ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υπουργικές Αποφάσεις Επιστροφή    
Απόφαση: Χορήγηση εκλογικού επιδόματος στο προσωπικό της Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών, για την έκτακτη απασχόληση του σε εκλογικής φύσεως εργασίες κατά την εκλογική περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών της 4.10.2009 24/9/09


Αθήνα 24.9.2009
Η απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων με τίτλο: "Χορήγηση εκλογικού επιδόματος στο προσωπικό της Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών, για την έκτακτη απασχόληση του σε εκλογικής φύσεως εργασίες κατά την εκλογική περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών της 4.10.2009 24/9/09", δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ. 2037/21 Σεπτεμβρίου 2009.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 8002/25/132 (3)/2009
Χορήγηση εκλογικού επιδόματος στο προσωπικό της Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών, για την έκτακτη απασχόληση του σε εκλογικής φύσεως εργασίες κατά την εκλογική περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών της 4.10.2009

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1481/1984 «Οργανισμός του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης’, όπως ισχύουν, (Α΄ 152).
2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2386/1996 «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, και 6 του ν. 2622/1998 «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης − Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 161).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 2 και 22 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 158).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 (Α΄ 98).
9. Την υπ’ αριθμ. 2/29503/Α 0024 από 10.6.2003 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημ. Τάξης, με την οποία καθορίζεται το ποσοστό των δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας (Α΄ 877).
10. Το π.δ. 127/2009 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α 174).
11. Την υπ’ αριθμ. 2/10538/11.3.2003 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, με την οποία καθορίζεται το ποσοστό των δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής του Πυροσβεστικού Σώματος (Α΄ 458).
12. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙ0Ε/09/13.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).
13. Την υπ’ αριθμ. Υ357/7.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών» (Β΄ 3).
14. Το γεγονός ότι:
α) Το προσωπικό της Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών, θα απασχοληθεί εκτάκτως και πέραν των κυρίων καθηκόντων του σε εκλογικής φύσεως εργασίες κατά την εκλογική περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών της 4.10.2009.
β) Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη μόνο για το τρέχον έτος σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ύψους 62.708.550,00 € περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα μεταφερθούν στους εκτελούμενους Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 07 210 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» (ποσό 53.194.300,00€) και του Ε.Φ. 07 220 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» (ποσό 9.514.250,00€) και στον ΚΑΕ 0518, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε στο προσωπικό της Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών, εκλογικό επίδομα 950 € κατ’ άτομο, για την έκτακτη και πέραν των κυρίων καθηκόντων απασχόληση του κατά την εκλογική περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών της 4.10.2009».
2. Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι:
α. Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί, Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αστυφύλακες και οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες, Αστυφύλακες και οι προς αυτούς αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Το πολιτικό προσωπικό της Γ. Γ. Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών, (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ καθώς και το προσωπικό αυτού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων).
− Οι Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες του Αναπληρωτή Υπουργού και του Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών, το μετακλητό και το απεσπασμένο προσωπικό στη Γ. Γ. Δημόσιας Τάξης και στα Γραφεία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών από άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή Κοινωφελείς Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις, Ο.Τ.Α. κ.λπ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
γ. Οι Συνοριακοί Φύλακες.
δ. Οι Ειδικοί Φρουροί.
3. Η δαπάνη του επιδόματος θα βαρύνει τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον ΚΑΕ 0518 των εκτελούμενων Π/Υ εξόδων των Ε.Φ. 07−210 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και 07−220 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» και θεωρείται ως έξοδο κίνησης.
4. Η δαπάνη της προηγούμενης παραγράφου θα πληρωθεί σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας, πλην της δαπάνης που αφορά το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο θα πληρωθεί σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής αυτού.
5. Η παρούσα δεν έχει εφαρμογή για τους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας ή σε άλλη κατάσταση, ένεκα της οποίας δεν θα εκτελέσουν υπηρεσία.
6. Για όσους θα υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για οποιοδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.
7. Το εκλογικό αυτό επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική αποζημίωση για τις ίδιες εκλογές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved