ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υπουργικές Αποφάσεις Επιστροφή    
Απόφαση: Καθορισμός της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009 24/9/09


Αθήνα 24.9.2009
Η απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων με τίτλο: "Καθορισμός της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009", δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ. 2039/22 Σεπτεμβρίου 2009.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 58349(1)/2009
Καθορισμός της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 108 του π.δ/τος 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Φ.Ε.Κ. 116Α΄/5.6.2007), όπως ισχύει.
β) Των άρθρων 3 περ. γ΄ και 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247Α΄/27.11.1995).
γ) Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα – Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας» (Φ.Ε.Κ. 98Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 2/56533/0022/10.10.2006 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας – Οικονομικών και Μεταφορών – Επικοινωνιών.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα ανέλθει στο ποσό περίπου των τριάντα εννέα εκατομμυρίων ευρώ (39.000.000,00 €) περίπου και θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ. (Φορέας 07/130 και ΚΑΕ 5262, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στους διοριζόμενους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, αναπληρωτές αυτών, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009, καταβάλλεται αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.
Για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.λπ. του άρθρου αυτού, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερών που είναι απαραίτητες:
α) Για τη μετάβαση και επιστροφή τους μέσω της συντομότερης οδού και
β) Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 2
Στους αναφερόμενους στο προηγούμενο άρθρο, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:
α. Στους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, ποσό εκατόν πενήντα πέντε ευρώ (155,00 €) για κάθε ημέρα και για επτά (7) ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο.
β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής ποσό εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (135,00 €) για κάθε ημέρα και για επτά (7) ημέρες κατ΄ ανώτατο όριο.
Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α΄ και Β΄ Αθηνών, Νομού Αττικής, Α΄ και Β΄ Πειραιά, Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης το ανώτατο όριο ημερών για το οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες.
Οι ημέρες αυτές ορίζονται σε εννέα (9) για δικαστικούς αντιπροσώπους, που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους στα νησιωτικά συμπλέγματα των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Ρόδου και Κω), καθώς και των νησιών Ικαρίας του νομού Σάμου, Κυθήρων και Αντικυθήρων του νομού Αττικής, Γαύδου του νομού Χανίων, Σαμοθράκης του νομού Έβρου, Θάσου του νομού Καβάλας, Ψαρρών και Οινουσών του νομού Χίου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου του νομού Λέσβου, Βορείων Σποράδων και των νησιών άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους, για λόγους συγκοινωνιακών δυσχερειών. Ειδικότερα για τα νησιά Ρόδου και Κω θα ισχύσει το ανώτατο όριο των επτά (7) ημερών.
Για τους αναπληρωτές εφόρους και αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής θα καταβάλλεται, η ίδια ημερήσια αποζημίωση, αλλά σε κάθε περίπτωση για μια ημέρα λιγότερη.
γ. Στους δημοσίους, δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, ποσό πενήντα ευρώ (50,00 €) για κάθε ημέρα και για δύο (2) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 3
1α. Στους αναφερόμενους στο άρθρο 1 της απόφασης αυτής, που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός του νομού όπου υπηρετούν, εκτός από τους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, προκαταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης από την έδρα τους στο εκλογικό τμήμα στο οποίο καθένας διορίζεται και από εκεί στο αρμόδιο ή στο πλησιέστερο πρωτοδικείο για την παράδοση του σάκου με τα εκλογικά έγγραφα, καθώς και τα έξοδα επιστροφής στις έδρες τους, επιπλέον δε και ημερήσια αποζημίωση όπως ορίζεται στο άρθρο 2.
1β. Στους δικαστικούς αντιπροσώπους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους στα ανωτέρω νησιωτικά συμπλέγματα (άρθρο 2 παρ. β) και θα μετακινηθούν εκτός της έδρας του νομού που υπηρετούν, προκαταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής καθώς και η ημερήσια αποζημίωση όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο 1α.
2. Τα οδοιπορικά έξοδα και ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση, καθορίζονται κατ΄αποκοπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου, με απόφαση που εκδίδεται ως εξής:
α) Για τους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, από τους Εισαγγελείς Εφετών.
β) Για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών.
γ) Για τους αναπληρωτές των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, σε περίπτωση χρησιμοποίησής τους:
αα) Από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών, για την απόσταση από την έδρα του αντιπροσώπου μέχρι την έδρα του εφόρου και αντίστροφα και
ββ) Από τους Εφόρους, για την απόσταση από την έδρα των Εφόρων μέχρι το εκλογικό τμήμα στο οποίο τοποθετήθηκαν.
Στην περίπτωση αυτή αν δεν εκδοθεί από τους Εφόρους η σχετική απόφαση δύνανται οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών να εκδώσουν συμπληρωματική απόφαση καθορισμού οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης.
δ) Για τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, από τον αρμόδιο Νομάρχη.

Άρθρο 4
1. Για τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται:
α) Προκειμένου για μετακίνηση με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ποσό 0,15 ευρώ κατά χιλιόμετρο.
β) Προκειμένου για μετακίνηση με σιδηρόδρομο και λεωφορείο, το αντίτιμο του εισιτηρίου μειωμένο με την έκπτωση που θα καθοριστεί.
γ) Προκειμένου για Ε/Γ ακτοπλοϊκά πλοία όλης της χώρας, το αντίτιμο του εισιτηρίου επί του ισχύοντος ναυτολογίου επιβατών, μειωμένο με την έκπτωση που θα καθορισθεί.
2. Σε περίπτωση που μέρος της διαδρομής ή και ολόκληρη η διαδρομή δεν εξυπηρετείται με τα παραπάνω συγκοινωνιακά μέσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο και το ποσό που θα καθοριστεί από τις αρχές του άρθρου 3, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αντιτίμου εισιτηρίου ή ναύλου που συνήθως καταβάλλεται για το φθηνότερο χρησιμοποιούμενο μέσο της διαδρομής αυτής, σε συσχετισμό και με τις τοπικές κατά περίπτωση συνθήκες και ιδιαιτερότητες, τις οποίες λαμβάνουν υπόψη κατά τον καθορισμό του ποσού κάλυψης της διαδρομής αυτής οι κατά το άρθρο 3 παρ. 2 αρμόδιες αρχές.
Η χρησιμοποίηση αεροπλάνου δεν αποκλείεται όπου αυτό επιβάλλεται κατά την εκτίμηση των αρχών του άρθρου 3 και καταβάλλεται ποσό οδοιπορικών εξόδων ίσο με το αντίτιμο του εισιτηρίου του αεροπλάνου.

Άρθρο 5
1. Η αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 2 της απόφασης αυτής καταβάλλεται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες μετά την διενέργεια της ψηφοφορίας, με την κατάθεση από τους δικαιούχους των εξής δικαιολογητικών:
α) Προκειμένου για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους εφόρους αυτών:
αα) Του πρωτοτύπου εγγράφου του διορισμού τους, κρατώντας οι ίδιοι ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού
και
αβ) πιστοποίησης της εφορευτικής επιτροπής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή επικυρωμένου αντιγράφου της απόδειξης παράδοσης του εκλογικού σάκου στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.
β) Προκειμένου για τους αναπληρωτές δικαστικών αντιπροσώπων:
βα) Του πρωτοτύπου εγγράφου του διορισμού τους, κρατώντας οι ίδιοι ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού
και
ββ) βεβαίωσης του οικείου εφόρου των δικαστικών αντιπροσώπων, στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των ημερών, κατά τις οποίες είχαν τεθεί στη διάθεση του εφόρου.
γ) Προκειμένου για γραμματείς εφορευτικών επιτροπών, βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής, ή του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, με την οποία βεβαιώνεται η πρόσληψή τους και η εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Ειδικότερα, η πληρωμή αυτών γίνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματός τους ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης, από τη Δ.Ο.Υ. κατοικίας τους.
δ) Προκειμένου για διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, αντίγραφο της απόφασης του νομάρχη για το διορισμό τους και βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής ή του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
2. Η αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης αυτής, καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται στο άρθρο 4, προκαταβάλλονται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της έδρας της δικαστικής αρχής, που διατάσσει την πληρωμή ή από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της έδρας ή της διαμονής του διοριζόμενου ως αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ή ως αναπληρωτή αυτού ή ως διερμηνέα, με την κατάθεση από τους δικαιούχους των εξής δικαιολογητικών:
α) Του πρωτοτύπου εγγράφου του διορισμού τους, κρατώντας οι ίδιοι ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού.
β) Αντιγράφου της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 3.
γ) Εξοφλητικής απόδειξης στην οποία πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και η κατοικία του δικαιούχου.
Στην απόφαση της δικαστικής αρχής που διατάσσει την πληρωμή μνημονεύεται η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που θα ενεργήσει την πληρωμή.

Άρθρο 6
Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό που καταβλήθηκε για οδοιπορικά έξοδα ή για ημερήσια αποζημίωση ή και για τα δύο είναι μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται με τα φθηνότερα μέσα συγκοινωνίας για τη διαδρομή που διανύθηκε ή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με απόφασή μας διατάσσεται η βεβαίωση του επί πλέον χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε ως δημόσιου εσόδου, σε βάρος αυτού που έλαβε το επί πλέον ποσό.

Άρθρο 7
1. Οι έφοροι, οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κ.λπ. που θα προεισπράξουν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4, πλην όμως δεν θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους λόγω ασθενείας τους ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, υποχρεούνται, εκτός από τη σχετική δήλωση που θα κάνουν στον αρμόδιο έφορο ή Εισαγγελέα των Εφετών, να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, (Διεύθυνση Εκλογών), τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για την απαλλαγή τους από την υποχρέωση επιστροφής του ποσού αυτού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος:
α) Για την περίπτωση της μετάβασης και μη εκτέλεσης των καθηκόντων τους στα εκλογικά τμήματα στα οποία διορίστηκαν:
αα) Τις αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων κ.λπ. μετάβασης και επιστροφής στην έδρα τους και
αβ) Τριπλότυπο κατάθεσης του υπόλοιπου ποσού μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί για αποζημίωση δύο (2) ημερών και του παραπάνω αντιτίμου των εισιτηρίων.
β) Για την περίπτωση μετάβασης στα εκλογικά τμήματα που διορίστηκαν, πλην όμως λόγω ασθενείας τους δεν μπόρεσαν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους:
βα) Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για το είδος της ασθένειας και τις απαιτούμενες ημέρες θεραπείας.
ββ) Απόδειξη πληρωμής των εισιτηρίων μετάβασης από την έδρα τους στο εκλογικό τμήμα στο οποίο διορίστηκαν και επιστροφής από αυτό στην έδρα τους και
βγ) Τριπλότυπο κατάθεσης του ποσού που απομένει μετά την αφαίρεση των οδοιπορικών εξόδων και της αποζημίωσης του άρθρου 3 τόσων ημερών όσες οι ημέρες της ασθενείας τους.
2. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κ.λπ. που θα προεισπράξουν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 της απόφασης αυτής και δε θα μεταβούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό που εισέπραξαν στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Εκλογών) το τριπλότυπο είσπραξης με αναφορά τους μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την ημέρα διενέργειας των εκλογών.
Επίσης, όμοια αναφορά υποχρεούνται να υποβάλουν στον Εισαγγελέα που εξέδωσε τη δικαστική αποζημίωση στην οποία θα αναφέρεται και ο αύξων αριθμός αυτής.
Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, θα καταλογίζεται σε βάρος τους το ποσό εντόκως.
3. Οι έφοροι των δικαστικών αντιπροσώπων υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών την επομένη των εκλογών εγγράφως:
α) Προκειμένου για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, τακτικούς ή αναπληρωματικούς, που δεν μετέβησαν στα εκλογικά τμήματα, στα οποία διορίστηκαν, το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητά τους και τη διεύθυνση της κατοικίας τους.
β) Προκειμένου για τους αναπληρωματικούς δικαστικούς αντιπροσώπους που δεν χρησιμοποιήθηκαν, το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους, την ημέρα και ώρα που εμφανίστηκαν σ’ αυτούς και το λόγο της μη χρησιμοποίησής τους.

Άρθρο 8
Οι πληρωμές των διοριζομένων εφόρων, των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, των γραμματέων εφορευτικών επιτροπών κ.λπ., θα γίνουν με τη διαδικασία των εντολών πληρωμής και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved