ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επαγγελματικός προσανατολισμός Επιστροφή    
Άσκηση δικηγόρων στα ανώτατα δικαστήρια

Proslipsis.gr | Αθήνα 29.11.2014, 16:02

Εβδομήντα δύο ασκούμενοι Δικηγόροι θα απασχοληθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για χρονικό διάστημα έξι  μηνών, σύμφωνα με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.

Το εξαμηνιαίο χρονικό διάστημα θα αρχίσει την 7η Ιανουαρίου 2015 και λήγει την 6η Ιουλίου 2015. Η Γραμματεία των ανωτέρω Δικαστηρίων θα μεριμνήσει για την ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα αυτών, μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2014. 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στις γραμματείες των εν λόγω δικαστηρίων ηλεκτρονικά ή έντυπα, εντός
δέκα ημερών από την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα τους. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, β) αριθμό Μητρώου ασκουμένου, γ) τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή/και σταθερό), δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ε) τον βαθμό του πτυχίου τους. Επιπλέον, αν ο ασκούμενος δικηγόρος ενδιαφέρεται να ασκηθεί στο Σ.τ.Ε. ή στο Ελ. Συν., δηλώνει τη βαθμολογία όλων των εξαμήνων στο συνταγματικό, διοικητικό και δημοσιονομικό δίκαιο, εάν δε ενδιαφέρεται να ασκηθεί στον Α.Π. δηλώνει τη σχετική βαθμολογία του στο αστικό και ποινικό δίκαιο και στις αντίστοιχες δικονομίες, στ) τυχόν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο, ζ) τυχόν γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, πιστοποιούμενη από τίτλους σπουδών ή την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των δηλουμένων.

Η επιλογή των ασκούμενων γίνεται με απόφαση του Πρόεδρου του οικείου Δικαστηρίου και τα ονόματα των επιλεγέντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της ανωτέρω δεκαήμερης προθεσμίας. Τα κριτήρια επιλογής είναι: α) διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τον οικείο δικαιοδοτικό κλάδο ή σε γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται στη νομική επιστήμη, β) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τον οικείο δικαιοδοτικό κλάδο ή σε γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται στη νομική επιστήμη, γ) ο βαθμός πτυχίου, σε συνδυασμό με τα μαθήματα του αντίστοιχου δικαιοδοτικού κλάδου, που προαναφέρθηκαν, δ) η γνώση ξένων γλωσσών και ε) η τυχόν επιτυχής άσκηση στο ίδιο ή άλλο ανώτατο δικαστήριο.

Οι επιλεγέντες προσέρχονται στο Κατάστημα του Δικαστηρίου την 7η Ιανουαρίου 2015, καταθέτουν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα τους και αναλαμβάνουν καθήκοντα. Όποιος επιλεγεί και δεν εμφανιστεί ή δενπροσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αρνείται να αναλάβει καθήκοντα, αποκλείεται.

Το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται από 09.00 έως 14.00. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και του
Αρείου Πάγου ή ο Επίτροπος της υπηρεσίας Επιτρόπου στη Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή οι οριζόμενοι από αυτούς Προϊστάμενοι των οργανωτικών μονάδων των δικαστηρίων αυτών. Με βάση το παρουσιολόγιο θα καταβάλλεται η αμοιβή του ασκούμενου, όπως καθορίστηκε με την υπ’ αριθ. 74953οικ./22.08.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 1866).

Οι ασκούμενοι, με απόφαση του Προέδρου του οικείου Δικαστηρίου:
i) Τοποθετούνται στις οργανωτικές μονάδες (τμήματα, γραμματείες κ.λπ.) του δικαστηρίου, προς υποβοήθηση του έργου τους
ii) Επικουρούν τους δικαστικούς λειτουργούς στη μελέτη και προπαρασκευή των υποθέσεων, καθώς και στην
αναζήτηση ημεδαπής και αλλοδαπής νομολογίας και νομοθεσίας και
iii) Είναι δυνατόν να συντάσσουν περιλήψεις ή ευρετήρια νομολογίας.

Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημιουργείται βάση δεδομένων όπου καταχωρίζονται τα αναλυτικά στοιχεία των ασκούμενων στα δικαστήρια της χώρας.

Η ως άνω υπηρεσιακή μονάδα αποστέλλει υπόψη των Προϊσταμένων των ανωτέρω Δικαστηρίων πρότυπο αρχείου excel για τη συλλογή στοιχείων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στις μηνιαίες αναφορές πεπραγμένων των ασκούμενων αναφέρεται το Τμήμα στο οποίο απασχολήθηκαν και το αντικείμενο απασχόλησης κατά το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησής τους. Η αναφορά στο αντικείμενο απασχόλησης πρέπει να είναι εξειδικευμένη έτσι ώστε να διαπιστώνεται η επίτευξη ή μη της βελτίωσης του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης.

Υπεύθυνος αξιολόγησης των ασκούμενων ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης της Γραμματείας του οικείου δικαστηρίου. Τα παραδοτέα βεβαιώνονται από τον προϊστάμενο του δικαστηρίου και αποστέλλονται σε μηνιαία βάση στην Επιτροπή Πιστοποίησης, Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 75008οικ./27.09.2011 απόφαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως ισχύει. Οι ασκούμενοι οφείλουν να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους και να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας. Έχουν καθήκον εχεμύθειας για τις πληροφορίες, τα έγγραφα ή άλλα στοιχεία των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο κατά τη διάρκεια της άσκησης όσο και μετά από αυτήν.

Η αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων καταβάλλεται μέσω Τραπέζης, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved