ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υπουργικές Αποφάσεις Επιστροφή    
Απόφαση: Καθορισμός της Ειδικής αποζημίωσης των συμμετεχόντων στα ειδικά εκλογικά συνεργεία για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009 24/9/09


Αθήνα 24.9.2009
Η απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων με τίτλο: "Καθορισμός της Ειδικής αποζημίωσης των συμμετεχόντων στα ειδικά εκλογικά συνεργεία για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009", δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ. 2037/21 Σεπτεμβρίου 2009.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 58241(2)/2009
Καθορισμός της Ειδικής αποζημίωσης των συμμετεχόντων στα ειδικά εκλογικά συνεργεία για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 127/7.9.2009 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (ΦΕΚ 174/τ. Α΄/7.9.2009).
2. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 5 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/5.6.2007), σύμφωνα με τις οποίες η παρούσα απόφαση εκδίδεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη
β. της παρ. 6 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/5.6.2007), σύμφωνα με τις οποίες η παρούσα αποζημίωση θεωρείται ως έξοδα κίνησης
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
δ. του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 201/τ. Α΄/1995), καθώς και του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 231/τ. Α΄/19.9.2007)
ε. του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/τ. Α΄/2002).
3. Την αριθμ. 57169/15.9.2009 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί συγκρότησης ειδικών εκλογικών συνεργείων, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία έχει εξασφαλισθεί στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα στον ΚΑΕ 5262 του Ειδικού φορέα 07−130 οικονομικού έτους 2009, αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον κάθε συμμετέχοντα στα ειδικά εκλογικά συνεργεία για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009, στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600,00) ευρώ, συνολικά, για όλο το χρονικό διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας, ήτοι από 7.9.2009 έως 12.10.2009, για:
1. Το Υπουργείο Εσωτερικών:
• Τους Ειδικούς Συμβούλους και τους Ειδικούς Συνεργάτες του Υπουργού Εσωτερικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών Αθανασίου Νάκου και Χρήστου Ζώη, του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, καθώς και το μετακλητό και αποσπασμένο προσωπικό, από οιονδήποτε φορέα, που υπηρετεί με οιαδήποτε σχέση εργασίας στα Γραφεία των ανωτέρω.
Επίσης, τους οδηγούς αυτοκινήτων του Υπουργού Εσωτερικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών Αθανασίου Νάκου και Χρήστου Ζώη, του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, καθώς και το προσωπικό προσωπικής ασφάλειας του Υπουργού Εσωτερικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών Αθανασίου Νάκου και Χρήστου Ζώη, περιλαμβανομένου και του προσωπικού φρουράς ασφαλείας των καταστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, επί των οδών Σταδίου 27, Σταδίου 31 και Ευαγγελιστρίας 2, στην Αθήνα.
• Τους υπηρετούντες με οιαδήποτε σχέση εργασίας (Δημοσίου – Ιδιωτικού Δικαίου), περιλαμβανομένων και εκείνων που συνδέονται με μίσθωση έργου, καθώς και εκείνων που έχουν αποσπασθεί ή διατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών (Κεντρική Υπηρεσία), στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, στο Εθνικό Τυπογραφείο, στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, εξαιρουμένων των ιδιωτών που προσλαμβάνονται προσωρινά για προσφορά εκλογικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 96/2007.
Στο ανωτέρω προσωπικό περιλαμβάνεται και εκείνο που υπηρετεί στα Περιφερειακά Γραφεία του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών στην περίπτωση που βρίσκονται σε προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια, πλην της αναρρωτικής άδειας, καθώς και οι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες υπάλληλοι, συμπεριλαμβάνονται στο εκλογικό συνεργείο και δικαιώνονται της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρουν πραγματική εκλογική εργασία.
• Το προσωπικό που απασχολείται στη Γενική Γραμματεία της Κυβερνήσεως.
• Το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών (Κεντρική Υπηρεσία) και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που υπηρετεί στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.
• Τους υπηρετούντες στα Γραφεία των Νομικών Συμβούλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Κεντρικής Υπηρεσίας και Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).
• Τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου και της Υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών (Κεντρική Υπηρεσία).
• Τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Νομαρχία Αθηνών.
• Έως οκτώ (8) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών και έως πέντε (5) υπαλλήλους του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.
2. Τις Περιφέρειες:
• Τους πρώην υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών που εντάχθηκαν στις οικείες Περιφέρειες με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και μέχρι σαράντα (40) υπαλλήλους για την Περιφέρεια Αττικής, μέχρι είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και μέχρι δέκα (10) υπαλλήλους για τις λοιπές Περιφέρειες, κατά προτεραιότητα, από τις Διευθύνσεις Διοίκησης, Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης νομών και Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, στη βάση των υπηρεσιακών αναγκών.
3. Τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις:
• Τους Γενικούς Διευθυντές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
• Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων στις οποίες υπάγονται τα αντίστοιχα Τμήματα Εκλογών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Εκλογών και τους υπαλλήλους που υπηρετούν στα εν λόγω Τμήματα. Επιπρόσθετα, τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων στις οποίες υπάγονται τα αντίστοιχα Τμήματα Γραμματείας που εξυπηρετούν τα Τμήματα Εκλογών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τους Προϊσταμένους των ως άνω Τμημάτων Γραμματείας και τους υπαλλήλους που υπηρετούν στα εν λόγω Τμήματα.
Οι ανωτέρω λάβουν την προβλεπόμενη αποζημίωση υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούσαν στις προαναφερόμενες Διευθύνσεις και Τμήματα, αντίστοιχα, από την 1η Ιουλίου 2009.
• Μέχρι είκοσι (20) υπαλλήλους από τους υπηρετούντες στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, και, ειδικότερα, για το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθηνών μέχρι διακόσιους τριάντα (230) υπαλλήλους, για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης μέχρι εξήντα πέντε (65) υπαλλήλους και για κάθε μία από τις Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και Λέσβου μέχρι τριάντα (30) υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων και των οδηγών αυτοκινήτων των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που θα απασχοληθούν στην προώθηση εκλογικού και λοιπού υλικού. Οι οδηγοί αυτοκινήτων των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που θα χρησιμοποιηθούν από τους Νομάρχες λόγω αδυναμίας προώθησης εκλογικού και λοιπού υλικού από τους προαναφερθέντες οδηγούς και δε θα περιληφθούν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία, θα δικαιωθούν της συνήθους ημερήσιας αποζημίωσης.
• Τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών που έχουν μεταταχθεί αυτοδίκαια στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
• Τους υπαλλήλους των τέως Νομαρχιακών Ταμείων, που έχουν ενταχθεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
4. Τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις:
• Μέχρι δεκαπέντε (15) υπαλλήλους από τους υπηρετούντες σε αυτές.
Β. Η ειδική αυτή εκλογική αποζημίωση θεωρείται ως έξοδα κίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007, και θα καταβληθεί εφάπαξ, μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας, εφόσον βεβαιωθεί προσφορά πραγματικής εργασίας. Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασίας θα καταβληθεί και ανάλογη αποζημίωση.
Γ. Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία βεβαιώνεται ως εξής:
• Για το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών (Κεντρική Υπηρεσία) και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων.
• Για το προσωπικό των Γενικών Γραμματειών Κυβερνήσεως, Πολιτικής Προστασίας, Ισότητας των Φύλων και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης από τους οικείους Γενικούς Γραμματείς.
• Για το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης από τους οικείους Ειδικούς Γραμματείς.
• Για το προσωπικό των Γραφείων των Νομικών Συμβούλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Κεντρικής Υπηρεσίας και Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) από τον οικείο Νομικό Σύμβουλο.
• Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών (Κεντρική Υπηρεσία) από τον οικείο Προϊστάμενο.
• Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών (Κεντρική Υπηρεσία) από τον οικείο Επίτροπο.
• Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Νομαρχία Αθηνών από τον οικείο Προϊστάμενο.
• Για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην Τ.Σ.Α.Υ.) από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών.
• Για το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών (Κεντρική Υπηρεσία) και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που υπηρετεί στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, από το Διευθυντή του Ταμείου.
• Για το προσωπικό των συνεργείων των Περιφερειών από τον οικείο Γενικό Γραμματέα.
• Για το προσωπικό των συνεργείων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τον οικείο Νομάρχη.
• Για το προσωπικό των συνεργείων των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τον οικείο Πρόεδρο.
• Για το προσωπικό των Γραφείων του Υπουργού, των Υφυπουργών Αθανασίου Νάκου και Χρήστου Ζώη, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών (Κεντρική Υπηρεσία) και του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, από τους οικείους Διευθυντές ή τους υπευθύνους των ως άνω Γραφείων.
Δ. Οι ανωτέρω θα λάβουν την προβλεπόμενη στο σημείο Α αποζημίωση, μόνο εφόσον δεν έχουν λάβει οποιοδήποτε άλλο ποσό ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού αυτού, με την αφορμή της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου του 2009. Από τον προηγούμενο περιορισμό εξαιρούνται μόνο τα ποσά που λαμβάνουν ως αποζημίωση τα άτομα που βάσει της υπ’ αριθμ. 58271/21.9.2009 κοινής υπουργικής απόφασης συμμετέχουν στο ειδικό εκλογικό συνεργείο, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση εκτάκτων επειγουσών αναγκών, για την προετοιμασία και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών του 2009.
Ε. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του προσωπικού των εκλογικών συνεργείων θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Κ.Α.Ε. 5262 του Ειδικού Φορέα 07−130, οικονομικού έτους 2009 και θα ανέλθει στο ποσό των 23.000.000 ευρώ, περίπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved