ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υπουργικές Αποφάσεις Επιστροφή    
Απόφαση: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων δικαστικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 24/9/09


Αθήνα 24.9.2009
Η απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων με τίτλο: "Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων δικαστικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου", δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ. 2037/21 Σεπτεμβρίου 2009.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 58250 (1)/2099
Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων δικαστικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/Α΄/5.6.2007), όπως ισχύει.
β) Των άρθρων 3 παρ. γ’ και 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995).
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
2. Την υπάρχουσα κατεπείγουσα ανάγκη συγκρότησης συνεργείων έκτακτης εκλογικής εργασίας, από υπαλλήλους της Γραμματείας του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, των Εφετείων του Κράτους, των Πρωτοδικείων του Κράτους, των Εισαγγελιών Πρωτοδικών, των Ειρηνοδικείων και των Πταισματοδικείων, για την αντιμετώπιση των αυξημένων εργασιών προπαρασκευής, διενέργειας κ.λ.π. των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009.
3. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, λόγω της φύσης και του όγκου τους δεν είναι δυνατόν ν΄ αντιμετωπισθούν από τους παραπάνω υπαλλήλους μέσα στο κανονικό ωράριο εργασίας τους και παρίσταται ανάγκη απασχόλησής τους πέραν του ωραρίου αυτού και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυκτερινές ώρες.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας ανέρχεται, περίπου, στο ποσό των δέκα τριών εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (13.040.000,00 €).
5. Το υπ’ αριθμ. 359/7.9.2009 έγγραφο του Αρείου Πάγου.
6. Το υπ’ αριθμ. 3569/9.9.2009 έγγραφο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε μέσα στο χρονικό διάστημα από 7.9.2009 έως 14.10.2009 συνεργεία προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας, για την προπαρασκευή, διενέργεια κ.λπ. των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009, πέραν από το κανονικό ωράριο εργασίας και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατο, Κυριακές, αργίες, καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες), ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες και την πορεία των εκλογικών εργασιών, με καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης, στα οποία θα συμμετέχουν:
α) Όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι, (γραμματείς, δακτυλογράφοι και επιμελητές Δικαστηρίων), της Γραμματείας και Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, των Εφετείων και Εισαγγελιών Εφετών, των Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών, οι επιμελητές Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανηλίκων της χώρας, οι επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής της χώρας, των Ειρηνοδικείων, Πταισματοδικείων του Κράτους, οι μόνιμοι υπάλληλοι των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών γραφείων και οι μόνιμοι υπάλληλοι του ΤΑΧΔΙΚ που υπηρετούν στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας και στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑΧΔΙΚ.
β) Οι δικαστικοί υπάλληλοι (γραμματείς, δακτυλογράφοι, επιμελητές δικαστηρίων), της γραμματείας του ΣτΕ, της Γενικής Επιτροπείας, των Διοικητικών Εφετείων και των Διοικητικών Πρωτοδικείων του κράτους.
γ) Οι μόνιμες ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθαρίστριες που υπηρετούν στα παραπάνω δικαστήρια.
Η κατανομή των πιο πάνω δικαστικών υπαλλήλων στα εκλογικά συνεργεία, γίνεται ως εξής:
Στον Άρειο Πάγο μετέχουν οι εβδομήντα ένας (71) δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν σ’ αυτόν και μέχρι σαράντα (40) δικαστικοί υπάλληλοι άλλων δικαστικών υπηρεσιών Αττικής – Πειραιώς, καθώς και τέσσερις (4) αστυνομικοί της προσωπικής φρουράς του Προέδρου του Αρείου Πάγου.
Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μετέχουν οι τριάντα τρεις (33) δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν σ’ αυτήν και μέχρι οκτώ (8) δικαστικοί υπάλληλοι άλλων δικαστικών υπηρεσιών Αττικής – Πειραιώς καθώς και οκτώ (8) αστυνομικοί της προσωπικής ασφάλειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Στα Εφετεία του Κράτους, μετέχουν οι δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν σ’ αυτά.
Στα Πρωτοδικεία του Κράτους μετέχουν οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ’ αυτά, οι δικαστικοί υπάλληλοι των Ειρηνοδικείων, των Πταισματοδικείων, των Διοικητικών Πρωτοδικείων και Εφετείων (όπου υπάρχουν) οι επιμελητές Ανηλίκων των δικαστηρίων Ανηλίκων της χώρας, οι επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής της χώρας και οι υπάλληλοι του ΤΑΧΔΙΚ.
Στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών του Κράτους μετέχουν οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ’ αυτές, οι υπάλληλοι των Εισαγγελιών Εφετών (όπου υπάρχουν), καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών γραφείων.
Επιπλέον, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, μετέχουν οι υπάλληλοι του ΣτΕ και της Γενικής Επιτροπείας.
2. Καθορίζουμε την ειδική εφάπαξ εκλογική αποζημίωση για τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στα συνεργεία της παραπάνω παραγράφου σε χίλια εξακόσια τριάντα ευρώ (1.630,00 €) συνολικά, για όλο το ως άνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.
Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασίας θα καταβληθεί και ανάλογη με αυτόν αποζημίωση.
Συγκεκριμένα για κάθε μέρα απουσίας θα περικόπτεται ανάλογο ποσό.
3. Η παροχή της προσφερόμενης πρόσθετης εκλογικής εργασίας βεβαιώνεται από τους προϊσταμένους των οικείων δικαστηρίων.
4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν λόγω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό των εκλογικών συνεργείων της απόφασης αυτής, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και Κ.Α.Ε. 5262 προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2009.
Η πληρωμή της αποζημίωσης στο προσωπικό που θα μετέχει στα εκλογικά συνεργεία θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της παραπάνω χρονικής περιόδου (14.10.2009) και η μεταβίβαση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει σχετικών εγγράφων βεβαιώσεων των δικαστηρίων.
Η εκλογική αυτή αποζημίωση θεωρείται ως έξοδο κίνησης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 131 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 96/2007).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved