ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υπουργικές Αποφάσεις Επιστροφή    
Ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμός και Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (20/10/08)


Αθήνα 20.10.2008, 07:12
Η παρακάτω απόφαση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β' αρ. 2053/6 Οκτωβρίου 2008 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 121208/Γ6 (1)
Ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμός και Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

OI YΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 παρ. 18 του ν.2817/14.3.2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 τ.Α΄/14.3.2000)
2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/95 (Α΄ 247)
4. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄57).
5. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», (ΦΕΚ Β΄ 1948/3.10.2007).
6. Του π.δ. 103/2004 (Α΄70) «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων».
7. Την υπ’ αριθμ. Υ 251/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του ΥΠΕΠΘ». (ΦΕΚ Β΄ 1944/2007)
8. Τις εισηγήσεις των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων, Διευθύνσεων Δ.Ε. και των Κ.Δ.Α.Υ.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες :
Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού : Ετήσια δαπάνη ύψους 27.528 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος περιορίζεται στο ποσό των 9.176 ΕΥΡΩ περίπου. Η εν λόγω δαπάνη τόσο κατά το τρέχον οικονομικό έτος όσο και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ.19−220, ΚΑΕ 0227).
Β. Επί του Προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού : Ετήσια δαπάνη ύψους 424.800 ΕΥΡΩ περίπου, από την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των ιδρυομένων και αναβαθμιζόμενων σχολικών μονάδων, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος περιορίζεται στο ποσό των 141.600 .ΕΥΡΩ, περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
Γ. Επί του Προϋπολογισμού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Δαπάνη τρέχοντος οικ. έτους 2008 ύψους 354.000 ΕΥΡΩ περίπου, από την προμήθεια του πάγιου εξοπλισμού των ιδρυομένων και αναβαθμιζόμενων σχολικών μονάδων, η οποία θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού χρήσης 2008 του ΟΣΚ ή από αποθέματα του εξοπλισμού του, αποφασίζουμε:
Ι. Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2008 – 2009 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής κατά Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Δ.Ε. ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EKΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. Τ.Ε. στο 1ο ΓΕ.Λ. Ν. Μηχανιώνας
2. Παράρτημα του 1ου Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Θεσσαλονίκης για μαθητές με προβλήματα όρασης με τις εξειδικεύσεις του 1ου ΕΕΕΕΚ Θεσσαλονίκης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Καλινδοίων
2. Τ.Ε. στο 3ο Γυμνάσιο Εχεδώρου
3. Τ.Ε. στο 4ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης
4. Τ.Ε. στο 3ο Γυμνάσιο Χορτιάτη
5. Τ.Ε. στο ΓΕΛ Πεύκων
6. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Αγίου Γεωργίου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
1. Τ.Ε. στο Εσπερινό Γυμνάσιο Βέροιας
2. ΤΕΕ (ΕΠΑΓ) Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Βέροιας με τους τομείς:
Α) Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με τις ειδικότητες:
1. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων
2. Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Β) Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών με ειδικότητα:
1. Κεραμικής−Πηλοπλαστικής
Γ) Τομέας Μηχανολογικός με ειδικότητα:
1. Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
1. Τ.Ε. στο 2ο Γυμνάσιο Κρύας Βρύσης
2. Τ.Ε. στο 2ο Γυμνάσιο Αριδαίας
3. Τ.Ε. στο 2ο Γυμνάσιο Σκύδρας
4. Τ.Ε. στο 1ο ΕΠΑΛ Έδεσσας
5. Τ.Ε. στο 1ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
6. Τ.Ε. στο 2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
1. Τ.Ε. στο 1o Γυμνάσιο Κατερίνης
2. Τ.Ε. στο 3o Γυμνάσιο Κατερίνης
3. Τ.Ε. στο 4o Γυμνάσιο Κατερίνης
4. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Μακρυγιάλου
5. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Περίστασης
6. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Ρητίνης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
1. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Λιβαδιάς Σερρών
2. ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Κύκλου με τους
Τομείς:
Α) Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης με ειδικότητες:
1. Υπαλλήλων Διοίκησης
2. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Β) Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών με ειδικότητα:
1. Αργυροχρυσοχοϊας
Γ) Τομέας Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης με ειδικότητα:
1. Υφάσματος– Ένδυσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
1. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Πολυγύρου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EKΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Οινόης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
1. Τ.Ε. στο 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης
2. Τ.Ε. στο 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1. Τ.Ε. στο 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EKΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
1. Τ.Ε. στο 2o Γυμνάσιο Ορεστιάδας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
1. Τ.Ε. στο 5o Γυμνάσιο Καβάλας
2. Τ.Ε. στο 4o ΕΠΑΛ Καβάλας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
1. Τ.Ε. στο 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ
1. Τ.Ε. στο 1o ΕΠΑΛ Άρτας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Παρακαλάμου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Σκοπέλου
2. Τ.Ε. στο 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας Βόλου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1. Τ.Ε. στο 2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
1. Τ.Ε. στο Εσπερινό Γυμνάσιο Χαλκίδας
2. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Λίμνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1. Τ.Ε. στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου
2. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Αντιρρίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
1. Δύο (2) Τ.Ε. στο 2ο Γυμνάσιο Βριλησσίων
2. Τ.Ε. στο 2ο Γυμνάσιο Ν. Ηρακλείου
3. Τ.Ε. στο 2ο Γυμνάσιο Ν. Ψυχικού
4. Τ.Ε. στο 4ο ΓΕΛ Χαλανδρίου
5. Τ.Ε. στο 4ο ΓΕΛ Χαλανδρίου (τυφλών)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
1. Τ.Ε. στο 1ο ΓΕΛ Αιγάλεω (για μαθητές με προβλήματα όρασης)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
1. Τ.Ε. στο 6ο Γυμνάσιο Γλυφάδας
2. Τ.Ε. στο 1ο Γυμνάσιο Ελληνικού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Τ.Ε. στο 1o Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων
2. ΤΕΕ (Επαγγελματικό Γυμνάσιο) Ειδικής Αγωγής
Ελευσίνας Α΄ Βαθμίδας με τους τομείς :
Α) Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος με ειδικότητες:
1. Κηπουρικής - Ανθοκομίας
2. Διατροφής – Μαγειρικής − Ζαχαροπλαστικής
Β) Τομέας Αισθητικής− Κομμωτικής με ειδικότητα:
1. Κομμωτικής και Αισθητικής Τέχνης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
1. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Καμινίων
2. Τ.Ε. στο 1ο Γυμνάσιο Αγ. Ι. Ρέντη
3. 2ο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Πειραιά «ΑΝΟΙΞΗ» με εξειδικεύσεις:
1. Αυτόνομης Διαβίωσης
2. Προεπαγγελματικών δεξιοτήτων
3. Μαγειρικής−Ζαχαροπλαστικής
4. Κεραμικής−Πηλοπλαστικής
5. Συσκευασίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
1. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Κρανιδίου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
1. Τ.Ε. στο 1o Γυμνάσιο Κορίνθου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
1. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Κυπαρισσίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
1. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Κεραμειών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
1. Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Proslipsis.gr και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Λευκάδας με εξειδικεύσεις :
α) Κηπουρικής – Ανθοκομίας – Βιολογικές καλλιέργειες
β) Μαγειρικής−Ζαχαροπλαστικής − Αρτοποιίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
1. Τ.Ε. στο 1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης
2. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής
3. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Πολιχνίτου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ
1. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Μαραθοκάμπου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔ/ΣΟΥ
1. Τ.Ε. στο 2ο Γυμνάσιο Λέρου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο − Λυκειακές Τάξεις Αμοργού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Μοιρών
2. Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Τυμπακίου με εξειδικεύσεις :
α) Κεραμικής−Πηλοπλαστικής
β) Κηπουρικής−Ανθοκομίας
γ) Μαγειρικής−Ζαχαροπλαστικής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
1. Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Γαράζου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1. Τ.Ε. στο ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου

ΙΙ. Μετατροπή και προσθήκη εξειδικεύσεων από το σχολικό έτος 2008 – 2009 στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Τ.Ε.Ε (Επαγγελματικά Γυμνάσια και Επαγγελματικά Λύκεια) Ειδικής Αγωγής κατά Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Δ.Ε. ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. Μετατροπή – Μετονομασία της κατεύθυνσης Μεταλλοτεχνίας του ΕΕΕΕΚ του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (ΙΝ.Α.Α.) σε κατεύθυνση Οικοδομικής - Μεταλλοτεχνίας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
1. Προσθήκη στο ΕΕΕΕΚ Έδεσσας της εξειδίκευσης «Γραφειακής Στήριξης»
2. Προσθήκη στο ΕΕΕΕΚ Γιαννιτσών της εξειδίκευσης «Γραφειακής Στήριξης»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
1. Προσθήκη στο ΕΕΕΕΚ Πολυγύρου της εξειδίκευσης «Προεπαγγελματικών Δεξιοτήτων»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1. Προσθήκη στο ΕΕΕΕΚ Ιωαννίνων της εξειδίκευσης «Κεραμικής»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1. Προσθήκη στο ΕΕΕΕΚ Βόλου της εξειδίκευσης «Μαγειρικής – Ζαχαροπλαστικής»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Προσθήκη στο ΕΕΕΕΚ Ελευσίνας των εξειδικεύσεων:
α) Προεπαγγελματικών δεξιοτήτων
β) Αισθητικής − Κομμωτικής
γ) Κηροπλαστικής
δ) Κεραμικής−Αγγειοπλαστικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
1. Προσθήκη στο ΕΕΕΕΚ Μυστρά των εξειδικεύσεων:
α) Προεπαγγελματικών δεξιοτήτων
β) Αυτόνομης Διαβίωσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1. Μετατροπή του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ Βαθμίδας Ηρακλείου σε ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής Ηρακλείου με τους τομείς και ειδικότητες:
Α. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
1. Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων.
2. Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος
3. Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας
Β. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
1. Υποστήριξης Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ

IΙΙ. Καταργούνται από το σχολικό έτος 2008 – 2009 Τ.Ε. Γενικών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων και εξειδικεύσεις Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. κατά Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Δ.Ε. ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EKΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1. Τ.Ε. του 2ου Γυμνασίου Καστοριάς
2. Τ.Ε. του Γυμνασίου Κορησού
3. Κατάργηση στο ΕΕΕΕΚ Άργους Ορεστικού της εξειδίκευσης «Κεραμικής − Αγγειοπλαστικής»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
1. Τ.Ε. του 1 ου Γυμνασίου Λάρισας (Τμήμα κωφών και βαρηκόων)
2. Τ.Ε. του 16ου Γυμνασίου Λάρισας (ΤΑΔ)
3. Τ.Ε. του Εσπερινού Γυμνασίου Λάρισας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Κατάργηση στο ΕΕΕΕΚ Ελευσίνας της εξειδίκευσης «Υφαντικής»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔ/ΣΟΥ
1. Τ.Ε. του 1ου Γυμνασίου Λέρου

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved