό υποβάλλουν στη ΔΓΕ/ΕΜΑ φάκελο υποψηφιότητας σε έντυπη και ηλεκτρονική (on line) μορφή, για τον οποίο και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου. Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο ως άνω άρθρο 5 απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως εξής:
α. το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας στο ΕΜΑ (Έντυπο 1.1), συμπληρωμένο ηλεκτρονικά, εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο από τον ενδιαφερόμενο. Η συμπλήρωση του καθώς και η ηλεκτρονική υποβολή έχουν προηγηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης (
http://www.esfhellas.gr). Η έντυπη υποβολή του γίνεται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Διαρκή Γνωμοδοτική Επιτροπή ΕΜΑ, ΕΥΣΕΚΤ·
β. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 5 της παρούσας·
γ. την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 της παρούσας, στην οποία να βεβαιώνεται επίσης το αληθές και η ακρίβεια των αναφερομένων στοιχείων.
Ο κάθε φάκελος υποψηφιότητας, που υποβάλλεται είναι σφραγισμένος και συνοδεύεται από απλή αίτηση του ενδιαφερομένου.
2. Οι φάκελοι υποψηφιότητας συγκεντρώνονται στην ΕΥΣΕΚΤ, όπου αποσφραγίζονται, ελέγχεται η αντιστοιχία τους με το ηλεκτρονικά υποβληθέν έντυπο και προετοιμάζεται η παρουσίασή τους στη ΔΓΕ/ΕΜΑ, βάσει των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται σ’ αυτούς ή των συμπληρωματικών που ζητούνται από τους υποψηφίους.
Η αποτύπωση του ελέγχου από την ΕΥΣΕΚΤ δύναται να γίνει ηλεκτρονικά στο ΜΣ/ΕΜΑ (Έντυπο 1.2, που περιέχεται στο Παράρτημα της παρούσης). Σε κάθε περίπτωση, ακολουθεί η εκτύπωση του εντύπου και η υπογραφή του από τα μέλη της ΔΓΕ/ΕΜΑ.
3. Η ΔΓΕ/ΕΜΑ κατά τη σύνοδό της εξετάζει επί της ουσίας τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, ως εξής:
α) Καταρχάς, αποφαίνεται σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης ή μη του κάθε υποψηφίου στο ΕΜΑ, σύμφωνα με τους αναφερόμενους ως ελάχιστους όρους και προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας (άρθρο 3 της παρούσας).
Η αποτύπωση της κρίσης της ΔΓΕ/ΕΜΑ για τη μη ένταξη των υποψηφίων, που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 3 της παρούσας, γίνεται ηλεκτρονικά στο ΜΣ/ΕΜΑ (Έντυπο 1.2). Σε κάθε περίπτωση, ακολουθεί η εκτύπωση του εντύπου και η υπογραφή τους από τα μέλη της ΔΓΕ/ΕΜΑ.
β) Στη συνέχεια, η ΔΓΕ/ΕΜΑ προβαίνει σε έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων των φακέλων των υποψηφίων για την ένταξη των οποίων έχει ήδη αποφανθεί θετικά, σε σχέση με τα κριτήρια ένταξης του άρθρου 4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω (α) και (β) διαδικασιών, η ΔΓΕ/ΕΜΑ καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους, για την ένταξη των οποίων έχει αποφανθεί θετικά. Η συνέντευξη διεξάγεται σε χρόνο και χώρο που ορίζει η ΔΓΕ/ΕΜΑ, κατ’ αυτήν δε διενεργείται ποιοτική αξιολόγηση, όπου διαπιστώνεται η επάρκεια και καταλληλότητα των υποψήφιων αξιολογητών και ειδικότερα εξετάζεται η συνάφεια των απαντήσεων των υποψηφίων με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους φακέλους υποψηφιότητας τους και αφορά στα εξής:
− σε τυχόν διευκρινίσεις των στοιχείων των τυπικών προσόντων ή/και της επαγγελματικής εμπειρίας που περιέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας,
− στην ποιοτική αξιολόγηση των στοιχείων των τυπικών προσόντων, της επαγγελματικής εμπειρίας και της προσωπικότητας των υποψηφίων,
− στην αναγνώριση των υποψηφίων στα θεματικά πεδία και στις ομάδες στόχους, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.
Η αποτύπωση της κρίσης της ΔΓΕ/ΕΜΑ για τις παραπάνω (α) έως και (γ) διαδικασίες, γίνεται ηλεκτρονικά στο ΜΣ/ΕΜΑ (Έντυπο 1.2). Σε κάθε περίπτωση, ακολουθεί η εκτύπωση του εντύπου και η υπογραφή του από τα μέλη της ΔΓΕ/ΕΜΑ.
4. Όλα τα Έντυπα 1.1 και 1.2 με την κρίση της ΔΓΕ/ΕΜΑ για όλους τους υποψήφιους αξιολογητές συγκεντρώνονται στην ΕΥΣΕΚΤ, όπου:
− επικαιροποιείται το ΜΣ/ΕΜΑ, βάσει των επαληθευμένων στοιχείων των Εντύπων 1.1 και 1.2.
− αποδίδεται αυτόματα από το ΜΣ/ΕΜΑ ένας μοναδικός αριθμός μητρώου (ΑΜ/ΕΜΑ).
− εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων για την ένταξη των νέων μελών στο ΕΜΑ, η οποία περιλαμβάνει το επώνυμο, το όνομα και τον αριθμό μητρώου των νέων μελών. Με την απόφαση αυτή ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξης στο ΕΜΑ.
− εκδίδεται αυτόματα από το ΜΣ/ΕΜΑ, το Ατομικό Δελτίο του Αξιολογητή (Έντυπο 3).
5. Η ΔΓΕ/ΕΜΑ ενημερώνει τους αξιολογητές σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 7
Διαδικασία και κριτήρια για την αναγνώριση των αξιολογητών
1. Οι αξιολογητές μέλη του ΕΜΑ αναγνωρίζονται, βάσει των τυπικών τους προσόντων, της επαγγελματικής τους εμπειρίας και των προτιμήσεών τους σε:
α. θεματικά πεδία και ομάδες στόχους,
β. διοικητικές περιφέρειες της χώρας, όπως αυτά ορίζονται στις ενότητες 12, 13 και 14 του εντύπου 1.1 του παραρτήματος της παρούσης. Αντίστοιχα πεδία περιλαμβάνονται στο έντυπο υποβολής υποψηφιότητας στο ΕΜΑ ή τροποποίησης στοιχείων μελών του ΕΜΑ.
2. Ο κάθε αξιολογητής αναγνωρίζεται σε θεματικά πεδία και ομάδες στόχους του ΕΜΑ, από τη ΔΓΕ/ΕΜΑ, σύμφωνα με τη συνάφεια των τυπικών του προσόντων και της επαγγελματικής του εμπειρίας με κάποια από αυτά.
Ο κάθε αξιολογητής αναγνωρίζεται τουλάχιστον σε ένα (1) και το πολύ σε τέσσερα (4) θεματικά πεδία (κωδικοί Α της ενότητας 12 του εντύπου 1.1.) και το πολύ σε πέντε (5) ομάδες στόχους. Η συνάφεια πρέπει να προκύπτει διαζευκτικά από την ύπαρξη ενός τουλάχιστον από τα τρία παρακάτω στοιχεία:
• το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του, βάσει πτυχίου ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
• την ύπαρξη επαγγελματικής δραστηριότητας, συναφούς με το αντικείμενο των σπουδών του, στο πλαίσιο του άξονα iii του άρθρου 3 της παρούσας,
• την ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής εμπειρίας, συναφούς με το συγκεκριμένο θεματικό πεδίο ή την ομάδα στόχο, η οποία εντάσσεται στον έναν ή και στους δύο άλλους άξονες (i, ii), του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.
Για να προσμετρηθεί ο χρόνος εμπειρίας σε κάποιον άξονα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μονοετής εμπειρία για το αντίστοιχο θεματικό πεδίο ή την ομάδα στόχο, στον ίδιο άξονα.
3. Ο κάθε αξιολογητής αναγνωρίζεται σε έξι (6) το πολύ από τις δεκατρείς (13) διοικητικές περιφέρειες της χώρας, με βάση τις προτιμήσεις, που ο ίδιος δηλώνει στο έντυπο υποβολής υποψηφιότητας στο ΕΜΑ ή τροποποίησης στοιχείων μελών του ΕΜΑ.

Άρθρο 8
Η τροποποίηση των στοιχείων ένταξης του αξιολογητή
1. Η τροποποίηση των στοιχείων με τα οποία κάθε αξιολογητής είναι ενταγμένος στο ΕΜΑ ενεργοποιείται από τον ίδιο τον αξιολογητή, ο οποίος οφείλει να ενημερώνει τη ΔΓΕ/ΕΜΑ για τις μεταβολές που προκύπτουν στα στοιχεία του. Η τροποποίηση αφορά στις μεταβολές:
α) των προσωπικών στοιχείων (ενότητες 1 έως και 4 του εντύπου 1.1 του Παραρτήματος της παρούσας),
β) των τυπικών προσόντων ή/και της επαγγελματικής εμπειρίας (ενότητες 5 έως και 11 του εντύπου 1.1 του Παραρτήματος της παρούσας),
γ) των προτιμήσεων του ως προς τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας (ενότητα 13 του εντύπου 1.1 του Παραρτήματος της παρούσας).
2. Η διαδικασία που ακολουθείται για την τροποποίηση των στοιχείων κάθε αξιολογητή μέλους τους ΕΜΑ στις ως άνω (α) και (γ) περιπτώσεις, έχει ως εξής:
α) Το αίτημα για την τροποποίηση των προσωπικών στοιχείων υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη
www.esfhellas.gr κάθε φορά που προκύπτει μια τέτοια μεταβολή. Τα νέα προσωπικά στοιχεία καταχωρούνται αμέσως με ευθύνη της ΕΥΣΕΚΤ, στο ΜΣ/ΕΜΑ, οπότε και τίθενται σε ισχύ.
β) Το αίτημα για τροποποίηση των προτιμήσεων του αξιολογητή ως προς τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη
www.esfhellas.gr μόνον μια φορά κάθε δώδεκα μήνες. Οι προτεινόμενες μεταβολές, καταχωρούνται με ευθύνη της ΕΥΣΕΚΤ στο ΜΣ/ΕΜΑ, οπότε οι νέες προτιμήσεις του αξιολογητή τίθενται σε ισχύ.
3. Η διαδικασία που ακολουθείται για την τροποποίηση των στοιχείων των τυπικών προσόντων ή/και της επαγγελματικής εμπειρίας (ως άνω (β) περίπτωση) είναι η ίδια με αυτήν που περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας για την ένταξη στο ΕΜΑ.
Για την τροποποίηση των στοιχείων των τυπικών προσόντων ή/και της επαγγελματικής εμπειρίας οι ενδιαφερόμενοι αξιολογητές υποβάλλουν στη ΔΓΕ/ΕΜΑ φάκελο τροποποίησης στοιχείων σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, κάθε φορά που προκύπτει μια τέτοια μεταβολή. Ο φάκελος τροποποίησης στοιχείων περιλαμβάνει:
α) ηλεκτρονικά συμπληρωμένες, εκτυπωμένες και υπογεγραμμένες μόνο τις αντίστοιχες ενότητες του Εντύπου 1.1, για τις οποίες ο αξιολογητής θέλει να τροποποιήσει τα στοιχεία του,
β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αφορούν τις περιγραφόμενες μεταβολές, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
Ο σχετικός φάκελος, που υποβάλλεται είναι σφραγισμένος και συνοδεύεται από απλή αίτηση του ενδιαφερομένου.
Οι φάκελοι τροποποίησης στοιχείων συγκεντρώνονται Proslipsis.gr στην ΕΥΣΕΚΤ, όπου αποσφραγίζονται και μετά από τον αντίστοιχο έλεγχο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της παρούσας, παρουσιάζονται στη ΔΓΕ/ΕΜΑ, η οποία αποφαίνεται για:
• την αποδοχή ή μη της τροποποίησης των στοιχείων, που έχουν υποβληθεί,
• την πιθανή αναγνώριση των αξιολογητών σε νέα θεματικά πεδία και νέες ομάδες στόχους, σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία.
Σε περίπτωση, που αιτήματα τροποποίησης αλληλοσυγκρούονται, η ΔΓΕ/ΕΜΑ λαμβάνει υπόψη αυτά, που έχουν υποβληθεί με τη νεώτερη χρονολογικά αίτηση. Δεν παρουσιάζονται στη ΔΓΕ/ΕΜΑ αιτήματα τροποποίησης, που έχουν ήδη απορριφθεί στο παρελθόν συνολικά η μερικά, εάν δεν υποστηρίζονται με νέα δικαιολογητικά στοιχεία.
Η καταχώρηση των στοιχείων στη διαδικασία των ως άνω περιπτώσεων 1.(α) και 1.(γ), καθώς επίσης και η αποτύπωση της κρίσης της ΔΓΕ/ΕΜΑ για τη διαδικασία της ως άνω περίπτωσης (β) γίνεται ηλεκτρονικά στο ΜΣ/ΕΜΑ (Έντυπο 1.2). Ακολουθεί η εκτύπωση του εντύπου και η υπογραφή του από τα μέλη της ΔΓΕ/ΕΜΑ.
4. Όλα τα Έντυπα 1.1 και 1.2 με την κρίση της ΔΓΕ/ΕΜΑ για την τροποποίηση των στοιχείων των αξιολογητών, συγκεντρώνονται στην ΕΥΣΕΚΤ, όπου:
• επικαιροποιείται το ΜΣ/ΕΜΑ, βάσει των επαληθευμένων στοιχείων των Εντύπων 1.1 και 1.2·
• εκδίδεται αυτόματα από το ΜΣ/ΕΜΑ, το Ατομικό Δελτίο του Αξιολογητή (Έντυπο 3), στο οποίο έχουν ενσωματωθεί τα νέα στοιχεία, τα οποία η ΔΓΕ/ΕΜΑ έχει αποδεχθεί για κάθε αξιολογητή.
5. Η ΔΓΕ/ΕΜΑ ενημερώνει τους αξιολογητές για το σύνολο των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στα στοιχεία τους, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 της παρούσας.
6. Σε περίπτωση διαγραφής αξιολογητή από το ΕΜΑ, κατόπιν αίτησής του ή λόγω ασυμβιβάστου, το σχετικό πρακτικό της ΔΓΕ/ΕΜΑ αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο, κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και ενημερώνεται το ΜΣ/ ΕΜΑ.

Άρθρο 9
Η επιλογή των αξιολογητών του ΕΜΑ
1. Οι αξιολογητές, προκειμένου να απασχοληθούν στο έργο της αξιολόγησης σχεδίων ενεργειών ανθρωπίνων πόρων, επιλέγονται από το ΕΜΑ με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που τίθενται κάθε φορά και σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά τόσο των προς αξιολόγηση ενεργειών, όσο και των ίδιων των αξιολογητών.
2. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται κάθε φορά που κάποιος ενδιαφερόμενος φορέας προτίθεται να προχωρήσει σε αξιολόγηση σχεδίων ενεργειών ανθρωπίνων πόρων και διατυπώνει ανάλογο αίτημα προς τη ΔΓΕ/ΕΜΑ. Η επιλογή των αξιολογητών γίνεται από τη ΔΓΕ/ΕΜΑ.
Στο αίτημα του, ο φορέας θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα ακόλουθα καθώς και ό,τι άλλο στοιχείο ο ίδιος κρίνει απαραίτητο για το έργο του:
• το αντικείμενο των σχεδίων ενεργειών ανθρωπίνων πόρων, που θα αξιολογηθούν·
• τα κριτήρια, βάσει των οποίων επιθυμεί να γίνει η επιλογή των αξιολογητών,
• τις προτεραιότητες των κριτηρίων που θέτει·
• το πλήθος των αξιολογητών, που απαιτείται·
• την προθεσμία, μέσα στην οποία είναι απαραίτητη η απάντηση στο αίτημα του.
Σημειώνεται επίσης ότι τα κριτήρια, τα οποία θέτει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος φορέας, πρέπει να είναι σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο σύστημα διαχείρισης και αξιολόγησης, που διέπει τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις ενέργειες που θα αξιολογηθούν, καθώς επίσης και να λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα που τηρούνται για κάθε αξιολογητή στο ΕΜΑ.
Η ΔΓΕ/ΕΜΑ αφού λάβει υπόψη τα κριτήρια του ενδιαφερόμενου φορέα, προβαίνει στην επιλογή των αξιολογητών, βάσει των στοιχείων με τα οποία αυτοί είναι ενταγμένοι στο ΕΜΑ και αναγνωρίζονται από το ΕΜΑ.
Η ΔΓΕ/ΕΜΑ, με βάση τα εκάστοτε κριτήρια επιλογής, εκδίδει ονομαστικό πίνακα αξιολογητών, που ικανοποιούν τα σχετικά κριτήρια και τις προτεραιότητες που έχουν ζητηθεί, τον οποίο και διαβιβάζει στον ενδιαφερόμενο φορέα, με παράλληλη κοινοποίηση στους αναφερόμενους αξιολογητές.
Σημειώνεται ότι τα μέλη του ΕΜΑ, που εργάζονται ως προϊστάμενοι ή στελέχη Ειδικών Υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2860/2000 και του ν. 3614/2007, όπως ισχύουν, δεν μπορούν να απασχοληθούν στο έργο της αξιολόγησης εφόσον αυτές οι Ειδικές Υπηρεσίες έχουν στην αρμοδιότητά τους, ως Διαχειριστική Αρχή ή Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου γίνεται η σχετική αξιολόγηση.

Άρθρο 10
Η αποτίμηση του έργου των αξιολογητών
1. H αποτίμηση του έργου των αξιολογητών στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του έργου που παρέχουν κατά την άσκηση τους ρόλου τους ως αξιολογητών, καθώς και στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός αξιόπιστου και ικανού μητρώου αξιολογητών, που θα συμβάλει μακρο− πρόθεσμα στη βελτίωση της ποιότητας των έργων που υλοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων.
2. Το έργο κάθε αξιολογητή μέλους του ΕΜΑ, μετά από τη συμμετοχή του σε αξιολόγηση σχεδίων ενεργειών, αποτιμάται από τον Φορέα από τον οποίο έχει κληθεί για το σκοπό αυτό.
3. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την αποτίμηση του έργου των αξιολογητών έχουν ως εξής:
α. Η συνέπεια των αξιολογητών·
β. Η ποιότητα συνεργασίας με τους φορείς υλοποίησης (δικαιούχους)·
γ. Η προθυμία συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης και η ανταπόκρισή τους στις διαδικασίες που τηρεί ο φορέας κατά την αξιολόγηση σχεδίων ενεργειών ·
4. Ο Φορέας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των σχεδίων ενεργειών, οφείλει να αποστείλει έκθεση στην ΔΓΕ/ΕΜΑ που θα περιλαμβάνει τον κατάλογο των αξιολογητών που συμμετείχαν με τυχόν παρατηρήσεις ή επισημάνσεις για το έργο τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Η ΔΓΕ/ΕΜΑ λαμβάνει υπ’ όψη τη σχετική έκθεση κατά τη διαδικασία επιλογής των αξιολογητών.

ΜΕΡΟΣ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11
1. Κατά το μεταβατικό διάστημα έως την προσαρμογή του υπάρχοντος ΜΣ/ΕΜΑ στις διατάξεις της παρούσας και εφόσον απαιτηθεί η ΔΓΕ/ΕΜΑ δύναται εναλλακτικά να χρησιμοποιήσει και άλλα λογισμικά εργαλεία. Τα προκύπτοντα από τη χρήση των ως άνω λογισμικών έγγραφα και στοιχεία θα έχουν ισότιμη ισχύ και κύρος.
2. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης αποτελεί το Παράρτημα, που ακολουθεί και περιλαμβάνει: Έντυπο 1.1: Υποβολή υποψηφιότητας στο ΕΜΑ ή Τροποποίηση στοιχείων μελών του ΕΜΑ.
Έντυπο 1.2: Ένταξη υποψηφίων στο ΕΜΑ ή μεταβολή στοιχείων μελών του ΕΜΑ.
Έντυπο 2: Αποτίμηση του έργου των Αξιολογητών.
Έντυπο 3: Ατομικό Δελτίο Αξιολογητή.
3. Αξιολογητές που είναι μέλη του ΕΜΑ πριν την έκδοση της παρούσας παραμένουν μέλη του ΕΜΑ, εφ’ όσον δεν εμπίπτουν σε μια από τις εξαιρέσεις της παρ. 3 του άρθρου 3. Η ΔΓΕ/ΕΜΑ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά.

Άρθρο 12
Κατάργηση κοινής υπουργικής απόφασης
Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθμ. 112282/31.7.2006 (ΦΕΚ 1094/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 112282/31.7.2006 (ΦΕΚ 1094/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που καταργείται με την παρούσα, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ (2000−2006) και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

Άρθρο 13
Ισχύς της παρούσας
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα έγγραφα που αναφέρονται στο κείμενο.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Αιτήσεις και δικαιολογητικά (αρχείο pdf 1,26 mb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved