ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υπουργικές Αποφάσεις Επιστροφή    
Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (30/10/08)

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 153.604/ΨΣ11182−Β
Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α/26.7.1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄/10.9.1992), τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄/14.3.1977) και κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
2. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/19.9.2007) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το π.δ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57Α/21.3.2002) περί συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Την υπ’ αριθμ. 41637/ΔΙΟΕ 769 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΦΕΚ 1502Β/8.12.2000), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 14536/ΔΙΟΕ 187 (ΦΕΚ 546Β/ 11.5.2001), 33/26.2.2003 (ΦΕΚ 220Β/26.2.2003) και 75079/2563 (ΦΕΚ 1667Β/12.11.2003) και 47534/ΔΙΟΕ 1249 (ΦΕΚ 1819Β/8.12.2004) αποφάσεις.
5. Τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α/3.12.2007) για τη μετονομασία της ΕΥΔ Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας σε ΕΥΔ Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.
6. Την υπ’ αριθμ. 16421/340/5.4.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον διορισμό του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας (αρ. ΦΕΚ 101 Γ/6.4.2004).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/5.10.2006) για τη μετονομασία της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού.
8. Την υπ’ αριθμ. Ε (2001) 551, 14.3.2001 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» το οποίο εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες του στόχου αριθ. 1 στην Ελλάδα, CCI 2000/GR/16/1/PO/023, όπως ισχύει σήμερα.
9. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού όπως αυτό εγκρίθηκε στην 6η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΚτΠ» στις 8.3.2006 και στη συνέχεια διαμορφώθηκε το
ΣΠ με την ΑΠ 2928/4.12.2006 απόφαση τροποποίησής του, από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
10. Την ένταξη του έργου στο ΕΠ ΚτΠ με τίτλο «Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)» στο Μέτρο 1.2. που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο με κωδικό ΠΔΕ 2007 ΣΑΕ 0133.
11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999 «περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία»
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999.
13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1159/200 «για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων».
14. Το ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251Α) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
15. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους Proslipsis.gr και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
16. Το π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».
17. Το π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
18. Το ν. 1286/1982 (ΦΕΚ 167 Α) «Για τη Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
19. Την υπ’ αριθμ. Φ151/17104/Β6 (ΦΕΚ 259/1.3.2006) υπουργική απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες κλπ» και ιδιαίτερα την παράγραφο 8 του διατακτικού.»
20. Την υπ’ αριθμ. Φ151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272/1.3.2007) υπουργική απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες κ.λπ. και ιδιαίτερα την παράγραφο 8 του διατακτικού.»
21. Την ανάγκη ενίσχυσης της χρήσης των νέων τεχνολογιών από την εκπαιδευτική κοινότητα, την ανάγκη ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας αλλά και την ανάγκη μείωσης του ψηφιακού χάσματος ιδιαίτερα στην νέα γενιά, αποφασίζουμε:
Την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)». Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην εκπαίδευση για την εξοικείωση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας των πρωτευσάντων φοιτητών που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας, με τις εισαγωγικές εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο τα έτη 2006 και 2007. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται το σύνολο των πρωτοετών φοιτητών των ετών 2006 και 2007 που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία «Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες» της παραγράφου 8 του άρθρου 1 σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Φ151/17104/Β6 (ΦΕΚ 259/1.3.2006) και Φ151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272/1.3.2007) υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχουν εγγραφεί σε τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας.
Η υλοποίηση του έργου ανατίθεται στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ), στο πλαίσιο του Μέτρου 1.2, κατηγορία πράξης 2, του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας.
Ωφελούμενοι της επιχορήγησης είναι:
Α. Το 20% των επιτυχόντων με την μεγαλύτερη βαθμολογία ανά τμήμα ή εφόσον δεν υπάρχει τμήμα, σχολή που εισήχθησαν και εγγράφηκαν με τις εισαγωγικές εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο των ετών 2006 και 2007 στα αντίστοιχα τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας.
Β. Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές των ετών 2006 και 2007 που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία «Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες» της παραγράφου 8 του άρθρου 1 σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Φ151/17104/Β6 (ΦΕΚ 259/1.3.2006) και Φ151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272/1.3.2007) υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχουν εγγραφεί σε τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας.
Ο αριθμός των ωφελουμένων (οι οποίοι κατανέμονται ως προς την επιδότηση στις κατηγορίες Α και Β) δύναται να αυξηθεί ανάλογα με την ανταπόκριση των φοιτητών και την ετοιμότητα των Φορέων Εκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση της χρήσης των νέων τεχνολογιών από την εκπαιδευτική κοινότητα. Ενδεικτικά, η βάση δεδομένων της δράσης «ΔΙΟΔΟΣ» μπορεί να αποτελέσει πηγή αύξησης του αριθμού δικαιούχων φοιτητών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 18.000.000 ευρώ Δημόσια Δαπάνη. (Εθνική συμμετοχή: 3.600.000 ευρώ, ΕΚΤ: 14.400.000 ευρώ). Το ύψος της επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή ανέρχεται στο 90% της συνολικής δαπάνης εκπαίδευσης το οποίο:
1. Δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των € 600 για τους δικαιούχους φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία Α.
2. Δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των € 1200 για τους δικαιούχους φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία Β.
Τα στοιχεία των ωφελουμένων που εμπίπτουν στην κατηγορία Α (τα οποία ήδη είναι διαθέσιμα στον ΤΔ από τη βάση δεδομένων του ΥπΕΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Δες την Ψηφιακά»), θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την απλούστερη και ασφαλέστερη επιδότηση των δικαιούχων.
Ο Τελικός Δικαιούχος θα αποστείλει επιστολές στις γραμματείες όλων των σχολών ή τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερώσουν τους φοιτητές της κατηγορίας Β για το δικαίωμα επιχορήγησης (καθώς δεν τηρείται ΒΔ στο ΥπΕΠΘ για τη συγκεκριμένη κατηγορία φοιτητών).
Οι ωφελούμενοι φοιτητές θα καταβάλλουν μόνο τη δική τους συμμετοχή (10% της συνολικής αξίας του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα επιλέξουν).
Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους Φορείς Εκπαίδευσης που παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα με πιστοποίηση από ανάλογο Φορέα Χορήγησης Πιστοποιητικών, με ισότιμους όρους.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα καταχωρηθούν μετά από έγκριση από τον Τελικό Δικαιούχο σε ειδική ιστοσελίδα.
Η επιχορηγούμενη εκπαίδευση θα αποβλέπει στην ανάπτυξη και πιστοποίηση δεξιοτήτων στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Επισημαίνεται ότι περιλαμβάνονται στη δράση και τα εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα (e-learning).
Ενδεικτικά, η επιχορηγούμενη εκπαίδευση θα καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω προγράμματα εκπαίδευσης:
1. Βασικό πακέτο εφαρμογών γραφείου, που μπορεί να περιλαμβάνει μέρος ή το σύνολο των παρακάτω ενοτήτων:
- Βασικές έννοιες της πληροφορικής,
- Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων,
- Επεξεργασία Κειμένου
- Λογιστικά Φύλλα
- Βάσεις δεδομένων
- Οργάνωση Παρουσιάσεων
- Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες
2. Σχεδίαση Ιστοτόπων (π.χ. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Κατασκευή Ιστοσελίδας)
3. Διαχείριση Δικτύων (π.χ. Δίκτυα Υπολογιστών, Ασφάλεια Δικτύων, Τεχνική Υποστήριξη)
4. Προγράμματα επεξεργασίας εικόνας (π.χ. Photoshop, Corel Draw)
5. Προγραμματιστικά εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η πιστοποίηση θα προσαρμοστούν στις ανάγκες των ωφελουμένων φοιτητών που ανήκουν στην κατηγορία Β.
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου:
Να εξασφαλιστεί η πληροφόρηση όλων των ωφελούμενων καθώς και των φορέων εκπαίδευσης της χώρας για τη δυνατότητα συμμετοχής τους.
− Να υπάρχει ειδική διαδικτυακή πύλη για την ενημέρωση των ωφελούμενων και την προβολή των συμμετεχόντων φορέων εκπαίδευσης
− Οι φορείς εκπαίδευσης να εισπράττουν την επιχορήγηση με την υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών.
Αναλυτικότερα, η υλοποίηση του έργου από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πολυπλοκότητά του και να καταστεί δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωση του, θα υλοποιηθεί ως ακολούθως:
1. Προετοιμασία πληροφοριακής υποδομής του έργου/Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών/Λογιστική υποστήριξη του έργου.
2. Ενημέρωση των δικαιούχων φοιτητών και των φο−
ρέων εκπαίδευσης.
3. Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης.
4. Υλοποίηση της εκπαίδευσης από τους Φορείς Εκπαίδευσης και παροχή πιστοποίησης στους εκπαιδευόμενους.
5. Ποιοτικός έλεγχος των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
6. Καταβολή επιχορήγησης στους φορείς εκπαίδευσης.
1. Προετοιμασία πληροφοριακής υποδομής του έργου/Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών/Λογιστική διαχείριση του έργου.
Διαδικτυακή πύλη για την ενημέρωση των ωφελούμενων και την προβολή των συμμετεχόντων φορέων εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους.
• Ανάπτυξη − Λειτουργία Διαδικτυακής πύλης
Στη διαδικτυακή πύλη θα δίδεται όλη η πληροφορία για την ενημέρωση των ωφελούμενων αλλά και για την προβολή των συμμετεχόντων φορέων εκπαίδευσης. Θα αναπτυχθεί επίσης και ειδική «εφαρμογή παρουσίασης εκπαιδευτικών πακέτων», που θα παρέχουν οι φορείς εκπαίδευσης.
Εκτός από τις γενικές πληροφορίες που αφορούν τη δράση μαζί με ενότητα συχνών ερωταπαντήσεων, θα παρέχεται και πιο εξειδικευμένη πληροφορία στους δικαιούχους αλλά και στους Φορείς Εκπαίδευσης.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η διαδικτυακή πύλη θα αποτελεί το κεντρικό σημείο σύνδεσης και επαφής με όλους τους συμμετέχοντες στο έργο (δικαιούχοι φοιτητές, Φορείς Εκπαίδευσης). Για το σκοπό αυτό θα προωθηθούν οι υπηρεσίες του κόμβου προς όλους τους ενδιαφερόμενους.
• Ενέργειες Λογιστικής Υποστήριξης του Έρνου,
Η λογιστική υποστήριξη του έργου έχει στόχο την παραλαβή και έλεγχο των αναγκαίων δικαιολογητικών και την καταβολή των επιχορηγήσεων προς τους Φορείς Εκπαίδευσης.
• Λειτουργία Υπηρεσιών Αρωγής Χρηστών.
Η Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών αποσκοπεί στο να πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές αλλά και τους Φορείς Εκπαίδευσης σχετικά με το πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων θα υπάρχουν δύο υπηρεσίες, μία για τους φοιτητές και μια δεύτερη για τους Φορείς Εκπαίδευσης. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι προσβάσιμες μέσω αστικής τηλεφωνικής κλήσης και ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου.
2. Ενημέρωση των δικαιούχων φοιτητών και των φορέων εκπαίδευσης
Α) Θα αποσταλούν προσωπικές επιστολές στους δικαιούχους φοιτητές της κατηγορίας Α όπου θα πληροφορούνται ότι είναι δικαιούχοι της επιχορήγησης για την εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ΤΠΕ. Στην επιστολή θα αναγράφεται ένας «Προσωπικός Κωδικός» ο οποίος πιστοποιεί τον φοιτητή ως δικαιούχο.
Β) Κάθε ωφελούμενος φοιτητής της κατηγορίας Β θα ενημερωθεί σχετικά με το πρόγραμμα από τη Γραμματεία της Σχολής του, στην οποία έχει εγγραφεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
3. Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης
Ο Τελικός Δικαιούχος του έργου (ΕΔΕΤ Α.Ε.), θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000−2006 (Γ΄ Κ.Π.Σ), οι οποίες θα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και προβολής του έργου και θα είναι, κατ’ ελάχιστον, οι εξής:
• Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού (αφίσες για τους Φορείς Εκπαίδευσης, έντυπα ενημέρωσης για τους δικαιούχους φοιτητές και τους Φορείς Εκπαίδευσης).
• Ενημερωτική εκδήλωση προς Φορείς Εκπαίδευσης.
• Ενέργειες δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ραδιόφωνο καθώς και καταχωρήσεις - δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και προβολή μηνυμάτων σε διαδικτυακούς τόπους μέσω internet banners.
4. Υλοποίηση της εκπαίδευσης από τους Φορείς Εκπαίδευσης
Διαδικασία υλοποίησης της εκπαίδευσης
Ο ωφελούμενος φοιτητής της κατηγορίας Α, θα προσκομίζει στον επιλεγμένο Φορέα Εκπαίδευσης τον Προσωπικό Κωδικό του, προκειμένου να οριστικοποιήσει την εγγραφή του για ένα συγκεκριμένο πακέτο εκπαίδευσης. Ο Φορέας Εκπαίδευσης θα πληκτρολογεί τον προσωπικό κωδικό του δικαιούχου της κατηγορίας Α σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο Φορέας Εκπαίδευσης «ακυρώνει» ηλεκτρονικά τον προσωπικό κωδικό του φοιτητή.
Η διαδικασία για τους δικαιούχους της κατηγορίας Β είναι η εξής: Κάθε Φορέας Εκπαίδευσης θα έχει πρόσβαση σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΔΕΤ Α.Ε., στην οποία θα μπορεί να καταχωρίζει δικαιούχους της κατηγορίας Β, οι οποίοι επέλεξαν τον συγκεκριμένο Φορέα Εκπαίδευσης. Στην εφαρμογή θα πληκτρολογεί όλα τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου της κατηγορίας Β περιλαμβανομένου και του Αριθμού Μητρώου στην οικεία σχολή. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο Φορέας Εκπαίδευσης «ακυρώνει» ηλεκτρονικά τον προσωπικό κωδικό του φοιτητή.
Με την αποδοχή των στοιχείων του φοιτητή (ως δικαιούχου), χρεώνεται από το κεντρικό σύστημα ο προσωπικός κωδικός του δικαιούχου φοιτητή (κατηγορία Α) ή το όνομά του (κατηγορία Β) και παράγεται αυτόματα ένα ηλεκτρονικό έγγραφο με την ένδειξη «Δήλωση Συμμετοχής».
Η «Δήλωση Συμμετοχής» περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα στοιχεία της εκπαίδευσης (το όνομα του δικαιούχου φοιτητή, τα στοιχεία του Φορέα Εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα έχει επιλέξει ο δικαιούχος φοιτητής) μέσα από το οποίο ο δικαιούχος φοιτητής εξουσιοδοτεί τον φορέα εκπαίδευσης να εισπράξει αντ’ αυτού την επιχορήγηση που δικαιούται για την εκπαίδευση και πιστοποίηση, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, που αφορά σε ανάπτυξη και πιστοποίηση δεξιοτήτων στις ΤΠΕ.
Η εκπαίδευση των φοιτητών θα καλύπτει τουλάχιστον 40 ώρες και η επιτυχής ολοκλήρωσή της θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ανάλογων Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών.
Κάθε φοιτητής έχει δυνατότητα να απουσιάζει μέχρι και στο 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
Όσοι υπερβούν το όριο απουσιών, δεν δικαιούνται οποιαδήποτε επιχορήγηση.
Ο δικαιούχος φοιτητής καταβάλλει στον Φορέα Εκπαίδευσης τη δική του συμμετοχή (10% της συνολικής αξίας του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα επιλέξουν), υπογράφει το έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής» και καταθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Για τους δικαιούχους φοιτητές της κατηγορίας Α:
• Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας,
• Απλό φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου («πάσο») ή βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της οικείας σχολής.
Για τους δικαιούχους φοιτητές της κατηγορίας Β:
• Πρωτότυπο πιστοποιητικό που τεκμηριώνει ότι ο φοιτητής ανήκει σε ειδική κατηγορία «Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες» που εμπίπτει στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Φ151/17104/Β6 (ΦΕΚ 259/1.3.2006) και Φ151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272/1.3.2007) υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
• Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας,
• Απλό φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου («πάσο») ή βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της οικείας σχολής.
5. Ποιοτικός έλεγχος των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών
Η ποιότητα διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων θα παρακολουθείται μέσω ενός μηχανισμού ελέγχου ποιότητας, που θα δημιουργηθεί με ευθύνη της ΕΔΕΤ Α.Ε.
Συγκεκριμένα, δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται συστηματικά με τη συμπλήρωση Δελτίου Αποτίμησης Ποιότητας, με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η πραγματοποίηση της εκπαίδευσης και θα αποτιμώνται επιμέρους ποιοτικοί δείκτες.
Πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής, οι Φορείς Εκπαίδευσης θα αποστείλουν σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΔΕΤ (εφαρμογή παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων) λεπτομέρειες για τις ώρες και ημέρες εκπαίδευσης που έχει συμφωνηθεί να πραγματοποιηθούν, ώστε να προγραμματιστούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
6. Καταβολή επιχορήγησης στους φορείς εκπαίδευσης
Κάθε Φορέας Εκπαίδευσης υποβάλλει εντός προδιαγεγραμμένης χρονικής προθεσμίας στον Τελικό Δικαιούχο (ΕΔΕΤ Α.Ε.) τα αναγκαία δικαιολογητικά (σε δύο αντίγραφα, σε δύο χωριστούς φακέλους) για όλους τους δικαιούχους φοιτητές που ολοκλήρωσαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:
1. Την υπογεγραμμένη Δήλωση Συμμετοχής
2. Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του Φοιτητή.
3. Απλό φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου («πάσο») ή βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της οικείας σχολής.
4. Απλό φωτοαντίγραφο απόδειξης πληρωμής συμμετοχής φοιτητή στην οποία θα αναγράφεται η καταβολή από τον δικαιούχο του υπερβάλλοντος της επιχορήγησης ποσού, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον φορέα εκπαίδευσης.
5. Απλό φωτοαντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών προς τον Φοιτητή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
6. Αποδεικτικό Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Πιστοποιητικό από Πιστοποιημένο Φορέα).
7. Βεβαίωση για τήρηση παρουσιολογίου και ορίου απουσιών.
8. Ειδικά για όσες εκπαιδεύσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε δικαιούχους φοιτητές της Κατηγορίας Β, οι Φορείς Εκπαίδευσης θα πρέπει να προσκομίσουν και το Πρωτότυπο πιστοποιητικό της οικείας σχολής που βεβαιώνει ότι ο φοιτητής ανήκει σε ειδική κατηγορία «Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες» που εμπίπτει στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Φ151/17104/Β6 (ΦΕΚ 259/1.3.2006) και Φ151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272/1.3.2007) υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα για δαπάνες αξίας άνω των € 20.000 εκτός ΦΠΑ (οι οποίες να ισχύουν τουλάχιστον για δύο μήνες μετά την παράδοση των παραπάνω δικαιολογητικών −παραστατικών προς την ΕΔΕΤ ΑΕ).
10. Συγκεντρωτική κατάσταση (όνομα, επώνυμο, ίδρυμα φοιτητή, αριθμός απόδειξης παροχής υπηρεσιών, συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, ποσό που κατέβαλλε ο δικαιούχος φοιτητής, αιτούμενη επιχορήγηση ανά φοιτητή) των φοιτητών που εκπαιδεύτηκαν και για τους οποίους ο Φορέας Εκπαίδευσης ζητά την πληρωμή του από την ΕΔΕΤ Α.Ε., σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Η ΕΔΕΤ Α.Ε. αποδίδει εντός εύλογου χρόνου την αναλογούσα επιχορήγηση σε κάθε συμμετέχοντα Φορέα, μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και διασταύρωση των στοιχείων με το πληροφοριακό σύστημα και την έκδοση από πλευράς του εισπράττοντος Φορέα Εκπαίδευσης ισόποσης απόδειξης είσπραξης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved