ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επαγγελματικός προσανατολισμός Επιστροφή    
ΦΑΚΕΛΟΣ: Στρατιωτική θητεία. Όλα γύρω από τη στράτευση των Ελλήνων (27/1/06)
 


ΑΘήνα 27.1.2006
Ποιο είναι το ισχύον σήμερα καθεστώς στράτευσης των Ελλήνων; Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι νέοι και τι προβλέπεται για τις αναβολές, τις απαλλαγές, τις απολύσεις, τη μειωμένη ή έναλλακτική θητεία, την εξαγορά της θητείας και την λιποταξία. Ποιες άδειες δικαιούνται οι στρατευμένοι;

Απαντήσεις σε αυτά και σε άλλα, ανάλογα ερωτήματα δίνει ο πρόσφατος νόμος 3425/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» και οι δέκα υπουργικές και διϋπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν μετά την ψήφισή του, εξειδικεύοντας ορισμένες από τις διατάξεις του.

Τα νομικά αυτά κείμενα παρουσιάζονται παρακάτω. Συγκεκριμένα παρατίθενται:
- Ο νόμος 3425/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». 
1. Η απόφαση «Εξαγορά στρατιωτικής θητείας. Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων, στρατευσίμων, οπλιτών και ανυποτάκτων. Αοπλη και εναλλακτική θητεία» 
2. Η απόφαση «Αοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης».
3. Η απόφαση «Ποσό εξαγοράς του υπολοίπου της θητείας. Καθορισμός του χρηματικού ποσού εξαγοράς του υπολοίπου της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης όσων υπηρέτησαν σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
4. Η απόφαση «Εξαγορά πρόσθετων υποχρεώσεων. Καθορισμός του χρηματικού ποσού εξαγοράς των προσθέτων στρατιωτικών υποχρεώσεων».
5. Η απόφαση «Aναζήτηση μη καταταγέντων «Ρύθμιση θεμάτων κατάταξης στρατευσίμων και εφέδρων και αναζήτησης μη καταταγέντων».
6. Η απόφαση «Αδειες απουσίας στους οπλίτες, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς (ΔΕΑ), επίκουρους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις».
7. Η απόφαση «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων», η οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται στην μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, στην απαλλαγή από τη στράτευση, στην αναβολή κατάταξης των νοσηλευομένων, κρατουμένων, σπουδαστών κ.λπ., καθώς και σε θέματα προσωρινής ή οριστικής απόλυσης από το Στρατό.
8. Η απόφαση «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού». (Παρατίθεται και το πιστοποιητικό).
9. Η απόφαση «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών».
10. Η απόφση «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων αντιρρησιών συνείδησης».
Ο παρόν φάκελος θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα εμπλουτίζεται με τυχόν νεότερες αποφάσεις ή εγκυκλίους, ώστε ο καθένας να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τα ισχύοντα γύρω από την υποχρέωση στράτευσης. Περαιτέρω διευκρινήσεις για θέματα στρατιωτικής θητείας παρέχουν τα κατά τόπους στρατολογικά γραφεία.


 


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3421
Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις

(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’, Αρ. 302/13 Δεκεμβρίου 2005)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Αρθρο 1
Υπόχρεοι σε στράτευση
1. Όλοι οι Έλληνες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το δέκατο ένατο έτος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, έχουν υποχρέωση στράτευσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
2. Για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε περίοδο επιστράτευσης, πολέμου ή έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης, είναι δυνατό, με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, μετά από απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Αμυνας (ΚΥΣΕΑ), στην οποία καθορίζεται και η διάρκεια της στρατιωτικής υποχρέωσης, να καλούνται ονομαστικά για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις άτομα, έστω και αν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από τη στρατολογική τους κατάσταση και την κατηγορία της σωματικής τους ικανότητας. Σε αυτούς μπορεί να απονέμεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών νόμων, βαθμός εφέδρου αξιωματικού. Όσοι δεν κατατάσσονται εμπρόθεσμα κηρύσσονται ανυπότακτοι και υπέχουν τις προβλεπόμενες για τους ανυπότακτους συνέπειες.

Αρθρο 2
Γενικές έννοιες και ορισμοί
1. Στρατεύσιμοι καλούνται οι υπόχρεοι σε στράτευση, οι οποίοι βρίσκονται νόμιμα έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να έχουν εκπληρώσει τη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωσή τους.
2. Οπλίτες καλούνται όσοι έχουν καταταγεί και υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων για εκπλήρωση στρατεύσιμης και τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.
3. Πρότακτοι οπλίτες καλούνται όσοι κατατάσσονται στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, πριν από την πρόσκληση της κλάσης τους, για την εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσής τους.
4. Εθελοντές οπλίτες καλούνται όσοι κατατάσσονται εθελοντικά στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις ειδικές γι’
αυτούς διατάξεις.
5. Έφεδροι οπλίτες καλούνται οι οπλίτες, οι οποίοι, μετά την εκπλήρωση της στρατεύσιμης και της τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσής τους, συνεχίζουν να υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, για εκπλήρωση εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης.
6. Έφεδροι καλούνται όσοι είναι γραμμένοι στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων. Όσοι από αυτούς κατατάσσονται για εκπλήρωση εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης καλούνται οπλίτες από την εφεδρεία.
7. Πραγματική στρατιωτική υπηρεσία για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων είναι το χρονικό διάστημα που απομένει, αν, από τη συνολική διάρκεια υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα των ειδικών καταστάσεων του άρθρου 42 του παρόντος νόμου.
8. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου:
α. Τέκνα θεωρούνται όσα γεννήθηκαν από γάμο και όσα αναγνωρίσθηκαν ή υιοθετήθηκαν.
β. Τα θετά τέκνα λογίζονται ως τέκνα μόνο των θετών γονέων, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης της υποπαραγράφου α΄ του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
γ. Αδέλφια θεωρούνται όσα προέρχονται από τους ίδιους γονείς ή από κοινό πατέρα ή μητέρα.
δ. Από αδελφούς που γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία, μεγαλύτερος είναι αυτός που γεννήθηκε πρώτος.
ε. Χηρεία είναι η κατάσταση που δημιουργήθηκε και υφίσταται για έναν σύζυγο εξαιτίας θανάτου του άλλου.
Αυτή παύει να υφίσταται με την τέλεση μεταγενέστερου γάμου από τον επιζώντα σύζυγο.
στ. Ο υπολογισμός των προθεσμιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
ζ. Στρατολογική κλάση είναι ο αριθμός που προκύπτει από την πρόσθεση του αριθμού είκοσι ένα στο έτος γέννησης με το οποίο ο καθένας είναι γραμμένος στο μητρώο αρρένων.
η. Σώματα είναι η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό Σώμα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ως Σώματα επίσης χαρακτηρίζονται και άλλες δημόσιες υπηρεσίες με στρατιωτική οργάνωση, οι οποίες δεν υπάγονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, ούτε στα Σώματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
θ. Ως άγνοια νοείται ο χρόνος της αυθαίρετης απουσίας στρατιωτικού, έτσι όπως καθορίζεται από τις κατά περίπτωση περί λιποταξίας διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
ι. Οι έννοιες «στράτευμα», «κληρωτός», «εκγύμναση ή μειωμένη θητεία» και «πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία» που συναντώνται σε νόμους, κανονιστικές ή διοικητικές πράξεις, είναι ταυτόσημες αντίστοιχα με τις έννοιες «ένοπλες δυνάμεις», «οπλίτης», «μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση» και «πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση»
του παρόντος νόμου.
ια. H ενηλικίωση επέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
ιβ. Η οικογενειακή κατάσταση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο δήμο ή την αρμόδια κοινότητα ή με επίσημα έγγραφα ξένου κράτους και η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού από πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής.
ιγ. Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και του πιστοποιητικού μόνιμου κατοίκου εξωτερικού καθορίζεται σε δίμηνη και εξάμηνη αντίστοιχα από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Αρθρο 3
Ηλικία
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου η ηλικία προκύπτει από το έτος γέννησης με το οποίο κάθε Έλληνας είναι γραμμένος στο μητρώο αρρένων δήμου ή κοινότητας. Η 1η Ιανουαρίου του έτους με το οποίο καθένας είναι γραμμένος στο μητρώο αρρένων λογίζεται ως ημερομηνία γέννησης και αρχή του έτους, η δε 31η Δεκεμβρίου ως τέλος αυτού.
2. Διόρθωση του έτους γέννησης με το οποίο κάθε Έλληνας είναι γραμμένος στο μητρώο αρρένων επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του είτε αν το έτος αυτό δεν είναι σύμφωνο με τη ληξιαρχική πράξη που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα ημερών από τη γέννηση είτε αν αποδεικνύεται με επίσημα στοιχεία ότι έγινε εσφαλμένος καθορισμός του από την αρμόδια αρχή είτε αν η καταχώρισή του έγινε εσφαλμένα από το αρμόδιο όργανο. Με την αίτηση για διόρθωση του έτους γέννησης υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ανάλογο πιστοποιητικό ξένης κρατικής αρχής και τυχόν άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή οποτεδήποτε μετά την εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής του υποχρέωσης ή τη νόμιμη απαλλαγή του από αυτή.
3. Για τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας, λαμβάνεται υπόψη το έτος γέννησης που αναγράφεται στο μητρώο αρρένων, πριν την έναρξη της διαδικασίας διόρθωσης.
4. Δεν επιτρέπεται διόρθωση ηλικίας ατόμων που διατελούν σε ανυποταξία ή λιποταξία. Στις περιπτώσεις αυτές το αίτημα απορρίπτεται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.
5. Επί των αιτημάτων διόρθωσης της ηλικίας αποφαίνεται ο οικείος νομάρχης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
6. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.δ. 4239/1962 (ΦΕΚ 126 Α΄/11.8.1962) δεν θίγονται.

Αρθρο 4
Έκταση εφαρμογής διατάξεων
1. Οι έφεδροι αξιωματικοί, οι δόκιμοι έφεδροι και οι επίκουροι αξιωματικοί, οι μόνιμοι και οι εθελοντές οπλίτες, οι επαγγελματίες οπλίτες, οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης και οι σπουδαστές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) διέπονται από τις ειδικές γι΄ αυτούς διατάξεις και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται ανάλογα και για όσους υπηρετούν στα Σώματα ή φοιτούν σε παραγωγικές σχολές αυτών ή ανήκουν ή έχουν διατεθεί στην εφεδρεία τους.
3. Οι πρότακτοι oπλίτες διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους οπλίτες.
4. Για τη στράτευση των Ελληνίδων ισχύουν οι διατάξεις του ειδικού γι’
αυτές νόμου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αρθρο 5
Διακρίσεις της στρατιωτικής υποχρέωσης

1. Η στρατιωτική υποχρέωση διακρίνεται σε στρατεύσιμη, σε εφεδρική και σε πρόσθετη.
2. Η στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση διακρίνεται σε πλήρη και σε μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.
3. Όσοι λόγω των θρησκευτικών ή ιδεολογικών τους πεποιθήσεων αρνούνται να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους υποχρέωση, υποχρεούνται να εκπληρώσουν άοπλη στρατιωτική υποχρέωση ή εναλλακτική υπηρεσία. Γι’
αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ι΄ του παρόντος νόμου.
4. Η εφεδρική στρατιωτική υποχρέωση εκπληρώνεται από τους έφεδρους οπλίτες και τους οπλίτες από την εφεδρεία.
5. Πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση επιβάλλεται για παράβαση ή μη τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του.

Αρθρο 6
Διάρκεια στρατιωτικής υποχρέωσης
1. Η διάρκεια της πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης είναι εικοσιτετράμηνη και της μειωμένης εννεάμηνη ή εξάμηνη.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η κατά κλάσεις ή κατηγορίες απόλυση οπλιτών από τις Ένοπλες Δυνάμεις και πριν από τη συμπλήρωση της πλήρους ή της εννεάμηνης ή της εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, όχι όμως πριν να συμπληρωθεί τουλάχιστον το ένα τέταρτο της πλήρους, το ένα τρίτο της εννεάμηνης και το ήμισυ της εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
3. Η διάρκεια της εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης των εφέδρων οπλιτών και των οπλιτών από την εφεδρεία εξαρτάται από τις υπηρεσιακές ανάγκες και καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
4. Η διάρκεια της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες για κάθε παράβαση ή μη τήρηση υποχρέωσης που καθορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του.
5. Όσοι οπλίτες μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, απολύονται οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον επιθυμούν, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι γεννήθηκαν και διαμένουν έκτοτε μόνιμα στο εξωτερικό.

Αρθρο 7
Μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση
1. Μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, εφόσον επιθυμούν, οι παρακάτω κατηγορίες οπλιτών:
α. Εξάμηνης διάρκειας:
(1) Όλοι οι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από πέντε ζώντα αδέλφια.
(2) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει.
(3) Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων.
(4) Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.
(5) Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
(6) Όσοι υπηρέτησαν ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, πλην συμμαχικού ή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
(7) Όσοι, μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγράφονται σε μητρώα αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής τους στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄).
β. Εννεάμηνης διάρκειας:
(1) Οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από τέσσερα ζώντα αδέλφια.
(2) Ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τρία ζώντα αδέλφια.
(3) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία.
(4) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας.
(5) Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.
2. Οι στρατεύσιμοι μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, εφόσον με τη μεταφορά τους δεν απομένει υποχρέωση παραπέρα εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και τυχόν πρόσθετης.
3. Όσοι διατελούν σε ανυποταξία, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετά τη διακοπή της ανυποταξίας και εφόσον με τη μεταφορά τους δεν απομένει υποχρέωση παραπέρα εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και τυχόν πρόσθετης απολύονται. Oι λιποτάκτες υπάγονται στις ίδιες διατάξεις μετά τη διακοπή της λιποταξίας τους.
4. Η μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν ανακαλείται, αν μετά την υποβολή του αιτήματος εκλείψουν οι σχετικοί λόγοι.
5. Στις περιπτώσεις (1) και (2) της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 1 και στις περιπτώσεις (1), (2), (3) και (4) της υποπαραγράφου β΄ της ίδιας παραγράφου του άρθρου αυτού, αν ο περιγραφόμενος ως δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωμα της μεταφοράς μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση του δικαιώματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα αυτό και έχουν ήδη εκπληρώσει μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.
6. Οι έφεδροι αξιωματικοί, οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οι επίκουροι αξιωματικοί δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Αρθρο 8
Διαδικασία
δικαιολογητικά για την υπαγωγή στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του νόμου αυτού, καθορίζονται τα ακόλουθα:
α. Τέκνα που υιοθετήθηκαν μετά τη συμπλήρωση του δέκατου πέμπτου έτους της ηλικίας τους, λογίζονται ως τέκνα μόνο των φυσικών τους γονέων.
β. Τέκνα άγαμης μητέρας είναι όσα γεννήθηκαν από μητέρα που δεν έχει συνάψει γάμο και εξακολουθεί να είναι άγαμη. Ομοίως, ως τέκνα άγαμης μητέρας θεωρούνται και όσα γεννήθηκαν εκτός γάμου από διαζευγμένη μητέρα, η οποία συνεχίζει να διατελεί σε διάζευξη.
γ. Η ηλικία της Ελληνίδας υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού και προκύπτει από τα δημοτολόγια.
δ. Η συμπλήρωση συγκεκριμένου έτους ηλικίας υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
ε. Η κήρυξη προσώπου σε αφάνεια επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα με το θάνατο και αποδεικνύεται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
στ. Η ανικανότητα για εργασία γονέα, αδελφού και συζύγου πρέπει να οφείλεται σε λόγους υγείας. Δεν θεωρούνται ανίκανοι για κάθε εργασία όσοι ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ή εργασία.
ζ. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 7 προβλέπεται ως προϋπόθεση μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης η ανικανότητα για κάθε εργασία γονέα, αδελφού ή συζύγου, ο αιτών τη μεταφορά υποχρεούται να υποβάλει στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, εκτός των δικαιολογητικών της υποπαραγράφου ιβ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου αυτού και υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο φερόμενος ως ανίκανος για κάθε εργασία γονέας, αδελφός ή σύζυγος δηλώνει ότι δεν ασκεί κάποιο επάγγελμα ή εργασία και τους λόγους υγείας που επικαλείται. Αν από τη δήλωση αυτή ή από άλλα επίσημα έγγραφα προκύπτει ότι το πρόσωπο αυτό ασκεί επάγγελμα ή εργασία δεν παραπέμπεται σε υγειονομική επιτροπή και το αίτημα των ενδιαφερόμενων απορρίπτεται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.
η. Αρμόδια για την κρίση της ανικανότητας ή μη για κάθε εργασία όσων επικαλούνται ανικανότητα για εργασία είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους επιτροπή απαλλαγών του Στρατού Ξηράς. Ειδικά για τους διαμένοντες στο νομό Αττικής, αρμόδια είναι η Επιτροπή Απαλλαγών Αθηνών (ΕΑΑ) ή η Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) ή η Ανωτάτη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ), εφόσον ο αιτών τη μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ανήκει στο Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό ή στην Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα.
θ. Η παραπομπή στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των κατά το άρθρο 7 επικαλουμένων ανικανότητα για κάθε εργασία γίνεται με έγγραφο του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου. Σε αυτό επισυνάπτεται αντίγραφο φύλλου μητρώου (ΑΦΜ), μόνο για τους άρρενες παραπεμπόμενους που δεν έχουν συμπληρώσει κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, προκειμένου να κριθεί και η σωματική τους ικανότητα για στράτευση. Σε περίπτωση που οι παραπεμπόμενοι διατελούν σε αναβολή για λόγους υγείας ή έχουν κριθεί ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5) κρίνεται ταυτόχρονα και η σωματική τους ικανότητα για στράτευση.
ι. Η εκ νέου παραπομπή προς εξέταση όσων δεν έχουν κριθεί ανίκανοι για κάθε εργασία επιτρέπεται μόνο εφόσον από νεότερα επίσημα στοιχεία νοσοκομείων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού προκύπτει χειροτέρευση της κατάστασης της υγείας τους.
ια. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ανικανότητα για κάθε εργασία γονέα, αδελφού ή συζύγου είναι πρόσκαιρη, γίνεται υποχρεωτικά σχετική μνεία στη γνωμάτευση με ταυτόχρονο προσδιορισμό της πιθανής χρονικής της διάρκειας και οι αιτούντες μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, μόνο εφόσον η ανικανότητα υφίσταται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης και προβλέπεται να διαρκέσει πέραν της ημερομηνίας που αυτοί συμπληρώνουν το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που καθορίζεται για την οριστική απόλυση των οπλιτών πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο ανήκουν.
ιβ. Κατά των διοικητικών πράξεων των στρατολογικών γραφείων με τις οποίες απορρίπτονται αιτήματα με βάση γνωματεύσεις των πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή. Στην περίπτωση αυτή αρμόδια για την εξέταση σε δεύτερο βαθμό είναι η, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αμέσως ανώτερη στην ιεραρχική κλίμακα υγειονομική επιτροπή του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιτροπή που εξέδωσε την αρχική γνωμάτευση και συγκεκριμένα, η Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ), η Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (ΑΥΕΝ) και η Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (ΑΥΕΑ), όταν η απορριπτική γνωμάτευση έχει εκδοθεί από επιτροπή απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, την Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) ή την Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ) αντίστοιχα.
ιγ. Οι οπλίτες που επιθυμούν να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, πρέπει να έχουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Όσοι από αυτούς διατελούσαν σε αναβολή κατάταξης ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και η αναβολή τους διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο, δικαιούνται να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας, εφόσον έχουν καταταγεί εμπρόθεσμα στις Ένοπλες Δυνάμεις εξαιτίας της διακοπής. Η απόκτηση και η διατήρηση ή μη της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.
ιδ. Η ένοπλη υπηρεσία σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου κράτους. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η συνολική διάρκεια του χρόνου υπηρεσίας με στρατιωτική ιδιότητα, οι ημερομηνίες κατάταξης και απόλυσης, οι τυχόν ενδιάμεσες απολύσεις και επανακατατάξεις, καθώς και ο βαθμός και οι ειδικότητες που αποκτήθηκαν στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις του ξένου κράτους.
ιε. Η ημερομηνία και ο τρόπος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και η εγγραφή στα μητρώα αρρένων μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας, προκύπτουν από έγγραφα της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή της αρμόδιας περιφέρειας ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
ιστ. Εφόσον οι παραπεμπόμενοι αδυνατούν για λόγους υγείας να μεταβούν στην έδρα της υγειονομικής επιτροπής προς εξέταση της ικανότητάς τους για κάθε εργασία, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος νόμου.
ιζ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 του νόμου αυτού.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΡΕΝΩΝ
– ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ −
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Αρθρο 9
Καταγραφή και στρατολογική παρακολούθηση των υπόχρεων σε στράτευση
1. Η καταγραφή όλων των αρρένων Ελλήνων γίνεται από τα στρατολογικά γραφεία και τις λοιπές στρατολογικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, με βάση τα μητρώα αρρένων, τα προξενικά μητρώα και τους στρατολογικούς πίνακες που συντάσσονται, τηρούνται και ενημερώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ειδικού νόμου.
2. Η διαδικασία της καταγραφής και της χειρογραφικής ή μηχανογραφικής στρατολογικής παρακολούθησης των αρρένων Ελλήνων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας ή, όπου απαιτείται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτε λείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρθρο 10
Δελτία και δικαιολογητικά απογραφής

1. Οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να συμπληρώνουν δελτία απογραφής, στα οποία αναγράφουν με ακρίβεια τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της στράτευσης και να καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά ή αποδεικτικά έγγραφα.
2. Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, υπέχουν, εκτός των προβλεπόμενων ποινικών συνεπειών, τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
α. Eνός μηνός, όσοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα το δελτίο απογραφής.
β. Δύο μηνών, όσοι δεν υποβάλλουν δελτίο απογραφής.
γ. Τριών μηνών, όσοι αναγράφουν στο δελτίο απογραφής ανακριβή στοιχεία ή καταθέτουν ανακριβή δικαιολογητικά.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στα δελτία απογραφής, ο τρόπος συμπλήρωσης, οι προθεσμίες και οι υπηρεσίες κατάθεσης, η διαδικασία τήρησης, διακίνησης και χειρογραφικής ή μηχανογραφικής επεξεργασίας τους, καθώς και ο τρόπος αναζήτησης όσων δεν κατέθεσαν δελτίο απογραφής και τα δικαιολογητικά ή αποδεικτικά έγγραφα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Αρθρο 11
Κρίση της ικανότητας για στράτευση πριν από την πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις
1. Όσοι στρατεύσιμοι καταθέτουν με το δελτίο απογραφής ιατρικά δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν σημαντικά προβλήματα υγείας, παραπέμπονται από τα αρμόδια στρατολογικά γραφεία στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους επιτροπή απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, για υγειονομική εξέταση και κρίση της σωματικής τους ικανότητας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι προθεσμίες παραπομπής –
παρουσίασης, οι υποχρεώσεις των παραπεμπόμενων και οι συνέπειες μη τήρησής τους, οι υποχρεώσεις των στρατολογικών γραφείων και των επιτροπών απαλλαγών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 14 εφαρμόζονται αναλογικά στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου.

Αρθρο 12
Κατανομή στρατευσίμων στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων
Μεταφορά από έναν κλάδο σε άλλο
1. Μετά τη συγκέντρωση των δελτίων απογραφής οι στρατεύσιμοι κατανέμονται αριθμητικά και ονομαστικά στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, με διαταγή της Διεύθυνσης Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας.
Η περαιτέρω κατανομή και επιλογή σε όπλα, σώματα, υπηρεσίες και ειδικότητες γίνονται από τις διευθύνσεις στρατολογικού των γενικών επιτελείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο χρόνος, η διαδικασία και τα κριτήρια αριθμητικής και ονομαστικής κατανομής των στρατευσίμων στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
3. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά από κλάδο σε κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στρατευσίμων που έχουν κατανεμηθεί. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να γίνεται μεταφορά στρατευσίμων, εφόσον επιβάλλεται για την κάλυψη σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών ή για την αξιοποίηση ειδικών προσόντων και γνώσεων αυτών. Για τη μεταφορά, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο ή από τους στρατεύσιμους αίτηση με επίσημες βεβαιώσεις, που πιστοποιούν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν μετά την αρχική κατανομή και τη στρατολογική τους κατάσταση. Η Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Αμυνας για λήψη απόφασης, περιοδικά ή και εκτάκτως όταν απαιτείται, προτάσεις για τη μεταφορά στρατευσίμων από έναν κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων σε άλλο. Η μεταφορά από κλάδο σε κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων δεν επιτρέπεται για όσους καλούνται για κατάταξη ως ανυπότακτοι, ανεξάρτητα αν έχει συντελεσθεί διακοπή της ανυποταξίας.
4. Οι πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) μεταφέρονται αυτεπάγγελτα στο Πολεμικό Ναυτικό με πράξη του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας που υποχρεούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη, εφόσον δεν είχαν κατανεμηθεί στον κλάδο αυτόν. Σε περίπτωση επανακατάταξης, η μεταφορά επιτρέπεται μόνο, εάν δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική στρατιωτική υπηρεσία ενός μήνα.
5. Η διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και για όσους καλούνται για κατάταξη ως ανυπότακτοι, εφόσον έχει προηγηθεί διακοπή της ανυποταξίας. Μεταγενέστερη κήρυξη σε ανυποταξία δεν επηρεάζει προγενέστερη μεταφορά.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Αρθρο 13
Απαλλαγή από τη στράτευση
1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης οι παρακάτω κατηγορίες στρατευσίμων και οπλιτών:
α. Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας.
β. Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση και το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκαν δεν έχει αμνηστευθεί, ούτε έχει επακολουθήσει χάρη ή παραγραφή της ποινής με άρση των συνεπειών της καταδίκης.
γ. Ο πατέρας τριών ή περισσότερων ζώντων τέκνων, εφόσον επιθυμεί.
δ. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει έναν τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή, εφόσον επιθυμεί.
ε. Ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, εφόσον επιθυμεί.
στ. Ο πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, ο οποίος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία, εφόσον επιθυμεί.
ζ. Οι αλλοδαποί που μονάζουν στην περιοχή του Αγίου Όρους και αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με την πρόσληψή τους ως δόκιμοι ή μοναχοί, κατ΄ επιταγή της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Συντάγματος της Ελλάδας.
2. Οι ανυπότακτοι και οι λιποτάκτες υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μετά τη διακοπή της ανυποταξίας ή της λιποταξίας τους, αντίστοιχα.
3. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου 1 α του παρόντος άρθρου υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφόσον, πριν από τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, παύσουν να υφίστανται οι λόγοι της απαλλαγής. Στις γνωματεύσεις ακαταλληλότητας των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών ή συμβουλίων αναγράφεται υποχρεωτικά αν υπάρχει πιθανότητα ή όχι βελτίωσης ή ίασης της παθήσεως.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας, καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος της αυτεπάγγελτης παραπομπής για επανεξέταση της σωματικής ικανότητας ορισμένων ή όλων των απαλλαγέντων από τη στράτευση, περιοδικά ανά πενταετία ή έκτακτα κατά την κρίση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας. Mε την ίδια απόφαση καθορίζονται οι υποχρεώσεις των παραπεμπομένων και οι συνέπειες της μη τήρησής τους, οι υποχρεώσεις των στρατολογικών γραφείων και των υγειονομικών επιτροπών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
4. Η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αποδεικνύεται με αντίγραφο της σχετικής αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης και με βεβαίωση του αρμόδιου δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία βεβαίωση πρέπει να πιστοποιείται ότι το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκαν δεν έχει αμνηστευτεί, ούτε έχει επακολουθήσει χάρη ή παραγραφή της ποινής με άρση των συνεπειών της καταδίκης. Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται με μέριμνα των ενδιαφερομένων ή μπορούν να ζητηθούν αυτεπάγγελτα από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, κατόπιν εγγράφου αιτήματός του προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές ή υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
5. Η υπαγωγή των αναφερομένων στις διατάξεις των υποπαραγράφων γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας, από το οποίο προκύπτει η οικογενειακή τους κατάσταση και όσον αφορά στην κρίση ανικανότητας για εργασία ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
6. Οι στρατεύσιμοι που είναι θρησκευτικοί λειτουργοί, μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί γνωστής θρησκείας, πλην της περιπτώσεως της υποπαραγράφου ζ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης.
7. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναστέλλεται η εφαρμογή διατάξεων του άρθρου αυτού για κατηγορίες απαλλασσομένων και να διακόπτεται η απαλλαγή τους.

Αρθρο 14
Αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας

1. Αναβάλλεται η εκπλήρωση της στρατιωτικής υποχρέωσης, όσων κρίνεται ότι αδυνατούν προσωρινά να εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή για λόγους υγείας. Η αναβολή μπορεί να διαρκέσει δύο έτη συνολικά και μπορεί να χορηγείται και τμηματικά, κατά έτη ή εξάμηνα. Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση ανήκει στα ειδικά στρατολογικά συμβούλια και στις υγειονομικές επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων. Μετά τη λήξη της αναβολής οι στρατεύσιμοι κατατάσσονται με την πρώτη υπόχρεη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).
2. Η υγειονομική εξέταση και επανεξέταση των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34, 35 και 37 του παρόντος νόμου.

Αρθρο 15
Αναβολή κατάταξης νοσηλευομένων

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων για το χρονικό διάστημα για το οποίο νοσηλεύονται σε νοσοκομεία του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
2. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού πρέπει να υπάρχουν κατά την ημερομηνία που οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
3. Οι ανυπότακτοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους.
4. Οι στρατεύσιμοι και οι ανυπότακτοι στους οποίους για πρώτη φορά χορηγείται η αναβολή του παρόντος άρθρου υποχρεούνται για κατάταξη εκτός Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) εντός πενθημέρου από της εξόδου τους από το νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού της παραγράφου 1 ή εντός δεκαημέρου από της εξόδου τους από νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, εκτός αν η νοσηλεία διαρκέσει δεκαπέντε ημέρες τουλάχιστον, οπότε θα κατατάσσονται με την πρώτη υπόχρεη ΕΣΣΟ από την έξοδό τους από το νοσηλευτικό ίδρυμα.
5. Σε περίπτωση και νέας νοσηλείας σε ιδρύματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται για κατάταξη εκτός ΕΣΣΟ και εντός πενθημέρου από της εξόδου τους από το νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή εντός δεκαημέρου από της εξόδου τους από νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, ανεξάρτητα από το χρόνο νοσηλείας τους.
6. Η αναβολή κατάταξης του άρθρου αυτού χορηγείται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων, στην οποία επισυνάπτεται πιστοποίηση του κατά περίπτωση νοσηλευτικού ιδρύματος, στην οποία να αναφέρονται ημερομηνίες εισόδου και εξόδου από το ίδρυμα και η πάθηση ή οι παθήσεις για τις οποίες νοσηλεύτηκαν.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Αρθρο 16
Αναβολή κατάταξης κρατουμένων

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων και ανυποτάκτων για το χρονικό διάστημα για το οποίο κρατούνται σε φυλακές ή από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
2. Η αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις των κρατουμένων χορηγείται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο με βάση δικαιολογητικά που υποβάλλονται με μέριμνα των ενδιαφερομένων ή ζητούνται αυτεπάγγελτα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, κατόπιν εγγράφων αιτημάτων των στρατολογικών γραφείων.
3. Η ημερομηνία έναρξης της κράτησης λογίζεται ως ημερομηνία διακοπής τυχόν ανυποταξίας.
4. Η αναβολή κατάταξης του παρόντος άρθρου διακόπτεται αν πριν από τη συμπλήρωση του τεσσαρα
κοστού πέμπτου έτους της ηλικίας εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε. Οι ενδιαφερόμενοι και οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.
5. Οι υποχρεώσεις των τυχόντων αναβολής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, όπου απαιτείται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, που επίσης εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρθρο 17
Αναβολή κατάταξης λόγω θεραπευτικής αγωγής σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες, του εσωτερικού ή του εξωτερικού

1. Σε όσους ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) του εσωτερικού ή αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, χορηγείται αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία διαρκεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στην ημερομηνία έναρξης της θεραπευτικής αγωγής προστεθούν τρία έτη.
2. Για τη χορήγηση της αναβολής αυτής απαιτείται αίτηση των ενδιαφερόμενων και πιστοποίηση ή βεβαίωση του κέντρου θεραπείας εξαρτημένων ατόμων, στο οποίο έχουν ενταχθεί για θεραπευτική αγωγή, από την οποία απαραίτητα θα πρέπει να προκύπτουν τα ακόλουθα:
α. Η πλήρης ταυτότητα του κέντρου θεραπείας.
β. Τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία των ενδιαφερόμενων.
γ. Η ημερομηνία έναρξης της θεραπευτικής αγωγής.
3. Η αναβολή αυτή χορηγείται μία φορά και για την παρακολούθηση μιας μόνο θεραπευτικής αγωγής, διακόπτεται δε, εφόσον δεν έχει λήξει, οποτεδήποτε ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων. Στις περιπτώσεις απομάκρυνσης των ενδιαφερόμενων από το κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων, για το οποίο έτυχαν αναβολής κατάταξης και ένταξής τους σε άλλο κέντρο θεραπείας, για συνέχιση της θεραπευτικής τους αγωγής, η χορηγηθείσα αναβολή παραμένει αμετάβλητη.
4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
α. Κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων: Θεραπευτικές μονάδες στις οποίες ακολουθείται θεραπευτική αγωγή ατόμων για την απεξάρτησή τους από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και οι οποίες μονάδες υπάγονται, εποπτεύονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή λειτουργούν κατόπιν αδείας των ελληνικών αρμόδιων κρατικών αρχών ή των αντιστοίχων του εξωτερικού.
β. Θεραπευτική αγωγή: Εγκεκριμένο κατά νόμο, θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.
γ. Χρόνος θεραπευτικού προγράμματος: Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος αποθεραπείας των εξαρτημένων από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών ατόμων, καθώς και ο εγκεκριμένος από τον επιστημονικό διευθυντή του οικείου προγράμματος χρόνος κοινωνικής επανένταξης.
δ. Ταυτότητα κέντρου θεραπείας εξαρτημένων ατόμων: Η πλήρης ονομασία του κέντρου θεραπείας, η έδρα του, ο νόμος με βάση τον οποίο λειτουργεί, η άδεια που του έχει χορηγηθεί, καθώς και ο φορέας στον οποίο υπάγεται ή από τον οποίο εποπτεύεται.
5. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο μέσα στις παρακάτω προθεσμίες:
α. Από τους στρατευσίμους: Από την ημερομηνία πρόσκλησής τους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη εξαιτίας λήξης της δικαιούμενης αναβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
β. Από τους ανυπότακτους: Από την ημερομηνία έναρξης της θεραπευτικής αγωγής μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη εξαιτίας λήξης της δικαιούμενης αναβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
6. Αν τα δικαιολογητικά υποβληθούν μετά τις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου γίνονται δεκτά, εφόσον υπήρχαν οι προϋποθέσεις χορήγησης αναβολής κατά την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνταν να καταταγούν.
7. Δεν απαιτείται αίτηση των ενδιαφερόμενων και χορηγείται αυτεπάγγελτα η αναβολή του παρόντος άρθρου, εφόσον η προβλεπόμενη πιστοποίηση ή βεβαίωση περιέρχεται στο στρατολογικό γραφείο είτε κατόπιν αναζήτησης είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
8. Όσοι εκ των υπαγομένων τελούν σε ανυποταξία, αυτή θεωρείται ότι διακόπτεται κατά την ημερομηνία ένταξής τους σε κέντρα θεραπείας του άρθρου αυτού και αναστέλλεται η ποινική τους δίωξη για όλο το χρονικό διάστημα της αναβολής τους.
9. Οι τυχόντες αναβολής με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετά τη λήξη της χρονικής της διάρκειας ή τη διακοπή της με αίτησή τους και πριν από την ημερομηνία κατάταξης ή επανακατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, εξαιτίας της λήξης ή διακοπής της, παραπέμπονται υποχρεωτικά από τα στρατολογικά γραφεία στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους επιτροπή απαλλαγών του Στρατού Ξηράς για κρίση της σωματικής τους ικανότητας. Ειδικά για τους διαμένοντες στο Νομό Αττικής, αρμόδια είναι η Επιτροπή Απαλλαγών Αθηνών (ΕΑΑ) ή η Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) ή η Ανωτάτη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ), εφόσον ο παραπεμπόμενος ανήκει στο Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό ή στην Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, οι προθεσμίες παραπομπής –
παρουσίασης, οι υποχρεώσεις των στρατολογικών γραφείων και των επιτροπών απαλλαγών, οι υποχρεώσεις των παραπεμπομένων και οι συνέπειες της μη τήρησής τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού.

Αρθρο 18
Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη είναι:
α. Μαθητές λυκείων ή σχολείων δεύτερης ευκαιρίας.
β. Σπουδαστές ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης ή σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εσπερινών λυκείων.
γ. Γραμμένοι για φοίτηση σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή για κύριες σπουδές ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.
δ. Γραμμένοι για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
2. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της προηγούμενης παραγράφου διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν τα παρακάτω κατά περίπτωση όρια ηλικίας :
α. Το εικοστό πρώτο για τους αναφερομένους στην υποπαράγραφο α΄.
β. Το εικοστό τέταρτο για τους αναφερομένους στην υποπαράγραφο β΄.
γ. Το εικοστό όγδοο για τους αναφερομένους στην υποπαράγραφο γ΄.
δ. Το τριακοστό πρώτο για τους αναφερομένους στην υποπαράγραφο δ΄.
3. Τα όρια ηλικίας των υποπαραγράφων α΄, β΄, γ΄ και
δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αυξάνονται κατά δυο έτη για όσους έχουν δυσλεξία.
4. Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών χορηγείται για φοίτηση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που είναι κρατικό ή αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου κράτους, έχει ενταχθεί στο επίσημο εκπαιδευτικό του σύστημα και χρησιμοποιεί διεθνώς γνωστή γλώσσα.
5. Η αναβολή χορηγείται, εφόσον η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών στη σχολή για την οποία ζητείται η χορήγησή της, προς απόκτηση του απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου δεν υπερβαίνει το όριο ηλικίας που καθορίζεται κατά περίπτωση στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Στην ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια φοίτησης προσμετράται και η ελάχιστη διάρκεια της υποχρεωτικής, για την ολοκλήρωση των σπουδών, πρακτικής άσκησης ή εκπαίδευσης που τυχόν προβλέπεται από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της οικείας σχολής.
6. Για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο αίτηση και πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις της οικείας σχολής, από τις οποίες προκύπτουν η εκπαιδευτική βαθμίδα, το τμήμα και ο κλάδος σπουδών, η ημερομηνία αρχικής εγγραφής ή μετεγγραφής κατά περίπτωση, το διανυόμενο έτος ή εξάμηνο σπουδών, καθώς και η ελάχιστη διάρκεια της εναπομένουσας φοίτησης και της τυχόν υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης ή εκπαίδευσης που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών. Αν πρόκειται για σχολή του εξωτερικού απαιτείται να προκύπτουν επιπλέον ο τόπος της έδρας και της λειτουργίας της, ότι αυτή είναι κρατική ή αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ότι έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα του οικείου κράτους, καθώς και ότι χρησιμοποιεί κατά τη διδασκαλία διεθνώς γνωστή γλώσσα.
7. Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν τα δικαιολογητικά υποβληθούν αργότερα, η αναβολή χορηγείται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία που έπρεπε να καταταγούν.
8. Η χρήση της αναβολής κατάταξης αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την ημερομηνία κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
9. Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών διακόπτεται πριν τη λήξη της χρονικής της διάρκειας με αίτηση των δικαιούχων.
10. Η αναβολή αυτή παραμένει ισχυρή, μειώνεται ή παρατείνεται, εάν οι στρατεύσιμοι, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη λόγω διακοπής ή λήξης της, μετεγγραφούν ή εγγραφούν από την αρχή σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού. Οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8, 9 και 11 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στην προκειμένη περίπτωση.
11. Όσοι έτυχαν αναβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν χρησιμοποιήσει την αναβολή κατάταξης, υποχρεούνται να καταθέσουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, μέχρι την ημερομηνία που προσδιορίζεται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω λήξης ή διακοπής της αναβολής, πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, από τις οποίες να προκύπτουν οι γραμματικές γνώσεις που απέκτησαν μετά τη χρήση της αναβολής τους.

Αρθρο 19
Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας −
Κατόχων διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό
1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη είναι:
α. Διορισμένοι ή γραμμένοι για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας σε αρμόδιο κατά νόμο νοσηλευτικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού που χρησιμοποιεί διεθνώς γνωστή γλώσσα.
β. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό.
2. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της υποπαραγράφου α΄ της προηγούμενης παραγράφου διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους και χορηγείται εφόσον η προβλεπόμενη, κατά την κείμενη νομοθεσία, διάρκεια για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας δεν υπερβαίνει αυτό το όριο ηλικίας.
3. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους. Για τη χορήγηση ή μη της αναβολής αυτής και για τη διάρκειά της αποφασίζει, κατά περίπτωση, ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας ύστερα από εισήγηση επιτροπής που αποτελείται από έναν ανώτατο και έναν ανώτερο αξιωματικούς του Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται αμοιβή των μελών της επιτροπής.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 18 του νόμου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την αναβολή κατάταξης του άρθρου αυτού.

Αρθρο 20
Αναβολή κατάταξης υποψήφιων σπουδαστών ανώτερης ή ανώτατης σχολής

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία κατάταξής τους έχουν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία εγγραφής σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
2. Η αναβολή κατάταξης των υποψήφιων σπουδαστών ανώτερης ή ανώτατης σχολής διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο οι στρατεύσιμοι συμπληρώνουν το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους και μπορεί να διακοπεί με αίτησή τους.
3. Οι στρατεύσιμοι που επιθυμούν να εγγραφούν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού υποβάλλουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, με αίτησή τους, αντίγραφα των τίτλων σπουδών ή πιστοποιήσεις των αρμόδιων ελληνικών ή αντίστοιχων αλλοδαπών αρχών, από τις οποίες προκύπτει το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία εισαγωγής σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού.
4. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν υποβληθούν αργότερα, η αναβολή χορηγείται εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.
5. Όσοι έτυχαν αναβολής κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού υποχρεούνται να καταθέσουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, μέχρι την ημερομηνία που προσδιορίζεται για κατάταξη στις Ένπλες Δυνάμεις, λόγω λήξης ή διακοπής της αναβολής αυτής, πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις από τις οποίες να αποδεικνύεται συμμετοχή σε εξετάσεις εισαγωγής ή σε διαδικασία εγγραφής όπου δεν απαιτούνται εξετάσεις, σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού, από την ημερομηνία χορήγησης της αναβολής, μέχρι τη λήξη ή τη διακοπή της.
6. Οι πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η αναβολή διακόπτεται με αίτηση των ενδιαφερομένων και από την ημερομηνία διακοπής της και μέχρι τη λήξη της μεσολαβούν εξετάσεις ή διαδικασία εγγραφής σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού.

Αρθρο 21
Αναβολή κατάταξης για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη είναι απόφοιτοι λυκείου και κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου και επιθυμούν τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας για τη λήψη του κατά περίπτωση διπλώματος του εμπορικού ναυτικού.
2. Η αναβολή διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν, στο έτος χορήγησής της, προστεθεί η διάρκεια της θαλάσσιας υπηρεσίας που απομένει για την απόκτηση του κατά περίπτωση διπλώματος, προσαυξημένη κατά ένα έτος και διακόπτεται είτε με αίτηση του δικαιούχου είτε με τη συμπλήρωση οκτώ μηνών χωρίς ναυτολόγηση, συνεχώς ή τμηματικά, είτε με την απόκτηση του διπλώματος. Η αναβολή αυτή δεν χορηγείται αν η διάρκεια της εναπομένουσας θαλάσσιας υπηρεσίας υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του.
3. Για τη χορήγηση της αναβολής του άρθρου αυτού, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, με σχετική αίτησή τους:
α. Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου και του ναυτικού φυλλαδίου τους.
β. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, από την οποία να προκύπτει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για απόκτηση διπλώματος του εμπορικού ναυτικού, ο χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτησή του, καθώς και ο χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας που τυχόν έχει συμπληρωθεί.
4. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που οι ενδιαφερόμενοι άρχισαν να διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους, μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν υποβληθούν αργότερα, η αναβολή κατάταξης χορηγείται εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.
5. Όσοι έτυχαν της αναβολής αυτής υποχρεούνται, μέχρι την ημερομηνία που προσδιορίζεται για κατάταξη εξαιτίας διακοπής ή λήξης της, να καταθέσουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας από την οποία να προκύπτουν:
α. Η ημερομηνία απόκτησης του κατά περίπτωση διπλώματος, εφόσον αυτό αποκτήθηκε.
β. Η συνολική διάρκεια της θαλάσσιας υπηρεσίας και η τυχόν συμπλήρωση χρόνου οκτώ μηνών χωρίς ναυτολόγηση, συνεχώς ή τμηματικά.

Αρθρο 22
Αναβολή κατάταξης ναυτολογημένων

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων, κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη λόγω αρχικής πρόσκλησης της κλάσης τους, είναι ναυτολογημένοι σε εμπορικά πλοία άνω των χιλίων κ.ο.χ., με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένα ασφαλιστικά με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.).
Η αναβολή αυτή διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν, στην ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, προστεθεί ένα έτος και μπορεί να διακοπεί με αίτησή τους.
2. Για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης του άρθρου αυτού, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, με σχετική αίτησή τους, πιστοποίηση ή βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή της ελληνικής προξενικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία που έπρεπε να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω αρχικής πρόσκλησης της κλάσης τους, ήταν ναυτολογημένοι σε εμπορικά πλοία άνω των χιλίων κ.ο.χ. συμβεβλημένα ασφαλιστικά με το Ν.Α.Τ..
3. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλονται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν υποβληθούν αργότερα, η αναβολή κατάταξης χορηγείται εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.

Αρθρο 23
Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Έχουν αδελφό που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
β. Έχουν μεγαλύτερο αδελφό που υποχρεούται να καταταγεί ταυτόχρονα στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
2. Η διάρκεια της αναβολής κατάταξης του άρθρου αυτού είναι ίση με τη διάρκεια της εναπομένουσας ή της προβλεπόμενης πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που απαιτείται για την οριστική απόλυση των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Η αναβολή αυτή διακόπτεται είτε με αίτηση των δικαιούχων είτε αν ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα καταστεί λιποτάκτης ή παύσει, για οποιονδήποτε λόγο, να υπηρετεί στρατεύσιμη στρατι
ωτική υποχρέωση.
3. Η αναβολή κατάταξης λόγω ύπαρξης μεγαλύτερου αδελφού που υποχρεούται για κατάταξη ταυτόχρονα, διακόπτεται αν ο αδελφός αυτός δεν καταταγεί, για οποιονδήποτε λόγο, την καθορισμένη ημερομηνία. Η διακοπή γίνεται την ημερομηνία κατά την οποία το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο λαμβάνει γνώση της μη κατάταξης του υπόχρεου. Στην περίπτωση αυτή ο αδελφός ή οι αδελφοί στους οποίους είχε χορηγηθεί αναβολή υποχρεούνται να καταταγούν με την πρώτη υπόχρεη για κατάταξη εκπαιδευτική σειρά στρατευσίμων οπλιτών.
4. Για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης του άρθρου αυτού οι ενδιαφερόμενοι στρατεύσιμοι υποβάλλουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο με αίτησή τους πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αρμόδιου δήμου ή κοινότητας και βεβαίωση της μονάδας ή της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτός δεν διατελεί σε λιποταξία. Εφόσον ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα υπάγεται σε άλλο στρατολογικό γραφείο, υποβάλλεται και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης του αδελφού αυτού, από το οποίο να προκύπτει η διάρκεια της στρατεύσιμης υποχρέωσής του.
5. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την έκδοση της απόφασης πρόσκλησης έως την ημερομηνία κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν υποβληθούν αργότερα, η αναβολή χορηγείται εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.
6. Η αναβολή του άρθρου αυτού μειώνεται ανάλογα, αν ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα υπαχθεί σε κατηγορία στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης μικρότερη από αυτή που υπολογίστηκε για τον καθορισμό της αρχικής της διάρκειας.

Αρθρο 24
Αναβολή κατάταξης πατέρων δύο ζώντων τέκνων
1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων, κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη λόγω αρχικής πρόσκλησης της κλάσης τους, είναι πατέρες δύο ζώντων τέκνων. Η αναβολή αυτή διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν, στην ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, προστεθούν τρία έτη, μπορεί δε να διακοπεί με αίτησή τους.
2. Για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης του άρθρου αυτού, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, με σχετική αίτησή τους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που λήγει η δικαιούμενη αναβολή.

Αρθρο 25
Αναβολή κατάταξης μόνιμων κατοίκων εξωτερικού

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων έχουν την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού. Ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται όσοι πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για ένδεκα τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία ή περισσότερες χώρες.
β. Έχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικούν στο εξωτερικό για επτά τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία ή περισσότερες χώρες.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου:
α. Για τη συμπλήρωση της ενδεκαετούς ή της επταετούς εγκατάστασης στο εξωτερικό της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δεν λαμβάνεται υπόψη το πέραν των έξι μηνών χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα για κάθε ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση αυτή, ο απαιτούμενος χρόνος για την απόκτηση της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου του εξωτερικού υπολογίζεται πάλι από την αρχή.
β. Απώλεια της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
(1) Με την απέλαση στην Ελλάδα.
(2) Με την υπέρβαση έξι μηνών παραμονής στην Ελλάδα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.
γ. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού είναι δυνατόν να επανακτηθεί, αν μετά την απώλειά της συμπληρωθούν εκ νέου τα προβλεπόμενα, από τις υποπαραγράφους α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, χρονικά διαστήματα.
δ. Η απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές.
ε. Η αίτηση και η πιστοποίηση υποβάλλονται στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο οποτεδήποτε μετά την 1η Ιανουαρίου που ο ενδιαφερόμενος διανύει το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας του.
στ. Ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό, που διανύεται από λειτουργούς ή έμμισθους υπαλλήλους πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθωτούς, που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και από τα τέκνα τους μέχρι την ενηλικίωσή τους, δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της ενδεκαετίας ή της επταετίας, που τίθεται ως προϋπόθεση από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού για την απόκτηση της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού.
ζ. Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής του ανήλικου τέκνου για οποιονδήποτε λόγο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την κατοικία των γονέων του, δεν υπολογίζεται για την απόκτηση της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού. Οι διατάξεις των υποπαραγράφων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και στην προκείμενη περίπτωση.
η. Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής ενηλίκων στην Ελλάδα που εγγράφονται για φοίτηση σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, υπολογίζεται ως χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού όγδοου έτους της ηλικίας τους σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των σπουδών. Όσοι από αυτούς δεν πληρούν την τιθέμενη προϋπόθεση της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και καλούνται για κατάταξη λόγω αρχικής πρόσκλησης της κλάσης τους πριν την ημερομηνία εγγραφής τους στις παραπάνω σχολές, δικαιούνται τη χορήγηση αναβολής του άρθρου 20 του νόμου αυτού και το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα και σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται ως χρόνος παραμονής στο εξωτερικό. Με την εγγραφή τους στις σχολές αυτές υποχρεούνται στην υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση αναβολής σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος νόμου.
3. Όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας με παραγραφή, αίρονται οι ποινικές συνέπειες και οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.
4. Όσοι συμπληρώνουν τα χρονικά διαστήματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της λιποταξίας τους, δεν αποκτούν την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού.
5. Η αναβολή κατάταξης των μόνιμων κατοίκων εξωτερικού διακόπτεται είτε με αίτησή τους είτε με την απώλεια της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού.

Αρθρο 26
Αναβολή κατάταξης υπηρετούντων σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων και ανυποτάκτων που έχουν εκτός της ελληνικής και την υπηκοότητα άλλου κράτους και υπηρετούν ενόπλως στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις του κράτους αυτού.
2. Η αναβολή κατάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την προβλεπόμενη ημερομηνία απόλυσής τους από τις ξένες τακτικές ένοπλες δυνάμεις και μπορεί να διακοπεί με αίτησή τους.
3. Για τη χορήγηση τη ς αναβολής κατάταξης του άρθρου αυτού, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, οποτεδήποτε μετά την ημερομηνία που καλούνται να καταταγούν στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Επίσημα έγγραφα των αρμόδιων φορέων του οικείου κράτους, από τα οποία να προκύπτουν η ημερομηνία από την οποία υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις του οικείου κράτους, η ιδιότητα και η διάρκεια της υποχρέωσής τους.
β. Βεβαίωση της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής ή άλλης δημόσιας αρχής με την οποία να προκύπτει η υπηκοότητα του ξένου κράτους.
4. Η ημερομηνία κατάταξης των ανυποτάκτων σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους λογίζεται ως ημερομηνία διακοπής της ανυποταξίας και αναστέλλεται η ποινική τους δίωξη για όλο το χρονικό διάστημα της αναβολής τους.

Αρθρο 27
Αναβολή κατάταξης πολιτογραφηθέντων

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση.
2. Η αναβολή αυτή διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου από την ορκωμοσία τους έτους και μπορεί να διακοπεί με αίτησή τους.
3. Η αναβολή κατάταξης λόγω πολιτογράφησης χορηγείται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο με βάση πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις ή πράξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από τις οποίες πρέπει να προκύπτει ρητά η απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση, η ακριβής νομική βάση απόκτησής της και η ημερομηνία της ορκωμοσίας τους.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, αναφορικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Αρθρο 28
Αναβολή κατάταξης υποψήφιων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Νομαρχών, Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων που υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Νομαρχών, Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων.
2. Η αναβολή κατάταξης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας, χορηγείται για μία μόνο θητεία και διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους:
α. Ανακήρυξης των εκλεγομένων, εφόσον οι υποψή
φιοι δεν εκλεγούν.
β. Λήξης της θητείας ή απώλειας για οποιονδήποτε λόγο του αξιώματος, εφόσον οι υποψήφιοι εκλεγούν.
3. Η αναβολή αυτή διακόπτεται οποτεδήποτε με αίτηση των ενδιαφερομένων και ειδικά για όσους δεν ανακηρύσσονται υποψήφιοι, από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων.
4. Για τη χορήγηση της αναβολής, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στο στρατολογικό τους γραφείο μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω λήξης ή διακοπής της νόμιμης παραμονής τους έξω από αυτές, αίτηση και βεβαίωση δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής, από την οποία να προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία. Εφόσον τα δικαιολογητικά κατατεθούν μεταγενέστερα, η αναβολή χορηγείται, εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία που οι στρατεύσιμοι είχαν υποχρέωση για κατάταξη.

Αρθρο 29
Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη έχουν οικογενειακούς – προσωπικούς –
οικονομικούς λόγους, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή έχουν υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσουν στο άμεσο μέλλον.
2. Η αναβολή αυτή αρχίζει από την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν και χορηγείται μία μόνο φορά.
3. Οι τυχόντες της αναβολής αυτής κατατάσσονται με την αμέσως επόμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).
4. Η συνδρομή των επικαλούμενων λόγων για τη χορήγηση της παρούσας αναβολής πρέπει να προκύπτει από επίσημα έγγραφα, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο με αίτησή τους, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάταξης.
5. Εφόσον οι λόγοι δημιουργήθηκαν πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάταξης και μέχρι την ημερομηνία αυτή, τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι και πέντε ημέρες μετά από την ημερομηνία που υποχρεούνταν για κατάταξη. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το αίτημα απορριφθεί, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται για κατάταξη εντός πενθημέρου από την ημερομηνία έκδοσης της απορριπτικής πράξης.
6. Το στρατολογικό γραφείο εξετάζει τους αναφερόμενους λόγους και εισηγείται άμεσα σχετικά στην προϊστάμενή του διοίκηση στρατολογίας, στην οποία υποβάλλει τη σχετική αλληλογραφία.
7. Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση στρατολογίας αποφασίζει οριστικά εντός πέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης στο στρατολογικό γραφείο για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος και στη συνέχεια επιστρέφει την αλληλογραφία στο στρατολογικό γραφείο, κοινοποιώντας παράλληλα την απόφασή της και στους ενδιαφερομένους.

Αρθρο 30
Γενικές διατάξεις και ρύθμιση λεπτομερειών για τις απαλλαγές από την υποχρέωση στράτευσης και τις αναβολές κατάταξης

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται ή επανακαθορίζονται οι υποχρεώσεις όσων λαμβάνουν αναβολή κατάταξης ή απαλλάσσονται από τη στράτευση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής τους, οι κυρώσεις που επιβάλλονται για μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια και οι λοιπές προϋποθέσεις, για την εφαρμογή των άρθρων 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 και 29 του νόμου αυτού.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών, οι υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων, ο τύπος του πιστοποιητικού μόνιμου κατοίκου εξωτερικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 25 του νόμου αυτού.
3. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 και 29 του παρόντος νόμου και να διακόπτονται οι αναβολές κατάταξης που χορηγήθηκαν με βάση τα ίδια άρθρα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορεύεται για λόγους γενικότερου δημόσιου συμφέροντος η χορήγηση αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, για ορισμένες σχολές ή ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς και όταν οι σπουδές ή μέρος αυτών πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ –
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ
Αρθρο 31
Πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις

1. Οι στρατεύσιμοι καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, κοινοποιείται σε όλες τις αρμόδιες αρχές και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι μονάδες και οι ημερομηνίες κατάταξης.
2. Ανάλογα με τις ανάγκες, η πρόσκληση μπορεί να είναι ονομαστική ή γενική, ολόκληρης κλάσης ή τμηματική, κατά νομούς, δήμους ή κοινότητες, περιφέρειες ή κατηγορίες.
3. Όσοι δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων (αδήλωτοι) και ανήκουν στην ίδια κλάση ή κατηγορία με αυτούς που καλούνται για κατάταξη, υποχρεούνται να κατατάσσονται χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση.
4. Οι καλούμενοι για κατάταξη υποχρεούνται να κατατάσσονται την τασσόμενη ημερομηνία ή προθεσμία και στις μονάδες που καθορίζονται με τη διαταγή πρόσκλησης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας δεν κατατάσσονται, οφείλουν να παρουσιάζονται με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική αρχή για να δηλώσουν τους λόγους αδυναμίας. Στην περίπτωση αυτή εφόσον παρουσιαστούν στις μονάδες κατάταξης σε προθεσμία δύο ημερών από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατάταξής τους, θεωρούνται ότι έχουν καταταχθεί εμπρόθεσμα, εφόσον όμως οι προαναφερόμενες αρχές έχουν διαπιστώσει τους λόγους της αντικειμενικής αδυναμίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο αριθμός των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) κάθε έτους, η διαδικασία πρόσκλησης και κατάταξης των στρατευσίμων και των ανυποτάκτων στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
6. Η ένταξη −
κατανομή των στρατευσίμων σε κάθε ΕΣΣΟ, γίνεται από τις διευθύνσεις στρατολογικού των γενικών επιτελείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο αυτόν.


Αρθρο 32
Υγειονομική εξέταση και επανεξέταση οπλιτών

1. Όσοι κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις υποβάλλονται αμέσως σε υγειονομική εξέταση και εφόσον δεν επιβάλλεται η προσωρινή απόλυση εξαιτίας χορήγησης αναβολής εκπλήρωσης της στρατεύσιμης υποχρέωσής τους για λόγους υγείας, εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες σωματικής ικανότητας:
α. Ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1).
β. Ικανοί κατηγορίας δεύτερης (Ι/2).
γ. Ικανοί κατηγορίας τρίτης (Ι/3).
δ. Ικανοί κατηγορίας τέταρτης (Ι/4).
ε. Ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5).
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για την επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των οπλιτών, των εφέδρων οπλιτών και των οπλιτών από την εφεδρεία κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα νοσήματα, οι παθήσεις και οι βλάβες της υγείας που πρέπει να έχουν οι στρατεύσιμοι, οι οπλίτες και οι έφεδροι οπλίτες για να κριθούν ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5) ή να τύχουν αναβολής κατάταξης ή να ενταχθούν σε κατηγορία σωματικής ικανότητας της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
4. Η υγειονομική εξέταση, επανεξέταση, κρίση και η ένταξη σε κατηγορία σωματικής ικανότητας των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού γίνεται από τις υγειονομικές επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων και από τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 33 και 34 του νόμου αυτού.

Αρθρο 33
Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια

1. Στις μονάδες κατάταξης συγκροτείται ειδικό στρατολογικό συμβούλιο (ΕΣΣ), το οποίο εξετάζει τη σωματική ικανότητα των κατατασσόμενων και αποτελείται από:
α. Τον διοικητή ή τον υποδιοικητή της μονάδας, ως πρόεδρο.
β. Έναν ή δύο αξιωματικούς του Υγειονομικού Σώματος (ιατρούς), διαφορετικών ειδικοτήτων.
γ. Έναν κατώτερο αξιωματικό ή δόκιμο έφεδρο αξιωματικό του Στρατολογικού Σώματος.
Χρέη γραμματέα του ειδικού στρατολογικού συμβουλίου εκτελεί υπαξιωματικός.
2. Η συγκρότηση του ειδικού στρατολογικού συμβουλίου καθορίζεται έγκαιρα από τη διεύθυνση στρατολογικού του σχηματισμού του Στρατού Ξηράς ή της αντίστοιχης διοίκησης του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας που προΐσταται της μονάδας κατάταξης.
3. Τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
α. Χορηγούν αναβολές κατάταξης για λόγους υγείας και εντάσσουν τους οπλίτες σε κατηγορίες σωματικής ικανότητας, εκδίδοντας ομόφωνα αιτιολογημένες αποφάσεις για όλες τις κατηγορίες σωματικής ικανότητας, πλην της πρώτης κατηγορίας (Ι/1).
β. Παραπέμπουν στα ψυχιατρικά τμήματα των πλησιέστερων στρατιωτικών νοσοκομείων ή σταθμούς επανακτησίμων (ΣΤΕΠ) τους οπλίτες που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα, προκειμένου να παραπεμφθούν στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές για κρίση της σωματικής τους ικανότητας ή τη χορήγηση αναβολής κατάταξης λόγω υγείας. Στην περίπτωση αυτή η παραπομπή γίνεται το αργότερο την επομένη της ημερομηνίας κατάταξης ημέρα.
γ. Παραπέμπουν στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων όσους έχουν κριθεί στο παρελθόν από οποιαδήποτε υγειονομική επιτροπή, καθώς και εκείνους για τους οποίους η γνώμη του συμβουλίου δεν είναι ομόφωνη.
4. Τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια λειτουργούν από την πρώτη ημέρα κατάταξης κάθε Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών, μέχρι και την πέμπτη ημέρα, που έπεται της τελευταίας ημερομηνίας κατάταξης. Μετά τη λήξη της λειτουργίας τους, η εξέταση της σωματικής ικανότητας οποιουδήποτε οπλίτη γίνεται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, που ανήκει η μονάδα κατάταξης που τον παραπέμπει.

Αρθρο 34
Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων

1. Στην αρμοδιότητα των υγειονομικών επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες συγκροτούνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανήκει η κρίση της σωματικής ικανότητας, η ένταξη σε κατηγορίες σωματικής ικανότητας και η χορήγηση αναβολών υγείας στους παρακάτω:
α. Στρατευσίμους.
β. Οπλίτες οποιασδήποτε κατηγορίας.
γ. Υποψήφιους και δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, έφεδρους αξιωματικούς και Σημαιοφόρους επίκουρους αξιωματικούς.
δ. Ανυπότακτους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του παρόντος νόμου, η εξέταση και κρίση της σωματικής ικανότητας των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να γίνεται και χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσίαση των παραπεμπομένων, εφόσον σοβαροί λόγοι υγείας δεν επιτρέπουν τη μετακίνησή τους στην έδρα των επιτροπών.
3. Οι παραπεμπόμενοι στις υγειονομικές επιτροπές εντάσσονται υποχρεωτικά σε κατηγορία σωματικής ικανότητας ή τους χορηγείται αναβολή κατάταξης ή κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5).
4. Οι υγειονομικές επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να κρίνουν ως ακατάλληλους τους παρουσιαζόμενους σε αυτές, έστω και αν δεν τους είχε χορηγηθεί προηγουμένως αναβολή υγείας. Μετά τη χορήγηση διετούς ή δεύτερης ετήσιας ή τέταρτης εξάμηνης αναβολής υγείας, οι επιτροπές αυτές αποφαίνονται οριστικά και εντάσσουν τους παραπεμπόμενους σε κατηγορία σωματικής ικανότητας ή τους κρίνουν ακατάλληλους για στράτευση (Ι/5).
5. Εφόσον πρόκειται για ψυχικά νοσήματα οι υγειονομικές επιτροπές κρίνουν τους παρουσιαζόμενους, μόνο εφόσον υπάρχει σχετική ένδειξη του αρμόδιου ψυχιάτρου του πλησιέστερου στρατιωτικού νοσοκομείου ή σταθμών επανακτησίμων.
6. Στην αρμοδιότητα των υγειονομικών επιτροπών ανήκει επίσης και η έκδοση γνωματεύσεων αναφορικά με την ανικανότητα ή μη για εργασία των παραπεμπομένων σε αυτές ιδιωτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, για τη μεταφορά οπλιτών στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Αρθρο 35
Διαδικασία –
προϋποθέσεις επανεξέτασης σωματικής ικανότητας στρατευσίμων και εφέδρων
1. Η επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων και των εφέδρων γίνεται είτε ύστερα από αίτησή τους είτε αυτεπάγγελτα. Οι στρατεύσιμοι κρίνονται από τις υγειονομικές επιτροπές του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκουν και οι έφεδροι από την πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους επιτροπή απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους εφέδρους που διαμένουν στο Νομό Αττικής, οι οποίοι επανεξετάζονται από την υγειονομική επιτροπή του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.
2. Η αυτεπάγγελτη παραπομπή γίνεται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο κατόπιν διαταγής της Διεύθυνσης Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Με την ίδια διαταγή καθορίζεται και η προθεσμία παρουσίασης.
3. Στις περιπτώσεις εκούσιας επανεξέτασης της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων και εφέδρων, η παραπομπή στις υγειονομικές επιτροπές γίνεται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών, από την τελευταία κρίση της σωματικής τους ικανότητας.
β. Εφόσον τελούν ή προέρχονται από αναβολή υγείας να τους έχει χορηγηθεί ετήσια ή διετής αναβολή και όχι εξάμηνης χρονικής διάρκειας.
4. Κατά την εκούσια επανεξέταση, η παραπομπή συντελείται με έγγραφο του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου συνοδευόμενου με αντίγραφο φύλλου μητρώου (ΑΦΜ) του παραπεμπομένου, εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία που κατατίθεται ή περιέρχεται στο οικείο στρατολογικό γραφείο το σχετικό αίτημα.
Οι παραπεμπόμενοι οφείλουν να παρουσιάζονται στις υγειονομικές επιτροπές εντός της τασσόμενης στο παραπεμπτικό έγγραφο του στρατολογικού γραφείου προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης ή περιέλευσης του σχετικού αιτήματος στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.
Οι υγειονομικές επιτροπές υποχρεούνται να εκδίδουν άμεσα γνωματεύσεις για τους επανεξεταζόμενους, οι οποίες θα πρέπει να περιέρχονται στα αρμόδια στρατολογικά γραφεία το αργότερο εντός δεκαπενθημέρου από την ημερομηνία εξέτασής τους.
5. Στην περίπτωση παραπομπής για επανεξέταση των ενδιαφερομένων ύστερα από αίτησή τους, εφόσον δεν παρουσιασθούν μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται ότι διατηρούν τη σωματική ικανότητα που είχαν πριν την παραπομπή τους και εφόσον τελούν σε ετήσια ή διετή αναβολή υγείας, η αναβολή αυτή παραμένει ισχυρή.
6. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης επανεξέτασης της σωματικής ικανότητας, εφόσον οι παραπεμπόμενοι μπορούν να μετακινηθούν για παρουσίαση στις υγειονομικές επιτροπές και δεν παρουσιάζονται, λογίζονται αυτοδικαίως ικανοί πρώτης κατηγορίας (Ι/1). Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υγειονομικών επιτροπών, εφαρμόζονται και στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης επανεξέτασης.
7. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ικανοί πρώτης κατηγορίας (Ι/1) από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας παρουσίασης για επανεξέταση. Από την ίδια ημερομηνία θεωρείται ότι διακόπτεται και η αναβολή εκείνων που διατελούν σε αναβολή λόγω υγείας.
8. Εφόσον οι παραπεμπόμενοι, είτε αυτεπάγγελτα είτε με αίτησή τους, δεν μπορούν να μετακινηθούν για παρουσίασή τους στις υγειονομικές επιτροπές, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος νόμου.
9. Οι επανεξεταζόμενοι:
α. Εφόσον κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5), απαλλάσσονται από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
β. Εφόσον κρίνονται ικανοί οποιασδήποτε κατηγορίας, υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής.
γ. Εφόσον τυγχάνουν αναβολής κατάταξης λόγω υγείας, υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μετά τη λήξη της αναβολής.

Αρθρο 36
Επανεξέταση σωματικής ικανότητας ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5) με αίτησή τους

1. Είναι δυνατή η επανεξέταση με έγγραφο του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5), κατόπιν αιτήσεώς τους, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών από την κρίση τους ως ακαταλλήλων.
2. Όσοι κρίθηκαν ως ακατάλληλοι επανεξετάζονται από την πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους επιτροπή απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους διαμένοντες στο Νομό Αττικής, οι οποίοι παραπέμπονται στην υγειονομική επιτροπή του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο έχουν κατανεμηθεί.
3. Ειδικά οι κριθέντες ως ακατάλληλοι πριν από την κατανομή τους στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων,επανεξετάζονται από την πλησιέστερη του τόπου διαμονής τους επιτροπή απαλλαγών του Στρατού Ξηράς.
4. Οι επανεξεταζόμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εντάσσονται υποχρεωτικά σε κατηγορία σωματικής ικανότητας ή διατηρούν την κρίση τους ως ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5).
5. Εφόσον οι παραπεμπόμενοι δεν παρουσιασθούν στις υγειονομικές επιτροπές, διατηρούν την κρίση τους ως ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5).
6. Η επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των υπαγομένων στο άρθρο αυτό γίνεται μόνο μετά από αυτοπρόσωπη παρουσίαση των παραπεμπομένων.
7. Ως προς τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις των στρατολογικών γραφείων, των αιτούντων επανεξέταση και των υγειονομικών επιτροπών, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 35 του παρόντος νόμου.

Αρθρο 37
Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυποτάκτων, για λόγους υγείας
1. Για την υγειονομική εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, εφέδρων και ανυποτάκτων που αδυνατούν για λόγους υγείας να καταταγούν, μετά από πρόσκληση σε μονάδες κατάταξης, εφόσον δεν νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα της παραγράφου 1 των άρθρων 15 και 17 του νόμου αυτού, αρμόδιες κατά περίπτωση είναι οι παρακάτω επιτροπές και συμβούλια:
α. Η υγειονομική επιτροπή του φρουραρχείου για τους διαμένοντες σε δήμο ή κοινότητα της έδρας του, εφόσον σε αυτό υπηρετεί ή έχει ορισθεί για την εκτέλεση της υγειονομικής υπηρεσίας μόνιμος αξιωματικός του Υγειονομικού Σώματος (ιατρός) και απαρτίζεται από:
(1) Τον διοικητή του φρουραρχείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, εφόσον είναι μόνιμος αξιωματικός, ως πρόεδρο.
(2) Έναν κατώτερο αξιωματικό ή δόκιμο έφεδρο αξιωματικό ή μόνιμο υπαξιωματικό της οργανικής δύναμης του φρουραρχείου και αν δεν υπηρετεί, έναν κατώτερο αξιωματικό ή δόκιμο έφεδρο αξιωματικό ή μόνιμο υπαξιωματικό μονάδας των Ενόπλων Δυνάμεων της φρουράς, ως μέλος. Ο ορισμός του αξιωματικού ή δόκιμου έφεδρου αξιωματικού ή υπαξιωματικού που δεν ανήκει στην οργανική δύναμη του φρουραρχείου γίνεται με διαταγή του ανωτέρου διοικητή φρουράς.
(3) Τον μόνιμο αξιωματικό του Υγειονομικού Σώματος (ιατρό), εφόσον υπηρετεί στο φρουραρχείο ή έχει ορισθεί για την εκτέλεση της υγειονομικής υπηρεσίας, ως μέλος.
β. Το τοπικό συμβούλιο για όσους διαμένουν σε δήμο ή κοινότητα, όπου δεν εδρεύει φρουραρχείο, που απαρτίζεται από:
(1) Τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ως πρόεδρο.
(2) Έναν βαθμοφόρο της Ελληνικής Αστυνομίας με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον αστυνομικό διευθυντή του νομού, ως μέλος.
(3) Τον δημοτικό ή κοινοτικό ιατρό και εφόσον δεν υπάρχει, έναν ιατρό του πλησιέστερου κέντρου υγείας ή κρατικού νοσοκομείου του νομού που υπάγεται διοικητικά ο δήμος ή η κοινότητα, ως μέλος.
γ. Η ειδική στρατολογική επιτροπή που εδρεύει στις κατά τόπους προξενικές αρχές για τους διαμένοντες προσωρινά ή μόνιμα στο εξωτερικό και απαρτίζεται από:
(1) Τον διοικητικό προϊστάμενο της προξενικής αρχής ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.
(2) Έναν μόνιμο αξιωματικό του Στρατολογικού Σώματος και αν δεν υπηρετεί στο προξενείο, έναν μόνιμο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων ή εφόσον οι παραπάνω ελλείπουν δύο Έλληνες πολίτες, ως μέλη.
(3) Έναν μόνιμο υπάλληλο της ελληνικής προξενικής αρχής, ως μέλος.
(4) Έναν Έλληνα ιατρό και αν δεν υπάρχει έναν αλλοδαπό ιατρό, ως μέλος.
Η ιατρική αμοιβή βαρύνει τον εξεταζόμενο.
2. Οι υγειονομικές επιτροπές και συμβούλια της προηγούμενης παραγράφου συγκροτούνται για κάθε έτος υποχρεωτικά εντός του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, με πράξη του διοικητή του φρουραρχείου, του δημάρχου ή του πρόεδρου της κοινότητας, του προϊσταμένου της οικείας προξενικής αρχής αντίστοιχα ή των νόμιμων αναπληρωτών τους και συγκαλούνται με πράξη του προέδρου μετά από αίτηση των επικαλουμένων αδυναμία κατάταξης για λόγους υγείας, στην οποία επισυνάπτεται το σημείωμα κατάταξης για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.
3. Η εξέταση του ασθενή γίνεται κατά την ημερομηνία που υποχρεούται για κατάταξη και μέχρι πέντε ημέρες πριν από αυτή. Ειδικά προκειμένου για ασθενείς που πάσχουν από ανίατη σωματική βλάβη ή πάθηση και είναι καταφανώς ακατάλληλοι για στράτευση, η εξέταση μπορεί να γίνει και μετά τις παραπάνω προθεσμίες.
4. Τα συμβούλια και οι επιτροπές αποφαίνονται μετά από αυτοπρόσωπη παρουσίαση των ενδιαφερομένων ή με βάση έκθεση του ιατρού που μετέχει ως μέλος, κατόπιν μετάβασής του στον τόπο διαμονής του ασθενή, εφόσον ο ασθενής αδυνατεί να προσέλθει για εξέταση και σε κάθε περίπτωση εκδίδουν αυθημερόν γνωμάτευση με την οποία πιστοποιούνται τα εξής:
α. Η πάθηση ή οι παθήσεις και αν αυτές είναι πρόσκαιρες ή ανίατες.
β. Το ιστορικό των παθήσεων και η πιθανή διάρκεια ίασης των πρόσκαιρων παθήσεων.
γ. Αν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης για κατάταξη χωρίς κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του και σε καταφατική περίπτωση να επισημαίνεται ρητά στη γνωμάτευση η υποχρέωση για κατάταξη την ημερομηνία που αναγράφεται στο σημείωμα κατάταξης ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πρόσκλησης για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.
δ. Αν υπάρχει δυνατότητα μετάβασης στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, μόνο για όσους διαμένουν στο εσωτερικό.
5. Για την έκδοση της γνωμάτευσης λαμβάνονται υπόψη συμβουλευτικά και τα πιστοποιητικά ή βε
βαιώσεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή ιδιώτη ιατρού ανάλογης ειδικότητας, που αφορούν την πάθηση του ασθενή.
6. Η γνωμάτευση με όλες τις τυχόν εξετάσεις και το σημείωμα κατάταξης αποστέλλονται ή κατατίθενται με μέριμνα του ενδιαφερομένου και με αίτησή του στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο σε προθεσμία πέντε ή προκειμένου για ασθενείς που διαμένουν στο εξωτερικό δεκαπέντε ημερών, από τη σύνταξή της. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή κατάθεσης που δεν οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας, η γνωμάτευση δεν λαμβάνεται υπόψη.
7. Με βάση τη γνωμάτευση των επιτροπών και των συμβουλίων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το αρμόδιο κατά περίπτωση στρατολογικό γραφείο ενεργεί σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήψη της, ως εξής:
α. Αν πρόκειται για ασθενείς που πάσχουν από ανίατη βλάβη ή πάθηση, ή η ίαση της βλάβης ή της πάθησης προβλέπεται κατά τη γνωμάτευση να διαρκέσει πάνω από τέσσερις μήνες και δεν μπορούν να παρουσιαστούν στη μονάδα κατάταξης ούτε στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, η αλληλογραφία διαβιβάζεται σε αυτή, η οποία γνωματεύει χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσίασή τους.
β. Αν πρόκειται για ασθενείς που πάσχουν από ανίατη βλάβη ή πάθηση, ή η ίαση της βλάβης ή της πάθησής τους προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από τέσσερις μήνες και μπορούν να παρουσιαστούν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, η αλληλογραφία διαβιβάζεται στην Επιτροπή αυτή, η οποία γνωματεύει με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους.
γ. Αν πρόκειται για ασθενείς που έχουν βλάβη ή πάθηση, της οποίας η ίαση προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τέσσερις μήνες, η αλληλογραφία υποβάλλεται στις αρμόδιες διοικήσεις στρατολογίας που αποφασίζουν για τη μετατόπιση ημερομηνίας κατάταξης μέχρι και τέσσερις μήνες. Στην περίπτωση αυτή, η συγκεκριμένη ημερομηνία και η μονάδα κατάταξης καθορίζονται από τα Γενικά Επιτελεία των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
8. Σε περίπτωση που οι ασθενείς κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) μέχρι και τέταρτης (Ι/4), υποχρεούνται να καταταγούν εκτός Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) και οπωσδήποτε εντός πενθημέρου, με σημείωμα κατάταξης, από της κοινοποιήσεως της γνωμάτευσης στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο. Εάν η επιτροπή αποφανθεί ότι δικαιούνται αναβολή λόγω υγείας, η αναβολή αρχίζει από την ημερομηνία που ήταν υποχρεωμένοι να καταταγούν αρχικά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5).
9. Αρμόδια για την κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων και των ανυποτάκτων είναι η υγειονομική επιτροπή του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκουν, ενώ για τους εφέδρους η πλησιέστερη στον τόπο της διαμονής τους επιτροπή απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους εφέδρους που διαμένουν στο Νομό Αττικής, για τους οποίους αρμόδια είναι η υγειονομική επιτροπή του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στου οποίου την εφεδρεία ανήκουν.
Οι προαναφερόμενες επιτροπές υποχρεούνται να εκδίδουν αυθημερόν γνωματεύσεις, οι οποίες θα πρέπει να περιέρχονται στα αρμόδια στρατολογικά γραφεία το αργότερο εντός δεκαπενθημέρου από την ημερομηνία εξέτασης των παραπεμπομένων.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας, Εξωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Αρθρο 38
Κατάταξη προτάκτων στις Ένοπλες Δυνάμεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επιτρέπεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις ως προτάκτων, για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, Ελλήνων που έχουν ενηλικιωθεί και δεν έχουν κληθεί για κατάταξη.
2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία της πρόσκλησης και κατάταξης και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

Αρθρο 39
Eθελοντική κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις

1. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να επιτρέπεται η εθελοντική κατάταξη, ως εθελοντών, στρατευσίμων ή εφέδρων που ανήκουν σε κλάση ή κατηγορία που δεν έχει κληθεί για κατάταξη, καθώς και ομογενών που έχουν ενηλικιωθεί και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.
2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία της κατάταξης, οι υποχρεώσεις των κατατασσόμενων, οι λόγοι προσωρινής και οριστικής απόλυσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αρθρο 40
Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων

1. Η στρατιωτική υποχρέωση εκπληρώνεται αποκλειστικά στις μονάδες και υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Εθνικής Αμυνας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να επιτρέπεται η διάθεση, σε περιφερειακά ιατρεία ή κέντρα υγείας ή αγροτικά κτηνιατρεία, οπλιτών πτυχιούχων ιατρικής ή φαρμακευτικής ή κτηνιατρικής αντίστοιχα, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τετράμηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται οι λοιπές προϋποθέσεις, η διαδικασία διάθεσης, τα ειδικότερα προσόντα, οι όροι απασχόλησης και η τυχόν αμοιβή, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής των παραπάνω οπλιτών, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασίαανάκλησής τους.
2. Η πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση μπορεί να εξαγορασθεί ή να αρθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος νόμου.
3. Επιτρέπεται η τμηματική, τουλάχιστον κατά δίμηνο, εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των μόνιμων κατοίκων εξωτερικού, που κατατάσσονται με την κλάση τους ή οποτεδήποτε μετά την πρόσκληση της κλάσης τους.
4. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καταργείται το δικαίωμα της τμηματικής εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Αρθρο 41
Αδειες απουσίας
1. Σε όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, για εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, χορηγούνται οι παρακάτω άδειες απουσίας:α. Κανονική, διάρκειας μέχρι τριάντα ημερών.
β. Τιμητική, διάρκειας μέχρι δέκα ημερών, κατά περίπτωση, που χορηγείται για διακεκριμένες πράξεις κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής υπηρεσίας.
γ. Αναρρωτική.
δ. Αγροτική ή φοιτητική ή για αντιμετώπιση θεομηνίας, συνολικής διάρκειας μέχρι είκοσι ημερών.
ε. Προσωπική, που χορηγείται για την αντιμετώπιση σημαντικών προσωπικών προβλημάτων ή για την εκπλήρωση σοβαρών οικογενειακών υποχρεώσεων.
στ. Επικίνδυνης εργασίας, διάρκειας ενός μήνα κατ’
έτος, εφόσον είναι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων, εμφανιστές ακτινολογικών εργαστηρίων και ραδιοφυσικοί (χειριζόμενοι ραδιοϊσότοπα), εργαζόμενοι σε ακτινολογικά ή και κάθε άλλης φύσης εργαστήρια των Ενόπλων Δυνάμεων.
ζ. Γονική, διάρκειας πέντε ημερών, για κάθε τέκνο τους που ζει.
η. Ειδική, διάρκειας μέχρι είκοσι ημερών συνολικά, εφόσον είναι γραμμένοι ως μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) και η συμμετοχή τους σε προγράμματα αυτών των οργανώσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαία. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας, μετά από αιτιολογημένο και προσδιορισμένο αίτημα της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) και μόνον εφόσον οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν.
2. Οι άδειες που προβλέπονται από τις παραπάνω υποπαραγράφους β΄, στ΄, ζ΄, η΄ και η αναρρωτική, που χορηγείται μετά από νοσηλεία για πάθηση ή βλάβη που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, καθώς και όλη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται στους εφέδρους αξιωματικούς, επίκουρους αξιωματικούς και δόκιμους εφέδρους αξιωματικούς, δεν υπολογίζονται στα όρια της συνολικής διάρκειας των αδειών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται, ανάλογα με τη διάρκεια της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, η μείωση των ημερών διάρκειας, η συγχώνευση ή κατάργηση κάποιας κατηγορίας αδειών, που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τις άδειες των υποπαραγράφων στ΄ και ζ΄ της παραγράφου αυτής, ο καθορισμός της συνολικής διάρκειας αυτών, καθώς και η χορήγηση τιμητικής άδειας, πέραν του προβλεπόμενου, από την υποπαράγραφο β΄ της προαναφερόμενης παραγράφου, ορίου, σε αθλητές Εθνικών−
Ολυμπιακών Ομάδων ομαδικών και ατομικών αθλημάτων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι υποχρεώσεις των αδειούχων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Αρθρο 42
Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
1. Υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας όσων υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας τους, εκτός από το χρόνο των παρακάτω ειδικών καταστάσεων:
α. Αγνοιας ή λιποταξίας.
β. Πειθαρχικής φυλάκισης πέραν των είκοσι ημερών, άσχετα αν αυτή εκτίθηκε ή όχι, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου αυτού.
γ. Προσωρινής κράτησης, εκτός αν επακολούθησε αθώωση, απαλλαγή ή οριστική παύση της δίωξης ή η δίωξη κηρύχθηκε απαράδεκτη.
δ. Φυλάκισης ή κράτησης που επιβλήθηκε από ποινικό δικαστήριο, κατά το μέρος που έχει εκτιθεί.
ε. Αδειας απουσίας μεγαλύτερης των ορίων του άρθρου 41 του νόμου αυτού.
2. Η ημέρα κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ενώ η ημέρα απόλυσης δεν υπολογίζεται.
3. Το χρονικό διάστημα της αιχμαλωσίας υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
4. Όσοι οπλίτες είναι υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και ανήκουν στο τεχνικό προσωπικό του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (Τ.Ε.Ν.Ξ.) υπηρετούν χρόνο υπηρεσίας μειωμένο κατά το διπλάσιο του αριθμού ημερών εργασίας μέσα σε ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο. Η μείωση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους έξι μήνες, αναγνωρίζεται μόνο εφόσον αυτοί δεν απέσυραν την υπεύθυνη δήλωσή τους μέσα σε ένα εξάμηνο από την έναρξη της εργασίας σε ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο και αφαιρείται από την, κατά περίπτωση, στρατεύσιμη και εφεδρική στρατιωτική υποχρέωση. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό των Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (Ο.Υ.Κ.) του Πολεμικού Ναυτικού το εντεταλμένο για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανημάτων, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό των ναρκαλιευτικών−
ναρκοθηρευτικών πλοίων, όταν εκτελείται εκκαθάριση ενεργών ναρκοπεδίων ή εξουδετέρωση οποιουδήποτε τύπου εκρηκτικού μηχανήματος ή υπόπτου αντικειμένου στη θάλασσα.
5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διάρκεια και ο τρόπος υπολογισμού, ως χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, του χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε στην Εθνοφυλακή.
6. Ο μετά την ορκωμοσία χρόνος φοίτησης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των σπουδαστών των σχολών αυτών που απομακρύνονται ή απολύονται ή αποβάλλονται εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου, υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει αναλογικά και για τους απολυόμενους πριν από την πενταετία, Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας (Ε.Π.Υ.) και για τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), που απολύονται πριν από την εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

Αρθρο 43
Εξαγορά –
Αρση πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων
1. Πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή με βάση προϊσχύσασες διατάξεις, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί σε ανυποταξία ή λιποταξία, μπορεί να αίρονται αν συντρέχουν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων του άρθρου 70 του νόμου αυτού ή να εξαγοράζονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
Ειδικά οι πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί ως διοικητική κύρωση για ανυποταξία ή λιποταξία, σε περίπτωση αθώωσης ή απαλλαγής ή εξάλειψης του αξιόποινου, αίρονται αυτοδίκαια.
2. Η εξαγορά της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μετά την επιβολή, πριν από την εκπλήρωσή της ή πριν από την ημερομηνία έκδοσης τυχόν διοικητικής απόφασης άρσης της ή πριν την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αυτοδίκαιη άρση της.
Για τον υπολογισμό του ποσού της εξαγοράς κάθε ημέρας πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπλήρωσης μέρους ενός μήνα, λαμβάνεται υπόψη το πηλίκο που εξάγεται, από τη διαίρεση του καθοριζόμενου χρηματικού ποσού για την εξαγορά κάθε μήνα, με τον αριθμό τριάντα. Χρηματικά ποσά που καταβάλλονται αχρεωστήτως, επιστρέφονται στους ενδιαφερομένους σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.
3. Για την εξαγορά της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης:
α. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, είτε πριν είτε μετά την κατάταξή του στις Ένοπλες Δυνάμεις. Το στρατολογικό γραφείο εκδίδει ειδικό σημείωμα, στο οποίο καθορίζεται το απαιτούμενο για την εξαγορά χρηματικό ποσό.
β. Με βάση το παραπάνω σημείωμα ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το καθοριζόμενο χρηματικό ποσό σε οποιαδήποτε δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και καταθέτει το σχετικό αποδεικτικό στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο. Μετά την κατάθεση του αποδεικτικού καταβολής, το στρατολογικό γραφείο καταχωρεί τη σχετική μεταβολή στη στρατολογική μερίδα του ενδιαφερομένου και εφόσον αυτός υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, τη γνωστοποιεί στη μονάδα του.
4. Το χρηματικό ποσό της εξαγοράς κάθε μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
5. Για την άρση της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο αίτηση και σχετικά έγγραφα στοιχεία, εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων που επικαλείται. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε μετά την επιβολή της και πριν την ημερομηνία της οριστικής απόλυσης. Για τις πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί για λιποταξία ή ανυποταξία τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε μετά από την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης και πριν την ημερομηνία της οριστικής απόλυσης.
β. Το στρατολογικό γραφείο εξετάζει τους αναφερόμενους λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων και εισηγείται σχετικά στην προϊστάμενή του διοίκηση στρατολογίας, στην οποία υποβάλλει τη σχετική αλληλογραφία με πλήρες αντίγραφο φύλλου μητρώου του ενδιαφερομένου.
γ. Η διοίκηση στρατολογίας αποφασίζει, οριστικά και αιτιολογημένα, για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης και στη συνέχεια επιστρέφει την αλληλογραφία στο στρατολογικό γραφείο για την ενημέρωση της στρατολογικής μερίδας του ενδιαφερομένου, κοινοποιώντας παράλληλα την απόφασή της και στη μονάδα του, για την ενημέρωση των ατομικών του εγγράφων.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ – ΕΦΕΔΡΕΙΑ –
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΦΕΔΡΩΝ
Αρθρο 44
Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις

1. Όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και δεν τις έχουν εκπληρώσει πλήρως, απολύονται προσωρινά, εφόσον συντρέχει νόμιμος προς τούτο λόγος. Αρμόδιες για την προσωρινή απόλυση είναι οι μονάδες στις οποίες οι απολυόμενοι υπηρετούν κατά το χρόνο που δημιουργούνται οι λόγοι της απόλυσής τους.
2. Οι οπλίτες οι οποίοι νοσηλεύονται σε στρατιωτικό νοσοκομείο κατά την ημερομηνία δημιουργίας των λόγων προσωρινής απόλυσης και των οποίων η μονάδα δεν εδρεύει στην ίδια πόλη, απολύονται προσωρινά από αυτό μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία της προσωρινής απόλυσης και της επανακατάταξης, οι υποχρεώσεις των απολυομένων και οι συνέπειες της μη συμμόρφωσής τους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Αρθρο 45
Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και επανακατάταξη σε αυτές των υποψήφιων Βουλευτών ή Ευρωβουλευτών ή Νομαρχών ή Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων

1. Όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον υποβάλλουν ή αποδέχονται υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως βουλευτών ή ευρωβουλευτών ή νομαρχών ή δημάρχων ή προέδρων κοινοτήτων, απολύονται προσωρινά από αυτές την επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης της πρότασης υποψηφιότητας στον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου και αναβάλλεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
2. Για τη διάρκεια και τη διακοπή της αναβολής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος νόμου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία της προσωρινής απόλυσης και της επανακατάταξης, οι υποχρεώσεις των απολυομένων και οι συνέπειες της μη συμμόρφωσής τους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Αρθρο 46
Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και επανακατάταξη σε αυτές των οπλιτών, των εφέδρων οπλιτών και των δοκίμων ή εφέδρων ή επίκουρων αξιωματικών που απολύονται υπό όρο από σωφρονιστικά καταστήματα και στρατιωτικές φυλακές
1. Οι οπλίτες, οι έφεδροι οπλίτες, οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί, οι επίκουροι αξιωματικοί και οι έφεδροι αξιωματικοί, που κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα και στρατιωτικές φυλακές, όταν αποφυλακίζονται από αυτές υπό όρο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, απολύονται προσωρινά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από την ημερομηνία της υπό όρο απόλυσης από τα σωφρονιστικά καταστήματα και τις στρατιωτικές φυλακές και αναβάλλεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
2. Η αναβολή από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των παραπάνω αρχίζει την ημερομηνία της προσωρινής απόλυσης και διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα δοκιμασίας, διακόπτεται δε σε περίπτωση άρσης της υπό όρο απόλυσης ή διακοπής της για οποιονδήποτε λόγο.
3. Όσοι απολύονται προσωρινά και αναβάλλεται η κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, στερούνται του δικαιώματος να τύχουν αναβολής κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 14, 15, 16 και 17 του παρόντος νόμου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία της προσωρινής απόλυσης και επανακατάταξης, οι υποχρεώσεις των απολυομένων και οι συνέπειες της μη συμμόρφωσής τους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Αρθρο 47
Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών

Οι σπουδαστές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, διαγραφόμενοι από τις σχολές αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας ή πτητικής ανεπάρκειας, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 9 του ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄/28.6.2002), εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή γίνεται μόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του τελευταίου υποψηφίου που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Όσοι μαθητές των Σχολών αυτών διαγράφονται για τους παραπάνω λόγους μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται το επόμενο ακαδημαϊκό έτος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους από αυτό της διαγραφής του και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου ή επιτροπής. Οι σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών της οικείας Σχολής ή Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι διαγραφόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου απολύονται σε κάθε περίπτωση και τους παρέχεται δικαίωμα λήψης αναβολής κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Αρθρο 48
Οριστική απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις

1. Όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων απολύονται οριστικά, μετά την εκπλήρωση, κατά σειρά, της προβλεπόμενης κατά περίπτωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, της εφεδρικής υποχρέωσης, του χρόνου που δεν υπολογίζεται ως πραγματική στρατιωτική υπηρεσία και των τυχόν πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων. Αρμόδιες για την οριστική απόλυση είναι οι μονάδες στις οποίες οι απολυόμενοι υπηρετούν κατά το χρόνο που συμπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
2. Ειδικά, όσοι κατά το χρόνο που συμπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις υπηρετούν σε μονάδες ή υπηρεσίες του εξωτερικού απολύονται εντός τριών (3) ημερών από τον επαναπατρισμό τους.
3. Οι νοσηλευόμενοι σε στρατιωτικά νοσοκομεία κατά το χρόνο συμπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων απολύονται μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους, ως εξής:
α. Από τις μονάδες τους, αν αυτές εδρεύουν στην ίδια πόλη.
β. Από τα στρατιωτικά νοσοκομεία, αν οι μονάδες τους εδρεύουν σε άλλη πόλη ή η νοσηλεία τους οφείλεται σε ψυχικά νοσήματα.
4. Όσοι έχουν απολυθεί προσωρινά και υπάγονται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, σε κατηγορία στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, τη χρονική διάρκεια της οποίας έχουν εκπληρώσει μετά την υπαγωγή τους σε αυτή, καθώς επίσης και μετά την εξαγορά ή την άρση τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, δεν υποχρεούνται σε κατάταξη ή επανακατάταξη. Η προσωρινή τους απόλυση καθίσταται οριστική, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Κατ’
εξαίρεση οι ανυπότακτοι και οι λιποτάκτες υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, μετά τη διακοπή του αδικήματος.
5. Για όσους μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και έχουν υπηρετήσει μεγαλύτερο χρόνο από την υποχρέωσή τους, ο επιπλέον χρόνος καλύπτει χρόνο τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, καθώς και χρόνο, ο οποίος δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
6. Όσοι απολύονται εσφαλμένα πριν από τη συμπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων θεωρούνται ότι τις έχουν εκπληρώσει εφόσον το υπόλοιπο των υποχρεώσεών τους δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες. Αρμόδιοι για την τακτοποίησή τους είναι οι διευθυντές των στρατολογικών γραφείων. Εάν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, οι απολυθέντες υποχρεούνται σε επανακατάταξη στη μονάδα από την οποία απολύθηκαν εσφαλμένα, για τη συμπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική πρόσκλησή τους. Οι μη κατατασσόμενοι κηρύσσονται ανυπότακτοι.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Αρθρο 49
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εφέδρων

1. Στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων εγγράφονται, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, οι οπλίτες και οι έφεδροι οπλίτες που απολύονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και οι αστυφύλακες και αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχα των υπολοίπων Σωμάτων, που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις ειδικές για αυτούς διατάξεις και δεν έχουν εγγραφεί στην εφεδρεία Σώματος.
2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης οι αναφερόμενοι στις υποπαραγράφους α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου αυτού. Αυτοί δεν εγγράφονται στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων και εφόσον έχουν εγγραφεί, διαγράφονται.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής από την εφεδρεία.
β. Η διαδικασία κατανομής των εφέδρων στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
γ. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μεταφοράς από την εφεδρεία κλάδου στην εφεδρεία άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.
δ. Οι υποχρεώσεις των εφέδρων και οι συνέπειες της μη συμμόρφωσής τους.
ε. Ο τρόπος και η διαδικασία πρόσκλησης των εφέδρων για εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας.
στ. Οι εξαιρούμενοι από την πρόσκληση για κατάταξη έφεδροι.
ζ. Η διαδικασία και ο τρόπος κατάταξης των εφέδρων.
η. Η διάρκεια της εφεδρικής υποχρέωσης και η διαδικασία απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις των οπλιτών από την εφεδρεία.
θ. Οι άδειες που χορηγούνται στους εφέδρους και ο χρόνος που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
ι. Κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
4. Οι έφεδροι εγγράφονται στην εφεδρεία του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι απομακρυνόμενοι ή απολυόμενοι ή αποβαλλόμενοι μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.), μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εγγράφονται στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς.
5. Οι έφεδροι που κατατάσσονται ως Επαγγελματίες Οπλίτες, εγγράφονται στην εφεδρεία του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπηρέτησαν ως Επαγγελματίες Οπλίτες, εφόσον η διάρκεια της διανυθείσας υπηρεσίας τους είναι τουλάχιστον ίση με την πραγματική στρατιωτική υπηρεσία που καθορίζεται κάθε φορά, για την απόλυση των οπλιτών πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης του κλάδου αυτού.
6. Οι έφεδροι που αρνούνται να παραλάβουν οποιοδήποτε στρατιωτικό έγγραφο διώκονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο σε εφέδρους για τη μη τήρηση των υποχρεώσεών τους.

Αρθρο 50
Εφεδρεία οπλιτών Σωμάτων

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μεταφοράς εφέδρων από την εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην εφεδρεία των Σωμάτων.
2. Οι μεταφερόμενοι σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο έφεδροι διέπονται από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εφεδρεία των Σωμάτων αυτών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ –
ΛΙΠΟΤΑΚΤΕΣ
Αρθρο 51
Ανυπότακτοι

1. Ανυπότακτοι κηρύσσονται όσοι, μετά από γενική ή ειδική πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεν κατατάσσονται στις ορισμένες ημερομηνίες ή προθεσμίες στις μονάδες κατάταξης.
2. Η ανυποταξία αρχίζει από την επόμενη της οριζόμενης ημέρας κατάταξης ή, εφόσον ορίζεται προθεσμία κατάταξης, από την επόμενη της τελευταίας ημέρας.
Δεν εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση οι περί προθεσμιών διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
3. Η ανυποταξία διακόπτεται:
α. Με τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας του ανυπότακτου.
β. Με την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.
γ. Με τη σύλληψη για την ανυποταξία.
δ. Με την παρουσίαση του ανυπότακτου σε στρατιωτική δικαστική αρχή ή στο στρατολογικό γραφείο για τη διακοπή της ανυποταξίας του.
ε. Με την κρίση του ανυπότακτου, από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακατάλληλου για στράτευση (Ι/5) ή με τη χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας.
4. Η ανυποταξία, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία διατελεί η Χώρα κατά την ημερομηνία έναρξής της, διακρίνεται σε ανυποταξία ειρήνης, μερικής ή γενικής επιστράτευσης και πολέμου, ανάλογα δε με τον τόπο διαμονής του ανυπότακτου κατά την έναρξη της ανυποταξίας, σε εσωτερικού και εξωτερικού. Σε κάθε περίπτωση που η Χώρα μεταπέσει σε διαφορετική κατάσταση από εκείνη στην οποία τελούσε κατά την ημερομηνία έναρξης του αδικήματος, μεταβάλλεται και ο νομικός χαρακτηρισμός τούτου. Οι ανυπότακτοι εξωτερικού ή εσωτερικού μεταπίπτουν στην κατηγορία του ανυπότακτου εσωτερικού ή εξωτερικού αντίστοιχα εφόσον μεταβληθεί ο τόπος της διαμονής τους.
5. Στους ανυπότακτους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις, πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση έξι (6) μηνών, καθώς και οι στερήσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 53 και 54 του παρόντος νόμου.

Αρθρο 52
Λιποτάκτες
1. Λιποτάκτες κηρύσσονται οι οπλίτες οποιασδήποτε κατηγορίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
2. Η λιποταξία διακόπτεται:
α. Με τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας του λιποτάκτη.
β. Με την επανεγγραφή του λιποτάκτη στη μονάδα του ή την παρουσίασή του σε φρουραρχείο.
γ. Με τη σύλληψή του για τη λιποταξία.
δ. Με την παρουσίαση του λιποτάκτη στην αρμόδια στρατιωτική δικαστική αρχή για τη λιποταξία του.
3. Στους λιποτάκτες επιβάλλονται οι οριζόμενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα κατά περίπτωση ποινικές κυρώσεις, πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση ίση με το χρόνο της λιποταξίας και μέχρι έξι (6) μήνες, καθώς και οι στερήσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του παρόντος νόμου.

Αρθρο 53
Στερήσεις ανυποτάκτων και λιποτακτών

1. Όσοι διατελούν σε ανυποταξία, μετά τη διακοπή της, υποχρεούνται να κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις αποκλειστικά και μόνο στον κλάδο που έχουν κατανεμηθεί. Σε αυτούς δεν χορηγείται η αναβολή των άρθρων 18, 19 , 20, 21, 23, 28 και 29 του παρόντος νόμου, για λόγους που απέκτησαν από την έναρξη της ανυποταξίας τους και μέχρι και την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.
2. Στους ανυπότακτους δεν χορηγούνται πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης, μέχρι την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.
3. Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία δεν μπορούν να εκλέγουν ή να εκλέγονται στις εκλογές για ανάδειξη βουλευτών και ευρωβουλευτών, καθώς και στις νομαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές εκλογές.
4. Η αμετάκλητη καταδίκη για τα ίδια εγκλήματα επιφέρει στέρηση του δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος, που προϋποθέτει ειδική άδεια της αρχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Αδειες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και προηγήθηκαν της καταδίκης θεωρούνται άκυρες και ανακαλούνται από την ημερομηνία που η καταδίκη έγινε αμετάκλητη.
6. Για τους ανυπότακτους και τους λιποτάκτες ισχύουν επίσης οι στερήσεις διορισμού που προβλέπονται κάθε φορά από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, οι οποίες εφαρμόζονται για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.
7. Οι στερήσεις των προηγούμενων παραγράφων παύουν να ισχύουν, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της αμετάκλητης καταδίκης, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Εκπληρωθούν όλες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή οι ενδιαφερόμενοι απαλλαγούν νόμιμα από αυτές ή συμπληρωθεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.
β. Εκτιθεί η ποινή που τους επιβλήθηκε.

Αρθρο 54
Αποδημία
1. Στους ανυπότακτους και λιποτάκτες απαγορεύεται:
α. H αποδημία σε χώρα του εξωτερικού ή η ναυτολόγηση σε πλοία γραμμής εξωτερικού.
β. Η χορήγηση ή θεώρηση διαβατηρίων με εξαίρεση τους ανυπότακτους εξωτερικού που διαμένουν σε χώρα του εξωτερικού.
Η εξαίρεση αυτής της υποπαραγράφου ισχύει και για τους ανυπότακτους εξωτερικού κατά τα χρονικά διαστήματα παραμονής τους στην Ελλάδα, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού.
2. Ως προς τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά, τη διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων και τις υπηρεσίες έκδοσης ή θεώρησής τους, έχουν εφαρμογή οι ειδικές περί διαβατηρίων διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
3. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορεύεται η αποδημία και η ναυτολόγηση σε πλοία γραμμής εξωτερικού στρατευσίμων και εφέδρων.
4. Κατ’
εξαίρεση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες, να απαλλάσσονται από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ποινική δίωξη των κατά τα ανωτέρω απαλλασσομένων και διατελούντων σε ανυποταξία αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η απαλλαγή αυτή.
5. Ομοίως, επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στην Ελλάδα, χωρίς έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, συνολικά ή τμηματικά, κατ’
έτος, ανυποτάκτων του εξωτερικού.
Το χρονικό διάστημα του ανωτέρω εδαφίου μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών συνολικά, αποκλειστικά σε περιπτώσεις που η είσοδος και παραμονή στην Ελλάδα επιβάλλεται για λόγους προσωπικής ασφάλειας, εξαιτίας σοβαρών, πασίδηλων γεγονότων, που συμβαίνουν στις χώρες διαμονής τους, όπως εξεγέρσεις, πόλεμοι ή θεομηνίες. Η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και οι λεπτομέρειες για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου αυτής καθορίζονται, εφόσον απαιτηθεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζεται και στην προκειμένη περίπτωση.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν, σε περίοδο επιστράτευσης ή πολέμου να αναστέλλεται η εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Αρθρο 55
Προερχόμενοι από χώρες του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία
1. Οι ομογενείς, οι οποίοι διακόπτουν τη μόνιμη κατοικία τους σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία και έρχονται στην Ελλάδα απευθείας ή μέσω άλλης χώρας, δικαιούνται:
α. Αναβολή από την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στην ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο αρρένων προστεθούν τρία (3) έτη. Η αναβολή αυτή διακόπτεται με αίτηση του δικαιούχου.
β. Μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης θητείας εξάμηνης διάρκειας, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις εντός πενταετίας από την εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων. Αυτοί απολύονται οριστικά, μετά συμπλήρωση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τριών (3) μηνών, εφόσον το επιθυμούν.
γ. Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης, εφόσον η εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων πραγματοποιείται ή πραγματοποιήθηκε, μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους. Όσοι από αυτούς υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απολύονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον το επιθυμούν.
2. Ειδικά οι ομογενείς οι οποίοι έχουν διακόψει τη μόνιμη κατοικία τους σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία και έχουν έλθει στην Ελλάδα απευθείας ή μέσω άλλης χώρας, εφόσον κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης.
3. Όσοι υπαχθούν στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες, ενδεχομένως, κηρύχθηκαν ανυπότακτοι. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι χώρες προέλευσης, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες υποβολής τους, οι κυρώσεις που επιβάλλονται για τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή τους, οι υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων και κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου να αναστέλλεται η εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 56
Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε Ένοπλες Δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους −
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Ο χρόνος κατά τον οποίο Έλληνες υπηρέτησαν οποτεδήποτε ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους –
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται προς κάλυψη της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης και των τυχόν πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων που υπέχουν.
2. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση και τις τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις, που υπέχουν οι ενδιαφερόμενοι.
3. Όσοι δεν καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις ανωτέρω υποχρεώσεις μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο αυτών, μετά προηγούμενη αναγνώριση τριών (3) τουλάχιστον μηνών ένοπλης υπηρεσίας σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους –
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στην προκειμένη περίπτωση.
4. Όσοι διατελούν ή διετέλεσαν οποτεδήποτε σε ανυποταξία από την ημερομηνία αναγνώρισης της ένοπλης υπηρεσίας τους στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους −
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι.
Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.
5. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται και όσοι έχουν υπηρετήσει ενόπλως σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους –
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
6. Όσοι διατελούν σε λιποταξία υπάγονται ομοίως στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού μετά τη διακοπή της, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία υπαγωγής, η προθεσμία εξαγοράς, καθώς και κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το χρηματικό ποσό για την εξαγορά κάθε μήνα στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Αρθρο 57
Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους
1. Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τουλάχιστον ενός (1) μήνα.
2. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για εξαγορά κάθε μήνα στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, η αναπροσαρμογή του, ο τρόπος, η διαδικασία και οι προθεσμίες καταβολής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τον αρχικό καθορισμό του δεν μπορεί να είναι μικρότερο των καταβαλλόμενων, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω απόφασης, καθαρών μηνιαίων αποδοχών του νεοκατατασσόμενου Επαγγελματία Οπλίτη (ΕΠ.ΟΠ.). Τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
3. Όσοι διατελούν σε λιποταξία υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μετά τη διακοπή της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Όσοι από τους αναφερομένους στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι.
5. Το αξιόποινο της ανυποταξίας των παραπάνω εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξεις του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.
6. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται όσοι είτε με τη χρήση πλαστών δικαιολογητικών είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο προκάλεσαν ή προκαλούν την έκδοση παράνομων διοικητικών πράξεων, προκειμένου να παρατείνουν την παραμονή τους εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων ή να αποφύγουν την υποχρέωση στράτευσής τους.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το ακριβές χρονικό διάστημα της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που πρέπει να εκπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι, ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξης και στρατολογικής τακτοποίησης των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε περίοδο επιστράτευσης, πολέμου ή έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης, είναι δυνατόν να αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Αρθρο 58
Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων τέκνων ή αδελφών προσώπων που απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα ή απεβίωσαν ή τραυματίσθηκαν εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας

1. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος ή αδελφός προσώπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής ή απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας, απολύεται οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών, εφόσον το επιθυμεί.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διάρκεια της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
3. Όσοι διατελούν σε ανυποταξία ή λιποταξία υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετά τη διακοπή του αδικήματος.
4. Οι ανυπότακτοι με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εξαλείφεται το αξιόποινο του αδικήματος με παραγραφή, αίρονται οι ποινικές συνέπειες της ανυποταξίας και με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου τίθενται στο αρχείο οι δικογραφίες.
5. Όσοι αποκτούν τους λόγους κατά τη διάρκεια της νόμιμης εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων παραμονής τους και έχουν συμπληρώσει την πραγματική στρατιωτική υπηρεσία που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μετά την άρση ή την εξαγορά της τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, δεν υποχρεούνται σε κατάταξη ή επανακατάταξη και με την υπαγωγή τους εντάσσονται στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΑΟΠΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
Αρθρο 59
Γενικές διατάξεις και ορισμοί

1. Όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, μπορεί να αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.
2. Οι λόγοι συνείδησης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να απορρέουν από μία γενική αντίληψη για τη ζωή, βασισμένη σε συνειδητές θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή ηθικές πεποιθήσεις, που εφαρμόζονται από το άτομο απαράβατα και εκδηλώνονται με τήρηση ανάλογης συμπεριφοράς.
3. Δεν χαρακτηρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν υπάγονται στις σχετικές διατάξεις:
α. Όσοι έχουν υπηρετήσει ενόπλως για οσοδήποτε χρονικό διάστημα στις Ελληνικές ή ξένες ένοπλες δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας.
β. Όσοι έχουν λάβει άδεια οπλοφορίας ή έχουν ζητήσει να τους χορηγηθεί τέτοια άδεια, καθώς και όσοι συμμετέχουν σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων, κυνηγίου ή παρόμοιων εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων.
γ. Όσοι έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για έγκλημα που έχει σχέση με χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομης βίας.
4. Οι αντιρρησίες συνείδησης καλούνται να προσφέρουν είτε άοπλη στρατιωτική υποχρέωση είτε εναλλακτική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Αρθρο 60
Διάρκεια της άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή της εναλλακτικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης

1. Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης υποχρεούνται να εκπληρώσουν άοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση ή εναλλακτική υπηρεσία, ίση με εκείνη που θα εκπλήρωναν εάν υπηρετούσαν ενόπλως, προσαυξημένη ως εξής:
α. Οι υπόχρεοι άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης:
(1) Δώδεκα (12) μήνες, για όσους θα εκπλήρωναν πλήρη ένοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.
(2) Έντεκα (11) μήνες, για όσους θα εκπλήρωναν μειωμένη ένοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση εννέα (9) μηνών.
(3) Δέκα (10) μήνες, για όσους θα εκπλήρωναν μειωμένη ένοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση έξι (6) μηνών.
β. Οι υπόχρεοι εναλλακτικής υπηρεσίας:
(1) Δεκαοκτώ (18) μήνες, για όσους θα εκπλήρωναν πλήρη ένοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.
(2) Δεκαέξι (16) μήνες, για όσους θα εκπλήρωναν μειωμένη ένοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση εννέα (9) μηνών.
(3) Δεκατέσσερις (14) μήνες, για όσους θα εκπλήρωναν μειωμένη ένοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση έξι (6) μηνών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης και πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, όχι όμως πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που ισχύει για την οριστική απόλυση των ενόπλως υπηρετούντων, προσαυξημένου ως εξής:
α. Τουλάχιστον κατά το ήμισυ, για όσους εκπληρώνουν άοπλη στρατιωτική υποχρέωση.
β. Τουλάχιστον κατά το διπλάσιο, μειωμένου κατά ένα μήνα, για όσους εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία.
3. Η εφεδρική υποχρέωση και οι τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που δεν έχουν εξαγορασθεί, καθώς και ο χρόνος που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή εναλλακτικής υπηρεσίας εκπληρώνονται εις απλούν.

Αρθρο 61
Τρόπος εκπλήρωσης της άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή της εναλλακτικής υπηρεσίας

1. Η άοπλη στρατιωτική υποχρέωση εκπληρώνεται αποκλειστικά στις μονάδες και υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, που εδρεύουν εκτός των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, γέννησης, καταγωγής ή διαμονής των ενδιαφερομένων, καθώς και εκτός των μεγάλης πληθυσμιακής πυκνότητας αστικών κέντρων, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε αυτούς ανατίθενται καθήκοντα και τους απονέμονται ειδικότητες που δεν συνεπάγονται τη χρήση ή την εκπαίδευση στη χρήση όπλων.
2. Η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄) και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε περιοχές εκτός των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, γέννησης, καταγωγής ή διαμονής των ενδιαφερομένων, καθώς και εκτός των μεγάλης πληθυσμιακής πυκνότητας αστικών κέντρων, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Το Σεπτέμβριο κάθε έτους το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας προσκαλεί τους φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού να δηλώσουν αν επιθυμούν να απασχολήσουν κατά το επόμενο έτος άτομα που δικαιούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία, καθώς και τα καθήκοντα που θα ασκούν. Εφόσον δεν προσφερθούν θέσεις αντίστοιχες με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ο φορέας εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

Αρθρο 62
Υπαγωγή των αντιρρησιών συνείδησης

1. Η υπαγωγή των αντιρρησιών συνείδησης στις διατάξεις του νόμου αυτού και η κατά περίπτωση διάθεσή τους στους φορείς του δημόσιου τομέα για εναλλακτική υπηρεσία ή η κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις για άοπλη στρατιωτική υποχρέωση, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, ύστερα από γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής, που εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων αναγνώρισης των ενδιαφερομένων ως αντιρρησιών συνείδησης είτε μέσα από τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν είτε και αυτοπροσώπως, εφόσον αυτό απαιτείται και αποτελείται από:
α. Δύο καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με ειδικότητα στη φιλοσοφία ή στις κοινωνικές−
πολιτικές επιστήμες ή στην ψυχολογία.
β. Έναν σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
γ. Δύο ανώτερους αξιωματικούς, έναν του στρατολογικού και έναν του υγειονομικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Τα μέλη της επιτροπής, καθώς και ίσος αριθμός αναπληρωματικών ορίζονται για δύο έτη, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Αντικατάσταση τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της ως άνω επιτροπής, πριν τη λήξη της θητείας, επιτρέπεται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού ή του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας, προκειμένου περί στρατιωτικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης κατά της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή κατά των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή της, κοινοποιεί στη διάδικη διοικητική αρχή, με δική του επιμέλεια και εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της αίτησης αναστολής, αντίγραφο αυτής και της σχετικής πράξης του προέδρου του αρμόδιου δικαστηρίου ή του αρμόδιου τμήματος αυτού. Η διοικητική αρχή οφείλει να διαβιβάσει στο δικαστήριο, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και έκθεση με τις απόψεις της επί της αίτησης αναστολής. Η αίτηση αναστολής εκδικάζεται και η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την περιέλευση του φακέλου στο δικαστήριο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Αρθρο 63
Δικαιολογητικά, προθεσμίες και διαδικασία υπαγωγής και κατάταξης

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες κατάθεσής τους, ο χρόνος σύγκλησης και ο τρόπος λειτουργίας της ειδικής επιτροπής, η διαδικασία υπαγωγής, κατάταξης, τοποθέτησης και μετάθεσης, ο τρόπος στρατολογικής παρακολούθησης, καθώς και κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή των σχετικών με τους αντιρρησίες συνείδησης διατάξεων του νόμου αυτού.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται αμοιβή των μελών της επιτροπής του άρθρου 62 του παρόντος νόμου.

Αρθρο 64
Πρόσκληση – Κατάταξη –
Ανάληψη υπηρεσίας - Έκπτωση
1. Για όσους εντάσσονται στους αντιρρησίες συνείδησης άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης, εφαρμόζονται ανάλογα όσα ισχύουν για τους υπόχρεους ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία πρόσκλησης, κατάταξης και εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης.
2. Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας υποχρεούνται να παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην πρόσκληση που τους αποστέλλεται από τις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Οι διατάξεις των άρθρων 14, 15, 16, 17, 32, 34 και 37 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλογικά. Οι μη παρουσιαζόμενοι κηρύσσονται ανυπότακτοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
3. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία:
α. Δεν έχουν στρατιωτική ιδιότητα και ως εκ τούτου δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων.
β. Θεωρούνται οιονεί καταταγέντες στις Ένοπλες Δυνάμεις.
γ. Δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις του φορέα στον οποίο διατίθενται, εξομοιώνονται όμως με τους υπαλλήλους του φορέα αυτού σε ό,τι αφορά την υγειονομική περίθαλψη και γενικά τη διοικητική μέριμνα.
δ. Δικαιούνται τροφή και στέγη από τον φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, καταβάλλεται σε αυτούς χρηματικό ποσό ως αντίτιμο, ίσο με το ποσό που διατίθεται για τη σίτιση, τη στέγαση, την ένδυση και τις μετακινήσεις των οπλιτών. Το ύψος του αντιτίμου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία της καταβολής του, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας, Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
ε. Δικαιούνται άδεια απουσίας δύο (2) ημερών για κάθε μήνα υπηρεσίας.
4. Όσοι αντιρρησίες συνείδησης εκπληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 60 του νόμου αυτού, δεν δικαιούνται, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της υπηρεσίας τους, άδειας κυνηγίου ή οποιασδήποτε άλλης άδειας, η οποία παρέχεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί όπλων και πυρομαχικών, εκτός και αν εκπέσουν από το δικαίωμά τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
5. Εκπίπτουν από το δικαίωμα εκπλήρωσης άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή εναλλακτικής υπηρεσίας όσοι:
α. Εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του νόμου αυτού.
β. Κηρύσσονται ανυπότακτοι λόγω μη παρουσίασής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στον φορέα που διατέθηκαν εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας.
γ. Διαπράττουν πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα, τα οποία μπορούν να επιφέρουν, για το προσωπικό του φορέα που διατέθηκαν, απόλυση ή λύση της σχέσης εργασίας.
δ. Ασκούν συνδικαλιστική δραστηριότητα ή συμμετέχουν σε απεργία κατά το χρονικό διάστημα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους.
ε. Τιμωρούνται κατά το χρονικό διάστημα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους, εξαιτίας παράβασης των διατάξεων για χορήγηση αδειών απουσίας, με ποινές οι οποίες ισχύουν για τους υπαλλήλους του φορέα που διατέθηκαν.
6. Σε περίπτωση έκπτωσης από το δικαίωμα εκπλήρωσης άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή εναλλακτικής υπηρεσίας, το υπόλοιπο των υποχρεώσεων εκπληρώνεται ενόπλως. Ο χρόνος άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή πολιτικής υπηρεσίας που διανύθηκε αναγνωρίζεται ως χρόνος ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης κατά το ήμισυ.
7. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το υπόλοιπο του χρόνου που υποχρεούνται να εκπληρώσουν οι εκπίπτοντες δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών.
8. Όσοι εκπληρώνουν άοπλη στρατιωτική υποχρέωση ή εναλλακτική υπηρεσία παρέχουν δικαίωμα χορήγησης αναβολής λόγω υπηρετούντος αδελφού, της οποίας η διάρκεια είναι ίση με το χρόνο της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που θα εκπλήρωναν, αν υπηρετούσαν ενόπλως.
9. Όσοι εκπληρώνουν τον καθορισμένο χρόνο άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή εναλλακτικής υπηρεσίας απολύονται από τη μονάδα τους ή το φορέα στον οποίο διατέθηκαν, εγγραφόμενοι στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις σχετικές περί εφεδρείας διατάξεις. Αυτοί υπέχουν κατά περίπτωση άοπλη εφεδρική υποχρέωση ή εναλλακτική εφεδρική υπηρεσία, της οποίας η διάρκεια και οι λεπτομέρειες εκπλήρωσης καθορίζονται όπως και για τους ενόπλους.

Αρθρο 65
Τελικές διατάξεις για την άοπλη στρατιωτική υποχρέωση ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης

1. Όσοι καταδικάζονται για άρνηση εκτέλεσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υπηρεσίας και εκτίουν ποινή φυλάκισης ίση ή μεγαλύτερη της διάρκειας της εναλλακτικής υπηρεσίας που θα εκπλήρωναν, αν είχαν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, μετά την αποφυλάκισή τους, εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. Σε περίοδο επιστράτευσης ή πολέμου, η εξαίρεση αυτή μπορεί να διακοπεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Σε περίοδο πολέμου, οι διατάξεις για την εναλλακτική υπηρεσία μπορεί να αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση αυτή, όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία εντάσσονται στους υπόχρεους άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αρθρο 66
Αρμοδιότητες για στρατολογικά θέματα –
Προσφυγές
1. Η αρμοδιότητα για στρατολογικά θέματα ανήκει στα στρατολογικά γραφεία και στα γραφεία στρατολογίας των μονάδων και υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο αυτόν ή τα διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σε εκτέλεσή του. Τα στρατολογικά γραφεία είναι κοινά και για τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και υπάγονται σε ενιαία Διεύθυνση Στρατολογικού στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας, μέσω διοικήσεων στρατολογικού. Για τις ανάγκες των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων λειτουργούν διευθύνσεις στρατολογικού στα αντίστοιχα γενικά επιτελεία και σε σχηματισμούς.
2. Η εξέταση, η αποδοχή των αιτημάτων, καθώς και η εγγραφή ή διαγραφή μεταβολών γίνονται με βάση τον παρόντα νόμο ή τους κατά περίπτωση ειδικούς νόμους.
Η απόρριψη των αιτημάτων πρέπει να είναι σαφής και αιτιολογημένη.
3. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων των στρατολογικών γραφείων επιτρέπεται στον ενδιαφερόμενο προσφυγή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου αποδεδειγμένα έλαβε γνώση της σχετικής πράξης.
4. Η προσφυγή του ενδιαφερόμενου υποβάλλεται στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο που τη διαβιβάζει μέσα σε πέντε (5) ημέρες, μαζί με τις απόψεις του και αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων, στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας.
5. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την κατάθεσή της.

Αρθρο 67
Καταχώρηση – Συμπλήρωση –
Ανάκληση στρατολογικών μεταβολών
1. Οι στρατολογικές μεταβολές καταχωρούνται ή συμπληρώνονται στις στρατολογικές μερίδες των ενδιαφερομένων, με βάση επίσημα στοιχεία.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι κατηγορίες και το είδος των μεταβολών, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία συμπλήρωσης των μεταβολών που δεν έχουν καταχωρηθεί.
3. Οι στρατολογικές μεταβολές που καταχωρούνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, έχουν αποδεικτική ισχύ μεταβολών που καταχωρούνται με βάση επίσημα στοιχεία.
4. Τα στρατολογικά γραφεία υποχρεούνται, εφόσον με τον οποιονδήποτε τρόπο περιέρχεται σε γνώση τους, ότι στρατολογικές μεταβολές, που έχουν καταχωρηθεί αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι εσφαλμένες ή προέρχονται από δόλο των ενδιαφερομένων ή τρίτων, να προβαίνουν σε σχετική έρευνα μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών. Αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση οφείλεται σε δόλο των ενδιαφερομένων ή τρίτων, επιβάλλονται ή προκαλούνται όλες οι προβλεπόμενες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κυρώσεις και η σχετική μεταβολή ανακαλείται. Αν η καταχώρηση οφείλεται σε πραγματικό σφάλμα ή εσφαλμένη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, τα έννομα αποτελέσματα που έχουν δημιουργηθεί, μέχρι την ανάκληση ή τροποποίησή της, δεν θίγονται και ο ενδιαφερόμενος δεν υπέχει συνέπειες.

Αρθρο 68
Δαπάνες κίνησης των καλουμένων για κατάταξη
1. Οι δαπάνες κίνησης των στρατευσίμων και εφέδρων βαρύνουν το Δημόσιο στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Κατά την παρουσίασή τους σε μονάδα κατάταξης.
β. Κατά τη μετάβασή τους στον τόπο μόνιμης διαμονής, όταν απολύονται για οποιονδήποτε λόγο από τις Ένοπλες Δυνάμεις.
γ. Κατά την παρουσίασή τους σε άλλες στρατιωτικές αρχές και την επιστροφή τους στον τόπο μόνιμης διαμονής, όταν η μετακίνηση γίνεται με εντολή στρατιωτικής αρχής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επεκτείνονται ή να περιορίζονται οι περιπτώσεις μετακινήσεων των οποίων η δαπάνη βαρύνει το Δημόσιο, καθώς και να ορίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Αρθρο 69
Στρατευόμενοι υπάλληλοι
1. Τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), καθώς και ιδιωτικοί υπάλληλοι ή εργάτες που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις ως οπλίτες, μετά την απόλυσή τους, επανέρχονται στη θέση που κατείχαν.
2. Οι οπλίτες από την εφεδρεία, που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις:
α. Εφόσον είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. θεωρούνται ότι διατελούν σε άδεια και, μετά την απόλυσή τους, επανέρχονται στη θέση που κατείχαν.
β. Εφόσον είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι ή εργάτες, μετά την απόλυσή τους, επανέρχονται στη θέση που κατείχαν.
3. Διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα στρατευομένων, οι οποίοι δεν υπάγονται στις κατηγορίες των προηγούμενων παραγράφων, δεν θίγονται.

Αρθρο 70
Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων
1. Λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, που προβάλλονται από στρατεύσιμους, έφεδρους ή δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, οπλίτες, έφεδρους οπλίτες ή οπλίτες από την εφεδρεία για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη στρατολογική νομοθεσία, εκτιμώνται από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογίας.
2. Ως λόγος ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα θεωρείται κάθε τυχερό, απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο παρά την εξαιρετική επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη τη συμμόρφωσή του.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες υποβολής τους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Αρθρο 71
Κωδικοποίηση νόμων στρατολογικού περιεχομένου
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ιδιαίτερο ενιαίο κείμενο νόμου οι διατάξεις των νόμων που αφορούν σε θέματα στρατολογικής φύσης. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, νέα διάρθρωση, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, προσθήκη νέων και νέα κατάστρωση αυτών ή απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και διορθώσεις στη φραστική διατύπωση.

Αρθρο 72
Τελικές διατάξεις
1. Όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού προβλέπεται υποβολή αιτήσεων ή δικαιολογητικών ή άλλων εγγράφων, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή.
2. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται με δήλωση αυτού που την παρέχει, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή.
3. Αν προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ή δικαιολογητικών ή άλλων εγγράφων, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο.
4. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών, εφόσον αυτά έχουν διατυπωθεί σε ξένη διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και επίσημα μεταφρασμένα σύμφωνα με τις ειδικές κείμενες διατάξεις. Αντίγραφα των επικυρωμένων και μεταφρασμένων πρωτοτύπων εγγράφων, γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως ακριβή από τα πρωτότυπα αντίγραφα.
5. Το υπόλοιπο της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που εξαγοράζεται υπολογίζεται με βάση το χρόνο της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που απαιτείται για την οριστική απόλυση των οπλιτών, όπως αυτός καθορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Αμυνας.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ειδικές διαδικασίες, αναγκαίες για την υλοποίηση των προβλέψεων του παρόντος νόμου, αναφορικά με θέματα κατάταξης στρατευσίμων και εφέδρων, καθώς και αναζήτησης μη καταταγέντων.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των άρθρων 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42 και 47 του παρόντος νόμου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 73
Γενικά

1. Όσοι μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του νόμου αυτού έχουν υπαχθεί ή έχουν ζητήσει την υπαγωγή τους στις διατάξεις περί απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης, μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, αναβολής κατάταξης, εξαγοράς στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, τμηματικής εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης του προηγούμενου νομοθετικού καθεστώτος ή σε διατάξεις που παρείχαν οποιοδήποτε άλλο στρατολογικό ευεργέτημα, διέπονται από τις προϊσχύσασες διατάξεις, εκτός εάν επιθυμούν την υπαγωγή τους στο νόμο αυτόν.
2. Οι ομογενείς, οι οποίοι διέκοψαν τη μόνιμη διαμονή τους σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους που άρχισαν να διανύουν το ενδέκατο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται να ζητήσουν τη μεταφορά τους στους υπόχρεους μειωμένης θητείας εξάμηνης διάρκειας και την απόλυσή τους μετά τρίμηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 περ. β΄ υποπαρ. ηη του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 8 του ν. 2510/1997 (ΦΕΚ 136 Α΄) και του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2984/2002 (ΦΕΚ 15 Α΄) αντίστοιχα, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του π.δ. 292/2003 (ΦΕΚ 248 Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν την υπαγωγή τους αποκλειστικά στις διατάξεις αυτές.
4. Για όσους απέκτησαν την ιδιότητα του μετανάστη μέχρι την 31.8.1997 σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν στους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ως προς την αναβολή κατάταξης, την τμηματική εκπλήρωση και την εκπλήρωση εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
5. Δεν θίγεται η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208 Α΄) και της υποπαραγράφου δ΄ της παραγράφου 24 του άρθρου 82 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α΄).
6. Για τον υπολογισμό ως χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας των αδειών ή των πειθαρχικών ποινών, που έχουν χορηγηθεί ή επιβληθεί αντίστοιχα μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, εφαρμόζονται οι προϊσχύσασες διατάξεις.
7. Οι στρατεύσιμοι που μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού έχουν αποκτήσει και διατηρούν την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός τους, σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις, δικαιούνται να υπαχθούν στον παρόντα νόμο, ως προς την αναβολή κατάταξης, την τμηματική εκπλήρωση και την εκπλήρωση εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
8. Όσοι μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία και μέχρι την ίδια ημερομηνία απέκτησαν λόγους απαλλαγής των υποπαραγράφων δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, με την υπαγωγή τους εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας με παραγραφή, αίρονται όλες οι ποινικές συνέπειες και οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.
9. Όσοι με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις έχουν κάνει έναρξη εξαγοράς των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, μπορούν να υπαχθούν στην παράγραφο 5 του άρθρου 72 του νόμου αυτού κατόπιν αιτήσεώς τους. Ο υπολογισμός του υπολοίπου των στρατιωτικών υποχρεώσεων γίνεται με βάση το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που απαιτείτο για την οριστική απόλυση, κατά την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης για εξαγορά. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του παρόντος νόμου, έχουν εφαρμογή και στην προκειμένη περίπτωση.
10. Χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί για εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων, μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη, δεν επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
11. Όσοι μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού εξέπεσαν του δικαιώματος εκπλήρωσης άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής −
κοινωνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, δικαιούνται να υποβάλουν εκ νέου τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, για την υπαγωγή τους στις διατάξεις των άρθρων 59 έως και 65 του παρόντος νόμου, εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του.
12. Όσοι μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού έχουν αποφοιτήσει από Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και έχουν εγγραφεί για φοίτηση σε άλλη ανώτατη σχολή, για την οποία προβλέπεται η χορήγηση αναβολής σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου αυτού, δικαιούνται να ζητήσουν την παράταση της αναβολής τους μέχρι το ανώτατο προβλεπόμενο για την κατηγορία τους όριο ηλικίας, εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της υπολειπόμενης φοίτησής τους.

Αρθρο 74
Εντάλματα Συλλήψεως Ανυποτάκτων

1. Πράξεις ανυποταξίας που τελέσθηκαν ενώ ίσχυε το π.δ. 506/1974 «Περί Γενικής Επιστράτευσης των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας» (
ΦΕΚ 206 Α΄) ή συνεχίσθηκε η τέλεσή τους και μετά την κατάργησή του και δεν έχουν εκδικασθεί, τιμωρούνται με την ποινή του άρθρου 32 παράγραφος 1α Σ.Π.Κ.. Εντάλματα συλλήψεως που έχουν εκδοθεί για τις πράξεις αυτές καταργούνται.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 198 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που κυρώθηκε με το ν. 2287/1995 (ΦΕΚ 20 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην αρμοδιότητα του τριμελούς στρατοδικείου υπάγονται τα πταίσματα, καθώς και τα πλημμελήματα, τα οποία κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους υπάγονται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πλημμελειοδικείου. Τα λοιπά εγκλήματα υπάγονται στην αρμοδιότητα του πενταμελούς στρατοδικείου.
»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αρθρο 75
Ρυθμίσεις θεμάτων στρατιωτικού προσωπικού

1. Χορηγείται υποχρεωτικά άδεια απουσίας δέκα (10) ημερών στους μόνιμους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές, μόνιμους και εθελοντές υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες που μετακινούνται λόγω μετάθεσης στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον απαιτείται η μεταφορά της οικοσκευής τους και η εξεύρεση νέας κατοικίας. Εάν μετατίθενται εντός της ίδιας φρουράς η διάρκεια της ως άνω άδειας είναι τριών (3) ημερών.
Οι άδειες αυτές χορηγούνται κατόπιν αναφοράς του ενδιαφερομένου και λογίζεται επιπλέον των λοιπών προβλεπόμενων αδειών απουσίας.
2. Στους μόνιμους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές, μόνιμους και εθελοντές υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες χορηγούνται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση άδειες δέκα (10) ημερών για τέλεση γάμου και πέντε (5) ημερών για γέννηση τέκνου, πλέον της κανονικής.
3. Οι οπλίτες που έχουν γονέα με βαριά κινητική αναπηρία τουλάχιστον σε ποσοστό 67% και άνω ή είναι τυφλός, μετά από τη βασική εκπαίδευση, υπηρετούν πλησίον της κατοικίας των γονέων τους, εφόσον υπάρχει μονάδα ή στην πλησιέστερη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι συνοικούν με τους γονείς τους.
4. Ο ένας αδελφός από δύο αδέλφια που εκπληρώνουν ταυτόχρονα τη στρατιωτική τους υποχρέωση στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά από τη βασική εκπαίδευση υπηρετεί στον τόπο κατοικίας των συμφερόντων του, εφόσον υπάρχει μονάδα ή στην πλησιέστερη αυτής. Οι δίδυμοι αδελφοί εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στην ίδια μονάδα του τόπου των συμφερόντων τους, εφόσον αυτή υπάρχει ή στην πλησιέστερη αυτής.
5. Σύζυγοι και συγγενείς εξ αίματος 1ου και 2ου βαθμού Ελλήνων στρατιωτικών, μελών ειρηνευτικών ή άλλων αποστολών που απεβίωσαν μετά την 1.1.2000 ή αποβιώνουν κατά την εκτέλεση, εκτός ελληνικής επικράτειας, διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, δικαιούνται τις αποζημιώσεις που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία για ανάλογα περιστατικά.
Τις ίδιες αποζημιώσεις δικαιούνται αναλόγως και όσοι καθίστανται ανάπηροι κατά την εκτέλεση της ως άνω διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1911/1990 εφαρμόζονται και στις προηγούμενες περιπτώσεις.

Αρθρο 76
Ρυθμίσεις θεμάτων προαγωγών στρατιωτικού προσωπικού
1. Στο άρθρο 11 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1ε, 8β, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 5, δεν ισχύουν οι περιορισμοί των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 11, για τους Αξιωματικούς Οικονομικού του Π.Ν. βαθμού Αντιπλοιάρχου, τους Αξιωματικούς Δικαστικούς Γραμματείς βαθμού Αντισυνταγματάρχη, καθώς επίσης και για τους Αξιωματικούς του Π.Ν. που προέρχονται από Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς βαθμού Υποπλοιάρχου.
»
2.
Η παράγραφος 19ε του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) τροποποιείται ως εξής:
«ε. Αντιπλοίαρχος: δύο (2) έτη θαλάσσια υπηρεσία, ή δύο (2) έτη υπηρεσίας στο Επιτελείο Στόλου ή Ανώτερου Κλιμακίου Διοικήσεως και συνολικά, δύο (2) έτη ως Κυβερνήτης, ως Ανώτερος Αξιωματικός.
»
3.
Η παράγραφος 19 στ του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) τροποποιείται ως εξής:
«στ. Πλοίαρχος: δέκα (10) έτη συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, από τα οποία ένα (1) έτος σε θέση Διοικητή Ομάδας Πλοίων, στο βαθμό του Πλοιάρχου, ή ένα (1) έτος ως Κυβερνήτης στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου.
»
4.
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 11 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αξιωματικοί των Κοινών Σωμάτων προάγονται στον ανώτερο βαθμό, εφόσον έχει γίνει έναρξη προαγωγής των αξιωματικών όπλων του Σ.Ξ. ή μαχίμων και μηχανικών του Π.Ν. ή ιπταμένων της Π.Α. που ονομάστηκαν το ίδιο έτος αξιωματικοί.
»
5.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α΄), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου ι΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 25 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στη γενική ειδικότητα των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων και Φαρμακοποιών του Υγειονομικού Σώματος εντάσσονται, μετά από αίτησή τους , οι Αξιωματικοί Νοσηλευτικής των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον φέρουν βαθμό μέχρι του Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων και είναι κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής ή Φαρμακευτικής Σχολής. Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τους αξιωματικούς της γενικής ειδικότητας των Οδοντιάτρων και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που επιθυμούν την ένταξή τους στη γενική ειδικότητα των Ιατρών του Υγειονομικού Σώματος.
»

Αρθρο 77
Ρυθμίσεις θεμάτων Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ του άρθρου
43 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που κυρώθηκε με το ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο χρόνο αυτόν δεν υπολογίζεται ο χρόνος προσωρινής παύσεως, αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα λόγω της οποίας επιβλήθηκε τελεσίδικα πειθαρχική ποινή, ο χρόνος προσωρινής αργίας και αναρρωτικής αδείας πέραν του έτους.
»
2.
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που κυρώθηκε με το ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 Α΄), προστίθεται εδάφιο δ΄ως εξής:
«δ. Δεν χωρεί αίτηση ανάκλησης από τον δικαστικό λειτουργό κατά της μετάθεσής του εντός του ίδιου νομού.
»
3.
Στο άρθρο 61 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που κυρώθηκε με το ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 Α΄), προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής:
«Λύεται επίσης, ειδικά για τον Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, λόγω ανικανότητας εκτελέσεως των υπηρεσιακών τους καθηκόντων που οφείλεται σε νόσο ή αναπηρία, σωματική ή πνευματική, όταν για το λόγο αυτόν τους χορηγείται για την ίδια πάθηση αναρρωτική άδεια η οποία υπερβαίνει συνολικά ή τμηματικά, τους δώδεκα (12) μήνες μη εφαρμοζομένης εν προκειμένω για τους παραπάνω της διάταξης του άρθρου 65 παρ. 2 εδ. α΄ του παρόντος Κώδικα σε συνδυασμό με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου.
»
4.
Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, που κυρώθηκε με το ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου αποχωρούν πριν από τη συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας, εφόσον συμπληρώνουν δύο (2) έτη στις θέσεις αυτές. Για τους ήδη υπηρετούντες στις ανωτέρω θέσεις η διετία υπολογίζεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
»
5.
Στο άρθρο 63 παρ. 1 του Κ.Δ.Σ.Ε.Δ., που κυρώθηκε με το ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 Α΄/11.5.1995) όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 2408/1996 και το άρθρο 23 του ν. 3036/2002 προστίθεται τέταρτο εδάφιο, ως εξής:
«Οι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων , οι οποίοι φέρουν τους βαθμούς του Αναθεωρητή Β΄και Γ΄, αποχωρούν της υπηρεσίας ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας, εφόσον συμπληρώνουν οκτώ (8) χρόνια στον ένα ή συνολικά και στους δύο αυτούς βαθμούς, από την προαγωγή τους στο βαθμό του Αναθεωρητή Γ΄.
»
6.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 64 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που κυρώθηκε με το ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 Α΄), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α΄), προστίθενται εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής:
«Η διάταξη του πρώτου εδαφίου ισχύει και για όσους δικαστικούς λειτουργούς είχαν συμπληρώσει, κατά τη λύση της δημόσιας υπηρεσιακής σχέσεως, είκοσι πέντε (25) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας δικαστικού λειτουργού και οι οποίοι αποχώρησαν από το δικαστικό σώμα Ενόπλων Δυνάμεων πριν από την 23.5.2001. Η απονομή του επίτιμου τίτλου της θέσεως που κατείχαν κατά την αποχώρησή τους σε όσους αποκτούν το δικαίωμα αυτό με βάση το προηγούμενο εδάφιο, γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, κατόπιν αποφάσεως του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου στην οποία μνημονεύονται όλοι οι δικαιούμενοι.
»
7.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 65Α του Κώδικα Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων που κυρώθηκε με το ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 Α΄) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α΄), τροποποιείται ως εξής:
«1. Οι Αναθεωρητές Γ΄και οι Στρατιωτικοί Δικαστές του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποχωρούν από την υπηρεσία με παραίτηση, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και κριθούν προακτέοι από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά πάροδο ενός (1) πλήρους ημερολογιακού μήνα από την προαγωγή τους, αποχωρούν από την υπηρεσία ως ευδοκίμωςτερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
»
8.
Στο άρθρο 65Α του Κώδικα Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α΄), προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής:
«3.
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται και στους Αναθεωρητές Β΄, εφόσον αυτοί έχουν έναν χρόνο στον κατεχόμενο βαθμό και κριθούν προακτέοι από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
4. Οι Στρατιωτικοί Δικαστές Α΄ ή Αναθεωρητές μπορεί να ανακαλούνται εντός πέντε (5) ετών από τότε που λύθηκε για αυτούς η δημόσια υπηρεσιακή σχέση, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών νομικού συμβούλου σε διοικητικές θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και των υπηρεσιών ή των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται σε αυτό ή εποπτεύονται από αυτό. Η ανάκληση γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας κατόπιν προτάσεως του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Με όμοιο τρόπο γίνεται και η απόλυση.
Όσοι ανακαλούνται για τον παραπάνω λόγο, κατά το χρόνο παραμονής τους στην ενέργεια τίθενται εκτός επετηρίδας δικαστικού σώματος.
5. Ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας μπορεί να ανακαλεί με απόφασή του στην ενεργό υπηρεσία λόγω σοβαρών ασθενειών δικαστικούς λειτουργούς που αποχώρησαν από την υπηρεσία, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, μετά από γνωμάτευση της αρμόδιας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων και κατόπιν εισηγήσεως του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Όσοι ανακαλούνται για το λόγο αυτόν, εγγράφονται ως προσωπικό εκτός Οργανικής Δύναμης στη Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.
Η απόλυση των παραπάνω γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας μετά από εισήγηση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, αμέσως μόλις εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους ανεκλήθησαν.
»

Αρθρο 78
Ρυθμίσεις θεμάτων πολιτικού προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Αμυνας

Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄), με την οποία είχε προστεθεί παράγραφος 5 στο άρθρο 14 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α΄) και διατηρήθηκε σε ισχύ το άρθρο 10 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄) και κατ’
εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 11 περίπτωση δ΄ του ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) τροποποιείται ως εξής:
«1. Στους μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας ειδικότητας ναρκαλιευτή του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (Τ.Ε.Ν.Ξ.) χορηγείται κατ’ εξαίρεση του άρθρου αυτού επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 160% του εκάστοτε βασικού μισθού του μισθολογικού τους κλιμακίου.
»

Αρθρο 79
Νομοθέτηση θέσεων Κοινού Στρατολογικού Σώματος
Οι οργανικές θέσεις των Αξιωματικών του Κοινού Στρατολογικού Σώματος των Ε.Δ. αυξάνονται κατά εξήντα (60) και κατανέμονται ως ακολούθως:
α. Ταξίαρχος : Ένας (1)
β. Συνταγματάρχης : Δώδεκα(12)
γ. Αντισυνταγματάρχης : Είκοσι τρεις (23)
δ. Ταγματάρχης : Ένδεκα (11)
ε. Λοχαγός : Δεκατρείς (13).

Αρθρο 80
Ρυθμίσεις θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας

1. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α΄) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως :
«6. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 18 του π.δ. 10−5/20.7.1926 (ΦΕΚ 241 Α΄), το οποίο κυρώθηκε με το ν. 3486/26.4.1928 (ΦΕΚ 66 Α΄), κράτηση παγίων δικαιωμάτων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού που ενεργείται από τις αποδοχές των μετόχων του Ταμείου, παύει να ενεργείται με τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
»
2.
Το άρθρο 12 του ν.δ. 1938/1942 (ΦΕΚ 289 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Α
ρθρο 12
1. Το υπό του άρθρου 5 του α.ν. 559/1937 (ΦΕΚ 107
Α΄) προβλεπόμενο βοήθημα και χορηγούμενο υπό του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.) στις οικογένειες θνησκόντων μερισματούχων δικαιούνται και οι άπορες μητέρες και άγαμες αδελφές θανόντων άγαμων μερισματούχων ή μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
2. Τα παραπάνω καθοριζόμενα δικαιούχα πρόσωπα απολαμβάνουν του ευεργετήματος αυτού, εφόσον αποδεδειγμένα συνοικούσαν και συντηρούνταν από τον αποβιώσαντα μέτοχο ή μερισματούχο και εφόσον δικαιωθούν μερίσματος. Το βοήθημα που αναλογεί στα άτομα αυτά υπόκειται σε κράτηση προς εξόφληση οφειλών των θανόντων, από κάθε αιτία προς το Ταμείο.
3. Το αυτό βοήθημα παρέχεται και στις ορφανικές οικογένειες των εν ενεργεία θνησκόντων έγγαμων μόνιμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Οπλιτών, μετόχων του Μ.Τ.Σ., στις ορφανικές οικογένειες των θνησκόντων στην ενεργό υπηρεσία επαγγελματιών οπλιτών και εθελοντών, που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 11 και 15 του ν. 2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α΄), καθώς επίσης και σε άλλες κατηγορίες μετόχων του Μ.Τ.Σ.. Στους προαναφερόμενους καταβάλλεται το βοήθημα εφόσον κατά τις κείμενες διατάξεις δικαιωθούν μερίσματος.
»
3.
Η παράγραφος 10 του άρθρου 3 του α.ν. 1988/1939 (ΦΕΚ 414 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 3981/1959 (ΦΕΚ 193 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:|
«10. Σε περίπτωση κατά την οποία διακόπτεται προσωρινά ή οριστικά η καταβολή της σύνταξης από τον κύριο συνταξιοδοτικό φορέα του κυρίως ασφαλισμένου, διακόπτεται αντίστοιχα, προσωρινά ή οριστικά και η γένεση των αντίστοιχων απαιτήσεων για μέρισμα και τυχόν άλλες παροχές του Ταμείου. Η συνταξιοδότηση εξ ιδίας υπηρεσίας, δικαιούχου χηρεύουσας οικογένειας δεν αίρει το δικαίωμα μερισματοδότησης και δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει την καταβολή μερίσματος σε αυτόν.
»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΕΝΤΑΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΩΜΑ
Αρθρο 81
1. Οι εθελόντριες υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, που μετατάχθηκαν στο Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.415.4/4/655229/Σ.40/18.2.96 /ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΡ απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Αμυνας, μπορούν, μετά από αίτησή τους, να ενταχθούν με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Αμυνας ως μόνιμες ή εθελόντριες υπαξιωματικοί στο Στρατολογικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων με τη Γενική Ειδικότητα «Διοικητικός Στρατολογικού»,
η οποία δημιουργείται δια του παρόντος νόμου.
2. Η αίτηση ένταξης−
μονιμοποίησης υποβάλλεται από τις ενδιαφερόμενες στις Μονάδες που υπηρετούν, εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Η Μονάδα υποβάλλει ιεραρχικά την αίτηση, με τη σχετική πρόταση του Διοικητή για την καταλληλότητα ή ακαταλληλότητα της αιτούσης, στη Διεύθυνση Στρατολογικού Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Στη συνέχεια οι αιτήσεις, με τις προτάσεις, εισάγονται στο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Στρατολογικού Σώματος, το οποίο αποφασίζει για ην ένταξη ή μονιμοποίησή τους.
3. Για την ένταξή τους πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Κατ’
εκλογή προαγωγή στον κατεχόμενο βαθμό.
β. Να έχουν αξιολογηθεί στα ουσιαστικά προσόντα, στον κατεχόμενο βαθμό, με βαθμολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς
».
γ. Να μην έχουν ελαττώματα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 18 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α ΄).
4. Η ένταξη των παραπάνω στο Στρατολογικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων γίνεται με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Αμυνας:
α. Με το βαθμό που φέρουν (Αρχιλοχίας) και σε θέσεις μεταφερόμενες από το Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών του Στρατού Ξηράς.
β. Στη Γενική Ειδικότητα «Διοικητικός Στρατολογικού
».
γ. Σε ιδιαίτερη επετηρίδα με βάση τη σειρά αρχαιότητας που έχουν κατά την ένταξή τους.

Αρθρο 82
Προϋποθέσεις ένταξης

1. Μετά την ένταξή τους στο Στρατολογικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων προάγονται στο βαθμό του Ανθυπασπιστή εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Έχουν ενταχθεί ως μόνιμες και έχουν συμπληρώσει έξι (6) έτη στον κατεχόμενο βαθμό.
β. Αποφοιτήσουν ευδοκίμως από το Σχολείο Εφαρμογής Διοικητικών Στρατολογικού της Σχολής Στρατολογικού.
γ. Έχει γίνει έναρξη προαγωγής των προερχόμενων από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών στελεχών του Στρατού Ξηράς που προήχθησαν στο βαθμό του Αρχιλοχία το ίδιο με αυτές ημερολογιακό έτος.
δ. Κριθούν προακτέες από το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Στρατολογικού Σώματος.
2. Η προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπασπιστή γίνεται σε θέσεις που μεταφέρονται από το Στρατό Ξηράς με επιστροφή σε αυτόν, μετά την προαγωγή τους, των αντίστοιχων θέσεων Αρχιλοχία.

Αρθρο 83
Υπηρεσιακή κατάσταση Υπαξιωματικών Στρατολογικού

1. Οι εντασσόμενες στο Στρατολογικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων εθελόντριες υπαξιωματικοί για όλα τα θέματα ιεραρχίας, προαγωγών, αξιολογήσεων, βαθμολογικής εξέλιξης και ατομικών εγγράφων εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του ν.δ. 445/1974(ΦΕΚ 160 Α΄) και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Ανθυπασπιστών, Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Με αποφάσεις του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., που εκδίδονται εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται τα θέματα των στολών, ονομασίας και διακριτικών των βαθμών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών του Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αρθρο 84
Σύσταση Συμβουλίου Κρίσεων −
Επανακρίσεων Υπαξιωματικών Κοινών Σωμάτων
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄) προστίθεται περίοδος στ΄ ως εξής:
«στ. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Κοινών Σωμάτων για τις κρίσεις των Υπαξιωματικών των Κοινών Σωμάτων.
»
2.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄) προστίθεται περίοδος στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ ως εξής:
«
στ. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Κοινών Σωμάτων αποτελείται από τον Διευθυντή Β΄ Κλάδου Γ.Ε.ΕΘ.
Α. ως Πρόεδρο και μέλη τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Οργάνωσης Γ.Ε.ΕΘ.Α. και έναν Ταξίαρχο οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, από τους υπηρετούντες στο Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Καθήκοντα εισηγητή, με ψήφο, εκτελεί ο αρχαιότερος αξιωματικός του οικείου Κοινού Σώματος.
ζ. Για θέματα επανακρίσεων το Συμβούλιο της προηγούμενης παραγράφου συμπληρώνεται με έναν ακόμη Ταξίαρχο οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, από τους υπηρετούντες στο Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Στο Συμβούλιο Επανακρίσεων οι δύο (2) μετέχοντες Ταξίαρχοι από το Γ.Ε.ΕΘ.Α. πρέπει να ανήκουν σε διαφορετικούς Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
η. Η σύγκληση των Συμβουλίων γίνεται με διαταγή του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., στην οποία ορίζεται και ανά ένα αναπληρωματικό μέλος, από τους υπηρετούντες στο Γ.Ε.ΕΘ.Α. Ταξιάρχους οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Χρέη Γραμματέα των Συμβουλίων εκτελεί ο Γραμματέας του Συμβουλίου Προαγωγών Κοινών Σωμάτων.
θ. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συντασσόμενοι από τα Συμβούλια πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α..
»

Αρθρο 85
Ρυθμίσεις θεμάτων Αξιωματικών Γενικής ειδικότητας Διοικητικού Στρατολογικού

1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«9. Αξιωματικοί των Κοινών Σωμάτων είναι οι ανήκοντες στα Σώματα Στρατολογικού, Θρησκευτικού, Δικαστικών Γραμματέων και στη Γενική Ειδικότητα Διοικητικού Στρατολογικού.
»
2.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Για τους αξιωματικούς των Κοινών Σωμάτων Στρατολογικού, Θρησκευτικού, Δικαστικών Γραμματέων και της Γενικής Ειδικότητας Διοικητικός Στρατολογικού τηρούνται ιδιαίτερες επετηρίδες.
»

Αρθρο 86
Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν.δ. 1044/1971 «Περί τροποποιήσεως − συμπληρώσεως και αποκαταστάσεως του α.ν. 1324/1949 «Περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου
»
Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν.δ. 1044/1971 (ΦΕΚ 245 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1043/1980 (ΦΕΚ 87 Α΄) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«1.
Το κατά το άρθρο 13 του ν.δ. 1044/1971 (ΦΕΚ 245 Α΄) όπως ισχύει σήμερα, δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου ασκείται με άδεια που χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος, ύστερα από εισηγήσεις του αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της οικείας οργάνωσης των δικαιούχων του παραπάνω ευεργετήματος. Αν οι εισηγήσεις αυτές δεν υποβληθούν στον Νομάρχη μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τότε που ζητήθηκαν, ο Νομάρχης αποφασίζει και χωρίς αυτές.
Κατά των εκδιδόμενων αποφάσεων του Νομάρχη επιτρέπεται σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Αμυνας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοση, κοινοποίηση ή διαφορετικά αφότου έλαβε γνώση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 28 του ν.δ. 1044/1971.
»

Αρθρο 87
Για τον υπολογισμό των τρίμηνων αποδοχών των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι. λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και η οικογενειακή παροχή.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ –
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Αρθρο 88
Καταργούμενες διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 του παρόντος νόμου, καταργούνται:
α. Ο ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως ισχύει σήμερα.
β. Οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες κυρώθηκαν με το άρθρο 18 του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α΄) και έχουν ισχύ νόμου:
(1) Φ. 420/55/Γ.760/12 Φεβρ. 1990 Απόφ. ΥΕΘΑ, άρθρα 2,10 και 13.
(2) Φ.429.1/62/130461/Σ.1960/5 Απρ. 1990 Απόφ. ΥΕΘΑ.
(3) Φ.429.1/63/130465/Σ. 1959/5 Απρ 1990 Απόφ. ΥΕΘΑ.
γ. Τα άρθρα 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 και 28 του ν. 2510/1997 (ΦΕΚ 136 Α΄).
δ. Το άρθρο 33 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α΄).
ε. Το άρθρο 32 του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄).
στ. Το άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 2984/2002 (ΦΕΚ 15 Α΄).
ζ. Το άρθρο 15 του ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171 Α΄).
η. Το π.δ. 292/2003 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεών του με το ν. 3257/2004 (ΦΕΚ 143 Α΄), εκτός των άρθρων 22, 23, 24, 50, και 51.
2. Κάθε άλλη γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.

Αρθρο 89
1. Το άρθρο 22 εδαφ. δ΄ του ν. 3342/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ. Ζώνη Γ2: Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας στο διατηρητέο κτίριο της Βίλλας Συγγρού και στον περιβάλλοντα χώρο του.
»
2.
Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 35 του ν. 3342/2005 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ομοίως δεν υπάγεται στη ρύθμιση αυτή ο τομέας της Βίλλας Συγγρού που αποτελεί τη Ζώνη Γ2 του άρθρου 22 και που εμφαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα 13 της παρ. 1 του άρθρου 9 υπό τα στοιχεία Γ2−1, Γ2−2, Γ2−3, Γ2−4, Γ2−1 και του οποίου η αποκλειστική αξιοποίηση, χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση ανατίθεται στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας.
»

Αρθρο 90
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των άρθρων 25, 43, 55, 56, 57 και 58, που θα ισχύουν από 1.1.2006.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΣΠ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−

τους.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

 

 

------------------------------------------------------
Οι υπουργικές αποφάσεις


Πρώτη Απόφαση

Αριθμ. Φ.420/82/81981/Σ.303 (1)
Εξαγορά στρατιωτικής θητείας
Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων, στρατευσίμων, οπλιτών και ανυποτάκτων
(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β', Αρ. 1854/29 Δεκεμβρίου 2005)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη
Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 57 του ν. 3421/13.12.2005 (ΦΕΚ Α΄302) «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις
».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α−98 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
γ. Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚΑ΄247) (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού) και του ν.356/1974 (ΦΕΚΑ΄90) (Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων).
δ. Του π.δ. 16/1989 « Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ» (ΦΕΚ Α΄6).
ε. Της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της με αριθμό πρωτ. 177026/17 Μαρ 2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Αμυνας (ΦΕΚ Β΄517) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Αμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Αμυνας
».
στ. Της Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 37390/ΔΙΟΕ264/14.10.2005 (ΦΕΚΒ΄1432), με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Καθορισμός ποσού εξαγοράς
1. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για την εξαγορά κάθε μήνα στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, από τους υπαγομένους στην παράγραφο 1 του άρθρου 57 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302), καθορίζεται σε οκτακόσια δέκα (810) Ευρώ.
2. Το υπόλοιπο της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που εξαγοράζεται, υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302), με βάση το χρόνο της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που απαιτείται για την οριστική απόλυση των οπλιτών, όπως αυτός καθορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Αμυνας.
3. Οι πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που τυχόν υπέχουν οι παραπάνω, εξαγοράζονται εφάπαξ, πριν ή ταυτόχρονα με την καταβολή της πρώτης δόσης εφόσον πρόκειται για τμηματική εξαγορά ή ολοκλήρου του ποσού εφόσον εξαγοράζουν εφάπαξ και με το χρηματικό ποσό που κάθε φορά καθορίζεται από τις ειδικές γιαυτές διατάξεις.

Αρθρο 2
Εξαγορά των στρατιωτικών υποχρεώσεων
1. Η καταβολή του χρηματικού ποσού της εξαγοράς του υπολοίπου της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, γίνεται εφάπαξ ή τμηματικά, τόσο για τους υπόχρεους πλήρους, όσο και για τους υπόχρεους εννεάμηνης ή εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης .
2. Όσοι επιθυμούν τμηματική καταβολή του χρηματικού ποσού, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, στην οποία δηλώνουν και τον επιθυμητό αριθμό των δόσεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου αυτού.
3. Τα Στρατολογικά Γραφεία, με βάση τη διάρκεια της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που υπέχουν όσοι εξαγοράζουν, προσδιορίζουν οριστικά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
α. Τη διάρκεια του υπολοίπου της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που υπέχουν οι ενδιαφερόμενοι και εξαγοράζεται.
β. Το χρηματικό ποσό που αναλογεί για την εξαγορά, καθώς και τον αριθμό των δόσεων και τις προθεσμίες καταβολής τους σε περίπτωση τμηματικής καταβολής.
4. Σε περίπτωση που από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος εξαγοράς, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας συμπλήρωσης του απαιτούμενου προς απόλυση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, όπως αυτός καθορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του ν 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302), μεταβληθεί η στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση του αιτούντος, αναπροσαρμόζεται ανάλογα ο αριθμός των δόσεων και το συνολικό χρηματικό ποσό, όπως καθορίζεται στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου αυτού.
5. Εφόσον έχει υπηρετηθεί μέρος του μήνα, ο ενδιαφερόμενος εξαγοράζει τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα.
Στην περίπτωση αυτή, για κάθε ημέρα καταβάλλεται το χρηματικό ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του χρηματικού ποσού που προβλέπεται για κάθε μήνα, με τον αριθμό τριάντα. Το ποσό που προκύπτει, πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερών του μηνός που απομένουν για εξαγορά
6. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, το χρηματικό ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται όπως παρακάτω:
α. Για τους υπόχρεους πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, το ένα τέταρτο (1/4) με την πρώτη δόση και το υπόλοιπο μέχρι τρείς ισόποσες ετήσιες δόσεις, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στο έτος απόλυσής τους προστεθούν τρία έτη.
β. Για τους υπόχρεους εννεάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, το ένα τρίτο (1/3) με την πρώτη δόση και το υπόλοιπο, μέχρι δύο ισόποσες ετήσιες δόσεις, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στο έτος απόλυσής τους προστεθούν δύο έτη.
γ. Για τους υπόχρεους εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, το ένα δεύτερο (1/2) με την πρώτη δόση και το υπόλοιπο ένα δεύτερο (1/2) σε μία δόση, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου από την απόλυση έτους.
7. Η κατά δόσεις καταβολή του ποσού εξαγοράς, ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.
8. Σε περίπτωση που από την ημερομηνία απόλυσης, τα έτη που απομένουν για τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους είναι λιγότερα από τρία, το υπόλοιπο χρηματικό ποσό θα καταβάλλεται σε ισόποσες ετήσιες δόσεις ανάλογα με τον αριθμό των ημερολογιακών ετών που απομένουν ή σε μία ετήσια δόση, εφόσον συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, την 31 Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου από την απόλυση έτους. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για εξαγορά χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, κατά το έτος που διανύουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, το απαιτούμενο για την εξαγορά ποσό καταβάλλεται εφάπαξ.
9. Η εξαγορά όσων καταβάλλουν εφάπαξ, γίνεται με βάση το ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα εξαγοράς, που εκδίδεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
Τα χρηματικά ποσά καταβάλλονται σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), η οποία εκδίδει σχετικό αποδεικτικό διπλότυπο είσπραξης, το οποίο καταθέτουν με μέριμνά τους οι ενδιαφερόμενοι στο Στρατολογικό τους Γραφείο, για τη στρατολογική τους τακτοποίηση.
10. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής του ποσού:
α. Η πρώτη δόση, καταβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία, που περιγράφεται στην παράγραφο 9 του άρθρου αυτού.
β. Για τις υπόλοιπες δόσεις, απαιτείται Απόφαση του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου και σύνταξη και αποστολή από αυτό στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) χρηματικού καταλόγου, για βεβαίωση και είσπραξη του ποσού με μέριμνά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
11. Στην Απόφαση αναγράφονται υποχρεωτικά:
α. Τα ληξιαρχικά στοιχεία και ο στρατιωτικός αριθμός του υπόχρεου σε καταβολή.
β. Η αιτία και η νομική βάση, σύμφωνα με την οποία γίνεται η καταβολή.
γ. Το συνολικό ποσό, οι καταβλητέες δόσεις και οι προθεσμίες καταβολής τους, όπως καθορίζεται στις παραγράφους 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου.
δ. Ο ΚΑΕ προϋπολογισμού, υπέρ του οποίου καταβάλλεται το χρηματικό ποσό.
ε. Η ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδες και υπογραφές των αρμοδίων οργάνων του Στρατολογικού Γραφείου.
12. Όσοι επιλέγουν την τμηματική καταβολή του ποσού της εξαγοράς, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να καταβάλλουν οποτεδήποτε εφάπαξ, το σύνολο των υπολειπομένων δόσεων.
13. Εφόσον διαπιστωθεί, ότι χρηματικά ποσά που προβλέπονται από την παρούσα ή μέρος αυτών καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Αρθρο 3
Επανακαθορισμός χρηματικού ποσού εξαγοράς
δόσεων. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 73 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302), εκδίδεται νέα απόφαση από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, στην οποία προσδιορίζεται το ποσό που πρέπει να καταβληθεί με βάση το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, όπως αυτός καθορίζεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302), οι καταβλητέες δόσεις και οι προθεσμίες καταβολής τους, όπως καθορίζεται στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.
2. Στη συνέχεια συντάσσεται Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης σε τέσσερα αντίτυπα, από τα οποία τα τρία (συμπεριλαμβανομένου και του πρωτοτύπου), αποστέλλονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), στην οποία είχε βεβαιωθεί το αρχικό ποσό για εκτέλεση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του ΠΔ 16/1989 (ΦΕΚ Α΄6) και το ένα τηρείται στο αρχείο του στρατολογικού γραφείου.
3. Χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί από την 13.12.2005, με βάση τις διατάξεις του προηγούμενου νομοθετικού καθεστώντος (άρθρο 6 ν.3257/29.7.2004 (ΦΕΚΑ΄143) και της Φ420/87/81428/Σ.254/6.9.2004 Κοινής Απόφασης Υπουργών Αμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚΒ΄1370) ), κατά το μέρος που υπερβαίνουν το καθοριζόμενο χρηματικό ποσό από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 73 και της παραγράφου 5 του άρθρου 72 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302), επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Αρθρο 4
1. Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες εκδίδονται εφόσον απαιτηθεί από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύσει από 1.1.2006.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ - ΣΠ. Π. ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Δεύτερη Απόφαση
Αριθμ. Φ.420/79/81978/Σ.300 (2)
Αοπλη και εναλλακτική θητεία
¶οπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης

(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β', Αρ. 1854/29 Δεκεμβρίου 2005)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη
Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302) « Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις
».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α−98 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
γ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της με αριθμό πρωτ. 177026/17 Μαρ 2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Αμυνας (ΦΕΚ Β΄517) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Αμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής αμυνας», αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Δικαιολογητικά
Προθεσμίες κατάθεσης
1. Για την εξέταση των αιτημάτων αναγνώρισης τους ως αντιρρησιών συνείδησης, κατεφαρμογή των διατάξεων του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302), οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση, στην οποία αναφέρουν τα πλήρη ληξιαρχικά τους στοιχεία, τη διεύθυνση διαμονής τους, το είδος της υπηρεσίας που επιλέγουν να εκπληρώσουν (άοπλη στρατιωτική υποχρέωση ή εναλλακτική υπηρεσία), καθώς και τις γραμματικές και επαγγελματικές τους γνώσεις.
β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν τους λόγους που επικαλούνται για να αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης, ότι δεν έχουν υπηρετήσει στα Σώματα Ασφαλείας ή στις Ελληνικές ή ξένες ένοπλες δυνάμεις και ότι δεν συμμετέχουν σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων, κυνηγίου κτλ, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων. Η δήλωση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλα έγγραφα στοιχεία, τα οποία είτε ενισχύουν, είτε διευκρινίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερομένου.
γ. Έγγραφα στοιχεία των αρμοδίων Αρχών από τα οποία να προκύπτει ότι δεν κατέχουν άδεια οπλοφορίας ή κυνηγίου, ούτε έχουν ζητήσει να τους χορηγηθούν τέτοιες άδειες, καθώς και ότι δεν έχουν καταδικαστεί ούτε διώκονται για έγκλημα, που έχει σχέση με χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομη βία.
2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο μέσα σε αποκλειστικές προθεσμίες, ως εξής:
α. Από τους στρατευσίμους: Από την ημερομηνία πρόσκλησής τους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη σαυτές.
β. Από τους ανυπότακτους: Μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους και μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.
3. Δεν γίνονται δεκτά αιτήματα που υποβάλλονται μετά την κατάταξη των ενδιαφερομένων στις Ένοπλες Δυνάμεις ή αιτήματα που υποβάλλονται για δεύτερη φορά, μετά από απόρριψη προηγούμενου όμοιου για ουσιαστικούς λόγους.
4. Εφόσον δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή εφόσον από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ή από τα υπάρχοντα στα Στρατολογικά Γραφεία στοιχεία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302), το αίτημα απορρίπτεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
Ομοίως απορρίπτεται το αίτημα στις περιπτώσεις, που από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, δεν αποδεικνύεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302).

Αρθρο 2
Εξέταση σωματικής ικανότητας
Στρατολογική κατάσταση
1. Τα Στρατολογικά Γραφεία, αμέσως μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων να αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης και εντός πέντε ημερών, τους παραπέμπουν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τους στρατεύσιμους. Δεν απαιτείται παραπομπή σε υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων για όσους έχουν κριθεί από τέτοια επιτροπή κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν από την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών, εκτός αν κατά την κατάθεση αυτών οι ενδιαφερόμενοι επικαλεσθούν ακαταλληλότητα για στράτευση για λόγους υγείας.
2. Όσοι από τους κατά τα ανωτέρω παραπεμπόμενους στις υγειονομικές επιτροπές κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5), απαλλάσσονται από την υποχρέωση για στράτευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Γιαυτούς παύει η διαδικασία αναγνώρισής τους ως αντιρρησιών συνείδησης..
3. Στις περιπτώσεις που χορηγείται στους παραπεμπόμενους αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, η διαδικασία αναγνώρισής τους ως αντιρρησιών συνείδησης διακόπτεται και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν, επαναλαμβάνεται μετά τη λήξη της αναβολής τους κατόπιν υποβολής νέων δικαιολογητικών, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 1 της απόφασης αυτής.
4. Οι υγειονομικές επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων αποστέλλουν αμέσως στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο αντίγραφο της γνωμάτευσής τους σχετικά με την κρίση της ικανότητας των παραπάνω για στράτευση ή το ενημερώνουν εγγράφως, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραπομπής, για τη μη παρουσίαση τους σε αυτές.
5. Θεωρείται απαράδεκτη η αίτηση, το δε σχετικό αίτημα απορρίπτεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, για όσους δεν παρουσιάζονται με υπαιτιότητά τους στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση της παραπομπής τους σε αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις ως στρατεύσιμοι με την πρώτη εκπαιδευτική σειρά στρατευσίμων από την απόρριψη του σχετικού αιτήματος. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου έχει εφαρμογή και στην προκείμενη περίπτωση.
6. Τα δικαιολογητικά και πλήρες αντίγραφο φύλλου μητρώου όσων κρίνονται από τις υγειονομικές επιτροπές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού, υποβάλλονται από τα Στρατολογικά Γραφεία, με λεπτομερή αναφορά, απευθείας στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., εντός πέντε ημερών από τη λήψη της σχετικής γνωμάτευσης.
7. Αυτοί για τους οποίους υποβάλλονται δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού, παραμένουν νόμιμα εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων έως την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν σε αυτές ή να αναλάβουν υπηρεσία, λόγω απόρριψης του αιτήματός τους ή λόγω ένταξής τους στους υπόχρεους άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή εναλλακτικής υπηρεσίας, κατά περίπτωση. Σε αυτούς δεν παρέχεται κανένα ευεργέτημα που παρατείνει την εκτός Ενόπλων Δυνάμεων παραμονή, εκτός αυτών που οφείλονται σε λόγους υγείας, φυλάκισης, κράτησης, απαλλαγής από τη στράτευση, καθώς και μετατόπισης της ημερομηνίας κατάταξης για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αρθρο 3
Σύγκληση και λειτουργία της ειδικής επιτροπής του άρθρου 62 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α΄302)
1. Η ειδική επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302), εφόσον υπάρχουν αιτήματα για εξέταση, συγκαλείται με μέριμνα του προέδρου της, ύστερα από σχετική συνεννόηση με τη διεύθυνση Στρατολογικού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και συνεδριάζει, όσες φορές απαιτείται, εντός των δύο επομένων μηνών από την κατάταξη κάθε εκπαιδευτικής σειράς στρατευσίμων. Οι συνεδριάσεις γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες, αλλά σε μη εργάσιμες ώρες σε χώρο του Γ.Ε.ΕΘ.Α.
2. Καθήκοντα προέδρου της παραπάνω επιτροπής εκτελεί ο σύμβουλος ή ο πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, χρέη δε εισηγητή και γραμματέα εκτελεί ο αξιωματικός του στρατολογικού σώματος. Η επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, στις περιπτώσεις δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
3. Πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση της επιτροπής, η διεύθυνση Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α. συγκεντρώνει τους φακέλους των προς εξέταση υποθέσεων για έκδοση γνωμοδότησης και τους παραδίδει στον εισηγητή της επιτροπής, ο οποίος τους θέτει υπόψη του προέδρου της, για την παραπέρα διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Για κάθε υπόθεση και γνωμοδότηση συντάσσεται πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στο σχετικό φάκελο.
Στο πρακτικό αναφέρονται απαραίτητα τα στοιχεία των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση της επιτροπής και όλα τα αναγκαία ληξιαρχικά και στρατολογικά στοιχεία του ενδιαφερομένου. Η γνωμοδότηση αναφέρεται στην υπαγωγή ή μη του ενδιαφερομένου, στις διατάξεις άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή εναλλακτικής υπηρεσίας.
5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιτροπή κρίνει ότι απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου στη συνεδρίασή της, αλλά αυτός, παρά το ότι προσκαλείται δεν παρουσιάζεται εντός της οριζόμενης από αυτήν συνεδρίασης, το αίτημα τίθεται μεν σε κρίση, όμως το γεγονός της μη παρουσίασής του καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό.
6. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτημάτων και τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πρακτικών, ο εισηγητής παραδίδει τους σχετικούς φακέλους στη διεύθυνση Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., η οποία τους υποβάλει στον Υπουργό Εθνικής Αμυνας, επισυνάπτοντας σε κάθε φάκελο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού και σχέδιο υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο σύμφωνο με αυτό του πρακτικού, καθώς και σχετική πρότασή της για το φορέα ή τους φορείς στους οποίους μπορεί να διατεθεί και τις θέσεις που μπορεί να καλύψει ο ενδιαφερόμενος, ανάλογα με τα προσόντα και τις επαγγελματικές ή γραμματικές γνώσεις του. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας διαφωνεί με το περιεχόμενο του σχεδίου απόφασης, συντάσσεται άλλο σύμφωνα με την εντολή του.

Αρθρο 4
Υπαγωγή στις διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης
Απόρριψη αιτημάτων Κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις - Παρουσίαση για ανάληψη υπηρεσίας
1. Η υπαγωγή ή μη των ενδιαφερομένων στις διατάξεις, περί αντιρρησιών συνείδησης , και η διάθεσή τους στους φορείς του δημόσιου τομέα, γίνεται με την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας, η οποία λαμβάνεται εντός δυο μηνών από την έκδοση της σχετικής γνωμοδότησης της επιτροπής. Ο σχετικός φάκελος με αντίγραφο της υπουργικής απόφασης, διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., η οποία τηρεί το φάκελο και προβαίνει στις παραπέρα ενέργειες για υλοποίηση της απόφασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και σε συνεργασία με τον οικείο Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα και το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
2. Εκείνοι των οποίων το αίτημα απορρίπτεται, καθώς και εκείνοι που εντάσσονται στους υπόχρεους άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης, υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη εκπαιδευτική σειρά στρατευσίμων, μετά παρέλευση μηνός από την έκδοση της σχετικής απόφασης. Για τη διαδικασία πρόσκλησης από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο και κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν στους λοιπούς στρατευσίμους. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, έχει εφαρμογή και στην προκειμένη περίπτωση.
3. Η πρόσκληση για ανάληψη εναλλακτικής υπηρεσίας στο φορέα διάθεσης, γίνεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο με βάση τα καθοριζόμενα στην απόφαση περί υπαγωγής. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 5
Εκπλήρωση υποχρεώσεων άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης και εναλλακτικής υπηρεσίας
Στρατολογική Παρακολούθηση
1. Για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων όσων εντάσσονται στους υπόχρεους άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης και για τον τρόπο της στρατολογικής παρακολούθησής τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν σε όσους εκπληρώνουν ένοπλη στρατιωτική υποχρέωση.
2. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, παρακολουθούνται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, εφαρμοζομένων ανάλογα των αντίστοιχων διατάξεων που αφορούν σε όσους εκπληρώνουν ένοπλη στρατιωτική υποχρέωση. Οι φορείς στους οποίους αυτοί έχουν διατεθεί, γνωστοποιούν στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία την παρουσίαση και ανάληψη υπηρεσίας, καθώς και τις μεταβολές που επηρεάζουν τη στρατολογική τους κατάσταση, ιδιαίτερα αυτές που απορρέουν από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 64 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302).
3. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, να διατίθενται σε άλλο φορέα μόνο στην περίπτωση κατάργησης του φορέα ή της θέσης, όπου είχαν διατεθεί.
4. Κατεξαίρεση σε περιπτώσεις, που αφορούν στις υπη ρεσιακές συνθήκες του φορέα ή σε οικογενειακά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα αντιρρησία, μπορεί να επιτρέπεται εφάπαξ νέα διάθεση σε άλλο φορέα υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Ζητείται γραπτώς από τον φορέα οποτεδήποτε ή από τον ενδιαφερόμενο αντιρρησία μετά τη συμπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας δέκα (10) μηνών και εφόσον δεν εκκρεμεί σε βάρος του οποιαδήποτε διαδικασία εξακρίβωσης τυχόν έκπτωσης από το δικαίωμα του, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 64 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302).
β. Δεν έχει εγκριθεί στο παρελθόν, πέραν της αρχικής, νέα διάθεση σε άλλο φορέα.
γ. Η εκ νέου διάθεση θα γίνεται σε θέση αντιρρησία, που έχει προσφερθεί από τους φορείς του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 61 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302).
δ. Για την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας, οι ενδια φερόμενοι υποβάλλουν στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας αίτηση, στην οποία αναφέρουν τους λόγους που ζητούν την αλλαγή του φορέα διάθεσης, καθώς και την περιοχή ή τις περιο χές που επιθυμούν να διατεθούν, συνοδευόμενη από τα ανάλογα δικαιολογητικά υποστηρικτικά στοιχεία.
Σε περί πτωση που η εκ νέου διάθεση ζητείται από το φορέα που υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι, αποστέλλεται έγγραφο, στο οποίο αναπτύσσονται τεκμηριωμένα οι λόγοι της αι τούμενης διάθεσης.
ε. Για την διάθεση αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας.
στ. Στους εκ νέου διατιθέμενους χορηγείται άδεια, πέραν των δικαιουμένων, διάρκειας πέντε ημερών.

Αρθρο 6
Προσωρινή και οριστική απόλυση

1. Για την προσωρινή και οριστική απόλυση από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και για την εγγραφή στην εφεδρεία όσων εκπληρώνουν άοπλη στρατιωτική υποχρέωση, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν σε όσους εκπληρώνουν ένοπλη στρατιωτική υποχρέωση.
2. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία και συμπληρώνουν την υποχρέωση τους, εφοδιάζονται από το φορέα στον οποίο υπηρετούν με σχετική βεβαίωση στην οποία, εκτός από τα πλήρη ληξιαρχικά τους στοιχεία, αναφέρονται οι ημερομηνίες παρουσίασης και ανάληψης υπηρεσίας και διαγραφής τους λόγω συμπλήρωσης των υποχρεώσεών τους. Αντίγραφο της βεβαίωσης προσκομίζεται ή αποστέλλεται στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο για τις παραπέρα διαδικασίες στρατολογικής τους τακτοποίησης και εγγραφής τους στην εφεδρεία.
3. Τα θέματα εφεδρικής υποχρέωσης των αντιρρησιών συνείδησης, που απολύονται οριστικά, ρυθμίζονται από τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
4. Όσοι κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της εναλλακτικής υπηρεσίας, επικαλούνται λόγους υγείας που δεν τους επιτρέπουν τη συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας αυτής, καταθέτουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο αίτηση και σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις ή πιστοποιήσεις. Αυτοί παραπέμπονται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο στην πλησιέστερη στον τόπο υπηρεσίας τους Επιτροπή Απαλλαγών, η οποία εξετάζει τη σωματική τους ικανότητα και γνωματεύει σχετικά.
Για την εξέταση και τον καθορισμό της σωματικής τους ικανότητας, την έκδοση γνωματεύσεων, τη χορήγηση αναβολών υγείας και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία αυτή, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους οπλίτες.
5. Οι απολυόμενοι προσωρινά για λόγους υγείας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υποχρεούνται να παρουσιάζονται εκ νέου στην υπηρεσία του φορέα, στον οποίο είχαν διατεθεί, για τη συμπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Για το λόγο αυτό εφοδιάζονται από τα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία με νέο ειδικό σημείωμα παρουσίασης, το οποίο είτε τους αποστέλλεται είτε το παραλαμβάνουν οι ίδιοι, προσερχόμενοι στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Για την εκ νέου παρουσίαση των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή, καθώς και για τις συνέπειες των μη παρουσιαζομένων για συμπλήρωση των υποχρεώσεών τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους στρατευσίμους, που έχουν απολυθεί προσωρινά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αρθρο 7
Έκπτωση

1. Η έκπτωση από το δικαίωμα εκπλήρωσης άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή εναλλακτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 64 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302), επέρχεται με απόφαση του διευθυντή του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου και από την ημερομηνία έκδοσής της. Η απόφαση εκδίδεται με βάση επίσημα στοιχεία που περιέρχονται στο Στρατολογικό Γραφείο ή γνωστοποιούνται σε αυτό από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές και εντός πενθημέρου από την παραλαβή τους. Η απόφαση έκπτωσης κοινοποιείται αμέσως στον ενδιαφερόμενο και στη μονάδα του ή στο φορέα που έχει διατεθεί, για την κατά περίπτωση παραπέρα διαδικασία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις υποπαραγράφους β και γ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
2. Οι Μονάδες, όπου υπηρετούν οι υπόχρεοι άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπου υπηρετούν οι υπόχρεοι εναλλακτικής υπηρεσίας, γνωστοποιούν στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία τις σχετικές μεταβολές που επιφέρουν έκπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 64 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302).
3. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εκπληρώνουν ενόπλως το υπόλοιπο των υποχρεώσεών τους, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 64 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302). Οι παραπάνω εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις αυτές ως εξής:
α. Όσοι είχαν υπαχθεί στους υπόχρεους άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή εναλλακτικής υπηρεσίας και δεν υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την ημερομηνία έκπτωσης, καλούνται για κατάταξη σε αυτές σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν στους λοιπούς στρατευσίμους.
β. Όσοι είχαν υπαχθεί στους υπόχρεους άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης και υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την ημερομηνία έκπτωσης, παραμένουν και υπηρετούν ως υπόχρεοι ένοπλης θητείας.
γ. Όσοι είχαν υπαχθεί στους υπόχρεους εναλλακτικής υπηρεσίας και εκπληρώνουν την υποχρέωση τους κατά την ημερομηνία έκπτωσης, διαγράφονται από τον οικείο φορέα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για έκπτωση. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.
4. Τα Στρατολογικά Γραφεία, αμέσως μετά την έκπτωση, ενημερώνουν σχετικά τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων, για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στην εκπλήρωση της ένοπλης θητείας και κυρίως των θεμάτων κατάταξης ή επανακατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, επιλογήςκατανομής, απονομής βαθμού και ειδικότητας, εκπαίδευσης, τοποθέτησης ή μετάθεσης, χρόνου υπηρεσίας και οριστικής απόλυσης, σύμφωνα με όσα ισχύουν κάθε φορά για τους στρατευσίμους και οπλίτες ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης.
5. Όσοι εξέπεσαν του δικαιώματος εκπλήρωσης άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή εναλλακτικής υπηρεσίας και επιθυμούν την υπαγωγή τους στην παράγραφο 11 του άρθρου 73 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302) , υποβάλλουν εκ νέου τα προβλεπόμενα από το άρθρο 1 της απόφασης αυτής δικαιολογητικά για νέα κρίση σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302).
Ο χρόνος άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή εναλλακτικής υπηρεσίας που είχαν εκπληρώσει, προσμετράται για την συμπλήρωση της υποχρέωσής τους.

Αρθρο 8
Μειωμένη άοπλη στρατιωτική υποχρέωση ή εναλλακτική υπηρεσία
Στρατολογικές μεταβολές
Ατομικά έγγραφα
1. Για τη μεταφορά των αντιρρησιών συνείδησης στους υπόχρεους μειωμένης άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή εναλλακτικής υπηρεσίας, ισχύουν ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις και διαδικασίες που εφαρμόζονται για τους οπλίτες ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης.
2. Τα θέματα που αφορούν στις στρατολογικές μεταβολές, καθώς και εκείνα που αναφέρονται στον τύπο, στη σύνταξη και διακίνηση των ατομικών εγγράφων και των εγγράφων προσωρινής και οριστικής απόλυσης των αναφερομένων στην απόφαση αυτή, ρυθμίζονται από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., ενιαία και για τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αρθρο 9
Τελικές Διατάξεις

1. Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύσει από τη δημοσίευσή της.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ Π. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Τρίτη Απόφαση
Aριθμ. Φ.420/81/81980/Σ.302 (3)
Ποσό εξαγοράς του υπολοίπου της θητείας
Καθορισμός του χρηματικού ποσού εξαγοράς του υπολοίπου της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης όσων υπηρέτησαν σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β', Αρ. 1854/29 Δεκεμβρίου 2005)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 8 του άρθρου 56 και του άρθρου 90 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α΄302) «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις
».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α−98 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
δ. Του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚΑ΄ 90), «Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» όπως ισχύει.
ε. Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄/247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, έλεγχος των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις
».
στ. Του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ Α΄6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) και των τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών, όπως ισχύει
».
ζ. Την υπαριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264 (ΦΕΚ Β΄1432/14.10.2005) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Το χρηματικό ποσό, που καταβάλλεται για την εξαγορά κάθε μήνα του υπολοίπου της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 56 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄ 302), καθορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ.

Αρθρο 2
1. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου, περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και αποδίδονται στον ΚΑΕ 3838.
2. Με βάση το ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα εξαγοράς των αναφερομένων στο άρθρο 1 στρατιωτικών υποχρεώσεων, που εκδίδεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, τα χρηματικά ποσά καταβάλλονται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ), οι οποίες εκδίδουν σχετικό διπλότυπο είσπραξης, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν με μεριμνά τους στο Στρατολογικό Γραφείο για την στρατολογική τους τακτοποίηση.
3. Το ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα εξαγοράς φέρει υποχρεωτικά:
α. Τα ληξιαρχικά στοιχεία καθώς και το στρατιωτικό αριθμό του υπόχρεου σε καταβολή.
β. Την αιτία και τη νομική βάση, σύμφωνα με την οποία γίνεται η καταβολή.
γ. Τον ΚΑΕ προϋπολογισμού, υπέρ του οποίου καταβάλλεται το χρηματικό ποσό.
δ. Το σύνολο του καταβλητέου ποσού εξαγοράς,
ε. Την προθεσμία ισχύος του.
στ. Την ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδες και υπογραφές των αρμοδίων οργάνων Στρατολογικού Γραφείου.
4. Εφόσον διαπιστώνεται ότι τα παραπάνω χρηματικά ποσά ή μέρος αυτών καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Αρθρο 3
Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, σε ότι αφορά διαδικασίες στρατολογικής φύσης, εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας.

Αρθρο 4
H απόφαση αυτή ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Τέταρτη Απόφαση
Aριθμ. Φ.420/80/81979/Σ.301 (4)
Εξαγορά πρόσθετων υποχρεώσεων
Καθορισμός του χρηματικού ποσού εξαγοράς των προσθέτων στρατιωτικών υποχρεώσεων
(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β', Αρ. 1854/29 Δεκεμβρίου 2005)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη
Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 4 άρθρου 43 και του άρθρου 90 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302) «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις
».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α−98 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
γ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της με αριθμό πρωτ. 177026/17 Μαρ 2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Αμυνας (ΦΕΚ Β΄517) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Αμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Αμυνας
».
δ. Του ν.δ. 356/1974(ΦΕΚΑ΄ 90), «Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» όπως ισχύει.
ε. Του ν. 2362/1995(ΦΕΚΑ΄247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, έλεγχος των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις
».
στ. Του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚΑ΄6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) και των τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως ισχύει.
ζ. Την υπαριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264 (ΦΕΚΒ΄1432/14.10.2005) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για την εξαγορά κάθε μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302), καθορίζεται σε ενενήντα (90) Ευρώ.

Αρθρο 2
1. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου, περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και αποδίδονται στον ΚΑΕ 3838.
2. Με βάση το ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα εξαγοράς των αναφερομένων στο άρθρο 1 στρατιωτικών υποχρεώσεων, που εκδίδεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, τα χρηματικά ποσά καταβάλλονται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ), οι οποίες εκδίδουν σχετικό διπλότυπο είσπραξης, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν με μέριμνά τους στο Στρατολογικό Γραφείο για την στρατολογική τους τακτοποίηση.
3. Το ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα εξαγοράς φέρει υποχρεωτικά:
α. Τα ληξιαρχικά στοιχεία καθώς και το στρατιωτικό αριθμό του υπόχρεου σε καταβολή.
β. Την αιτία και τη νομική βάση, σύμφωνα με την οποία γίνεται η καταβολή.
γ. Τον ΚΑΕ προϋπολογισμού, υπέρ του οποίου καταβάλλεται το χρηματικό ποσό.
δ. Το σύνολο του καταβλητέου ποσού εξαγοράς.
ε. Την προθεσμία ισχύος του.
στ. Την ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδες και υπογραφές των αρμοδίων οργάνων του Στρατολογικού Γραφείου.
4. Εφόσον διαπιστώνεται ότι τα παραπάνω χρηματικά ποσά ή μέρος αυτών καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Αρθρο 3
Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, σε ότι αφορά διαδικασίες στρατολογικής φύσης, εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας.

Αρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ ΙΩΑΝ. Δ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Πέμπτη Απόφαση
Αριθμ. Φ. 429.1/3/150002 (3)
Aναζήτηση μη καταταγέντων
Ρύθμιση θεμάτων κατάταξης στρατευσίμων και εφέδρων και αναζήτησης μη καταταγέντων

(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β', Αρ. 14/13 Ιανουαρίου 2006)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31, του άρθρου 38, της παραγράφου 3 του άρθρου 49 και της παραγράφου 6 του άρθρου 72 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13.12.2005, τ. Α΄).
β. Τις διατάξεις της με αρ. Πρωτ. 177026/17.3.2004 Κοινής Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Αμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Αμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Αμυνας» (ΦΕΚ 517/17.3.2004, τ. Β΄).
γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
δ. Σχετική πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Κατάταξη στρατευσίμων και ανυποτάκτων

1. Η κατάταξη των στρατευσίμων και των ανυποτάκτων γίνεται με την αποστολή σαυτούς Σημειωμάτων Κατάταξης από τα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία.
Τα Στρατολογικά Γραφεία αποστέλλουν έγκαιρα τα Σημειώματα Κατάταξης στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των καλουμένων, για την παραπέρα επίδοσή τους σαυτούς. Η επίδοση των Σημειωμάτων Κατάταξης γίνεται είτε αυτοπρόσωπα στον ίδιο τον υπόχρεο για κατάταξη, είτε σε κάποιον από εκείνους που, έστω και προσωρινά, διαμένουν μαζί του. Αν το πρόσωπο, στο οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση, απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαμονή του είναι άγνωστη, η επίδοση γίνεται στη σύζυγο ή σέναν από τους γονείς ή αδελφούς ή άλλους συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό. Από όλα τα ανωτέρω πρόσωπα εξαιρούνται όσοι κατά την ανεξέλεγκτη αντίληψη αυτού που κάνει την επίδοση είναι μικρότεροι από δεκαεπτά (17) ετών ή ψυχικά ασθενείς ή προφανώς μεθυσμένοι.
Εφόσον επίκειται άμεση κατάταξη είναι δυνατή η επίδοση των Σημειωμάτων Κατάταξης από τα Στρατολογικά Γραφεία ή η αποστολή τους με τηλεομοιοτυπικό τρόπο στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για παραπέρα επίδοσή τους. Με τον ίδιο τρόπο επιδίδονται Σημειώματα Επανακατάταξης, όσων απολύονται πρόωρα από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν παραγγελίας των Μονάδων που καλούνται αυτοί να επανακαταταγούν.
2. Αυτός που ενεργεί την επίδοση συντάσσει αποδεικτικό επίδοσης των Σημειωμάτων Κατάταξης στον τόπο όπου αυτή γίνεται, στο οποίο υπογράφει και σημειώνει το βαθμό, το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία επίδοσης παραλαβής και το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη ο οποίος και υπογράφει για την παραλαβή του. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν είναι ο καλούμενος σημειώνεται και ο βαθμός συγγένειάς του με αυτόν ή η ιδιότητά του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. Το αποδεικτικό αποστέλλεται αμέσως στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

Αρθρο 2
Κατάταξη εφέδρων

Οι έφεδροι κατατάσσονται με έγγραφες προσκλήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΕΘΑ, τις οποίες επιδίδουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε στους καλούμενους, είτε στα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας, πρόσωπα.
Κατά την επίδοση συντάσσεται αποδεικτικό επίδοσης των εγγράφων προσκλήσεων, με τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας και αποστέλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΕΘΑ που απέστειλε τις προσκλήσεις. Εάν στις έγγραφες προσκλήσεις προβλέπεται ειδικός αποσπώμενος χώρος για την πράξη επίδοσής τους, συμπληρώνονται τα στοιχεία επίδοσης στον χώρο αυτό κι επιστρέφονται στην υπηρεσία που τις εξέδωσε χωρίς ναπαιτείται η σύνταξη ξεχωριστού αποδεικτικού.

Αρθρο 3
Αναζήτηση μη καταταγέντων στρατευσίμων, εφέδρων και ανυποτάκτων

Για τους στρατεύσιμους, εφέδρους και ανυπότακτους που καλούνται για κατάταξη και δεν παρουσιάζονται στις Μονάδες Κατάταξης, τα Στρατολογικά Γραφεία αποστέλλουν επείγοντα έγγραφα αναζήτησής τους στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξακριβώσουν τους λόγους της μη κατάταξήςτους.
Σε περίπτωση που από τις απαντήσεις των αστυνομικών υπηρεσιών δεν προκύψουν στοιχεία για τους αναζητούμενους ή αυτά που θα προκύψουν δεν είναι επαρκή για τον εντοπισμό τους, τα Στρατολογικά Γραφεία θα απευθύνονται και σε άλλες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την άντληση περισσοτέρων και ακριβέστερων στοιχείων. Η όλη διαδικασία της αναζήτησης των προσώπων της κατηγορίας αυτής δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία υποχρέωσής τους για κατάταξη. Καθόλο το ως άνω χρονικό διάστημα τα Στρατολογικά Γραφεία θα διενεργούν αλληλογραφίες και υπομνήσεις στις αρχές με τις οποίες θαλληλογραφούν για τον εντοπισμό των μη καταταγέντων. Μετά την παρέλευση του 6μήνου τα Στρατολογικά Γραφεία θα κηρύσσουν ανυπότακτους τους μη καταταγέντες στρατευσίμους και εφέδρους που δεν εντοπίστηκαν και θα ενημερώνουν τις αρμόδιες στρατιωτικές δικαστικές και αστυνομικές αρχές.

Αρθρο 4
Τελικές διατάξεις
1. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώνει τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α. για την καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα των υπηρεσιών της, αρχικά με την εφαρμογή σε ισχύ της παρούσας καθώς και κάθε φορά που επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία αυτά. Η ενημέρωση αυτή θα γίνεται κυρίως με ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο θα είναι στη διάθεση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του ΥΕΘΑ, δηλαδή των Γενικών Επιτελείων, των Στρατολογικών Γραφείων και των Επιστρατευουσών Αρχών και των τριών Κλάδων.
2. Στις περιπτώσεις άρνησης παραλαβής των Σημειωμάτων Κατάταξης, επανακατάταξης και των οποιοδήποτε προσκλήσεων για κατάταξη, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, που υποβάλλεται στην αρμόδια αποστέλλουσα για επίδοση Αρχή.
3. Διοικητικές κι ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθούν, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύσει από τη δημοσίευσή της.

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

 

 

Έκτη Απόφαση
Αριθ. Φ. 429.1/46/158169 (2)
Αδειες
Αδειες απουσίας στους οπλίτες, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς (ΔΕΑ), επίκουρους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις
(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β', Αρ. 1813/22 Δεκεμβρίου 2005)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13.12.2005, τ. Α΄ ).
β. Τις διατάξεις της υπαριθμ. 177026/17.3.2004 κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Αμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Αμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Αμυνας» (ΦΕΚ 517/17.3.2004, τ. Β΄).
γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
δ. Σχετική πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Γενικά

Στους οπλίτες, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς (ΔΕΑ), επίκουρους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, για εκπλήρωση της στρατεύσιμης και πρόσθετης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, χορηγούνται άδειες απουσίας σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα επόμενα άρθρα της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 2
Κανονική αδεια

1. Χορηγείται κανονική άδεια διάρκειας τριών (3) ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες συνολικά. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
2. Η κανονική άδεια είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, εφάπαξ ή σε τμήματα διάρκειας δύο (2) τουλάχιστον ημερών το καθένα. Σεξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορηγείται και κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, μετά την ορκωμοσία των υπηρετούντων, κανονική άδεια μέχρι τέσσερις (4) ημέρες, εφάπαξ ή σε δύο (2) τμήματα των δύο (2) ημερών. Η συνδρομή ή όχι εξαιρετικής περίπτωσης κρίνεται από το Διοικητή της Μονάδας ή της Υπηρεσίας στην οποία αυτοί υπηρετούν.
3. Η κανονική άδεια χορηγείται αναλογικά καθόλη τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας και οπωσδήποτε τουλάχιστον το ήμισυ αυτής πριν το τελευταίο δίμηνο από την απόλυση.

Αρθρο 3
Τιμητική αδεια
1. Χορηγείται τιμητική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες, χωριστά για κάθε διακεκριμένη πράξη των υπηρετούντων, που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης. Για την ίδια διακεκριμένη πράξη μπορεί να χορηγηθεί τιμητική άδεια μόνο μία φορά. Αν η διακεκριμένη πράξη επαναληφθεί, μπορεί να χορηγηθεί νέα τιμητική άδεια.
2. Η χορήγηση της τιμητικής άδειας δεν είναι υποχρεωτική, εκτός της αιμοδοτικής, η οποία μπορεί να χορηγηθεί μέχρι δύο (2) φορές κατά την διάρκεια της εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, και δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες κάθε φορά.
3. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ως διακεκριμένες θεωρούνται οι παρακάτω πράξεις:
α. Αυτές που υπερβαίνουν τα όρια της συνήθους μέριμνας και φροντίδας για τα μέσα και τα υλικά της στρατιωτικής υπηρεσίας.
β. Αυτές που συνιστούν αλληλεγγύη προς τρίτους που δεν υπαγορεύονται από ιδιαίτερο καθήκον ή υποχρέωση.
γ. Οι διακρίσεις σε κοινωνικούς ή επιστημονικούς τομείς που οφείλονται σε εργασίες ή δραστηριότητες του οπλίτη ή ΔΕΑ ή επίκουρου ή Εφέδρου Αξιωματικού κατά την διάρκεια εκπλήρωσης της θητείας του.
δ. Η αιμοδοσία μέχρι δύο (2) φορές κι εφόσον δεν έγινε για συγγενή μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, δηλαδή εφόσον δεν έγινε για σύζυγο, γονείς, παππού, γιαγιά, αδέλφια ή τέκνα αυτού που έλαβε την άδεια.
4. Διακεκριμένη πράξη θεωρείται και η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες Εθνικών ή Ολυμπιακών ομάδων ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, ή αθλητικών συλλόγων ή σωματείων πρώτης ή δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Η τιμητική αυτή άδεια δεν είναι υποχρεωτική και:
α. Η διάρκειά της καθορίζεται για κάθε φορά:
(1) Μέχρι τριάντα (30) ημέρες για όσους κατακτούν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση σε Ολυμπιακούς, σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς αγώνες ή διοργανώσεις.
(2) Μέχρι είκοσι (20) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε αγώνες Εθνικών και Ολυμπιακών ομάδων σε επίσημες διοργανώσεις, ανάλογα με τη διάρκεια των διοργανώσεων.
(3) Μέχρι δέκα (10) ημέρες για όσους συμμετέχουν στην προετοιμασία για επίσημες διοργανώσεις.
(4) Τρεις (3) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε μεμονωμένους αγώνες στο εσωτερικό και πέντε (5) ημέρες στο εξωτερικό.
β. Για τη χορήγηση υποβάλλεται βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή σε διοργάνωση, αγώνες ή προετοιμασία:
(1) Προκειμένου περί συμμετεχόντων σε Εθνικές ή Ολυμπιακές ομάδες, βεβαίωση από την αρμόδια Ομοσπονδία ή άλλη αρχή.
(2) Προκειμένου περί συμμετεχόντων σε συλλόγους ή σωματεία από τους συλλόγους ή τα σωματεία αυτά.
5. Αρμόδιος να κρίνει αν συντρέχει κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι ο διοικητής της Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Υπηρεσίας, ο οποίος αποφασίζει είτε με βάση στοιχεία ή έγγραφα που περιέρχονται σαυτόν ή προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος είτε εξ ιδίας αντιλήψεως. Αντίγραφα των στοιχείων αυτών και σχετικό απόσπασμα Ημερήσιας Διαταγής για τη χορήγηση της τιμητικής άδειας επισυνάπτονται στατομικά έγγραφα του υπηρετούντος.
6. Διακεκριμένη πράξη θεωρείται επίσης και η υπηρεσία σε Μονάδες ή υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων που εδρεύουν ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές Θράκης, νήσων Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανήσου και νήσου Κύπρου, για την χορήγηση τιμητικής άδειας. Η τιμητική αυτή άδεια:
α. Διαρκεί δύο (2) ημέρες για κάθε πλήρη μήνα που πραγματικά υπηρετείται στις περιοχές αυτές και όχι πλασματικά, όπως λ.χ. εγγραφή στη δύναμη Μονάδας χωρίς παρουσίαση σαυτήν ή με απόσπαση εκτός των περιοχών αυτών ή με διακοπτόμενη υπηρεσία.
β. Χορηγείται υποχρεωτικά σε περιόδους που δεν έχει διαταχθεί αυξημένη ετοιμότητα ή επαγρύπνηση ή συναφή μέτρα του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού μετά την συμπλήρωση δίμηνης υπηρεσίας στις παραπάνω περιοχές και οπωσδήποτε εντός μηνός από την συμπλήρωση του διμήνου που την δικαιολογεί. Στις περιπτώσεις μεταθέσεων η παραπάνω άδεια που δεν χορηγήθηκε, χορηγείται κατά τις ανωτέρω καταστάσεις ετοιμότητας από τη νέα Μονάδα εντός μηνός από την παρουσίαση σαυτή. Ειδικά σε όσους υπηρετούν στη νήσο Κύπρο η προαναφερόμενη τιμητική άδεια μπορεί να χορηγηθεί μετά τον επαναπατρισμό των υπηρετούντων.
γ. Δεν χορηγείται στους υπηρετούντες σε Μονάδες της Θράκης, εφόσον έχουν μόνιμη κατοικία στο Νομό όπου εδρεύει η Μονάδα τους καθώς και σε όσους υπηρετούν σε Μονάδες των νησιών Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανήσου και νήσου Κύπρου εφόσον κατοικούν μόνιμα στα νησιά που υπηρετούν.

Αρθρο 4
Αναρρωτική άδεια

1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών (ΕΑΑ) των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτές ενημερώνουν σχετικά εντός της ίδιας ημέρας τις Μονάδες των υπηρετούντων που έλαβαν την αναρρωτική άδεια. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Αναρρωτικών Αδειών για την χορήγηση αναρρωτικής άδειας, εφαρμόζονται υποχρεωτικά τόσο από τις Μονάδες όσο κι απαυτούς στους οποίους αφορούν.
2. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για την λειτουργία των Επιτροπών Αναρρωτικών Αδειών.
3. Η αναρρωτική άδεια μέχρι τρεις (3) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
4. Ολόκληρη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η αναγνώριση της άδειας αυτής ως χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, με βάση σχετικό πόρισμα ένορκης προανάκρισης ή ένορκης διοικητικής εξέτασης (ΕΔΕ) ή αντιγράφου αναφοράς του παθόντος, σχετικού εγγράφου της Μονάδας και της ιατρικής γνωμάτευσης της νοσηλείας του παθόντα. Οι Μονάδες μετά την καταχώριση της μεταβολής χορήγησης της αναρρωτικής άδειας στα σχετικά βιβλία που τηρούν και στα ατομικά έγγραφα του παθόντα, γνωρίζουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο την μεταβολή της αναρρωτικής άδειας και στέλνουν σαυτό αντίγραφο της γνωμάτευσης της ΕΑΑ καθώς και αντίγραφο του πορίσματος Ένορκης Προανάκρισης ή ΕΔΕ κι εφόσον δεν έχουν εκδοθεί αυτές η αναγνώριση γίνεται βάσει εγγράφου της Μονάδας, που θα περιγράφει αναλυτικά το συμβάν, αναφοράς του παθόντα και ιατρικής γνωμάτευσης του νοσοκομείου νοσηλείας του, στην οποία θαναγράφεται υποχρεωτικά το είδος του τραύματος και οι τυχόν μελλοντικές επιπτώσεις αυτού στην υγεία του παθόντα. Τα ΣΓ μετά την λήψη της σχετικής μεταβολής, την καταχωρίζουν στην στρατολογική μερίδα των παθόντων, τηρώντας τα σχετικά δικαιολογητικά στο αρχείο τους και γνωστοποιούν στη Μονάδα αν ο χρόνος της αναρρωτικής άδειας θεωρείται ή όχι ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας παραγγέλοντας ταυτόχρονα την καταχώριση της σχετικής μεταβολής στατομικά έγγραφα αυτών. Εφόσον υπάρχει αμφιβολία υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά ιεραρχικά στο Γενικό Επιτελείο του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων για λήψη απόφασης.
5. Διευκρινίζεται επίσης ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν. 3421/2005, ολόκληρη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται στους εφέδρους αξιωματικούς, επίκουρους αξιωματικούς και ΔΕΑ, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Αρθρο 5
Αγροτική άδεια
1. Η αγροτική άδεια χορηγείται στους κατεπάγγελμα αγρότες, στους έχοντες αγροτικές ασχολίες και σόσους είναι μέλη οικογένειας που τουλάχιστον ένας συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού είναι κατεπάγγελμα αγρότης. Το ύψος της αγροτικής άδειας είναι τρεις (3) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι (20) ημέρες. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
2. Η αγροτική άδεια δεν είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε μετά την βασική και ειδική εκπαίδευση εφάπαξ ή σε τμήματα των δύο (2) τουλάχιστον ημερών το καθένα.
3. Όσοι λαμβάνουν αγροτική άδεια, μετά την επιστροφή τους απαυτή, οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση του προέδρου της Κοινότητας ή του Δημάρχου ή του οργάνου που διοικεί τον αγροτικό συνεταιρισμό ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας που έχει έδρα στον τόπο διαμονής αυτών που έλαβαν την άδεια, από την οποία να προκύπτει ότι αυτοί είναι κατεπάγγελμα αγρότες ή ότι ασχολούνται με αγροτικές εργασίες ή ότι είναι μέλη οικογένειας που τουλάχιστον ένας συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού είναι κατεπάγγελμα αγρότης και ότι κατά την διάρκεια της άδειας πραγματοποίησαν ή συμμετείχαν σε αγροτικές εργασίες.
4. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού θεωρείται ως κατεπάγγελμα αγρότης κάθε φυσικό πρόσωπο, μέλος αγροτικού νοικοκυριού, που εργάζεται για την παραγωγή γεωργικών (φυτικής ή ζωϊκής κατεύθυνσης), δασικών κι αλιευτικών προϊόντων και εντάσσεται στον αγροτικό τομέα, ως κομμάτι του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας.

Αρθρο 6
Φοιτητική άδεια
1. Χορηγείται φοιτητική άδεια στους φοιτητές σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή εξωτερικού, για κύριες ή για μεταπτυχιακές σπουδές.
2. Το ύψος της φοιτητικής άδειας είναι τρεις (3) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
3. Όσοι λαμβάνουν φοιτητική άδεια, μετά την επιστροφή τους απαυτή οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση της οικείας σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, περί συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της άδειας, σε εξετάσεις (τμηματικές, προαγωγικές, απολυτήριες ή πτυχιακές).
4. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού φοιτητής θεωρείται όποιος είναι γραμμένος σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές.
Όσοι είναι γραμμένοι σε φροντιστήριο ή σε εκπαιδευτήριο που δεν είναι αναγνωρισμένο ή ενταγμένο σε βαθμίδα εκπαίδευσης (εργαστήριο ελευθέρων σπουδών κλπ) καθώς και όσοι είναι γραμμένοι σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, δεν θεωρούνται φοιτητές κατά την έννοια του άρθρου αυτού.

Αρθρο 7
Αδεια για αντιμετώπιση θεομηνίας
1. Χορηγείται σαυτούς που έχουν οικογενειακή, ατομική ή πατρική κατοικία ή περιουσία σε περιοχή που επλήγη από θεομηνία (σεισμό, πλημμύρα κλπ.).
2. Το ύψος της άδειας γιαντιμετώπιση θεομηνίας είναι τρεις (3) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
3. Όσοι λαμβάνουν άδεια γιαντιμετώπιση θεομηνίας, μετά την επιστροφή τους απαυτή, οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση του γραφείου ΠΣΕΑ της αρμόδιας Νομαρχίας, από την οποία να προκύπτει ότι η περιοχή όπου βρίσκεται η οικογενειακή, ατομική ή πατρική κατοικία ή περιουσία αυτού που έλαβε την άδεια, έχει πληγεί προσφάτως από θεομηνία. Την ως άνω βεβαίωση μπορεί να ζητήσει και η Μονάδα στην περίπτωση που αυτός δηλώνει ότι η έκδοσή της δεν ήταν ευχερής μετά τη λήξη της άδειας, λόγω των διοικητικών δυσχεριών εξαιτίας της θεομηνίας. Στις περιπτώσεις που η εκδήλωση της θεομηνίας είναι λόγω της έκτασής της αυταπόδεικτη, τη βεβαίωση εκδίδει ο Διοικητής που χορήγησε την άδεια.

Αρθρο 8
Προσωπική άδεια

1. Χορηγείται προσωπική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες συνολικά σαυτούς που έχουν σημαντικό πρόβλημα για την επίλυση του οποίου είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή σοβαρή οικογενειακή υποχρέωση που αναφέρεται σε σύζυγο ή συγγενή μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
2. Η προσωπική άδεια δεν είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
3. Όσοι λαμβάνουν προσωπική άδεια, μετά την επιστροφή τους απαυτή, οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση ή πιστοποίηση οποιασδήποτε Αρχής από την οποία να προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας (π.χ. ιατρικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, βεβαιώσεις Δημοσίων ή Δημοτικών αρχών κλπ). Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης ή πιστοποίησης λόγω της φύσης του προσωπικού προβλήματος ή όταν επιβάλλεται η τήρηση εχεμύθειας, τη βεβαίωση εκδίδει ο Διοικητής που χορήγησε την άδεια.

Αρθρο 9
Αδεια επικίνδυνης εργασίας

1. Η άδεια επικίνδυνης εργασίας χορηγείται σε όσους υπηρετούν και εκτελούν ως κύριο έργοαυτό του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) σε κάθε φύσης εργαστήρια των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Το ύψος της άδειας επικίνδυνης εργασίας είναι πέντε (5) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής απασχόλησης με τις παραπάνω εργασίες, χωρίς να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες για κάθε πλήρες δωδεκάμηνο εκτέλεσης επικίνδυνης εργασίας. Για τον πλήρη μήνα που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της πραγματικής απασχόλησης με τις παραπάνω εργασίες, χορηγείται άδεια επικίνδυνης εργασίας δύο (2) ημερών. Ως προς τον τρόπο χορήγησης εφαρμόζονται ανάλογα όσα ισχύουν για τη χορήγηση της κανονικής άδειας.
3. Για την δικαιολόγηση της άδειας επικίνδυνης εργασίας οι Μονάδες ή οι Υπηρεσίες που εκπληρώθηκε η επικίνδυνη εργασία εκδίδουν βεβαίωση περί του χρόνου εκτέλεσης του σχετικού έργου. Η βεβαίωση κατατίθεται στην Μονάδα η οποία χορηγεί την άδεια.

Αρθρο 10
Γονική άδεια

1. Χορηγείται γονική άδεια πέντε (5) ημερών για κάθε τέκνο που βρίσκεται στη ζωή.
2. Η γονική άδεια είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε μετά τη βασική εκπαίδευση βάσει πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης το οποίο εκδίδεται από το Δήμο ή την Κοινότητα στα Δημοτολόγια των οποίων οι δικαιούχοι είναι γραμμένοι και δεν έχει παρέλθει δίμηνο από την έκδοσή του. Η έκδοση του πιστοποιητικού αυτού ζητείται αυτεπάγγελτα από τις Μονάδες, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης από τον ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Όταν η αυτεπάγγελτη αναζήτηση καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής λόγω πολυπλοκότητας της σύνθεσης της οικογενειακής μερίδας των ενδιαφερομένων (π.χ. πολλαπλοί γάμοι των γονέων κλπ) ή αδύνατη επειδή η έκδοση του πιστοποιητικού προϋποθέτει την προηγούμενη εκδήλωση νομικών πράξεων εκ μέρους των, υποδεικνύεται στους ενδιαφερόμενους ναπευθυνθούν οι ίδιοι στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού και την προσκόμισή του στη συνέχεια στη Μονάδα.
3. Η γονική άδεια μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ ή σε τμήματα των δύο (2) τουλάχιστον ημερών το καθένα.

Αρθρο 11
Ειδική άδεια μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)
1. Χορηγείται ειδική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες συνολικά σε όσους είναι γραμμένοι ως μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) πριν από την αρχική κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, η συμμετοχή τους σε προγράμματα αυτών κρίνεται αναγκαία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωσή τους από άλλο μέλος της ίδιας οργάνωσης που δεν υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.
2. Η ως άνω άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου μετά την συμπλήρωση της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης. Δεν χορηγείται στους υποψήφιους έφεδρους αξιωματικούς για όσο διάστημα φοιτούν σε κέντρα ή σχολές που προβλέπονται για την ονομασία τους σε ΔΕΑ.
3. Για τη χορήγηση της ειδικής αυτής άδειας για κάθε ενδιαφερόμενο μέλος Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) θα πρέπει:
α. Να υποβάλλεται εγγράφως στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, αιτιολογημένο και προσδιορισμένο αίτημα της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη της αιτούμενηςάδειας.
β. Στο αίτημα αυτό θα αναγράφονται απαραίτητα:
(1) Η ονομασία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) στην οποία έχει εγγραφεί ως μέλος ο ενδιαφερόμενος και η ημερομηνία εγγραφής του.
(2) Η έδρα της και ο σκοπός της.
(3) Ο τόπος εφαρμογής του προγράμματος (περιοχή, χώρα), ο ακριβής χρόνος διάρκειας της συμμετοχής στο πρόγραμμα και οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου.
(4) Η αδυναμία της Οργάνωσης να αναπληρώσει τον ενδιαφερόμενο με άλλο μέλος της που δεν υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.
γ. Το παραπάνω αίτημα να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 συμπληρωμένη και υπογραμμένη από τον ενδιαφερόμενο στην οποία θα δηλώνει την επιθυμία του για συμμετοχή στο πρόγραμμα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ). Η απάντηση, θα κοινοποιείται και στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο για την ενημέρωση των παρατηρήσεων της στρατολογικής μερίδας του ενδιαφερομένου.
4. Η ως άνω άδεια διακόπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία να δηλώνει την επιθυμία του για μη συνέχιση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα της Μη Κυβερνητικής Οργανώσεως (ΜΚΟ).
β. Σε περίπτωση διακοπής ή ολοκλήρωσης του προγράμματος της Μη Κυβερνητικής Οργανώσεως (ΜΚΟ) ενωρίτερα από τον χρόνο λήξης της άδειας.
γ. Κατόπιν επείγοντος εγγράφου της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) προς τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, με το οποίο θα αίρεται η αναγκαιότητα συμμετοχής του ενδιαφερομένου για οιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή η ΥΔΑΣ μεριμνά για τον άμεσο επαναπατρισμό του ενδιαφερομένου.
δ. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
5. Ως ημερομηνία διακοπής της άδειας στις παραπάνω περιπτώσεις, λογίζεται η επόμενη του επαναπατρισμού.
6. Για την δικαιολόγηση της παραπάνω άδειας οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, να προσκομίζουν στη μονάδα τους κατά την επιστροφή τους βεβαίωση της ΥΔΑΣ από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για όλο το χρονικό διάστημα της άδειας.

Αρθρο 12
Γενικές διατάξεις

1. Από τις δικαιούμενες άδειες η κανονική, η τιμητική λόγω υπηρεσίας σε παραμεθόρια περιοχή και αιμοδοσίας, η άδεια επικίνδυνης εργασίας και η γονική χορηγούνται υποχρεωτικά από τους διοικητές των Μονάδων, ανεξάρτητων Υπομονάδων και Υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Για τις υπόλοιπες πλην αυτής του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης και της αναρρωτικής, παρέχεται η ευχέρεια στον διοικητή της Μονάδας, ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Υπηρεσίας να εκτιμά αν συντρέχουν λόγοι για την χορήγησή τους καθώς και η διάρκειά τους κάθε φορά.
2. Το σύνολο των αδειών της, αγροτικής, φοιτητικής, και της άδειας για αντιμετώπιση θεομηνίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι (20) ημέρες. Το σύνολο των παραπάνω αδειών μαζί με την κανονική, την αναρρωτική και την προσωπική άδεια δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) ημέρες για κάθε μήνα πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν. Η γονική άδεια, η ειδική άδεια μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.),η τιμητική άδεια και η άδεια επικίνδυνης εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω όρια αδειών, εφόσον χορηγήθηκαν νομότυπα και δικαιολογήθηκαν επαρκώς.
3. Μη ληφθείσα κανονική μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε άδεια που χορηγήθηκε καθυπέρβαση των ορίων της απόφασης αυτής ή δεν δικαιολογήθηκε κατά τα προβλεπόμενα, και όχι αντίστροφα.
4. Τα δικαιολογητικά έγγραφα που προβλέπονται για τη δικαιολόγηση των αδειών της απόφασης αυτής επισυνάπτονται στατομικά έγγραφα των υπηρετούντων και ελέγχονται κατά την απόλυσή τους από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
5. Όλες οι κατηγορίες αδειών χορηγούνται εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από την προηγούμενη χορήγηση ή μη της κανονικής άδειας.
6. Καμία άδεια οποιασδήποτε κατηγορίας δεν πρέπει να διαρκεί μετά την προσδιοριζόμενη ημερομηνία απόλυσης. Για όσους διατελούν σε άδεια και προσδιορίζεται η ημερομηνία της απόλυσής τους κατά την διάρκεια της αδείας τους, αυτή διακόπτεται και οι απολυόμενοι επιστρέφουν άμεσα στη Μονάδα τους, η οποία προβαίνει στις ενέργειες απόλυσής τους.
7. Οποιασδήποτε κατηγορίας άδεια, ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, μπορεί να χορηγηθεί και για το εξωτερικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε Κλάδο διαδικασίες.
8. Σε κάθε περίπτωση εφόσον η απόσταση από την έδρα της Μονάδας μέχρι τον τόπο στον οποίο θα διανυθεί η άδεια είναι δυσανάλογη με την διάρκειά της, ο διοικητής μπορεί να δικαιολογεί και τον χρόνο για τη μετάβαση στον τόπο προορισμού και για την επιστροφή στη Μονάδα. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δύο (2) ημερών.
9. Για όσους υπηρετούν και τους έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 42 του ν. 3421/2005, ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ο χρόνος που έχουν εκπληρώσει σε Ανώτερα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), τα όρια των αδειών που δικαιούνται προσδιορίζονται από τον χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να εκπληρώσουν, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν άδειες που έχουν λάβει ως μαθητές των παραπάνω Σχολών ή ΕΠΟΠ ή ΕΠΥ. Ο χρόνος που τους έχει αναγνωριστεί εξαιτίας της υπηρεσίας τους αυτής δεν προσμετράται για τον καθορισμό του ύψους των αδειών που δικαιούνται.

Αρθρο 13
Τελικές διατάξεις

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύσει από τη δημοσίευσή της.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2005

 

 

Έβδομη Απόφαση
Αριθμ. Φ.429.1/5/150045
Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων
(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β', Αρ.34/18 Ιανουαρίου 2006)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των παραγράφων ιζ΄ του άρθρου 8, 2 του άρθρου 9, 1 του άρθρου 11, 7 του άρθρου 15, 5 του άρθρου 16, 10 του άρθρου 17, 1 του άρθρου 30, 5 του άρθρου 31, 1 και 2 του άρθρου 38, 5 του άρθρου 40, 3 του άρθρου 44, 3 του άρθρου 45, 4 του άρθρου 46, 7 του άρθρου 48, 3 του άρθρου 49, 2 του άρθρου 67, 2 του άρθρου 68, 3 του άρθρου 70 και 7 του άρθρου 72 του ν.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13.12.2005, τ.Α΄).
β. Τις διατάξεις της υπαριθμ. 177026/17.3.2004 κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Αμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Αμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Αμυνας» (ΦΕΚ 517/17.3.2004, τ.Β΄).
γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
δ. Σχετική πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση
1. Για να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, οποτεδήποτε μετά την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Εφόσον oι στρατεύσιμοι με την μεταφορά τους στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν υπέχουν παραπέρα υποχρέωση εκπλήρωσης πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά οποτεδήποτε μετά την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους.
2. Αν μετά τη μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης απομένει υπόλοιπο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που μπορεί να εξαγορασθεί, τα δικαιολογητικά για τη μεταφορά και την εξαγορά υποβάλλονται ταυτόχρονα και ο υπολογισμός του χρόνου που εξαγοράζεται γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 72 του ν.3421/2005.
3. Εφόσον τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν στο αρχείο του Στρατολογικού Γραφείου, η μεταφορά γίνεται μόνο με αίτηση του ενδιαφερομένoυ, στην οποία προσαρτώνται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών αυτών. Τα Στρατολογικά Γραφεία με την αποδοχή του αιτήματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υπηρεσίας καταχωρίζουν την προβλεπόμενη μεταβολή την οποία γνωστοποιούν στη Μονάδα που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος.
4. Όσοι έχουν μεταφερθεί στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης μπορούν με αίτησή τους στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο να παραιτηθούν από το δικαίωμα εκπλήρωσης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης. Τα Στρατολογικά Γραφεία καταχωρίζουν τη σχετική μεταβολή στη στρατολογική μερίδα και τη γνωστοποιούν στη Μονάδα που αυτοί υπηρετούν. Εφόσον υποβάλλουν δικαιολογητικά για την εκ νέου μεταφορά τους στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξετάζεται και πάλι η συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 3421/2005.
5. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, τα Στρατολογικά Γραφεία γνωστοποιούν στον ενδιαφερόμενο, με αιτιολογημένο έγγραφο, τους λόγους απόρριψης και τη δυνατότητά του να ασκήσει προσφυγή, χωρίς να επιστρέφουν σαυτόν τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία τηρούν στο αρχείο τους. Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω της Μονάδας στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, η οποία συντάσσει σχετικό αποδεικτικό και το αποστέλλει στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
6. Η προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης υγειονομικής επιτροπής κατατίθεται ως απλή αίτηση στο αρμόδιο ΣΓ, το οποίο υποβάλλει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάθεση απευθείας στην αρμόδια Ανωτάτη ή Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή:
α. Την προσφυγή.
β. Αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης της υγειονομικής επιτροπής.
γ. Πλήρες ΑΦΜ του παραπεμπόμενου στην υγειονομική επιτροπή πατέρα ή αδελφού.
δ. Πλήρες ΑΦΜ της παραπεμπόμενης στην υγειονομική επιτροπή μητέρας ή συζύγου εφόσον αυτή υπηρέτησε με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις.
7. Το έγγραφο με το οποίο υποβάλλεται στην Ανωτάτη ή Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή η προσφυγή κοινοποιείται και στον ενδιαφερόμενο (πατέρα, μητέρα, αδελφό ή σύζυγο) προκειμένου αυτός να γνωρίζει τη νέα διαδικασία της επανεξέτασής του. Η διακίνηση της αλληλογραφίας από τα Στρατολογικά Γραφεία προς τις Υγειονομικές Επιτροπές και η αποστολή των γνωματεύσεων των Επιτροπών προς τα Στρατολογικά Γραφεία γίνεται αποκλειστικά με υπηρεσιακό τρόπο.

Αρθρο 2
Καταγραφή και στρατολογική παρακολούθηση των υπόχρεων σε στράτευση
1. Η καταγραφή των αρρένων Ελλήνων για τον καταρτισμό των Στρατολογικών Μητρώων γίνεται από τα Στρατολογικά Γραφεία και τις λοιπές Στρατολογικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά τα καθοριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης Στρατολογικών Υπηρεσιών και σύμφωνα με τους Νόμους που ισχύουν περί Μητρώων Αρρένων και Ιθαγενείας. Τα Στρατολογικά Μητρώα κάθε κλάσης καταρτίζονται κατά το έτος που οι στρατεύσιμοι της κλάσης διανύουν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους. Μετά τον καταρτισμό των Στρατολογικών Πινάκων (ΣΠ) και μέχρι τον Αύγουστο του έτους κατά το οποίο οι στρατεύσιμοι διανύουν το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, τα Στρατολογικά Γραφεία υποβάλλουν το ένα αντίτυπο των Στρατολογικών Πινάκων, συμπληρωμένο με τον Στρατιωτικό Αριθμό (ΣΑ) των στρατευσίμων, απευθείας στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας για τη δημιουργία του μηχανογραφικού αρχείου της κλάσεως.
2. Οποιεσδήποτε μεταβολές στα ληξιαρχικά στοιχεία και στη στρατολογική κατάσταση επέρχονται στους στρατεύσιμους μετά την υποβολή των Στρατολογικών Πινάκων και μέχρι την ονομαστική τους κατανομή στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων υποβάλλονται με μηνιαία δελτία μεταβολών στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας. Οι μεταβολές αυτές μετά την ονομαστική κατανομή στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και μέχρι την αρχική πρόσκλησή τους για κατάταξη, κοινοποιούνται και στους Κλάδους που έχουν κατανεμηθεί.

Αρθρο 3
Κρίση της ικανότητας για στράτευση πριν από την πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις
1. Για όσους από τους στρατευσίμους που υποβάλουν με το Δελτίο Απογραφής και ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, προκύπτουν σημαντικά προβλήματα υγείας, από τα οποία πιθανολογείται αδυναμία κατάταξης, η Διεύθυνση Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α. εκδίδει διαταγή για την παραπομπή τους στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Επιτροπή Απαλλαγών του Στρατού Ξηράς προς υγειονομική εξέταση και κρίση της σωματικής τους ικανότητας κατόπιν γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Υγειονομικού Γ.Ε.ΕΘ.Α..
2. Η παραπομπή των στρατευσίμων της παραπάνω κατηγορίας στην αρμόδια Επιτροπή Απαλλαγών γίνεται με έγγραφο του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, κοινοποιείται στους ίδιους και τους ενημερώνει για τον τόπο, τον τρόπο και την προθεσμία παρουσίασής τους στην επιτροπή. Στο έγγραφο παραπομπής επισυνάπτεται Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου του στρατευσίμου.
3. Οι παραπεμπόμενοι οφείλουν να παρουσιάζονται στην αρμόδια Επιτροπή Απαλλαγών μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού εγγράφου και να φέρουν μαζί τους έγγραφα, που να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους καθώς και τυχόν ιατρικές βεβαιώσεις ή γνωματεύσεις για την κατάσταση της υγείας τους, προς υποβοήθηση του έργου της επιτροπής. Οι υγειονομικές επιτροπές για όσους στρατευσίμους παρουσιάζονται εκδίδουν γνωματεύσεις τις οποίες αποστέλλουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο εντός πενθημέρου. Για όσους δεν παρουσιάζονται επιστρέφουν τα δικαιολογητικά παραπομπής μέσα στην ίδια προθεσμία στα Στρατολογικά Γραφεία.
4. Τα Στρατολογικά Γραφεία καταχωρίζουν στις στρατολογικές μερίδες των στρατευσίμων τις σχετικές γνωματεύσεις των Επιτροπών Απαλλαγών που περιέρχονται και για όσους δεν παρουσιάζονται καταχωρίζουν στις παρατηρήσεις της στρατολογικής μερίδας σχετική ένδειξη. Σε περίπτωση που τους χορηγείται αναβολή για λόγους υγείας αυτή αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσής της.
5. Οι αλληλογραφίες παραπομπής στις Επιτροπές Απαλλαγών, οι γνωματεύσεις των Επιτροπών Απαλλαγών και η επιστροφή των δικαιολογητικών παραπομπής όσων δεν παρουσιάζονται, διακινούνται με υπηρεσιακό τρόπο
6. Οι παραπεμπόμενοι στρατεύσιμοι που δεν παρουσιάζονται στις επιτροπές απαλλαγών δεν υπέχουν καμία συνέπεια.

Αρθρο 4
Απαλλαγή από τη στράτευση

1. Οι στρατεύσιμοι που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 υποβάλλουν τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του ίδιου άρθρου προβλεπόμενα δικαιολογητικά μετά την έκδοση της απόφασης πρόσκλησης της κλάσης ή κατηγορίας τους και έως την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν οι παραπάνω υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους αργότερα, η απαλλαγή χορηγείται εφόσον είχαν τις σχετικές προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία που υποχρεούνταν να καταταγούν. Οι οπλίτες που έχουν λόγους υπαγωγής στις παραπάνω περιπτώσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο και απολύονται από τις Μονάδες τους με τη γνωστοποίηση της σχετικής μεταβολής. Οι ανυπότακτοι και οι λιποτάκτες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά υπαγωγής τους στις διατάξεις των ίδιων περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.3421/2005 μετά τη διακοπή της ανυποταξίας ή λιποταξίας τους, αντίστοιχα. Στην περίπτωση των ανυποτάκτων, εφόσον οι λόγοι της απαλλαγής προϋπήρχαν της ανυποταξίας, τα Στρατολογικά Γραφεία ακυρώνουν την ανυποταξία και ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές.
2. Οι απαλλαγές από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του ν. 3421/2005 δεν ανακαλούνται αν μεταγενέστερα παύσουν να υφίστανται οι λόγοι της απαλλαγής.
3. Όσοι υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1α΄ του ν. 3421/2005 απαλλάσσονται από τη στράτευ ση από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης από τις αρμόδιες επιτροπές και συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αρθρο 5
Αναβολή κατάταξης νοσηλευομένων
1. Η αναβολή κατάταξης του άρθρου 15 του ν.3421/2005 χορηγείται σ΄ αυτούς που νοσηλεύονται κατά την ημερομηνία κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις στα νοσηλευτικά ιδρύματα της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου. Η αναβολή αυτή αρχίζει από την ημερομηνία που οι νοσηλευόμενοι υποχρεούνται για κατάταξη και λήγει την ημερομηνία εξόδου τους από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Για την χορήγηση της αναβολής οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά αμέσως μετά την έξοδό τους από το νοσηλευτικό ίδρυμα και μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν ως εκ της εξόδου τους από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Η αναβολή καταχωρίζεται μετά την έξοδο των ενδιαφερομένων από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Για όσους νοσηλευόμενους δεν είναι προσδιορισμένη η ημερομηνία λήξης της νοσηλείας τους ή προβλέπεται να διαρκέσει επί μακρό χρονικό διάστημα καταχωρίζεται σχετική σημείωση στη στρατολογική τους μερίδα και συστήνεται σαυτούς να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της αναβολής αμέσως μετά την έξοδό τους από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Αυτοί μέχρι την τελική τους στρατολογική τακτοποίηση παραμένουν εγγεγραμμένοι στο βιβλίο αναζητούμενων στρατευσίμων. Αν η διάρκεια της νοσηλείας τους υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες παραπέμπονται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας. Από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης διακόπτεται η αναβολή κατάταξης ως νοσηλευομένων που τους έχει χορηγηθεί.
2. Για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 3421/2005 η διάρκεια της δεκαπενθήμερης νοσηλείας υπολογίζεται από την ημερομηνία που οι καλούμενοι είχαν υποχρέωση να καταταγούν μέχρι και την ημερομηνία εξόδου τους από το νοσηλευτικό ίδρυμα.
3. Ως νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3421/2005, νοούνται και τα ιδιωτικά. Τα δικαιολογητικά των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού πρέπει να είναι επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα.

Αρθρο 6
Αναβολή κατάταξης κρατουμένων

1. Με την χορήγηση της αναβολής σε όσους κρατούνται, τα Στρατολογικά Γραφεία ενημερώνουν υποχρεωτικά τις φυλακές ή τις αρμόδιες αρχές στο εσωτερικό ή εξωτερικό όπου κρατούνται αυτοί, για τη χορήγηση της σχετικής αναβολής και την υποχρέωσή τους να ενημερώσουν το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο αμέσως σε περίπτωση παύσης της κράτησής τους σαυτές.
2. Όσοι τυγχάνουν αναβολής κατάταξης ως κρατούμενοι και αποφυλακίζονται υποχρεούνται να υποβάλλουν επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η ημερομηνία παύσης της κράτησής τους μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη εξαιτίας διακοπής της αναβολής τους. Σε περίπτωση μη υποβολής επιβάλλεται πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση δύο (2) μηνών.
3. Για όσους υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3421/2005 και διατελούν σε ανυποταξία τα Στρατολογικά Γραφεία να διακόπτουν την ανυποταξία τους από την ημερομηνία έναρξης της κράτησής τους και να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές.
4. Οι στρατεύσιμοι και οι ανυπότακτοι που κρατούνται και απολύονται υπό όρο από Σωφρονιστικά Καταστήματα, μέχρι την ολοκλήρωση της περιόδου δοκιμασίας τους, λογίζονται ότι κρατούνται για την έκτιση της ποινής τους και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3421/2005.

Αρθρο 7
Αναβολή κατάταξης λόγω θεραπευτικής αγωγής σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες, του εσωτερικού ή του εξωτερικού
1. Όσοι λαμβάνουν αναβολή κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3421/2005, παραπέμπονται υποχρεωτικά από τα Στρατολογικά Γραφεία στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διακοπή ή λήξη της αναβολής τους, για κρίση της σωματικής τους ικανότητας, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν. Τα Στρατολογικά Γραφεία καθορίζουν προθεσμία μέχρι ένα (1) μήνα για την παρουσίαση των παραπεμπομένων στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
2. Οι υγειονομικές επιτροπές υποχρεούνται να εκδίδουν άμεσα γνωματεύσεις για τους εξεταζόμενους, οι οποίες θα πρέπει να περιέρχονται στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία εξέτασής τους. Στις περιπτώσεις μη παρουσίασης των παραπεμπομένων για εξέταση, οι επιτροπές επιστρέφουν τις αλληλογραφίες παραπομπής στα Στρατολογικά Γραφεία, με έγγραφο, την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας παραπομπής.
3. Για όσους υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3421/2005 και διατελούν σε ανυποταξία τα Στρατολογικά Γραφεία να διακόπτουν την ανυποταξία τους από την ημερομηνία ένταξής τους στα Κέντρα Θεραπείας του ιδίου άρθρου και να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές.

Αρθρο 8
Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

1. Στις περιπτώσεις μη υποβολής των πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων της παραγράφου 11 του άρθρου 18 του ν.3421/2005, επιβάλλεται πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση ενός (1) μηνός.
2 Τα δυσλεκτικά άτομα υποχρεούνται να υποβάλουν και σχετική πιστοποίηση ή βεβαίωση, από τα αρμόδια Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης, και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα των ειδικών (Παιδοψυχιατρικών και Ψυχιατρικών) και των γενικών Νοσοκομείων, Παιδοψυχιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ενηλίκων των Κέντρων Ψυχικής Υγείας και των Γενικών Νοσοκομείων, Ψυχιατρικά Τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων και του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής με τα παραρτήματά του, εφόσον γνωματεύουν για δυσλεξία.
3. Για τη χορήγηση αναβολής σπουδών για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στα μη οργανωμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος αυτής, ενώ στα οργανωμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) η διάρκεια καθορίζεται από τη Σχολή, προκύπτει από το σχετικό πιστοποιητικό σπουδών και αρχίζει από την έναρξη του α΄ εκπαιδευτικού εξαμήνου σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος.

Αρθρο 9
Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
Κατόχων διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό
1. Για τη χορήγηση των αναβολών του άρθρου 19 του ν. 3421/2005 οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο με αίτησή τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Οι διορισμένοι ή γραμμένοι για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις από τις οποίες προκύπτει:
(1) Η συνολική διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση ειδικότητας.
(2) Ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα (κλινική, νοσοκομείο, εργαστήριο) έχει αναγνωρισθεί ως ίδρυμα ειδίκευσης ιατρών, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αν είναι του εσωτερικού ή από την αρμόδια υπηρεσία του ξένου κράτους αν είναι του εξωτερικού.
β. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό:
(1) Επικυρωμένο αντίγραφο του διδακτορικού διπλώματος που έχουν αποκτήσει.
(2) Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής ή του οικείου εκπαιδευτικού επιστημονικού ιδρύματος, από τις οποίες να προκύπτουν η ιδιότητα με την οποία απασχολούνται σαυτό, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους, η επίδοση στις επιστημονικές εργασίες ή έρευνες και η απήχηση που έχουν αυτές στους διεθνείς ερευνητικούς και επιστημονικούς κύκλους.
(3) Κατάσταση από την οποία να προκύπτουν αναφορές άλλων ερευνητών επιστημόνων στο δημοσιευμένο έργο τους.
(4) Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, σχετικό με την επίδοσή τους σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.
2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία αυτοί υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις εξαιτίας λήξης ή διακοπής την νόμιμης παραμονής τους έξω απ΄ αυτές. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν γίνονται δεκτά και επιστρέφονται στους ενδιαφερομένους με αιτιολογημένη πράξη.
3. Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3421/2005, που κατατίθενται ή περιέρχονται εμπρόθεσμα, όπως καθορίζεται στην παραπάνω παράγραφο, στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία, υποβάλλονται εντός πέντε ημερών με λεπτομερή αναφορά, απευθείας στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας, με κοινοποίηση στην προϊσταμένη του Διοίκηση Στρατολογίας. Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους με αιτιολογημένη πράξη, όταν αυτοί δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
4. Η Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας μεριμνά για την εξέταση των αιτημάτων για τη χορήγηση της υπόψη αναβολής κατάταξης από την επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν. 3421/2005, εντός δύο μηνών από τη λήψη του σχετικού φακέλου. Οι καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην εκάστοτε συνεδρίαση της επιτροπής είναι όμοιας ή συγγενούς ειδικότητας προς το γνωστικό πεδίο του εξεταζόμενου φακέλου. Η επιτροπή αυτή συνεδριάζει κατά τις εργάσιμες ημέρες και όχι εργάσιμες ώρες και με βάση τα στοιχεία του φακέλου κάθε υπόθεσης, εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Αμυνας σχετικά με τη χορήγηση ή μη της αναβολής και σε περίπτωση θετικής εισήγησης για τη διάρκειά της. Η σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Aμυνας λαμβάνεται εντός δύο μηνών από την παραλαβή της εισήγησης της επιτροπής.
5. Αυτοί των οποίων το αίτημα για αναβολή κατάταξης απορρίπτεται, υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη υπόχρεη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) μετά παρέλευση μηνός από την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Αμυνας.

Aρθρο 10
Αναβολή κατάταξης υποψηφίων σπουδαστών ανώτερης ή ανώτατης σχολής
1. Στους στρατεύσιμους που χορηγείται η αναβολή του άρθρου 20 του ν. 3421/2005 και δεν καταθέτουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από την ίδια παράγραφο, επιβάλλεται μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση. Η ίδια πρόσθετη υποχρέωση επιβάλλεται και σε όσους από τα δικαιολογητικά που καταθέτουν αποδεικνύεται η μη συμμετοχή τους σε εξετάσεις εισαγωγής ή διαδικασίες εγγραφής όταν δεν απαιτούνται εξετάσεις κατά το διάστημα από τη χορήγηση της αναβολής και μέχρι τη διακοπή ή τη λήξη αυτής.
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3421/2005, η απόδειξη της διαπίστωσης ότι μεσολαβούν εξετάσεις ή δυνατότητα εγγραφής σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή εσωτερικού και μόνο, ανήκει στον ενδιαφερόμενο που πρέπει να καταθέσει σχετικά επίσημα έγγραφα. Όσοι προσκομίζουν πιστοποιητικά εγγραφής σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού είναι αυτονόητο ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.

Aρθρο 11
Αναβολή κατάταξης για απόκτηση θαλάσσιας

Οι στρατεύσιμοι στους οποίους χορηγείται η αναβολή κατάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.3421/2005 και δεν καταθέτουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού μέχρι την ημερομηνία που προσδιορίζεται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις εξαιτίας της λήξης ή της διακοπής της αναβολής, ή εφόσον από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις προκύπτει ότι η χορηγηθείσα αναβολή έχει διακοπεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου σε προγενέστερο χρόνο, επιβάλλεται σ΄ αυτούς πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση τριών (3) μηνών και χωρίς να ελέγχεται παραπέρα η στρατολογική τους κατάσταση, καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις ως στρατεύσιμοι. Οι στρατεύσιμοι της κατηγορίας αυτής δεν δικαιούνται κανένα στρατολογικό ευεργέτημα το οποίο παρατείνει τη νόμιμη παραμονή τους εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός αυτών που προβλέπονται από τα άρθρα 13,14,15,16,17,25,26 και 37 του ν.3421/2005.

Aρθρο 12
Αναβολή κατάταξης υπηρετούντος αδελφού
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3421/2005, τα Στρατολογικά Γραφεία:
α. Καταχωρίζουν στη στρατολογική μερίδα των τυχόντων αναβολής υπηρετούντος αδελφού σχετική μεταβολή.
β. Σημειώνουν στις παρατηρήσεις της στρατολογικής μερίδας του αδελφού που παρέχει το δικαίωμα λήψης αναβολής στον αδελφό του, την ένδειξη: «Γιαυτόν έλαβε αναβολή μέχρι ……………… ο αδελφός του ΣΑ
……….».
Σε περίπτωση που αυτός παρακολουθείται από άλλο Στρατολογικό Γραφείο, κοινοποιούν τη μεταβολή αυτή στο Στρατολογικό Γραφείο που τον παρακολουθεί, για ενημέρωση της στρατολογικής του μερίδας.
γ. Γνωστοποιούν την ίδια μεταβολή στη Μονάδα ή το Κέντρο Κατάταξης που υπηρετεί ή θα καταταγεί ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα λήψης αναβολής υπηρετούντος αδελφού για την ενημέρωση των ατομικών του εγγράφων.
2. Οι Μονάδες, τα Κέντρα Κατάταξης και τα Στρατολογικά Γραφεία των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου γνωστοποιούν με άμεσο έγγραφο τους ή με τηλεομοιοτυπία ή σεξαιρετικές περιπτώσεις τηλεφωνικά στο Στρατολογικό Γραφείο το οποίο παρακολουθεί τον αδελφό που έλαβε αναβολή τυχόν μεταβολές που υπέστη ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα και αφορούν την κήρυξή του ως λιποτάκτη, τη μείωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που υπέχει ή αν έπαυσε για οποιοδήποτε λόγο να υπηρετεί.
3. Όσων η αναβολή διακόπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.3421/2005, υποχρεούνται για κατάταξη σύμφωνα με την ΕΣΣΟ που προσδιορίζεται από την ημερομηνία της διακοπής της αναβολής τους.
4. Στους ανυπότακτους που καλούνται για κατάταξη μετά την διακοπή της ανυποταξίας τους δεν χορηγείται η αναβολή του άρθρου 23 του ν. 3421/2005. Αυτοί όμως μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους μπορούν να παρέχουν δικαίωμα αναβολής υπηρετούντος αδελφού σαδελφό που καλείται ταυτόχρονα μαυτούς. Αν οι ανυπότακτοι αυτοί ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλου Στρατολογικού Γραφείου, αντί του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης υποβάλλεται βεβαίωση από την οποία να προκύπτει:
α. Ότι έχουν διακόψει την ανυποταξία τους.
β. Η ΕΣΣΟ με την οποία καλούνται για κατάταξη.
γ. Η διάρκεια της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που υπέχουν.
5. Οι αδελφοί που καλούνται με την ίδια ΕΣΣΟ, ανεξάρτητα από τον Κλάδο και την ημερομηνία που υποχρεούται να καταταγεί ο καθένας από αυτούς, λογίζονται ότι καλούνται ταυτόχρονα και χορηγείται αναβολή μόνο στο μικρότερο αδελφό. Στην περίπτωση αυτή ακόμη και αν ο μικρότερος αδελφός καταταχθεί νωρίτερα δεν είναι δυνατή η χορήγηση αναβολής στον μεγαλύτερο αδελφό σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του ν.3421/2005.

Aρθρο 13
Αναβολή κατάταξης υπηρετούντων σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους
1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3421/2005 οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη ως εκ της λήξης της δικαιούμενης αναβολής.
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3β΄ του άρθρου 26 του ν.3421/2005 ως «άλλη δημόσια αρχή» λογίζεται κάθε ελληνική ή ξένη αρχή που μπορεί να βεβαιώνει ότι αυτός που ζητά την υπαγωγή του στις ίδιες διατάξεις έχει την υπηκοότητα του ξένου κράτους.
3. Για όσους υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3421/2005 και διατελούν σε ανυποταξία τα Στρατολογικά Γραφεία να διακόπτουν την ανυποταξία τους από την ημερομηνία κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις του ξένου κράτους και να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές.

Aρθρο 14
Αναβολή κατάταξης πολιτογραφηθέντων
1. Μετά την εγγραφή των πολιτογραφηθέντων σε Μητρώα Αρρένων οι αρμόδιες αρχές, κατά τα προβλεπόμενα ενημερώνουν το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο σχετικά με την πολιτογράφησή τους και εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων. Το Στρατολογικό Γραφείο με τη σειρά του ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τους καλεί να υποβάλουν σχετική αίτηση για τη χορήγηση της αναβολής του άρθρου 27 του ν. 3421/2005, εφόσον αυτοί επιθυμούν.
2. Η αναβολή χορηγείται και στην περίπτωση που τα απαιτούμενα στοιχεία προκύπτουν από την απόφαση πολιτογράφησης ή εγγραφής τους στα οικεία Μητρώα Αρρένων. Αν τα σχετικά δικαιολογητικά υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, τότε το Στρατολογικό Γραφείο, πριν την χορήγηση της αναβολής προβαίνει σε επαλήθευση του περιεχομένου τους από την φερόμενη ως εκδούσα αρχή.
3. Σε περίπτωση που εξ υπαιτιότητας των αρμόδιων αρχών τα επίσημα έγγραφα για την χορήγηση της αναβολής του προαναφερθέντος άρθρου δεν περιέλθουν έγκαιρα στο Στρατολογικό Γραφείο, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3421/2005 περί εκτίμησης λόγων ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων.
Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται με την πρώτη υπόχρεη προς κατάταξη ΕΣΣΟ χωρίς συνέπειες ή τυγχάνουν οποιουδήποτε ευεργετήματος εφόσον έχουν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Aρθρο 15
Αναβολή κατάταξης υποψηφίων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Νομαρχών, Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων
1. Για τη χορήγηση της αναβολής του άρθρου 28 του ν.3421/2005 οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης υποψηφιότητας, η ημερομηνία ανακήρυξής υποψηφίων, η ημερομηνία διενέργειας εκλογών και ανακήρυξης των εκλεγόμενων υποψηφίων καθώς και η διάρκεια της θητείας του αξιώματος που επιδιώκουν.
2. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους, αναστέλλεται η κατάταξή τους, εφόσον αυτή επίκειται. Τα Στρατολογικά Γραφεία τηρούν υπόψη τη σχετική αλληλογραφία μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων και γνωρίζουν στους ενδιαφερόμενους ότι πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση ότι έχουν ανακηρυχθεί ή όχι υποψήφιοι. Αν οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι τα Στρατολογικά Γραφεία τους χορηγούν αναβολή μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων με βάση την οποία προγραμματίζεται και η κατάταξή τους. Αν ανακηρυχθούν υποψήφιοι τους χορηγείται αναβολή μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους ανακήρυξης των εκλεγόμενων υποψηφίων.
Εφόσον αυτοί εκλεγούν, υποβάλλουν βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι έχουν εκλεγεί και τα Στρατολογικά Γραφεία παρατείνουν την αναβολή τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους που προβλέπεται ότι διαρκεί η θητεία τους.
3. Σε όσους χορηγείται η αναβολή του τελευταίου εδάφιου της προηγούμενης παραγράφου η αναβολή αυτή λήγει και γρηγορότερα κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους που έληξε νωρίτερα η θητεία τους ή απώλεσαν το αξίωμά τους.
4. Όσοι εκλεγούν και τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη αναβολή, οφείλουν να καταθέσουν βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια ενάσκησης των καθηκόντων για τα οποία εκλέχθηκαν, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν ως εκ της λήξης της αναβολής τους, όπως προσδιορίζεται παραπάνω και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 3421/2005. Εφόσον η παραπάνω βεβαίωση δεν υποβάλλεται μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται, επιβάλλεται δίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση και παράλληλα τα Στρατολογικά Γραφεία αναζητούν αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Αρχές για τους προαναφερόμενους, να τους γνωσθεί εάν η θητεία τους διακόπηκε για οποιοδήποτε λόγο σε προγενέστερο χρόνο.
Σε καταφατική περίπτωση καταχωρίζουν τη μεταβολή λήξης της αναβολής τους και εφόσον δεν επακολούθησε κατάταξή τους ως εκ της λήξης της αναβολής, πλέον της επιβολής της παραπάνω δίμηνης πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ανυποταξίας.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3421/2005 και του παρόντος άρθρου έχουν αναλογική εφαρμογή και για τους στρατευσίμους που καλούνται για κατάταξη και είναι εκλεγμένοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Νομάρχες, Δήμαρχοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων.

Aρθρο 16
Γενικές διατάξεις επί των ευεργετημάτων

1. Για τη χορήγηση των ευεργετημάτων σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 13, 23 και 24 του ν. 3421/2005, για τα οποία απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης της περιπτώσεως ιβ΄ της παραγράφου 8 του ίδιου νόμου, η αναζήτησή του γίνεται αυτεπάγγελτα από τα Στρατολογικά Γραφεία, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης από τον ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Όταν η αυτεπάγγελτη αναζήτηση καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής λόγω πολυπλοκότητας της σύνθεσης της οικογενειακής μερίδας του ενδιαφερομένου (π.χ. πολλαπλοί γάμοι των γονέων κλπ) ή αδύνατη επειδή η έκδοση του πιστοποιητικού προϋποθέτει την προηγούμενη εκδήλωση νομικών πράξεων εκ μέρους του, καθώς και στις περιπτώσεις που επίκειται απόλυσή του, υποδεικνύεται στον ενδιαφερόμενο να απευθυνθεί ο ίδιος στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού και την αποστολή του στη συνέχεια στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
2. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής απαιτείται υποβολή πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων από μη δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολές ή λύκεια του εσωτερικού, αυτές πρέπει να είναι θεωρημένες ή επικυρωμένες από την αρμόδια κρατική αρχή.
3. Επίσης στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών, που έχουν διατυπωθεί σε ξένη διεθνώς γνωστή γλώσσα, αυτά γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Αντίγραφα των επικυρωμένων και μεταφρασμένων πρωτοτύπων εγγράφων, γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα ως ακριβή από το πρωτότυπο αντίγραφα.
4. Αυτοί οι οποίοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης πριν την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν και έχουν τις σχετικές προϋποθέσεις χορήγησης, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν και κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν, θεωρείται ότι τις διατηρούν και κατά την ημερομηνία αυτή.
5. Δεν απαιτείται η υποβολή βεβαιώσεων ή πιστοποιήσεων στις περιπτώσεις που τα προς απόδειξη στοιχεία προκύπτουν από τα Στρατολογικά Μητρώα ή από το αρχείο των Στρατολογικών Γραφείων. Στις περιπτώσεις αυτές επί των σχετικών αλληλογραφιών γίνεται αναφορά στα στοιχεία που προκύπτουν από τα Στρατολογικά Μητρώα ή επισυνάπτονται αντίγραφα των βεβαιώσεων και πιστοποιήσεων όσων υπάρχουν στο αρχείο επί των οποίων αναγράφεται το αρχείο από το οποίο προέρχονται.
6. Η αίτηση διακοπής αναβολής κατάταξης, που υποβάλλεται από όσους έκαναν χρήση της αναβολής κατάταξης, είναι δυνατό να ανακληθεί εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της. Η ανάκληση είναι δυνατόν να γίνει και μεταγενέστερα και μέχρι 5 ημέρες πριν την προσδιοριζόμενη ημερομηνία για κατάταξη, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, ανεξάρτητοι από τη θέληση του αιτούντος και έλαβαν χώρα μεταγενέστερα από την κατάθεση της αίτησης διακοπής της αναβολής. Για την εκτίμηση των λόγων αυτών, υποβάλλονται αίτηση και σχετικά δικαιολογητικά στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, το οποίο τα διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατό στην αρμόδια Διοίκηση Στρατολογίας, η οποία αφού εκτιμήσει τους λόγους αυτούς αποφασίζει για το αν θα γίνει δεκτή η αίτηση ή όχι, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα που προσδιορίζεται η κατάταξη.
Το δικαίωμα ανάκλησης διακοπής αναβολής ασκείται μία μόνο φορά.
7. Τα Στρατολογικά Γραφεία αποστέλλουν στους στρατευσίμους που έτυχαν αναβολής κατάταξης για οποιοδήποτε λόγο έντυπο οδηγιών, με αναλυτικές χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για το σωστό τρόπο χρήσης της αναβολής τους.
8. Η χορήγηση αναβολής κατάταξης είναι δυνατόν να ενεργείται αναδρομικά, εφόσον μέχρι τη λήξη ή διακοπή αυτής δημιουργούνται λόγοι που δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή του ενδιαφερόμενου έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή καθιστούν την κατάταξή του εμπρόθεσμη.
9. Οι ανυπότακτοι στους οποίους χορηγούνται ευεργετήματα που προβλέπονται ρητά από τις διατάξεις του ν.3421/2005, μετά τη χορήγηση αυτών μεταπίπτουν στην κατηγορία των στρατευσίμων.

Aρθρο 17
Πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις
1. Οι στρατεύσιμοι μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους που διανύουν το 19ο έτος της ηλικίας τους καλούνται για κατάταξη με την κλάση αρχικά. Όσοι μετά την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους ανήκουν σε κατηγορία που δικαιολογεί τη νόμιμη παραμονή τους έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων καλούνται να καταταγούν όταν δημιουργούνται λόγοι για κατάταξη.
Ο αριθμός των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) με τις οποίες διενεργείται η κατάταξη κατέτος καθορίζεται σε τέσσερις (4).
2. Οι ανυπότακτοι καλούνται για κατάταξη με κάθε ΕΣΣΟ μετά την κήρυξή τους ως ανυπότακτοι. Κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους, τους αποστέλλεται κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα Σημείωμα Κατάταξης ανυποτάκτου. Όταν οι ίδιοι ζητήσουν τη διακοπή της ανυποταξίας τους ή αυτή διακόπτεται για άλλο λόγο, προγραμματίζονται με την πρώτη υπόχρεη για κατάταξη ΕΣΣΟ και αν δεν καταταχθούν κηρύσσονται και πάλι ανυπότακτοι. Δεν επέρχεται διακοπή ανυποταξίας με απλή αποστολή αίτησης ή μέσω αντιπροσώπου χωρίς την ταυτοπρόσωπη παρουσία του ίδιου και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού διακοπής ανυποταξίας. Μετά την κατάταξή τους τα Στρατολογικά Γραφεία γνωρίζουν στις οικείες δικαστικές και αστυνομικές αρχές τις μεταβολές διακοπής ανυποταξίας και κατάταξης.
3. Όσοι δεν είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων (αδήλωτοι) και καλούνται για κατάταξη με την κλάση ή κατηγορία που δικαιολογεί την παραμονή τους έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, οφείλουν μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν, να υποβάλουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε Μητρώο Αρρένων. Στις περιπτώσεις αυτές αυτοί κατατάσσονται χωρίς συνέπειες με την πρώτη υπόχρεη προς κατάταξη ΕΣΣΟ, μετά την εγγραφή τους σε Μητρώα Αρρένων. Στη ρύθμιση αυτή δεν υπάγονται όσοι κηρύσσονται ανυπότακτοι.
4. Οι Κλάδοι τηρούν και ενημερώνουν ονομαστική βάση δεδομένων με τους κατανεμηθέντες στον Κλάδο τους καθώς και με τους υπόχρεους για κατάταξη με κάθε ΕΣΣΟ. Η ένταξη ή η κατανομή των στρατευσίμων σε ΕΣΣΟ γίνεται με διαταγή της Διευθύνσεως Στρατολογικού του κάθε Κλάδου, ανάλογα με τις ημερομηνίες που δημιουργούνται οι λόγοι κατάταξης όσων βρίσκονται νόμιμα έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιπτώσεων που περιγράφονται στις διατάξεις του ν. 3421/2005 και της απόφασης αυτής. Στις ΕΣΣΟ εντάσσονται επίσης και οι στρατεύσιμοι κάθε κλάσης που καλούνται αρχικά, ανάλογα με τις ανάγκες των Κλάδων.
5. Με ονομαστική διαταγή της Διευθύνσεως Στρατολογικού του κάθε Κλάδου είναι δυνατή η κατεξαίρεση ένταξη στρατευσίμων στην προηγούμενη ΕΣΣΟ από αυτήν που υποχρεούνται για κατάταξη. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο το οποίο εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεση διαβιβάζει όλη την αλληλογραφία απευθείας στη Διεύθυνση Στρατολογικού του οικείου Κλάδου για λήψη απόφασης ανάλογα με τις δυνατότητες στρατωνισμού που έχουν τα Κέντρα ή οι Μονάδες Κατάταξης.
6. Με διαταγή τους οι Διευθύνσεις Στρατολογικού των Κλάδων καθορίζουν:
α. Τις διαδικασίες δημιουργίας, τήρησης, διαχείρισης και ενημέρωσης της ονομαστικής βάσης δεδομένων που τηρούν με τους κατανεμηθέντες στον Κλάδο αρχικά καλούμενους και τους υπόχρεους για κατάταξη με κάθε ΕΣΣΟ.
β. Τις ενέργειες των Στρατολογικών Γραφείων για όσους διακόπτουν τη νόμιμη παραμονή τους έξω απότις Ένοπλές Δυνάμεις και για τους ανυπότακτους που προγραμματίζονται για κατάταξη.
γ. Τις υποχρεώσεις των Διοικήσεων Στρατολογίας στην προαναφερόμενη διαδικασία, σύμφωνα και με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης Στρατολογικών Υπηρεσιών.
δ. Τις υποχρεώσεις των Κέντρων και των Μονάδων Κατάταξης για την ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια της διαδικασίας κατάταξης των ΕΣΣΟ.
ε. Οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια κρίνουν απαραίτητη για τον ακριβή σχεδιασμό και υλοποίηση κατάταξης των ΕΣΣΟ.
7. Τα Στρατολογικά Γραφεία τηρούν ονομαστικά στο σχετικό βιβλίο χωριστά για κάθε Κλάδο τους υπόχρεους για κατάταξη με την ΕΣΣΟ της οποίας επίκειται η κατάταξη.
8. Μετά την έκδοση της απόφασης πρόσκλησης της κάθε ΕΣΣΟ οι Κλάδοι εκδίδουν με μηχανογραφικό τρόπο καταστάσεις με τα ληξιαρχικά και στρατολογικά στοιχεία των υπόχρεων για κατάταξη, τις οποίες αποστέλλουν μαζί με μηχανογραφικά εκδοθέντα Σημειώματα Κατάταξης στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία.
9. Τα Στρατολογικά Γραφεία μετά από λεπτομερή έλεγχο των Σημειωμάτων Κατάταξης σαντιπαραβολή με τις στρατολογικές μερίδες των καλουμένων, καταχωρίζουν στα βιβλία τους τις σχετικές μεταβολές και διαβιβάζουν έγκαιρα τα Σημειώματα Κατάταξης στα αρμόδια Τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας για την παραπέρα επίδοση αυτών στους καλούμενους.
10. Με χειρογραφικό τρόπο εκδίδονται Σημειώματα Κατάταξης σε περιπτώσεις απώλειας ή καταστροφής των πρωτοτύπων καθώς και σε περιπτώσεις επείγουσας κατάταξης των καλουμένων.
11. Τα Κέντρα ή οι Μονάδες Κατάταξης δεν κάνουν κανέναν δεκτό για κατάταξη, αν κατά την προσέλευσή του σαυτές δεν αποδεικνύεται η υποχρέωσή του για κατάταξη και η ταυτότητά του από επίσημα στοιχεία.
Για τους παρουσιαζόμενους χωρίς το Σημείωμα Κατάταξης τα Κέντρα ή οι Μονάδες Κατάταξης εξακριβώνουν τηλεφωνικά από τα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία αν αυτοί έχουν υποχρέωση να καταταγούν. Στην περίπτωση που δεν έχουν μαζί τους Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο επίσημο στοιχείο που να αποδεικνύει την ταυτότητά του, η εξακρίβωση της μπορεί να γίνει και βάσει επισήμων στοιχείων τα οποία θα περιέλθουν στο Κέντρο ή στη Μονάδα Κατάταξης με τηλεομοιοτυπικό τρόπο, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του παρουσιαζόμενου περί της ορθότητας των στοιχείων του και της υποχρέωσής του να καταθέσει εντός πέντε ημερών επίσημα στοιχεία ταυτοπροσωπίας.
12. Τα Κέντρα και οι Μονάδες κατάταξης ενεργούν σύμφωνα με τις διαταγές των Κλάδων και συντάσσουν καταστάσεις καταταγέντων και μη καταταγέντων τις οποίες διαβιβάζουν στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης. Τα Στρατολογικά Γραφεία για όσους έχουν καταταγεί, καταχωρίζουν τις σχετικές μεταβολές στο Στρατολογικό Μητρώο. Για όσους δεν έχουν καταταγεί, τους αναγράφουν στους πίνακες αναζητούμενων και ενεργούν την αναζήτησή τους. Όσοι δεν κατατάσσονται χωρίς νόμιμο λόγο κηρύσσονται ανυπότακτοι και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα.
13. Οι παρουσιαζόμενοι στο Κέντρο ή στη Μονάδα Κατάταξης αργότερα από την καθοριζόμενη για την κατηγορία τους ημερομηνία και μέχρι την 24.00 ώρα της τελευταίας ημέρας κατάταξης της ΕΣΣΟ γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εκπρόθεσμοι, υπέχοντας μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή τα Κέντρα ή οι Μονάδες Κατάταξης σημειώνουν με ευδιάκριτο τρόπο στις παρατηρήσεις των υποβαλ λόμενων στα Στρατολογικά Γραφεία καταστάσεων καταταγέντων την ένδειξη περί εκπρόθεσμης κατάταξης αυτών. Τα Στρατολογικά Γραφεία βάσει των καταστάσεων αυτών επιβάλλουν τη μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, την καταχωρίζουν στην οικεία στρατολογική μερίδα και την κοινοποιούν στην αρμόδια Μονάδα που υπηρετεί ο οπλίτης για την ενημέρωση του ιδίου και των ατομικών του εγγράφων.
14. Τα Κέντρα ή οι Μονάδες Κατάταξης γνωστοποιούν σ΄ αυτούς που κατατάσσονται και υπέχουν οποιαδήποτε πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, την υποχρέωσή τους αυτή, συντάσσουν σχετικό αποδεικτικό κοινοποίησης το οποίο αφού υπογραφεί από τους ίδιους επισυνάπτεται στα ατομικά τους έγγραφα.

Aρθρο 18
Υγειονομική εξέταση κι επανεξέταση οπλιτών
1. Οι παρουσιαζόμενοι για κατάταξη στις Ένοπλες φέρουν μαζί τους ακτινογραφία θώρακος που εφοδιάζονται δωρεάν με την επίδειξη του Σημειώματος Κατάταξης από τα κατά τόπους Δημόσια ή Νομαρχιακά Νοσοκομεία, ή Κέντρα Υγείας, ή Στρατιωτικά Νοσοκομεία σύμφωνα με την υπαριθμ. Α3/Φ.15/5748/18.7.1991/απόφαση Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 551, τ. Β΄). Επίσης αναφέρουν στο Κέντρο ή τη Μονάδα Κατάταξης το ιατρικό ιστορικό τους, προσκομίζοντας ταυτόχρονα ιατρικές γνωματεύσεις για παθήσεις της υγείας τους που τυχόν έχουν ή τους είχαν απασχολήσει στο παρελθόν, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των υγειονομικών συμβουλίων ή επιτροπών.
2. Οι διευθύνσεις Υγειονομικού των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων μεριμνούν όπως τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που βρίσκονται στην έδρα των Κέντρων ή Μονάδων Κατάταξης ή πλησίον αυτών και στα οποία παραπέμπονται οι οπλίτες, να λειτουργούν όλες τις ημέρες της κατάταξης των στρατευσίμων (εργάσιμες ή αργίες) και για πέντε (5) ημέρες μετά την τελευταία ημέρα κατάταξης της ΕΣΣΟ, προκειμένου να επιτυγχάνεται η αυθημερόν, αν είναι δυνατόν, υγειονομική εξέταση των παραπεμπομένων σαυτά.
3. Οι οπλίτες που έχουν ενταχθεί σε κατηγορία σωματικής ικανότητας πριν, κατά ή μετά την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, είναι δυνατόν να επανακριθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή οποτεδήποτε πριν από την οριστική απόλυσή τους, κατόπιν παραπομπής σε αυτήν από τη Μονάδα στην οποία υπηρετούν.
Τα θέματα που αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία παραπομπής για επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των οπλιτών ρυθμίζονται από τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Aρθρο 19
Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια (ΕΣΣ)
1. Οι εργασίες του ΕΣΣ για κάθε μέρα λειτουργίας του, αρχίζουν και λήγουν σε ώρα καθοριζόμενη από τον Διοικητή του Κέντρου ή της Μονάδας Κατάταξης. Όσοι παρουσιάζονται για κατάταξη την καθορισθείσα ημερομηνία αλλά μετά την ώρα λήξης των εργασιών του ΕΣΣ και μέχρι την 24.00 ώρα, γίνονται δεκτοί για κατάταξη αλλά εξετάζονται την επόμενη ημέρα, θεωρούμενοι ως εμπρόθεσμα καταταγέντες. Το ίδιο ισχύει και για την τελευταία ημέρα κατάταξης της ΕΣΣΟ.
2. Τα Κέντρα ή οι Μονάδες Κατάταξης αποστέλλουν τις αποφάσεις των ΕΣΣ μαζί με τις καταστάσεις κατάταγέντων στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία. Αυτά αφού ελέγξουν την τυπική νομιμότητα των αποφάσεων, καταχωρίζουν τις σχετικές μεταβολές στις οικείες στρατολογικές μερίδες.
3. Αν διαπιστωθεί ότι οι αποφάσεις των Ειδικών Στρατολογικών Συμβουλίων εκδόθηκαν παρά το νόμο, τα Στρατολογικά Γραφεία τις επιστρέφουν στα όργανα που τις εξέδωσαν για να τις ανακαλέσουν, σύμφωνα με όσα ισχύουν για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων.
Για τα άτομα στα οποία αφορούν οι αποφάσεις που ανακλήθηκαν, γίνονται αυτεπάγγελτα οι απαραίτητες ενέργειες τακτοποίησής τους.
4. Τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια δεν έχουν την αρμοδιότητα να κρίνουν τους κατατασσόμενους ως ακατάλληλους για στράτευση (Ι/5). Όσους θεωρούν ότι έχουν βλάβη ή παθήσεις που δικαιολογούν την ένταξή τους στην παραπάνω κατηγορία σωματικής ικανότητας, παραπέμπουν στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές.

Aρθρο 20
Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων

1. Η παραπομπή των οπλιτών στις Υγειονομικές Επιτροπές γίνεται με παραπεμπτικό έγγραφο της Μονάδας που υπηρετούν, σύμφωνα με τις διαταγές των Κλάδων που ισχύουν κάθε φορά.
2. Οι Υγειονομικές Επιτροπές μετά τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας των παρουσιαζόμενων σαυτές εκδίδουν σχετικές γνωματεύσεις. Αντίγραφα των γνωματεύσεων αυτών αποστέλλονται στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία και επιπλέον για τους υπηρετούντες στις Μονάδες που αυτοί υπηρετούν.
3. Τα Στρατολογικά Γραφεία με την λήψη των γνωματεύσεων επισυνάπτουν σαυτές τον επιστολικό φάκελο στον οποίον περιέχονται. Αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία που αναγράφονται στις γνωματεύσεις με τις στρατολογικές μερίδες και ελέγχουν επιπλέον για τους κριθέντες ακαταλλήλους για στράτευση (Ι/5) αν στη γνωμάτευση συμπεριλαμβάνεται η ένδειξη για την ύπαρξη πιθανότητας ή όχι βελτίωσης ή ίασης της πάθησής τους. Σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται, η γνωμάτευση επιστρέφεται στην αρμόδια επιτροπή για συμπλήρωση.
4. Τα Στρατολογικά Γραφεία καταχωρίζουν τις μεταβολές παραπομπής στις Υγειονομικές Επιτροπές για τους μη υπηρετούντες και τις σχετικές γνωματεύσεις στα προβλεπόμενα βιβλία. Για τους ακαταλλήλους για στράτευση (Ι/5) σημειώνουν επιπλέον στις παρατηρήσεις της εγγραφής τους στο Ευρετήριο Ευρισκομένων Εκτός Ενόπλων Δυνάμεων ένδειξη περί της πιθανότητας ή όχι βελτίωσης ή ίασης της πάθησής τους και την ημερομηνία πιθανής ίασης, εφόσον υπάρχει. Οι Μονάδες καταχωρίζουν τις γνωματεύσεις στα ατομικά έγγραφα των κριθέντων οπλιτών, τις επισυνάπτουν σαυτά και τις συναποστέλλουν με την απόλυση του οπλίτη μαζί τα υπόλοιπα προβλεπόμενα ατομικά έγγραφα στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
5. Οι αλληλογραφίες παραπομπής προς τις Υγειονομικές Επιτροπές για τους μη υπηρετούντες, οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών και η επιστροφή των δικαιολογητικών παραπομπής όσων δεν παρουσιάζονται σ΄ αυτές, διακινούνται αποκλειστικά με υπηρεσιακό τρόπο.
6. Για την ανάκληση των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων που εκδίδονται παρά το νόμο εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 της παρούσας απόφασης.

Aρθρο 21
Επανεξέταση σωματικής ικανότητας στρατευσίμων, εφέδρων και εκούσια επανεξέταση ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5)
1. Ως εκούσια επανεξέταση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν.3421/2005 νοείται η επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων και εφέδρων που γίνεται ύστερα από αίτησή τους.
2. Για τους ακαταλλήλους για στράτευση (Ι/5) που παραπέμπονται αυτεπάγγελτα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.3421/2005.

Aρθρο 22
Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυποτάκτων για λόγους υγείας

1. Τα Στρατολογικά Γραφεία όταν κατατίθενται ή περιέρχονται γνωματεύσεις των Επιτροπών η Συμβουλίων που προβλέπονται από το άρθρο 37 του ν. 3421/2005, ελέγχουν την αρμοδιότητα της Επιτροπής ή του Συμβουλίου που τις εξέδωσε, την εγκυρότητα των γνωματεύσεων σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής ή του Συμβουλίου, την υπογραφή από όλα τα μέλη, το πρωτότυπο αυτών και ότι δεν υπάρχουν αποξέσεις, αποσβέσεις ή διορθώσεις που δημιουργούν υπόνοιες αλλοίωσης του κειμένου. Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται τα παραπάνω ή δημιουργείται οποιαδήποτε αμφιβολία, να απευθύνονται άμεσα με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο προς τις Επιτροπές ή τα Συμβούλια που εξέδωσαν τις γνωματεύσεις για τις κατάλληλες διευκρινίσεις.
2. Οι ανυπότακτοι προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3421/2005, πρέπει πρώτα να έχουν διακόψει την ανυποταξία τους και να έχουν λάβει σχετικό Σημείωμα Κατάταξης.
3. Όσοι καλούνται για κατάταξη και μετατοπίζεται η ημερομηνία κατάταξης τους, καλούνται από τα Γενικά Επιτελεία να καταταγούν σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της μετατόπισής τους. Οι αναφερόμενοι στην παρ. 7β΄του άρθρου 37 του ν. 3421/2005 παραπέμπονται να παρουσιαστούν στην αρμόδια Επιτροπή Απαλλαγών μέσα σ΄ ένα μήνα. Εφόσον δεν παρουσιαστούν, οι Επιτροπές Απαλλαγών επιστέφουν τα δικαιολογητικά τους και τα Στρατολογικά Γραφεία κηρύσσουν αυτούς ανυπότακτους.
4. Σε περίπτωση διαδοχικών μετατοπίσεων της ημερομηνίας κατάταξης, ο συνολικός χρόνος μετατόπισης δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν την πρώτη φορά. Εφόσον η συνολική διάρκεια μετατόπισης υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες, οι καλούμενοι παραπέμπονται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για κρίση της σωματικής τους ικανότητας.

Aρθρο 23
Κατάταξη προτάκτων στις Ένοπλες Δυνάμεις

1. Επιτρέπεται η κατάταξη προτάκτων οπλιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις όπως παρακάτω:
α. Στο Στρατό Ξηράς:
(1) Πριν από την κατανομή των στρατευσίμων στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων: Όλων όσων επιθυμούν.
(2) Μετά την κατανομή: Μόνο των κατανεμηθέντων στο Στρατό Ξηράς ή των μεταφερθέντων σαυτόν από άλλο Κλάδο.
β. Στο Πολεμικό Ναυτικό και στην Πολεμική Αεροπορία:
Μόνο των κατανεμηθένων στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα ή των μεταφερθέντων στους Κλάδους αυτούς από άλλο Κλάδο.
2. Για την κατάταξή τους ως πρότακτοι οπλίτες οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την ακριβή ημερομηνία γέννησής τους, εφόσον αυτή δεν προκύπτει από τη στρατολογική τους μερίδα. Τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται:
α. Από τους επιθυμούντες την κατάταξή τους στο Στρατό Ξηράς μετά την ενηλικίωσή τους.
β. Από τους επιθυμούντες την κατάταξή τους στο Πολεμικό Ναυτικό ή στην Πολεμική Αεροπορία μετά την ενηλικίωση και την κατανομή ή τη μεταφορά τους στον Κλάδο αυτό από άλλο Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων.
3. Όσοι καταθέτουν δικαιολογητικά για την κατάταξή τους ως πρότακτοι οπλίτες μπορούν να τα ανακαλούν οποτεδήποτε ή να μην κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις χωρίς να υπέχουν συνέπειες.
4. Η πρόσκληση για κατάταξη των προτάκτων οπλιτών γίνεται με την απόφαση πρόσκλησης των στρατευσίμων της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3421/2005, και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Κλάδων. Η πρόσκληση για κατάταξη μπορεί να είναι περιορισμένου ή απεριόριστου αριθμού.
5. Όσοι υποβάλλουν δικαιολογητικά για την κατάταξή τους ως πρότακτοι οπλίτες καλούνται να καταταγούν με την πρώτη υπόχρεη για κατάταξη ΕΣΣΟ μετά παρέλευση μηνός από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση περιορισμένης πρόσκλησης προτάκτων και εφόσον ο αριθμός των επιθυμούντων την κατάταξη τους υπερβαίνει τον αναγκαιούντα αριθμό που καλείται για κατάταξη, προτιμώνται κατά σειρά οι έχοντες μεγαλύτερη ηλικία. Εφόσον πριν από την κατάταξή τους εκδοθεί απόφαση πρόσκλησης της κλάσης τους, η πρόσκλησή τους ως προτάκτων οπλιτών δεν ισχύει.
6. Εφόσον κατά την ημέρα κατάταξης των προτάκτων οπλιτών διαπιστώνεται ότι αυτοί έχουν βλάβη ή πάθηση για την οποία προβλέπεται χορήγηση αναβολής υγείας, δεν εκδίδονται αποφάσεις από τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια ούτε γνωματεύσεις από τις Υγειονομικές Επιτροπές και δεν τους χορηγείται προσωρινό απολυτήριο, αλλά μόνο κατάσταση επιβίβασης για την επιστροφή στον τόπο διαμονής τους. Αν η κρίση σωματικής ικανότητας γίνεται μετά την ημέρα κατάταξής τους, ακολουθείται η προβλεπόμενη για τους οπλίτες διαδικασία.
7. Οι πρότακτοι οπλίτες που απολύονται προσωρινά με αναβολή κατάταξης λόγω υγείας υποχρεούνται να επανακατατάσσονται μετά τη λήξη της αναβολής τους εφόσον στο μεταξύ έχουν κληθεί για κατάταξη οι στρατεύσιμοι της κλάσης τους, διαφορετικά, μόνο εφόσον το ζητήσουν οι ίδιοι με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
8. Για την κατανομή των προτάκτων οπλιτών σε όπλα και σώματα, υπηρεσίες και ειδικότητες, εφαρμόζονται ανάλογα όσα ισχύουν για τους στρατευσίμους και τους οπλίτες.
9. Με την επιφύλαξη των καθοριζομένων στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου αυτού, για τις υποχρεώσεις των προτάκτων οπλιτών και την απόλυσή τους από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους οπλίτες.

Aρθρο 24
Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων
1. Οι στρατεύσιμοι που είναι Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού μπορούν να εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση που υπέχουν τμηματικά τουλάχιστον κατά δίμηνο.
2. Η υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις διατάξεις για την τμηματική εκπλήρωση γίνεται από τα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία, στα οποία αυτοί υποχρεούνται να υποβάλουν με αίτησή τους πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και αποδεικνύει ότι έχουν και διατηρούν την ιδιότητα του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού καθώς και Δελτίο Απογραφής (ΔΑ). Στη σχετική αίτηση δηλώνουν την επιθυμία τους για τμηματική εκπλήρωση και την διάρκεια της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που επιθυμούν να εκπληρώσουν. Το τμήμα της στρατιωτικής υποχρέωσης που ζητούν να εκπληρώσουν τμηματικά μπορεί να είναι τόσο, ώστε το υπόλοιπο που απομένει για την πλήρη εκπλήρωση να μην είναι μικρότερο του διμήνου. Με την ίδια αίτηση ζητούν και την υπαγωγή τους στις διατάξεις της μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ως Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού.
Τα Στρατολογικά Γραφεία στα οποία υποβάλλονται τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά είναι αρμόδια για την αποδοχή ή απόρριψη των σχετικών αιτημάτων. Αυτά προγραμματίζουν τους ενδιαφερόμενους που εκπληρώνουν τμηματική θητεία για πρώτη φορά με την πρώτη υπόχρεη για κατάταξη ΕΣΣΟ, μετά δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάθεση της σχετική αίτησης.
3. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα Στρατολογικά Γραφεία οποτεδήποτε μετά την πρόσκληση της κλάσης τους και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την πρώτη ημέρα κατάταξης της ΕΣΣΟ με την οποία επιθυμούν να καταταγούν. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καλούνται αρχικά για κατάταξη, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν αρχικά. Τα Στρατολογικά Γραφεία ενημερώνουν άμεσα την Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του Κλάδου όπου έχουν κατανεμηθεί οι ενδιαφερόμενοι για τον καθορισμό της Μονάδας Κατάταξής τους. Μετά τον καθορισμό της Μονάδας Κατάταξης τα Στρατολογικά Γραφεία γνωρίζουν σαυτήν με έγγραφο τις μεταβολές σχετικά με τον χρόνο που αυτοί επιθυμούν να εκπληρώσουν, εφοδιάζουν αυτούς με Σημείωμα Κατάταξης, στο οποίο αναγράφεται ο χρόνος που επιθυμούν να εκπληρώσουν, η ημερομηνία και η Μονάδα που οφείλουν να καταταγούν και σημειώνουν σχετική ένδειξη στη στρατολογική τους μερίδα. Τα Στρατολογικά Γραφεία τηρούν τις σχετικές αλληλογραφίες υπόψη και μετά την κατάταξη των παραπάνω καταχωρίζουν τις σχετικές μεταβολές επιθυμίας εκπλήρωσης τμηματικής θητείας, κατάταξης και μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης στη στρατολογική τους μερίδα, και τους διαγράφουν από τα Ευρετήρια των Ευρισκομένων Εκτός Ενόπλων Δυνάμεων.
4. Αυτοί που εκπληρώνουν τμηματική στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση μπορούν με υπεύθυνη δήλωσή τους, η οποία κατατίθεται στη Μονάδα τους πριν την ολοκλήρωση του χρόνου της υποχρέωσης που ανέλαβαν να εκπληρώσουν, να ζητήσουν τη συνέχιση εκπλήρωσης είτε ολόκληρης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που υπέχουν είτε κι άλλου τμήματος αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι, το υπόλοιπο που θα απομένει για την πλήρη εκπλήρωσή της, δεν θα είναι μικρότερο των δύο (2) μηνών. Η Μονάδα καταχωρίζει σχετική μεταβολή στα ατομικά τους έγγραφα, θέτει σαυτά την υπεύθυνη δήλωση και αποστέλλει αντίγραφό της στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο προκειμένου αυτό να ενημερώσει την στρατολογική μερίδα των ενδιαφερομένων. Η δήλωση αυτή δεν ανακαλείται.
5. Οι Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων απολύουν προσωρινά σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, τους οπλίτες της παραπάνω κατηγορίας μετά την εκπλήρωση απαυτούς του χρόνου που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εκπληρώσουν, ανεξάρτητα αν υπέχουν επιπλέον χρόνο που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Ο χρόνος αυτός καθώς και οι τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που δεν έχουν εξαγορασθεί λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπλήρωση του τελευταίου τμήματος της υποχρέωσής τους.
Η αναβολή που είχαν ως Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού πριν την κατάταξή τους αναβιώνει. Αν δεν τους είχε χορηγηθεί η προβλεπόμενη αναβολή Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, τους χορηγείται αυτεπάγγελτα με βάση τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για την τμηματική εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Τα Στρατολογικά Γραφεία επανεγγράφουν ή εγγράφουν αυτούς στα Ευρετήρια Ευρισκομένων εκτός Ενόπλων Δυνάμεων.
6. Όσοι εκπληρώνουν τμηματική θητεία ως Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού και ζητούν να επανακαταγούν για εκπλήρωση του υπολοίπου ή μέρους των υποχρεώσεων καταθέτουν αίτηση με πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού από το οποίο να προκύπτει ότι εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητα του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού. Στην αίτηση δηλώνουν το τμήμα της υποχρέωσης που επιθυμούν να εκπληρώσουν και την ημερομηνία που επιθυμούν να καταταγούν. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να προσδιορίζεται μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της αίτησής τους και μέχρι τριάντα (30) ημέρες. Τα Στρατολογικά Γραφεία σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία χορηγούν Σημείωμα Κατάταξης όπου αναγράφεται η Μονάδα κατάταξης, η ημερομηνία κατάταξης και το χρονικό διάστημα που επιθυμούν να εκπληρώσουν, στέλνουν τα ατομικά έγγραφα στη Μονάδα και της γνωρίζουν με έγγραφο την ημερομηνία κατάταξης και την υποχρέωση που έχουν αναλάβει.
7. Τα Στρατολογικά Γραφεία όταν διαπιστώνουν απώλεια της ιδιότητας του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού αυτών που εκπληρώνουν τμηματικά τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα και ενεργούν για την κατάταξή τους για την εκπλήρωση όλων των υπολοίπων στρατιωτικών υποχρεώσεων που υπέχουν, χωρίς αυτοί να έχουν το δικαίωμα εκπλήρωσης παραπέρα των υποχρεώσεών τους τμηματικά, και χωρίς να ανακαλείται η μεταφορά τους στους υπόχρεους μειωμένης στρατιωτικής υποχρέωσης στην οποία έχουν μεταφερθεί. Το ίδιο εφαρμόζεται και για όσους διακόπτουν την αναβολή τους και έχουν στο παρελθόν εκπληρώσει μέρος της θητείας τους τμηματικά.
8. Οι Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού που αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις τμηματικά, κατά το τελευταίο τμήμα εκπληρώνουν τον χρόνο που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και υπηρετούν ή εξαγοράζουν τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών και την εκπλήρωση του χρόνου πραγματικής στρατιωτική υποχρέωσης που προβλέπεται για την κατηγορία τους, απολύονται οριστικά από τις Μονάδες που υπηρετούν.
9. Η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν. 3421/2005 μπορεί νανακαλείται ρητά ή σιωπηρά από τους ενδιαφερόμενους κι αυτοί επανέρχονται στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν την υποβολή της αίτησης χωρίς άλλη διαδικασία και χωρίς να υπέχουν συνέπειες.
10. Τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων καθορίζουν τις διαδικασίες πρόσκλησης για κατάταξη και επανακατάταξη όσων υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού και ρυθμίζουν τις σχετικές λεπτομέρειες.

Aρθρο 25
Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις
1. Όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση στρατεύσιμης ή εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης, χωρίς να την έχουν εκπληρώσει πλήρως, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο, απολύονται προσωρινά από τις Ένοπλες Δυνάμεις.
2. Οι Μονάδες κατά την προσωρινή απόλυση εκδίδουν προσωρινό απολυτήριο με το οποίο εφοδιάζουν τους απολυόμενους, στο οποίο ως αιτιολογία απόλυσης αναγράφονται η διάταξη του νόμου στην οποία υπάγονται χωρίς το λεκτικό των γνωματεύσεων που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, καθώς και τα στοιχεία των γνωματεύσεων των Επιτροπών Απαλλαγών. Ενημερώνουν τα προβλεπόμενα βιβλία της Μονάδας τους και στέλνουν τις σχετικές μεταβολές στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διαταγές των Κλάδων τους. Επιπλέον, ενημερώνουν τα ατομικά έγγραφα των απολυομένων με τις προβλεπόμενες μεταβολές που δικαιολογούν την προσωρινή τους απόλυση και τη μεταβολή της διαγραφής από την Μονάδα. Σε περίπτωση που η προσωρινή απόλυση γίνεται από τα Κέντρα ή τις Μονάδες Κατάταξης, αυτές καταχωρίζουν στα ατομικά έγγραφα των απολυομένων αν ολοκλήρωσαν ή όχι την βασική εκπαίδευση ή αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακολούθησαν αυτήν. Στέλνουν την επόμενη της προσωρινής απόλυσης τα ενημερωμένα ατομικά έγγραφα στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο για τις δικές τους ενέργειες.
3. Οι οπλίτες οι οποίοι νοσηλεύονται σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο κατά την ημερομηνία δημιουργίας των λόγων προσωρινής απόλυσης και των οποίων η Μονάδα εδρεύει στην ίδια πόλη, απολύονται προσωρινά από τις Μονάδες τους μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους, εκτός αν αυτή οφείλεται σε ψυχικά νοσήματα οπότε απολύονται από τα στρατιωτικά νοσοκομεία στα οποία νοσηλεύονται.
4. Όσοι έχουν λόγους να απολυθούν προσωρινά και υπηρετούν σε Μονάδες ή υπηρεσίες του εξωτερικού, απολύονται εντός τριών (3) ημερών από τον επαναπατρισμό τους.
5. Τα Στρατολογικά Γραφεία με την παραλαβή των ατομικών εγγράφων των προσωρινά απολυόμενων, ελέγχουν την ορθότητα της απόλυσης, αναμένουν ή αναζητούν τυχόν δικαιολογητικά που ελλείπουν και δικαιολογούν την προσωρινή απόλυση, όπως γνωματεύσεις Επιτροπών Απαλλαγών κλπ., καταχωρίζουν σχετικές μεταβολές στις στρατολογικές μερίδες και εγγράφουν αυτούς στο Ευρετήριο Ευρισκομένων Εκτός Ενόπλων Δυνάμεων για παρακολούθηση.
6. Τα Στρατολογικά Γραφεία ενεργούν για την κατάταξη όσων απολύθηκαν προσωρινά, μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της αναβολής βάσει της οποίας τους χορηγήθηκε προσωρινό απολυτήριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις διαταγές των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
7. Όσοι έχουν τύχει αναβολής για λόγους υγείας, καλούνται από τους Κλάδους να καταταγούν, όταν λήξει η αναβολή τους και δημιουργείται η υποχρέωση για κατάταξη μέχρι και την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται της κατάταξης της κάθε Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).
8. Οι στρατεύσιμοι που απολύονται προσωρινά δηλώνουν κατά την απόλυσή τους την πλήρη διεύθυνση διαμονής τους, προκειμένου να είναι εύκολη η ανεύρεσή τους κατά τη διαδικασία επανακατάταξής τους. Εφόσον αλλάξουν διεύθυνση διαμονής, οφείλουν αμέσως να ενημερώσουν το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
9. Όσοι υπηρετούν και έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3421/2005 ή κρίθηκαν ακατάλληλοι για στράτευση Ι/5, απολύονται προσωρινά από τη Μονάδα στην οποία υπηρετούν και τους χορηγείται το προβλεπόμενο προσωρινό απολυτήριο στο οποίο ως αιτιολογία απόλυσης αναγράφονται η διάταξη του νόμου στην οποία υπάγονται χωρίς το λεκτικό των γνωματεύσεων που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, καθώς και τα στοιχεία των γνωματεύσεων των Επιτροπών Απαλλαγών.
10. Επίσης, αυτοί που κατά το διάστημα που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις διαγράφονται απτα Στρατολογικά Μητρώα ως μη έχοντες την Ελληνική Ιθαγένεια (αλλοδαποί), εφοδιάζονται με προσωρινό απολυτήριο, κατόπιν παραγγελίας του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου και δεν εγγράφονται στην εφεδρεία, άσχετα με το χρόνο υπηρεσίας που διήνυσαν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
11. Όσοι κατατάσσονται και απολύονται την ίδια ημέρα λογίζονται ότι δεν έχουν καθόλου προϋπηρεσία.
Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας δεν αφαιρείται ο χρόνος που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Αυτός υπολογίζεται κατά την οριστική απόλυση για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας απόλυσης.

Aρθρο 26
Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και επανακατάταξη σ
αυτές υποψηφίων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Νομαρχών, Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων
1. Όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και καταθέτουν ή αποδέχονται υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Νομάρχες, Δήμαρχοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων προκειμένου να απολυθούν προσωρινά από τις Ένοπλες Δυνάμεις καταθέτουν στο Στρατολογικό Γραφείο που τους παρακολουθεί τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 4 του άρθρου 28 του ν. 3421/2005 δικαιολογητικά και από τα οποία προκύπτουν η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης υποψηφιότητας, η ημερομηνία ανακήρυξής υποψηφίων, η ημερομηνία διενέργειας εκλογών και ανακήρυξης των εκλεγόμενων υποψηφίων καθώς και η διάρκεια της θητείας του αξιώματος που επιδιώκουν.
2. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους, το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο καταχωρίζει στη στρατολογική τους μερίδα τη μεταβολή περί της κατάθεσης ή αποδοχής της σχετικής υποψηφιότητας, η οποία αποτελεί τη νομιμοποιητική βάση της προσωρινής απόλυσης που θα ακολουθήσει. Κατόπιν αποστέλλει έγγραφο στη Μονάδα που αυτός υπηρετεί, καταρχάς τηλεομοιοτυπικά και στη συνέχεια ταχυδρομικά, με το οποίο της γνωστοποιεί τη σχετική μεταβολή και παραγγέλλει την προσωρινή απόλυσή του την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης της υποψηφιότητας. Εφόσον έχει παρέλθει η ημερομηνία αυτή, η Μονάδα τον απολύει άμεσα με τη λήψη του προαναφερθέντος εγγράφου του Στρατολογικού Γραφείου.
3. Το Στρατολογικό Γραφείο μετά την περιέλευση σαυτό των ατομικών εγγράφων των απολυθέντων, αφού καταχωρίσει την μεταβολή προσωρινής απόλυσης, χορηγεί αναβολή σ΄ αυτούς που είναι δικαιούχοι του σχετικού ευεργετήματος ενεργώντας σύμφωνα με τα εδάφια β΄ και επόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 και 4 του ίδιου άρθρου έχουν επίσης εφαρμογή.

Aρθρο 27
Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και επανακατάταξη σ΄ αυτές των οπλιτών, των εφέδρων οπλιτών και των δοκίμων ή εφέδρων ή επίκουρων αξιωματικών που απολύονται υπό όρο από σωφρονιστικά καταστήματα ή στρατιωτικές φυλακές
1. Όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και κρατούνται σε Σωφρονιστικά Καταστήματα ή Στρατιωτικές Φυλακές, όταν αποφυλακίζονται υπό όρο, απολύονται προσωρινά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
Προκειμένου αυτοί να απολυθούν προσωρινά καταθέτουν στις Στρατιωτικές Φυλακές που κρατούνται ή στις Στρατιωτικές Φυλακές που τηρούνται τα ατομικά τους έγγραφα εφόσον κρατούνται σε λοιπά Σωφρονιστικά Καταστήματα, ή στη Μονάδα τους, αντίγραφο της έκθεσης αποφυλάκισης και σχετικό βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής τους, με το οποίο διατάζεται η απόλυσή τους υπό όρο από τα Σωφρονιστικά Καταστήματα ή Στρατιωτικές Φυλακές.
2. Οι Στρατιωτικές Φυλακές ή η Μονάδα που τηρεί τα ατομικά έγγραφα του υπό όρο αποφυλακισθέντα, προβαίνει σόλες τις προβλεπόμενες από το άρθρο 25 της παρούσας απόφασης ενέργειες, για την προσωρινή του απόλυση.
3. Το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο μετά την περιέλευση των ατομικών εγγράφων του προσωρινά απολυθέντα και του διεξοδικού ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων που δικαιολογούν την προσωρινή του απόλυση, χορηγεί την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του ν. 3421/2005 αναβολή από τις προσκλήσεις για κατάταξη καταχωρίζοντας σχετική μεταβολή στη στρατολογική του μερίδα και στα λοιπά βιβλία. Στέλνει σαυτόν έντυπο οδηγιών χρήσης της αναβολής του, όπου περιγράφει εκτός των άλλων και τις περιπτώσεις διακοπής της αναβολής και των συνεπειών που αυτός θα υπέχει σε περίπτωση διακοπής της αναβολής και μη εμπρόθεσμης κατάταξής του ή μη συμμόρφωσης γενικότερα με τις υποχρεώσεις του.
4. Όσοι έχουν κάνει χρήση της αναβολής εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν.3421/2005, υποχρεούνται να υποβάλλουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν εξαιτίας της διακοπής ή λήξης της αναβολής τους, βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής αρχής από την οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία διακοπής, λήξης ή άρσης της υπό τον όρο της ανάκλησης απόλυσής τους από τα Σωφρονιστικά Καταστήματα ή τις Στρατιωτικές Φυλακές. Εφόσον η βεβαίωση αυτή δεν κατατεθεί, τους επιβάλλεται πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση δύο (2) μηνών και τα Στρατολογικά Γραφεία προβαίνουν σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των βεβαιώσεων αυτών από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση επιβάλλεται και σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της προαναφερθείσας βεβαίωσης.
5. Εφόσον από τα υποβληθέντα ή αυτεπάγγελτα αναζητηθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η αναβολή τους έληξε ή διεκόπη σε προγενέστερο χρόνο και δεν κατατάχθηκαν στην προσδιοριζόμενη εξαιτίας της διακοπής ή λήξης ημερομηνία κατάταξης, εκτός της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, υπέχουν και τις συνέπειες της εκπρόθεσμης κατάταξής τους.
6. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 3421/2005 των απολυθέντων από Σωφρονιστικά Καταστήματα ή Στρατιωτικές Φυλακές, λογίζονται τόσο αυτοί που υπάγονται στις γενικές διατάξεις της απόλυσης υπό τον όρο της ανάκλησης των άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα όσο και των εκάστοτε εκδιδόμενων ειδικών διατάξεων άλλων νόμων.
7. Όσοι απολύονται προσωρινά και αναβάλλεται η κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις ως απολυθέντες υπό όρο από Σωφρονιστικά Καταστήματα ή Στρατιωτικές Φυλακές και η νόμιμη παραμονή τους έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων παραταθεί επειδή έτυχαν αναβολής κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 15, 16 και 17 του ν. 3421/2005, με τη λήξη ή διακοπή της αναβολής αυτών, είναι δυνατή η χορήγηση οποιασδήποτε άλλης αναβολής, εφόσον συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Aρθρο 28
Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών
1. Οι σπουδαστές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, που διαγράφονται από τις σχολές για τους λόγους που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 3421/2005, απολύονται από αυτές.
2. Οι παραπάνω σχολές αποστέλλουν στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) των απολυομένων μαθητών με όλες τις μεταβολές που αυτοί υπέστησαν. Αυτά καταχωρίζουν στις οικείες στρατολογικές μερίδες τις προβλεπόμενες μεταβολές, καθώς και τη μεταβολή του χρόνου που αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας για την κάλυψη στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42 του ν. 3421/2005. Τα Στρατολογικά Γραφεία προβαίνουν στις ενέργειες για προγραμματισμό για κατάταξη και εκπλήρωση του υπολοίπου των υποχρεώσεων, όσων δεν έχουν καλύψει τον χρόνο της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που υπέχουν ως εκ της κατηγορίας τους. Όσοι από αυτούς έχουν λόγους να τύχουν αναβολής κατάταξης, τους χορηγείται αναβολή εφόσον συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Αυτοί που έχουν καλύψει τον χρόνο της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που υπέχουν, και δεν έχουν λόγους που δικαιολογούν τη μη εγγραφή τους στην εφεδρεία, εγγράφονται σαυτήν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν επίσης για όλες τις κατηγορίες απολυομένων από τα ΑΣΕΙ, τις ΑΣΣΥ και τις παραγωγικές Σχολές των Σωμάτων.

Aρθρο 29
Οριστική απόλυση

1. Οι οπλίτες, οι έφεδροι αξιωματικοί, οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οι επίκουροι αξιωματικοί που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, απολύονται από τις Μονάδες που υπηρετούν, μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων που υπέχουν.
2. Οι Μονάδες πριν την προσδιοριζόμενη ημερομηνία απόλυσης των προαναφερόμενων κατηγοριών υπηρετούντων, διενεργούν όλες τις προκαταρκτικές εργασίες που απαιτούνται, σύμφωνα με τις εκάστοτε εκδιδόμενες διαταγές των Κλάδων τους. Με τις ίδιες διαταγές καθορίζονται ο τύπος και ο τρόπος έκδοσης των Ειδικών Φύλλων Πορείας (ΕΦΠ) που χορηγούνται στους απολυόμενους, καθώς και ο τρόπος διακίνησης και παρακολούθησης των ατομικών εγγράφων των απολυόμενων.
3. Οι Μονάδες υπολογίζουν τον χρόνο που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και προσδιορίζουν την ημερομηνία απόλυσης, βασιζόμενες στις μεταβολές που υπάρχουν καταχωρισμένες στα ατομικά έγγραφα που τηρούν. Εάν η ημερομηνία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί και για την αποφυγή τυχόν εσφαλμένης απόλυσης, εκδίδουν πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου με όλες τις μεταβολές που οι απολυόμενοι υπέστησαν, τις άδειες που τους χορηγήθηκαν και τις ποινές που τους επιβλήθηκαν και τα υποβάλλουν έναν (1) μήνα πριν την προσδιοριζόμενη ημερομηνία απόλυσης στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Σχηματισμού που υπάγεται η Μονάδα για στρατολογικά θέματα, για προσδιορισμό της ημερομηνίας απόλυσής τους.
4. Την ημερομηνία που οι απολυόμενοι συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας για την κατηγορία τους, δηλώνουν στη Μονάδα τους την διεύθυνση διαμονής τους στο εσωτερικό ή εφόσον ζουν στο εξωτερικό την διεύθυνση διαμονής και τα στοιχεία των αντιπροσώπων τους στο εσωτερικό.
5. Οι Μονάδες διαγράφουν τους απολυόμενους από τη δύναμή τους και αποστέλλουν αυθημερόν στις αρμόδιες επιστρατεύουσες Αρχές και Στρατολογικά Γραφεία τα προβλεπόμενα να τηρούνται από αυτές ατομικά τους έγγραφα, ενημερωμένα με τις μεταβολές που υπέστησαν, τις ποινές που τυχόν τους επιβλήθηκαν, τις άδειες που τους χορηγήθηκαν και τη διεύθυνση διαμονής που δηλώνουν κατά την απόλυσή τους.
6. Τα Στρατολογικά Γραφεία ελέγχουν την ορθότητα της απόλυσης και ζητούν διευκρινίσεις από τις Μονάδες απόλυσης εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες. Αν εξακριβωθεί ότι υπήρξε εσφαλμένη απόλυση, καταχωρίζουν σχετική μεταβολή στη στρατολογική μερίδα και αναφέρουν σχετικά στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Σχηματισμού που υπάγεται η Μονάδα απόλυσης ή στη Διεύθυνση Στρατολογικού των Γενικών Επιτελείων Ναυτικού και Αεροπορίας εφόσον οι εσφαλμένα απολυθέντες ανήκουν στο Πολεμικό Ναυτικό και στην Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα. Σε περίπτωση πρόωρης απόλυσης μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών, το Στρατολογικό Γραφείο αφού καταχωρίσει σχετική μεταβολή στη στρατολογική μερίδα, με έγγραφό του ενημερώνει την Μονάδα που διενήργησε την πρόωρη απόλυση, για την υποχρέωση επανακατάταξής του και επιστρέφει τα ατομικά έγγραφα, κρατώντας αντίγραφο αυτών για το αρχείο του. Η Μονάδα αμέσως με επείγον έγγραφό της προς το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας τον καλεί να επανακαταταγεί. Με την επανακατάταξή του αλλά και σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη επανακατάταξής του ενημερώνει σχετικά το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
7. Για αυτούς που απολύθηκαν κανονικά, το Στρατολογικό Γραφείο καταχωρίζει την προβλεπόμενη μεταβολή στη στρατολογική μερίδα και ενημερώνει αυτήν με τη διεύθυνση διαμονής του εφέδρου.
8. Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που απολύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 3421/2005, τους νοσηλευόμενους σαυτά, πριν την απόλυση επικοινωνούν με τη Μονάδα που ανήκουν αυτοί και ζητούν την επείγουσα αποστολή Αντιγράφου Φύλλου Μητρώου, όπου περιλαμβάνονται όλες οι μεταβολές, οι ποινές και οι άδειες, καθώς κάθε άλλη μεταβολή που επηρεάζει τον χρόνο που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και τον προσδιορισμό της ημερομηνίας απόλυσης. Με την απόλυση τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία στέλνουν στη Μονάδα όλα τα αποκόμματα (εκτός από τα στελέχη) του Ειδικού Φύλλου Πορείας, η οποία είναι αρμόδια για τη διακίνησή τους. Το Στρατολογικό Γραφείο, εφόσον υπήρξε δικαιολογημένη βραδεία απόλυση εξαιτίας της νοσηλείας, καταχωρίζει στη στρατολογική μερίδα εκτός της μεταβολής απόλυσης και την μεταβολή νοσηλείας.
9. Όσοι κατά την ημερομηνία που απολύονται κρατούνται σε στρατιωτικές φυλακές για έκτιση ποινής, οι στρατιωτικές φυλακές καταχωρίζουν σχετικές μεταβολές απόλυσης, προβαίνουν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την διαγραφή τους από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω απόλυσης και ενεργούν για την μεταγωγή αυτών σε μη στρατιωτικά Σωφρονιστικά Καταστήματα για έκτιση του υπολοίπου της ποινής τους.
10. Για όσους μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και έχουν υπηρετήσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την υποχρέωσή τους, ο επιπλέον χρόνος καλύπτει κατά σειρά πρώτα το χρόνο που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και μετά τον χρόνο πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης που τυχόν υπέχουν.
11. Όσοι διατελούν σε άδεια οποιασδήποτε κατηγορίας και προσδιορίζεται η ημερομηνία της απόλυσής τους κατά τη διάρκεια της άδειάς τους, αυτή διακόπτεται και οι απολυόμενοι επιστρέφουν άμεσα στη Μονάδα τους, η οποία προβαίνει στις ενέργειες απόλυσής τους.

Aρθρο 30
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εφέδρων

1. Εγγράφονται στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων όσοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ανήκουν σε κατηγορία που έχει εκπληρώσει μέρος των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και δεν υποχρεούται σε επανακατάταξη. Θεωρούνται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και εγγράφονται στην εφεδρεία και εκείνοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει οποιοδήποτε χρόνο, που κατά τις ειδικές καταστάσεις καλύπτει τη στρατεύσιμη υποχρέωσή τους, καθώς και εκείνοι για τους οποίους έχει αναγνωρισθεί χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας σε Ένοπλες Δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Μόνιμοι και οι Εθελοντές οποιασδήποτε κατηγορίας και οι έφεδροι αξιωματικοί εγγράφονται στην εφεδρεία σύμφωνα με τις ειδικές για αυτούς διατάξεις.
2. Δεν εγγράφονται στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων:
α. Όσοι απαλλάχθηκαν από τη στράτευση.
β. Όσοι δεν κατατάχθηκαν για να υπηρετήσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και για οποιοδήποτε λόγο δεν υποχρεούνται να καταταγούν.
γ. Οι γυναίκες που απομακρύνονται ή απολύονται ή αποβάλλονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) που υπηρετούσαν ως μαθητές.
3. Από την εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων διαγράφονται οι παρακάτω:
α. Όσοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής υποχρέωσης επειδή κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή Συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5) για λόγους υγείας.
β. Όσοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής υποχρέωσης επειδή καταδικάστηκαν αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη ή ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση και το αδίκημα αυτό δεν έχει αμνηστευθεί, ούτε έχει επακολουθήσει χάρη ή παραγραφή της ποινής με άρση των συνεπειών της καταδίκης.
γ. Οι αστυφύλακες και αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και οι αντίστοιχοι των υπολοίπων Σωμάτων που εγγράφονται στην εφεδρεία των Σωμάτων αυτών, σύμφωνα με τις ειδικές για αυτούς διατάξεις.
δ. Όσοι κατατάσσονται για οποιοδήποτε λόγο στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκτός των κατατασσομένων για εκπλήρωση εφεδρικής υποχρέωσης.
ε. Όσοι υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους.
4. Επανεγγράφονται στην εφεδρεία, εφόσον δεν υπερέβησαν το 45ο έτος της ηλικίας τους, οι παρακάτω:
α. Όσοι από αυτούς που απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης γιατί κρίθηκαν ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5), και μετά από επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας, κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας πρώτης έως τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4).
β. Όσοι απαλλάχθηκαν γιατί καταδικάστηκαν αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο και έχει αμνηστευθεί το αδίκημά τους ή έχει επακολουθήσει χάρη ή παραγραφή της ποινής με άρση των συνεπειών της καταδίκης.
γ. Όσοι διαγράφονται από την εφεδρεία των Σωμάτων.
δ. Όσοι υπάγονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 της παρούσας, όταν απολυθούν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
5. Η εγγραφή και διαγραφή από την εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων επέρχεται αυτοδίκαια με τη συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων και διενεργείται αυτεπάγγελτα από τα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία, μόλις περιέλθουν σαυτά τα σχετικά δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η διαγραφή από την εφεδρεία των αναγραφόμενων στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005. Οι τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας ενημέρωσης της βάσης δεδομένων των παρακολουθούμενων από τους Κλάδους γίνεται με διαταγές των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων.
6. Η κατανομή των εφέδρων στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων γίνεται αυτεπαγγέλτως από τα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία με την εγγραφή τους στην εφεδρεία των Κλάδων, από τους οποίους προέρχονται.
7. Η μεταφορά εφέδρων από Κλάδο σε Κλάδο γίνεται από το Γ.Ε.ΕΘ.Α. μετά από πρόταση του Κλάδου στον οποίο ανήκουν και αίτηση του Κλάδου στον οποίο μεταφέρονται. Με την ίδια διαδικασία καθορίζονται οι ειδικότητες, τα όπλα ή σώματα στα οποία εγγράφονται, οι κλάσεις οι οποίες μεταφέρονται, ο χρόνος εγγραφής και διαγραφής τους και οι διαδικαστικές λεπτομέρειες για την μεταφορά των εγγραφών της βάσης δεδομένων των μεταφερθέντων εφέδρων στον Κλάδο που θα τους παρακολουθεί. Όσοι ανήκουν στην εφεδρεία ενός Κλάδου και κατατάσσονται για οποιοδήποτε λόγο σε άλλον Κλάδο, απολυόμενοι εγγράφονται στην εφεδρεία αυτού, εφόσον υπηρέτησαν χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που προβλέπεται για τον Κλάδο αυτό.
8. Οι έφεδροι υποχρεούνται να δηλώνουν οποιαδήποτε αλλαγή του τόπου διαμονής τους, εφόσον η διάρκειά της υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Η δήλωση υποβάλλεται είτε στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία είτε στις αρμόδιες Επιστρατεύουσες Αρχές είτε απευθείας στο Γενικό Επιτελείο του Κλάδου στον οποίο ανήκουν.
Στους εφέδρους που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την αλλαγή της διαμονής τους, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
9. Οι έφεδροι επίσης υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα επιστρατευτικά έγγραφα, μετά δε την παραλαβή τους δικαιούνται να προβάλουν τους λόγους, οι οποίοι κατά την άποψή τους τους απαλλάσσουν από την υποχρέωση παραλαβής ή συμμόρφωσης προς το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Οι Μονάδες και υπηρεσίες που αποστέλλουν επιστρατευτικά έγγραφα, ενεργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την ποινική δίωξη των εφέδρων που αρνούνται να τα παραλάβουν.
10. Η πρόσκληση των εφέδρων για εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Aμυνας στην οποία καθορίζεται και η διάρκεια αυτής, μετά από πρόταση του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Η πρόσκληση μπορεί να είναι γενική, ειδική, τμηματική ή ονομαστική. Οι προσκαλούμενοι έφεδροι υποχρεούνται να καταταγούν στη Μονάδα και την ημερομηνία που καθορίζεται με την απόφαση πρόσκλησης. Η εξατομίκευση και κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται με τις έγγραφες κλήσεις ή τις κλήσεις με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) των αρμοδίων Μονάδων ή Υπηρεσιών ή Επιστρατευουσών Αρχών. Οι έφεδροι που δεν κατατάσσονται την προσδιοριζόμενη ημερομηνία κατάταξης, υπέχουν τις συνέπειες της μη κατάταξής τους. Εφόσον κατατάσσονται εκπρόθεσμα και μέχρι δύο (2) ημέρες μετά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη, γίνονται δεκτοί για κατάταξη, αλλά τους επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, χωρίς να υπέχουν άλλες συνέπειες. Οι διατάξεις των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν. 3421/2005, έχουν αναλογική εφαρμογή.
11. Εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις οι εξής κατηγορίες εφέδρων:
α. Όσοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ή ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων, του εσωτερικού ή αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. Όσοι έφεδροι εξέρχονται από τα παραπάνω νοσηλευτικά ιδρύματα εντός του χρόνου για τον οποίο προσκλήθηκαν για άσκηση ή μετεκπαίδευση, υποχρεούνται για κατάταξη στις Μονάδες τους, με βάση την πρόσκληση που έχουν παραλάβει, εφόσον συνεχίζεται η άσκηση ή μετεκπαίδευση και το υπόλοιπο της διάρκειάς της είναι τουλάχιστον δύο (2) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας εξόδου.
β. Όσοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν, κρατούνται σε φυλακές ή από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, καθώς και όσοι ευρίσκονται και διαμένουν συνεχώς στο εξωτερικό, κατά το τελευταίο δίμηνο πριν την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν.
γ. Όσοι έχουν δύο ή περισσότερα αδέλφια που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
δ. Όσοι έφεδροι καλούνται για άσκηση ή μετεκπαίδευση και κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος έχουν απολυθεί από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή καταταγεί σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση, ή την προηγούμενη πενταετία συμμετείχαν δύο φορές σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση. Σε περίπτωση πρόσκλησης για κατάταξη σε επιστράτευση, η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρμογή.
ε. Όσοι δεν μπορούν για λόγους ανώτερης βίας να καταταγούν για άσκηση ή μετεκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους, στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Σχηματισμού που υπάγεται η επιστρατεύουσα αρχή που τους έχει καλέσει για εκπλήρωση εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης, προκειμένου περί εφέδρων του Στρατού Ξηράς, και του οικείου Γενικού Επιτελείου, προκειμένου περί εφέδρων των άλλων Κλάδων, δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν οι λόγοι ανώτερης βίας και η διάρκεια αυτών. Η Διεύθυνση Στρατολογικού εισηγείται για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος και μέχρι την παραμονή της ημέρας κατάταξης γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους την απόφαση. Δικαιολογητικά υποβαλλόμενα μετά την ημερομηνία κατάταξης γίνονται δεκτά και εκτιμώνται ανάλογα.
12. Οι αναφερόμενοι στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, εκτός από την περίπτωση ε΄, υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο και δηλώνουν τους λόγους εξαίρεσής τους από την επόμενη της ημερομηνίας παραλαβής της πρόσκλησής τους μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία για κατάταξή τους. Η αποδοχή ή μη της αίτησης των εφέδρων για εξαίρεσή τους από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις ΕΔ, γίνεται με πράξη του διευθυντή του Στρατολογικού Γραφείoυ ή του αναπληρωτή του. Οι έφεδροι ειδοποιούνται έγκαιρα για την αποδοχή ή όχι του αιτήματός τους, με έγγραφο το οποίο κοινοποιείται στην Αρχή που τους πρoσκάλεσε και στη Μονάδα κατάταξής τους. Στις παρατηρήσεις των στρατολογικώv μερίδων των εφέδρων που εξαιρέθηκαν από τις προσκλήσεις για κατάταξη σημειώνεται με μαύρο μολύβι σχετική ένδειξη. Εφόσον μέχρι την παραμονή της ημερομηνίας που υποχρεούνται για κατάταξη απορριφθεί η αίτηση για εξαίρεση, οι έφεδροι υποχρεούνται να καταταγούν κανονικά. Για την εξέταση του αιτήματος εξαίρεσής τους επισυνάπτουν τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
α. Οι υπαγόμενοι στις περιπτώσεις α΄ και β΄, τα προβλεπόμενα για τις αντίστοιχες κατηγορίες στρατευσίμων και ειδικά οι ευρισκόμενοι στο εξωτερικό κατά το τελευταίο δίμηνο πριν την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν, βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής αρχής ή οποιαδήποτε αδιαμφισβήτητα στοιχεία αποδεικνύουν το γεγονός αυτό. Ειδικά οι νοσηλευόμενοι και εξερχόμενοι από νοσηλευτικά ιδρύματα του εσωτερικού, που υποχρεούνται να καταταγούν απευθείας για υπόλοιπο άσκησης ή μετεκπαίδευσης, κατατάσσονται απευθείας στη Μονάδα που αναγράφει η πρόσκληση, προσκομίζοντας πιστοποίηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτουν η ημερομηνία εισόδου και εξόδου από αυτό, καθώς και η διαγνωσθείσα πάθηση.
Η βεβαίωση αποστέλλεται από τη Μονάδα στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο με τις καταστάσεις μεταβολών κατάταξης.
β. Οι υπαγόμενοι στην περίπτωση γ΄, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας και βεβαιώσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Aμυνας, από τις οποίες να φαίνεται ο βαθμός και η ιδιότητα που έχουν τα αδέλφια. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή και στην παρούσα υποπαράγραφο.
γ. Οι υπαγόμενοι στην περίπτωση δ΄, βεβαίωση της αρμόδιας Επιστρατεύουσας Αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι προσκλήθηκαν και κατατάχθηκαν το προηγούμενο έτος, εφόσον το στοιχείο αυτό δεν προκύπτει από τη στρατολογική τους μερίδα.
13. Κατά την κατάταξη των εφέδρων εξετάζεται η σωματική τους ικανότητα από τον γιατρό της Μονάδας και εφόσον διαπιστωθεί κάποια πάθηση παραπέμπονται για παραπέρα κρίση στο ΕΣΣ της Μονάδας κατάταξης, για το οποίο ως προς τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες έχουν αναλογική εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3421/2005. Ειδικότερα τα ΕΣΣ των Μονάδων κατάταξης εφέδρων λειτουργούν από την πρώτη ημέρα κατάταξης κάθε πρόσκλησης μέχρι και την δεύτερη ημέρα μετά την τελευταία ημερομηνία της κατάταξης. Σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο κατάταξης και υγειονομικής εξέτασης των οπλιτών από την εφεδρεία που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους στρατευσίμους.
14. Όσοι οπλίτες από την εφεδρεία κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5) ή λαμβάνουν αναβολή για λόγους υγείας ή εντάσσονται σε κατηγορία σωματικής ικανότητας που δεν έχει προσκληθεί για κατάταξη, απολύονται αμέσως. Ειδικά όσοι λαμβάνουν αναβολή για λόγους υγείας, υποχρεούνται σε επανακατάταξη μετά τη λήξη της αναβολής αυτής, μονάχα εφόσον κατά το χρόνο που υποχρεούνται σε επανακατάταξη υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις οι έφεδροι της ίδιας κατηγορίας.
15. Οι Μονάδες κατάταξης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης των εφέδρων και εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωσή της, υποβάλλουν στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία και στις Επιστρατεύουσες Αρχές καταστάσεις καταταγέντων και μη καταταγέντων. Για τους καταταγέντες γνωρίζουν τις σχετικές μεταβολές κατάταξης και τυχόν γνωματεύσεις του οικείου Ειδικού Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΕΣΣ).
Μετά την παραλαβή των καταστάσεων καταταγέντων, τα Στρατολογικά Γραφεία καταχωρίζουν τις σχετικές μεταβολές στις στρατολογικές μερίδες των εφέδρων.
Για όσους δεν κατατάχθηκαν, οι Επιστρατεύουσες Αρχές αποστέλλουν στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία τα αποδεικτικά επίδοσης των προσκλήσεών των και τα Στρατολογικά Γραφεία διενεργούν αναζήτηση μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και εφόσον προκύπτει ότι είχαν υποχρέωση για κατάταξη και δεν κατατάχθηκαν χωρίς νόμιμο λόγο, τους κηρύσσουν ανυπότακτους και ενεργούν για την κατάταξή τους για εκπλήρωση της εφεδρικής υποχρέωσης και της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης που υπέχουν για την ανυποταξία τους, εφόσον δεν την εξαγοράσουν.
16. Όσοι υπηρετούν εφεδρική υποχρέωση απολύονται από τη Μονάδα τους αφού συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο από την πρόσκληση χρόνο, το χρόνο που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας καθώς και τον τυχόν χρόνο πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης. Αν η πρόσκληση είναι αόριστης διάρκειας ή αν εκλείψουν οι λόγοι πρόσκλησης, η απόλυση γίνεται με νέα απόφαση του Υπουργού Εθνικής Aμυνας.
17. Ο χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και των ειδικών καταστάσεων των οπλιτών από την εφεδρεία καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 3421/2005.
18. Στους εφέδρους οπλίτες, τους οπλίτες από την εφεδρεία και τους εφέδρους αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση εφεδρικής υποχρέωσης, χορηγούνται οι παρακάτω κατηγορίες αδειών:
α. Κανονική άδεια, η οποία δεν χορηγείται υποχρεωτικά και η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να υπηρετήσουν. Οι περιττοί μήνες εφεδρικής υποχρέωσης δεν δικαιολογούν κανονική άδεια.
β. Αναρρωτική άδεια μέχρι πέντε (5) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να υπηρετήσουν, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Οι περιττοί μήνες εφεδρικής υποχρέωσης δεν δικαιολογούν ως χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας χορηγηθείσα αναρρωτική άδεια.
Κατά τα λοιπά για την χορήγηση των παραπάνω αδειών ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις για τις χορηγούμενες αντίστοιχα άδειες στους στρατευσίμους.
19. Για όσους κηρύσσονται ανυπότακτοι τα Στρατολογικά Γραφεία υποβάλλουν Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου τους στην αρμόδια Διεύθυνση Επιστράτευσης του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου, η οποία εκδίδει σχετική διαταγή με την οποία προσδιορίζει τη Μονάδα στην οποία θα καταταχθούν. Με την λήψη της διαταγής τα Στρατολογικά Γραφεία συντάσσουν έγγραφα κατάταξης που τα αποστέλλουν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και τα κοινοποιούν στην επιστρατευτική αρχή που παρακολουθεί τους εφέδρους καθώς και στις Μονάδες Κατάταξής τους. Με τα έγγραφά τους τα Στρατολογικά Γραφεία:
α. Καθορίζουν προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία επίδοσης του εγγράφου για την κατάταξη του καλουμένου στη Μονάδα Κατάταξης.
β. Ζητούν από την Αστυνομική Αρχή που επιδίδει το έγγραφο κατάταξης να συντάξει και αποστείλει σαυτά, αποδεικτικό επίδοσής του και να καταχωρήσει πάνω στο έγγραφο πράξη για την ημερομηνία επίδοσης, ώστε να είναι δυνατός από τη Μονάδα Κατάταξης ο έλεγχος του εμπρόθεσμου ή μη της κατάταξης του καλουμένου.
γ. Αποστέλλουν στη Μονάδα Κατάταξης πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου του καλουμένου για κατάταξη ανυπότακτου.

Aρθρο 31
Καταχώρηση
Συμπλήρωση
Ανάκληση στρατολογικών μεταβολών
1. Οι στρατολογικές μεταβολές καταχωρίζονται ή συμπληρώνονται στις στρατολογικές μερίδες των ενδιαφερομένων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αίτησης αυτών, εφόσον αυτές δεν είναι καταχωρισμένες εξαιτίας απώλειας ή καταστροφής των αρχείων των Μονάδων ή των Στρατολογικών Γραφείων, ή καταστροφής της στρατολογικής μερίδας ή εξαιτίας υπηρεσιακής παραλείψεως.
2. Ο τύπος των μεταβολών που καταχωρίζονται στη στρατολογική μερίδα πρέπει να προβλέπεται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΚΕΛΟΣΥ) που κάθε φορά ισχύει. Είναι δυνατή η καταχώριση ή συμπλήρωση μεταβολής που δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό αυτόν, κατόπιν εγκρίσεως της Διεύθυνσης Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει έννομο συμφέρον ή η καταχώριση υπαγορεύεται από λόγους υπηρεσιακού συμφέροντος. Οποιοδήποτε είδος μεταβολής είναι δυνατόν να συμπληρωθεί στη στρατολογική μερίδα εφόσον ελλείπει.
3. Στην περίπτωση της αυτεπάγγελτης συμπλήρωσης των στρατολογικών μερίδων με μεταβολές που λείπουν τα Στρατολογικά Γραφεία, όταν διαπιστώσουν ότι από τη στρατολογική μερίδα ελλείπει μεταβολή η οποία πρέπει να είναι καταχωρισμένη, ελέγχουν κατά πρώτον το αρχείο τους για να εξακριβώσουν αν υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσής της με επίσημα στοιχεία που υπάρχουν σαυτό. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, ζητούν από τον ενδιαφερόμενο, του οποίου η στρατολογική μερίδα παρουσιάζει την έλλειψη, να υποβάλλει οποιοδήποτε επίσημο ή όχι στοιχείο έχει στα χέρια του, σχετικά με τη μεταβολή που λείπει. Σε κάθε περίπτωση ζητούν από αυτόν τη συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης που περιγράφει αναλυτικά και με λεπτομέρειες το αίτημά του. Μετά από τα παραπάνω, εφόσον τα υποβαλλόμενα στοιχεία δεν επαρκούν, τα Στρατολογικά Γραφεία αναζητούν τα στοιχεία που λείπουν από τις Μονάδες, τα Επιτελεία και τις Υπηρεσίες που τηρούν αρχείο Μονάδων.
4. Στην περίπτωση της συμπλήρωσης μεταβολών στις στρατολογικές μερίδες με πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων, αυτοί απευθύνονται στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο με αίτησή τους στην οποία επισυνάπτουν οποιοδήποτε επίσημο ή άλλο στοιχείο έχουν και συμπληρώνουν την Υπεύθυνη Δήλωση που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο, και τα Στρατολογικά Γραφεία ενεργούν με όμοιο τρόπο.
5. Για τις μεταβολές που αφορούν κρίση της σωματικής ικανότητας ή χορήγηση αναβολών για λόγους υγείας, εφόσον δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, απαιτείται η παραπομπή τους στην πλησιέστερη του τόπου διαμονής τους υγειονομική επιτροπή, η οποία στη γνωμάτευσή της αναφέρει απαραίτητα και τον πιθανό χρόνο κατά τον οποίο επήλθε η πάθηση ή η βλάβη της υγείας. Στη συνέχεια η γνωμάτευση μαζί με αντίγραφο της αίτησης και πλήρες Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου του ενδιαφερομένου υποβάλλονται στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Aμυνας, η οποία μετά από εξέταση των δικαιολογητικών, αποφασίζει για την καταχώριση των σχετικών μεταβολών στην στρατολογική μερίδα του ατόμου.
6. Μεταβολές που αφορούν θάνατο, εξαφάνιση, αιχμαλωσία ή τραυματισμό των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον δεν προκύπτουν από επίσημα στοιχεία, απαιτείται για την καταχώρισή τους βεβαίωση του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για μεταβολές που αφορούν απόκτηση βαθμού.
7. Για τη συμπλήρωση μεταβολών που δεν προκύπτουν από επίσημα στοιχεία, είναι δυνατόν να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος τουλάχιστον δύο ένορκες βεβαιώσεις αξιωματικών, υπαξιωματικών ή οπλιτών, με τους οποίους υπηρέτησε στην ίδια Μονάδα κατά την περίοδο στην οποία αναφέρονται οι μεταβολές. Οι ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί από Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφο, ενώ αν πρόκειται για ένορκες βεβαιώσεις Ελλήνων που διαμένουν στο εξωτερικό, αυτές συντάσσονται από τις αρμόδιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Στις ένορκες βεβαιώσεις περιλαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από σχετικές διατάξεις στοιχεία και επιπλέον οι μεταβολές που λείπουν, κατά χρονολογική σειρά, τις οποίες ισχυρίζεται ότι είχε υποστεί ο ενδιαφερόμενος, καθώς και ο ακριβής τίτλος των Μονάδων που υπηρέτησε. Στην περίπτωση αυτή, τα Στρατολογικά Γραφεία υποβάλλουν όλη την αλληλογραφία ιεραρχικά στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., επισυνάπτοντας Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, τόσο του ενδιαφερομένου όσο και αυτών που βεβαιώνουν ένορκα, από το οποίο προκύπτει ότι αυτοί την κρίσιμη περίοδο υπηρετούσαν στην εν λόγω Μονάδα και ήταν σε θέση που μπορούν να βεβαιώσουν αυτό που βεβαιώνουν. Σε αντίθετη περίπτωση η αλληλογραφία δεν υποβάλλεται και επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο με αιτιολογημένη πράξη. Η Διεύθυνση Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α. εφόσον εγκρίνει, επιστρέφει την αλληλογραφία και διατάζει την συμπλήρωση της στρατολογικής μερίδας με τις μεταβολές που λείπουν.
8. Οι εσφαλμένες στρατολογικές μεταβολές που έχουν καταχωρισθεί στις στρατολογικές μερίδες οποτεδήποτε, είναι δυνατόν να διορθώνονται, να συμπληρώνονται ή να ακυρώνονται με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται για τις μεταβολές που δεν έχουν καταχωρισθεί, μονάχα όμως στην περίπτωση που η διόρθωση, η συμπλήρωση ή η ακύρωσή τους δεν μπορεί να γίνει από επίσημα έγγραφα αρχείου.
9. Αν από επιγενόμενα στοιχεία προκύπτει ότι η Υπεύθυνη Δήλωση που υπέβαλλε ο ενδιαφερόμενος και οι ένορκες βεβαιώσεις ήταν αναληθείς, το Στρατολογικό Γραφείο προβαίνει στις κατά νόμο ενέργειές του προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την ποινική δίωξη παντός υπευθύνου.
10. Οι Υπηρεσίες, οι οποίες τηρούν τα αρχεία Μονάδων που διαλύθηκαν ή αρχεία παλαιότερων ετών που σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς αποδίδονται στις Υπηρεσίες αυτές, είναι κατά Κλάδο:
α. Η Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων, για το Στρατό Ξηράς.
β. Η Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού, για το Πολεμικό Ναυτικό.
γ. Η Υπηρεσία Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας, για την Πολεμική Αεροπορία.

Aρθρο 32
Δαπάνες κίνησης των καλουμένων για κατάταξη
1. Όσοι καλούνται για κατάταξη προκειμένου να εκπληρώσουν στρατεύσιμη ή πρόσθετη ή εφεδρική υποχρέωση, δικαιούνται να ζητήσουν τα έξοδα κίνησής τους από τον τόπο διαμονής τους στο εσωτερικό προς τις Μονάδες ή Κέντρα Κατάταξης να βαρύνουν το δημόσιο.
Αυτοί μετά την παραλαβή του Σημειώματος Κατάταξης ή οποιασδήποτε έγγραφης πρόσκλησης, απευθύνονται στο Φρουραρχείο του τόπου διαμονής τους και ζητούν την έκδοση κατάστασης επιβίβασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες γιαυτό διατάξεις, καταθέτοντας σχετική αίτηση με φωτοαντίγραφο του Σημειώματος Κατάταξης ή της έγγραφης πρόσκλησης που έχουν στα χέρια τους. Στους απολυόμενους για την μετάβαση στον τόπο μόνιμης διαμονής τους στο εσωτερικό η χορήγηση κατάστασης επιβίβασης γίνεται σύμφωνα με τις διαταγές των Κλάδων. Οι διαμένοντες στο εσωτερικό δικαιούνται κατάσταση επιβίβασης για κάθε κίνηση για κατάταξη ή επανακατάταξή τους και για κάθε απόλυσή τους, προσωρινή ή οριστική. Επίσης κατάσταση επιβίβασης εκδίδεται και για την μετακίνηση προς και από τις Επιτροπές Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων για όλες τις κατηγορίες στρατευσίμων και εφέδρων που παραπέμπονται σαυτές.
2. Για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού που καλούνται να εκπληρώσουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση καθορίζονται τα εξής:
α. Δικαιούνται να ζητήσουν τα έξοδα κίνησης για την έλευσή τους στην Ελλάδα καθώς και για την επιστροφή τους στον τόπο κατοικίας τους στο εξωτερικό, μετά την οριστική τους απόλυση από τις τάξεις των ΕΔ, να βαρύνουν το Δημόσιο.
β. Για τη δικαιολόγηση της παραπάνω δαπάνης οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Μονάδα ή υπηρεσία όπου υπηρετούν, ένα μήνα πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία απόλυσής τους, τακόλουθα έγγραφα: (1) Αντίγραφο του πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού, που είχαν καταθέσει στο Στρατολογικό τους Γραφείο για να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
(2) Αποκόμματα των εισιτηρίων που κατέχουν για την είσοδό τους στη χώρα καθώς για την αναχώρησή τους, εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων για το αντίτιμο των σχετικών εισιτηρίων.
(3) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν τον τόπο της κατοικίας τους και την επιθυμία τους να καλυφθούν τα έξοδα αφιξαναχώρησής τους από το ελληνικό Δημόσιο.
γ. Στη συνέχεια η Μονάδα υποβάλλει αμέσως τα παραπάνω έγγραφα στον αρμόδιο φορέα του Γενικού Επιτελείου του Κλάδου που ανήκει, ο οποίος γνωστοποιεί έγκαιρα την αποδοχή ή μη του υποβληθέντος αιτήματος.
δ. Η προθεσμία του ενός (1) μηνός που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο β΄, δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπου διαφοροποιείται ο χρόνος στρατιωτικής υποχρέωσης που πρέπει να εκπληρώσει ο ενδιαφερόμενος.
ε. Η κάλυψη της δαπάνης από το ελληνικό Δημόσιο αφορά στα έξοδα της έλευσης στη χώρα για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και της αναχώρησης για τον τόπο κατοικίας τους στο εξωτερικό μετά την οριστική απόλυση των μονίμων κατοίκων εξωτερικού μόνο για μια φορά και δεν ισχύει σε περιπτώσεις επανακατάταξης και προσωρινής τους απόλυσης, για οποιαδήποτε αιτία ούτε για την εκπλήρωση εφεδρικής τους υποχρέωσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.3421/2005.

Aρθρο 33
Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων
1. Η επίκληση λόγων ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων από όσους δεν τηρούν υποχρεώσεις που τίθενται από οποιαδήποτε διάταξη της στρατολογικής νομοθεσίας, επειδή αυτό καθίσταται αδύνατο ή εξαιρετικά δύσκολο γιαυτούς, εξαιτίας τυχερού, απρόβλεπτου ή εξαιρετικού γεγονότος, αποτελεί δικαίωμα που σκοπό έχει να αποτρέψει αυτοί να περιέλθουν σε ιδιαίτερα επαχθή θέση. Σε καμία όμως περίπτωση, η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν πρέπει να είναι καταχρηστική.
2. Όσοι προβάλλουν λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, υποβάλλουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο αίτησή τους και επισυνάπτουν σαυτήν οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει το τυχερό, απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός καθώς και η διάρκειά του. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης τριών (3) μηνών αφότου έπαυσε να υφίσταται ο λόγος ανώτερης βίας ή το ανυπέρβλητο κώλυμα.
3. Το Στρατολογικό Γραφείο υποβάλλει εντός πέντε (5) ημερών τα δικαιολογητικά στην προϊσταμένη του Διοίκηση Στρατολογίας, η οποία αποφασίζει οριστικά και αιτιολογημένα. Οι Διοικήσεις Στρατολογίας εντός πέντε (5) ημερών αποδέχονται ή απορρίπτουν το αίτημα και γνωρίζουν την απόφασή τους στον αιτούντα και στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο για τις δικές του ενέργειες. Όσων το αίτημα γίνεται αποδεκτό, δεν υπέχουν τις σχετικές συνέπειες από την μη τήρηση των υποχρεώσεών τους.
4. Τα αιτήματα που υποβάλλονται μετά την παρέλευση τριμήνου αφότου έπαυσε να υφίσταται ο λόγος ανώτερης βίας ή το ανυπέρβλητο κώλυμα, απορρίπτονται με απόφαση του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου για τυπικούς λόγους.
5. Αυτοί για τους οποίους έχει επιβληθεί πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση για οποιοδήποτε λόγο και ζητούν την άρση τους, επικαλούμενοι λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, ακολουθούν τη διαδικασία που ρυθμίζεται στο άρθρο 43 του ν. 3421/2005.

Aρθρο 34
Τελικές διατάξεις

1. Διοικητικές και Ερμηνευτικές Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, εφόσον απαιτηθούν, εκδίδονται από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Όγδοη Απόφαση
Αριθμ. Φ.429.1/8/150107 (1)
Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού
(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β', Αρ.61/24 Ιανουαρίου 2006)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 25 και της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13.12.2005 τ.Α΄).
β. Τις διατάξεις της υπαριθμ. 177026/17.3.2004 Κοινής Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Aμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Aμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Aμυνας» (ΦΕΚ 517/17.3.2004, τ.Β΄).
γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
δ. Σχετική πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Διαδικασία χορήγησης αναβολής κατάταξης

1. Όσοι επιθυμούν να τους χορηγηθεί η αναβολή κατάταξης του άρθρου 25 του ν. 3421/2005, υποβάλλουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο αίτηση και πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής, από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι έχουν είτε κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για ένδεκα τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία ή περισσότερες χώρες είτε βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικία στο εξωτερικό για επτά τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία ή περισσότερες χώρες.
2. Αρμόδιο για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι το προξενείο στην περιφέρεια του οποίου έχουν την τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή τους ή την βιοποριστική τους εγκατάσταση και κατοικία, οι ενδιαφερόμενοι, πριν την υποβολή του αιτήματός τους για την χορήγηση της αναβολής κατάταξης.
3. Στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 3421/2005, υπάγονται όσοι έχουν ήδη την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου.
4. Όσοι ειδικά και μόνο έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό σύμφωνα με την υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 3421 /2005 για λιγότερο από 11 έτη και καλούνται για κατάταξη με την αρχική πρόσκληση της κλάσης πριν την εγγραφή τους σε ανώτερες και ανώτατες σχολές δικαιούνται την αναβολή του άρθρου 20 του ιδίου νόμου. Σε αυτή την περίπτωση το χρονικό διάστημα πέραν του εξαμήνου παραμονής τους στην Ελλάδα και μέχρι τη λήξη της αναβολής τους προσμετράται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για την απόκτηση της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.
5. Όσοι από τους αναφερόμενους στην ως άνω παράγραφο 4 με το χρονικό διάστημα της χορηγηθείσας αναβολής του άρθρου 20 του ν. 3421/2005 και μέχρι τη λήξη της συμπληρώνουν 11 έτη παραμονής στο εξωτερικό, λογίζονται μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού κατά τη λήξη της. Στους παραπάνω όταν εγγραφούν σε ανώτερες και ανώτατες σχολές χορηγείται η αναβoλή σπουδών του άρθρου 18 του ιδίου νόμου και μέχρι τη λήξη ή διακοπή αυτής ο χρόνος παραμονής τους στην Ελλάδα λογίζεται ως χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό. Μετά τη λήξη ή διακοπή της αναβολής αυτής χορηγείται αναβολή κατάταξης ως μονίμων κατοίκων εξωτερικού η οποία είναι δυνατόν να χορηγηθεί και νωρίτερα ή μέσα στο χρονικό διάστημα της αναβολής σπουδών. Σε όσους μετά τη προσμέτρηση του χρόνου της αναβολής του άρθρου 20 του ιδίου νόμου δεν συμπληρώνουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για 11 συνεχόμενα έτη, το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής τους στην Ελλάδα για οποιονδήποτε λόγο δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος παραμονής στο εξωτερικό.

Αρθρο 2
Υποχρεώσεις όσων έτυχαν αναβολής κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις
1. Όσοι λαμβάνουν αναβολή κατάταξης ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλλουν στο Στρατολογικό τους Γραφείο, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη στις ΕΔ, εξαιτίας διακοπής της αναβολής τους, πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει η διατήρηση ή η απώλεια της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού.
2. Η υποβολή πιστοποιητικού, δεν απαιτείται, εφόσον τα προς απόδειξη στοιχεία προκύπτουν από τα στρατολογικά μητρώα ή υπάρχουν στο αρχείο των Στρατολογικών Γραφείων.

Αρθρο 3
Τύπος του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού

1. Το πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού που εκδίδεται από τις ελληνικές προξενικές αρχές πληρεί τον διοικητικό τύπο του παραρτήματος «Α», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
2. Για την έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού, και προς απόδειξη των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 3421/2005, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στις προξενικές αρχές επίσημα έγγραφα (διαβατήριο, βεβαιώσεις δημοσίων ή δημοτικών ή αστυνομικών αρχών, πιστοποιήσεις εργοδοτών ή ασφαλιστικών φορέων ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αποδείξεις πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας κλπ.). Υπεύθυνες δηλώσεις (του ν. 1599/1986) του ιδίου του ενδιαφερομένου ή των οικείων του δεν λαμβάνονται υπόψη από τις προξενικές αρχές, καθόσον τα αναφερόμενα σαυτές δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν.
3. Οι προξενικές αρχές όταν διαπιστώνουν ότι μετά την ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται ουσιώδης μεταβολή στα πιστοποιηθέντα, υποχρεούνται να γνωστοποιούν άμεσα την μεταβολή αυτή στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, το οποίο ενεργεί ανάλογα.
4. Η χρονική διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών είναι εξάμηνη.
5. Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά φέρουν απαραίτητα αύξοντα αριθμό έκδοσης ή αριθμό πρωτοκόλλου, την επίσημη σφραγίδα της αρμόδιας προξενικής αρχής και την υπογραφή με το ονοματεπώνυμο του προξένου ή του νομίμου αντικαταστάτη του άλλως δεν γίνονται δεκτά από τα Στρατολογικά Γραφεία.
6. Για όσους έχουν αποκτήσει μέχρι την 31.12.2005 την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού, σύμφωνα με τις προϊσχύσασες του ν. 3421/2005 διατάξεις, εκδίδεται πιστοποιητικό από τις αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές, σύμφωνα με το υπόδειγμα που κοινοποιήθηκε σαυτές με την Φ.429.1/81/237602/Σ.1898/15.12.1993/ΓΕΕΘΑ/ΔΣΛ/Ι, εφόσον το επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι.

Αρθρο 4
Γενικές διατάξεις
1. Οι περί προθεσμιών και κατοικίας διατάξεις του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3421/2005 με εξαίρεση σαυτές των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2.
2. Ο υπολογισμός της ενδεκαετίας ή της επταετίας για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3421/2005 αρχίζει από την ημερομηνία απόκτησης απαυτούς κύριας και μόνιμης εγκατάστασης ή βιοποριστικής εγκατάστασης και κατοικίας στο εξωτερικό. Από την ίδια ημερομηνία αρχίζει και ο έλεγχος διαπίστωσης της διατήρησης ή απώλειας της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.
3. Ο χρόνος κατά τον οποίο οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και ο χρόνος που τελούν σε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, θεωρείται χρόνος παραμονής στο εξωτερικό.
4. Πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που τυχόν έχουν επιβληθεί στους μέχρι σήμερα μονίμους κατοίκους εξωτερικού ακυρώνονται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων.

¶ρθρο 5
Τελικές διατάξεις
1. Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθούν, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιυεθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

* Υπόδειγμα του πιστοποιητικού παρατίθεται στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Ένατη Απόφαση
Αριθμ. Φ.429.1/10/150128 (2)
Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών 
(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β', Αρ.61/24 Ιανουαρίου 2006)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 του άρθρου 55, 7 του άρθρου 56, 7 του άρθρου 57 και 2 του άρθρου 58 του ν.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13.12.2005 τ.Α΄).
β. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 177026/17.3.2004 Κοινής Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Aμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Aμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Aμυνας» (ΦΕΚ 517/17.3.2004 τ. Β΄).
γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
δ. Σχετική πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., αποφασίζουμε:

Aρθρο 1
Προερχόμενοι από χώρες του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία

1. Στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 55 του ν. 3421/2005, υπάγονται όσοι έχουν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Την ιδιότητα του ομογενή, η οποία αποδεικνύεται από την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της αρμόδιας Περιφέρειας, βάσει της οποίας διενεργούνται οι διαδικασίες εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων ή από την απόφαση της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με την οποία γίνεται η εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων, εφόσον σε κάθε περίπτωση προκύπτει ανενδοίαστα ότι αυτοί εγγράφονται είτε γιατί απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια βάσει των Συνθηκών Aγκυρας και Λωζάνης, είτε με πολιτογράφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 ή 15 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (ΦΕΚ 217/10.11.2004 τ.Α΄).
β. Την διακοπή της μόνιμης κατοικίας τους σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, η οποία αποδεικνύεται είτε με βεβαίωση της αρμόδιας ελληνικής Προξενικής Αρχής της χώρας στην οποία κατοικούσαν, είτε από απόσπασμα διαβατηρίου ή ταξιδιωτικών εγγράφων, είτε από επίσημη, νομότυπα μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση αρμόδιων υπηρεσιών της χώρας αυτής.
γ. Την έλευσή τους στην Ελλάδα, η οποία τεκμαίρεται με την εγγραφή τους σε δημοτολόγια οποιουδήποτε δήμου ή κοινότητας της χώρας ή την έκδοση ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας και αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. Επίσης με την συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής τεκμαίρεται ότι συντρέχει και η προϋπόθεση της υποπαραγράφου β΄ του ιδίου άρθρου στην περίπτωση που αποδεικνύεται ότι αυτοί κατοικούσαν μεν μόνιμα οποτεδήποτε στις χώρες αυτές, χωρίς όμως να βεβαιώνεται το γεγονός της διακοπής της μόνιμης κατοικίας τους.
2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους με αίτησή τους στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο:
α. Για τη χορήγηση αναβολής κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, από την ημερομηνία εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων και μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν ως εκ της λήξης της αναβολής που δικαιούνται. Αν τα δικαιολογητικά υποβληθούν αργότερα, η αναβολή χορηγείται εφόσον συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και είτε η κατάταξή τους καθίσταται εμπρόθεσμη, είτε δημιουργούνται λόγοι για την παράταση της νόμιμης παραμονής τους έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
β. Για τη μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, οποτεδήποτε μετά την κατάταξή τους, εφόσον αυτή συντελέστηκε εντός πενταετίας από την εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων. Στην περίπτωση αυτή δηλώνουν στην αίτηση μεταφοράς τους αν επιθυμούν ν’ απολυθούν οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την συμπλήρωση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τριών (3) μηνών.
γ. Για την απαλλαγή τους από την υποχρέωση στράτευσης, οποτεδήποτε μετά την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων κι εφόσον αυτή συντελέστηκε μετά την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπλήρωσαν το 35ο έτος της ηλικίας τους.
3. Όσοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν.3421/2005, απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης, υπηρετούν και επιθυμούν να απολυθούν με την αίτηση απαλλαγής που καταθέτουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, αιτούνται και την απόλυσή τους. Το Στρατολογικό Γραφείο αφού καταχωρίσει τη σχετική μεταβολή στην στρατολογική μερίδα του ενδιαφερομένου, με έγγραφό του, παραγγέλει στη Μονάδα που αυτός υπηρετεί την άμεση απόλυσή του, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Aρθρο 2
Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε ΕΔ συμμαχικού κράτους ή Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 3421/2005, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν οποτεδήποτε μετά την πρόσκληση της κλάσης τους στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, με αίτησή τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Βεβαιώσεις ή πιστοποιήσεις της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας του συμμαχικού κράτους ή του κράτους
– μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις οποίες να προκύπτουν:
1) Ο χρόνος που υπηρέτησαν.
2) Ότι η υπηρεσία εκπληρώθηκε ενόπλως.
3) Ο Κλάδος και το όπλο ή Σώμα στο οποίο υπηρέτησαν.
4) Η ιδιότητα με την οπο ία παρασχέθηκε η υπηρεσία.
5) Οι βαθμοί και οι ειδικότητες που αποκτήθηκαν.
β. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή αν στερούνται ταυτότητας φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του ελληνικού διαβατηρίου τους.
2. Η όλη αλληλογραφία υποβάλλεται από το Στρατολογικό Γραφείο στην προϊσταμένη του Διοίκηση Στρατολογίας, η οποία αποφασίζει σχετικά. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας που αναγνωρίζεται, υπολογίζεται όπως αυτός προκύπτει από την βεβαίωση που υποβάλλεται και δεν μπορεί να υπερβεί το χρόνο στρατιωτικής υποχρέωσης που υπέχουν οι στρατεύσιμοι κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος αναγνώρισης, ο οποίος καθορίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Aμυνας. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ελλείψεων ή ασαφειών, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, η Διοίκηση Στρατολογίας μπορεί ν’ απευθύνεται στην αρμόδια ελληνική προξενική Αρχή, για τις αναγκαίες διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις.
3. Μετά την αναγνώριση του χρόνου, η αλληλογραφία επιστρέφεται στο Στρατολογικό Γραφείο για τις δικές του ενέργειες. Στην περίπτωση που ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε δεν καλύπτει τον χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να εκπληρώσουν, προγραμματίζονται για κατάταξη για εκπλήρωση των υπολοίπων στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Όσοι αναγνωρίζουν χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών, μπορούν να εξαγοράσουν εφάπαξ το υπόλοιπο της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να εκπληρώσουν εντός διμήνου. Αν το αίτημα εξαγοράς δεν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι ενδιαφερόμενοι χάνουν το δικαίωμα εξαγοράς και υποχρεούνται να εκπληρώσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
4. Για τον υπολογισμό του ποσού εξαγοράς του χρόνου που οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να εξαγοράσουν έχουν αναλογική εφαρμογή οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του ν. 3421/2005. Οι πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που τυχόν υπέχουν οι προαναφερόμενοι, εξαγοράζονται επίσης εφάπαξ, πριν ή ταυτόχρονα με την εξαγορά του υπολοίπου της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που υπέχουν.
5. Βαθμοί και ειδικότητες που αποκτήθηκαν στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, μπορεί ν’ αναγνωρισθούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από τον αρμόδιο φορέα του Γενικού Επιτελείου του αντίστοιχου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο υποβάλλει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, μετά την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
6. Για την αναγνώριση βαθμών και ειδικοτήτων τα Στρατολογικά Γραφεία υποβάλλουν στον αρμόδιο φορέα του ΓΕ του Κλάδου τα εξής αντίγραφα:
α. Της διαταγής αναγνώρισης της ένοπλης υπηρεσίας.
β. Των βεβαιώσεων ή πιστοποιήσεων της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας του συμμαχικού κράτους ή του κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος.
γ. Φύλλου μητρώου του ενδιαφερομένου.
7. Όσοι μετά την αναγνώριση υπηρεσίας, ή αναγνώριση και εξαγορά του υπολοίπου, καλύπτουν την πραγματική στρατιωτική υπηρεσία που οφείλουν να εκπληρώσουν στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις τους, εγγράφονται στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων, ανάλογα με τον Κλάδο των ΕΔ του κράτους στον οποίο υπηρέτησαν αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης του βαθμού και των ειδικοτήτων που απέκτησαν. Εφόσον αυτοί εγγράφονται στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς τοποθετούνται στο αντίστοιχο Όπλο ή Σώμα που υπηρέτησαν, αν η αντιστοίχιση είναι εφικτή, διαφορετικά τοποθετούνται στην εφεδρεία του Πεζικού.

Aρθρο 3
Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών που έχουν συμπληρώσει
το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους
1. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 3421/2005 υπάγονται, εφόσον επιθυμούν, όσοι υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, μετά την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους και ειδικότερα:
α. Όσοι βρίσκονται νόμιμα έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
β. Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις.
γ. Όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία.
δ. Όσοι διατελούν σε λιποταξία μετά την διακοπή αυτής.
2. Οι παραπάνω μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, αφού προηγουμένως εκπληρώσουν χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας σαράντα πέντε (45) ημερών. Για την εξαγορά της στρατεύσιμης και τυχόν προσθέτων στρατιωτικών υποχρεώσεων, ισχύουν τα καθοριζόμενα στη Φ.420/82/81981/Σ.303/22.12.2005/Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Aμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών. (ΦΕΚ 1854/29.12.2005 τ.Β΄).
3. Όσοι από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν έχουν εκπληρώσει πραγματική στρατιωτική υπηρεσία σαράντα πέντε (45) ημερών κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης αυτής μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών υποχρεώσεων που υπέχουν αποκλειστικά μέσα στις παρακάτω προθεσμίες:
α. Οι αναφερόμενοι στις υποπαραγράφους α΄και γ΄:
Τις τελευταίες δεκαπέντε (15) ημέρες που συμπληρώνουν τον παραπάνω χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
β. Οι αναφερόμενοι στην υποπαράγραφο β΄: Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.
γ. Οι διατελούντες σε λιποταξία: Εντός δύο (2) μηνών από τη διακοπή της λιποταξίας τους.
4. Η υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3421/2005, γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων. Εφόσον αυτοί έχουν λόγους μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ταυτόχρονα με την αίτηση, λαμβανομένων υπόψη και των καθοριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 της Φ.420/82/81981/Σ.303/22.12.2005/Κοινής Απόφασης Υπουργών Εθνικής Aμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών. (ΦΕΚ 1854/29.12.2005, τ.Β΄).
5. Όσοι από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του άρθρου 57 του ν. 3421/2005, εξαγοράσουν εφάπαξ το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, καταβάλλουν την πρώτη δόση για την εξαγορά του υπολοίπου αυτών, καθώς και τις τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που τους είχαν επιβληθεί, απολύονται οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις, αφού συμπληρώσουν τον χρόνο που καθορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 2 του παρόντος. Αυτοί μετά την απόλυσή τους εγγράφονται στην εφεδρεία του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο υπηρέτησαν.
6. Όσοι από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του άρθρου 57 του ν. 3421/2005, έχουν εκπληρώσει πραγματική στρατιωτική υπηρεσία σαράντα πέντε (45) ημερών, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, υπάγονται στις διατάξεις του ως άνω νόμου, ως εξής:
α. Όσοι βρίσκονται νόμιμα έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων: Εξαγοράζουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται να επανακαταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις εξαιτίας λήξης ή διακοπής της νόμιμης παραμονής τους έξω απ’ αυτές.
β. Όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης: Ασκούν το δικαίωμα της εξαγοράς αποκλειστικά εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής. Αυτοί απολύονται αμέσως μετά την εφάπαξ εξαγορά ή σε περίπτωση τμηματικής εξαγοράς, αμέσως μετά την καταβολή της πρώτης δόσης, που καθορίστηκε για την εξαγορά του υπολοίπου των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
γ. Όσοι διατελούν σε ανυποταξία: Ασκούν το δικαίωμα της εξαγοράς ταυτόχρονα με την διακοπή της ανυποταξίας τους προσερχόμενοι στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Αυτοί υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3421/2005 την ημερομηνία καταβολής του συνόλου ή της πρώτης δόσης του χρηματικού ποσού της εξαγοράς του υπολοίπου των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων καθώς και όλων των προσθέτων υπηρεσιών που υπέχουν για άλλους λόγους πλην της ανυποταξίας τους. Το Στρατολογικό Γραφείο την ημερομηνία αυτή προβαίνει σε όλες τις ενέργειες τακτοποίησής τους που καθορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου.
δ. Οι τελούντες σε λιποταξία: Ασκούν το δικαίωμα της εξαγοράς εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη διακοπή της λιποταξίας τους.
7. Για την εξαγορά του υπολοίπου των στρατιωτικών υποχρεώσεων των αναφερομένων στην παραπάνω παράγραφο 6 ισχύουν τα καθοριζόμενα στη Φ.420/82/81981/Σ.303/22.12.2005/Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Aμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών. (ΦΕΚ 1854/29.12.2005, τ.Β΄), ενώ για την στρατολογική τους τακτοποίηση και την εγγραφή τους στην εφεδρεία ισχύουν τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
8. Η άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών που αναγράφονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου ως αποκλειστικές, συνιστά απώλεια από τους ενδιαφερόμενους του δικαιώματος εξαγοράς των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Aρθρο 4
Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων τέκνων ή αδελφών προσώπων που απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις ΕΔ ή στα Σώματα ή απεβίωσαν ή τραυματίσθηκαν
εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας
1. Όσοι οπλίτες έχουν την ιδιότητα του μόνου ή μεγαλύτερου γιου ή αδελφού προσώπου, που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις ΄Ενοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής ή απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας, απολύονται οριστικά από τις ΄Ενοπλες Δυνάμεις, μετά την συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τριών (3) μηνών.
2. Ο θάνατος προσώπου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις ΄Ενοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα προκύπτει από βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων.
3. Ο θάνατος ή ο τραυματισμός προσώπου εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας αποδεικνύεται από πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα στοιχεία δικαστικής, αστυνομικής ή άλλης αρχής, ελληνικής ή ξένης, ανάλογα με τον τόπο στον οποίο έλαβε χώρα το γεγονός.
4. Τα προαναφερόμενα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται και από:
α. Αντίγραφο της πράξης απονομής σύνταξης ή άλλης βοήθειας στο πρόσωπο που έπαθε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας (ή στην οικογένειά του) κι εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμη τέτοια, αντίγραφο του βουλεύματος του οικείου Δικαστικού Συμβουλίου, που τυχόν εκδόθηκε για τον σκοπό αυτό ή από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 του ενδιαφερομένου, στην οποία θα δηλώνει αφενός ότι δεν έχει εκδοθεί πράξη ή βούλευμα και αφετέρου αν έχει υποβληθεί αίτημα για έκδοσή τους μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης.
β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή την Κοινότητα όπου το πρόσωπο είχε ή έχει την οικογενειακή του μερίδα. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006 Απόφασης ΥΦΕΘΑ περί της αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, έχουν εφαρμογή και στην παρούσα απόφαση.
5. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους με αίτησή τους, στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, μετά την κατάταξή τους στις ΄Ενοπλες Δυνάμεις, εκτός αν έχουν ήδη συμπληρώσει πραγματική στρατιωτική υπηρεσία τριών (3) μηνών και έχουν εξαγοράσει ή έχουν αρθεί τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις, οπότε τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και κατά την παραμονή τους εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων.

Aρθρο 5
Τελικές διατάξεις
1. Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθούν, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Aμυνας.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ίδια ημερομηνία παύει η ισχύς οποιασδήποτε άλλης κανονιστικής πράξης που ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Δέκατη Απόφαση
Aριθ. Φ.420/10/80347 (4)
Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων
αντιρρησιών συνείδησης
(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β', Αρ. 307/14 Μαρτίου 2006)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 60 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α΄ 302).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
γ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της υπ
αριθμό 177026/17.3.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 517), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάρκεια της υποχρέωσης των αντιρρησιών
συνείδησης
1. Όσοι εκπληρώνουν άοπλη στρατιωτική υποχρέωση,
απολύονται οριστικά, μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας:
α) Δεκαοκτώ (18) μήνες, για όσους θα εκπλήρωναν
πλήρη ένοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.
β) Δεκατρείς (13) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες, για
όσους θα εκπλήρωναν μειωμένη ένοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση εννέα (9) μηνών.
γ) Εννέα (9) μήνες, για όσους θα εκπλήρωναν μειωμένη ένοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση έξι
(6) μηνών.
δ) Τέσσερις (4) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες, για
όσους θα εκπλήρωναν ενόπλως τρίμηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία.
2. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, απολύονται μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου:
α) Είκοσι τρεις (23) μήνες, για όσους θα εκπλήρωναν
πλήρη ένοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση .
β) Δεκαεπτά (17) μήνες, για όσους θα εκπλήρωναν
μειωμένη ένοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση εννέα (9) μηνών.
γ) Έντεκα (11) μήνες, για όσους θα εκπλήρωναν μειωμένη ένοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση
έξι (6) μηνών.
δ) Πέντε (5) μήνες, για όσους θα εκπλήρωναν ενόπλως
τρίμηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία.

Άρθρο 2
Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθούν από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 3
Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Πιστοποιητικό Ελλήνων Εξωτερικού (αρχείο doc, 114 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved