ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επαγγελματικός προσανατολισμός Επιστροφή    
Πώς διεξάγεται ο διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων

Αθήνα 16.9.2015, 23:44

Τον τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων ορίζει απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο διαγωνισμός των υποψήφιων δικηγόρων είναι πανελλήνιος και διενεργείται δύο φορές το χρόνο, τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του.

Η προκήρυξη τοιχοκολλείται στα Καταστήματα των οικείων Εφετείων και Πρωτοδικείων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο διαγωνισμός διενεργείται ταυτόχρονα σε όλες τις έδρες των εφετειακών επιτροπών.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 67514 οικ.
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Ν.4194/2013
«Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) και
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Ο διαγωνισμός των υποψήφιων δικηγόρων είναι πα−
νελλήνιος και διενεργείται δύο φορές το χρόνο, τους
μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο, με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
κοινοποιείται στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας
τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγω−
γής του. Η προκήρυξη τοιχοκολλείται στα Καταστήματα
των οικείων Εφετείων και Πρωτοδικείων της περιφέρειας
κάθε Εφετείου, στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους
και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιο−
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Ο διαγωνισμός διενεργείται ταυτόχρονα σε όλες
τις έδρες των εφετειακών επιτροπών.
3. Η λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων,
των Οργανωτικών Επιτροπών και των Ομάδων Βαθμο−
λόγησης, ιδίως οι συνεδριάσεις, η λήψη αποφάσεων
και η διευθέτηση διαδικαστικών ζητημάτων, ρυθμίζεται
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και κατά τις προ−
βλέψεις των οικείων άρθρων του Ν.4194/2013 (Κώδικας
Δικηγόρων) και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(Ν.2690/ 1999, Α΄ 45).
4. Τα μέλη των παραπάνω οργάνων και οι γραμματείς
υποχρεούνται να τηρούν τους όρους της εχεμύθειας
έναντι κάθε τρίτου, ιδίως αναφορικά με τα θέματα των
εξεταζόμενων αντικειμένων.
Για το σκοπό αυτών λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο
διαφύλαξης της μυστικότητας κατά τις συνεδριάσεις
και αποφάσεις τους και κατά τη διαδικασία διαβίβασης
των θεμάτων των εξεταζόμενων αντικειμένων. Ειδικά τα
μέλη των Ομάδων Βαθμολόγησης υποχρεούνται να μην
αποκαλύπτουν μεταξύ τους ή σε τρίτους την κρίση τους
αναφορικά με τη βαθμολόγηση συγκεκριμένου γραπτού.
Για το λόγο αυτόν αποφεύγουν να συνεδριάζουν ή με
άλλο τρόπο να διεκπεραιώνουν το έργο τους με τρόπο
ή σε τόπο που θα επιτρεπόταν κάτι τέτοιο.

Άρθρο 2
Οι επιθυμούντες τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό
υποψηφίων δικηγόρων οφείλουν, πέντε (5) ημέρες του−
λάχιστον προ της οριζόμενης με την προκήρυξη ημέρας
έναρξης του διαγωνισμού, να υποβάλουν στον Γραμμα−
τέα της Οργανωτικής Επιτροπής σχετική αίτηση και να
προσκομίζουν όσα στοιχεία και δικαιολογητικά απαιτού−
νται με την απόφαση της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Άρθρο 3
1. Η κατ’ άρθρο 20 παρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων Ορ−
γανωτική Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, αποτελείται από: έναν (1) Πρόεδρο Πρω−
τοδικών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, έναν
(1) Πρόεδρο Πρωτοδικών των τακτικών διοικητικών δι−
καστηρίων, έναν (1) Εισαγγελέα Πρωτοδικών καθώς και
τον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, μαζί
με τους αναπληρωτές τους, κατά τις κείμενες διατά−
ξεις. Ειδικά στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Πειραιά, αντί του Προέδρου μετέχει
άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται
με απόφαση του τελευταίου.
2. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ορίζεται το
αρχαιότερο μέλος της.
3. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Εφετείου,
οριζόμενος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
4. Η ανωτέρω Επιτροπή, μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων προς συμμετοχή στον διαγωνισμό,
αποφασίζει αιτιολογημένα και τελεσίδικα για την παρα−
δοχή ή μη των αιτήσεων των υποψηφίων και συντάσσει
πίνακα των δεκτών υποψηφίων ανά εφετειακή περιφέρεια.
Στη συνέχεια ορίζει, με απόφαση της, το οίκημα όπου
θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός. Το αργότερο 48 ώρες
πριν τη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας, ο γραμ−
ματέας της Επιτροπής τοιχοκολλά τον πίνακα και την
απόφαση στο Κατάστημα του οικείου Εφετείου και τα
αποστέλλει με το ταχύτερο μέσο στον οικείο Δικηγο−
ρικό Σύλλογο, ο οποίος υποχρεούται να τα αναρτήσει
στην ιστοσελίδα του, καθώς και στο Υπουργείο Δικαι−
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να ορίσει ως
επιτηρητές δικηγόρους ή υπαλλήλους του Υπουργείου
Δικαιοσύνης ή των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων.
6. Οι Οργανωτικές Επιτροπές Εξετάσεων οφείλουν
να διαφυλάσσουν γενικά και αντικειμενικά χαρακτηρι−
στικά της διαδικασίας του διαγωνισμού ως προς κάθε
υποψήφιο, τηρώντας ομοιόμορφη πρακτική. Για το σκο−
πό αυτό διατηρούν μεταξύ τους επικοινωνία με κάθε
πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 4
1. Η κατ' άρθρο 20 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων Κε−
ντρική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων και αποτελείται από: έναν (1) Αρεοπαγίτη ως
πρόεδρο, έναν (1) Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
έναν (1) Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, έναν
(1) Καθηγητή Νομικού Τμήματος των Νομικών Σχολών
των Α.Ε.Ι. της χώρας και τους εκάστοτε Προέδρους
των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και
Πειραιά, καθώς και έναν Πρόεδρο εκ των λοιπών δικη−
γορικών Συλλόγων.
2. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί ο εκάστοτε
προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος, με τον αναπλη−
ρωτή του.
3. Για τις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής τη−
ρούνται πρακτικά.
4. Τα θέματα του διαγωνισμού είναι κοινά για τους
υποψηφίους. Τρία τουλάχιστον μέλη της Κεντρικής Επι−
τροπής προτείνουν δύο (2) θέματα ο καθένας για κάθε
μάθημα. Κάθε θέμα περιλαμβάνει συνθετική παρουσίαση
πρακτικού θέματος με περισσότερα ερωτήματα. Η Κε−
ντρική Επιτροπή, σε μυστική συνεδρίαση της, προβαίνει
σε κλήρωση των θεμάτων, τα οποία δύναται να συμπλη−
ρώσει και, σε περίπτωση που χρειάζεται διευκρίνιση, να
απαλείψει ή να αναδιατυπώσει μέρος αυτών. Για τον
σκοπό αυτό η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται δύο (2)
τουλάχιστον ώρες πριν από την ώρα που ορίστηκε για
την έναρξη της γραπτής διαδικασίας σε κάθε εξετα−
στέο μάθημα σε αίθουσα της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Τα μη κληρωθέντα θέματα καταστρέ−
φονται, συντασσομένου υπό της Κεντρικής Επιτροπής
σχετικού πρακτικού.
5. Τα θέματα που κληρώθηκαν, όπως αυτά τελικώς
διατυπώθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή, αποστέλλο−
νται τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής
δοκιμασίας με τηλεομοιότυπο (FAX) στους Προέδρους
των Οργανωτικών Επιτροπών, οι οποίοι, με ευθύνη τους,
φροντίζουν για την αναπαραγωγή τους με απόλυτη
ασφάλεια, προκειμένου να διανεμηθούν στους εξετα−
ζόμενους.
6. Η Επιτροπή κατά το χρόνο διενέργειας κάθε εξέ−
τασης παραμένει στην έδρα της προκειμένου να διευ−
θετήσει, εφόσον χρειαστεί, κάθε ζήτημα που μπορεί να
ανακύψει και να αφορά την εξέλιξη του διαγωνισμού ή
να δώσει διευκρινιστικές ή άλλες απαντήσεις σχετικά
με τα θέματα των εξεταζόμενων αντικειμένων. Για την
ενημέρωσή της επάνω σε ζητήματα που προκύπτουν
κατά την εξέλιξη του διαγωνισμού και τις ενέργειές
της, ιδίως τις διευκρινιστικές απαντήσεις που δόθηκαν
σε ερωτήματα υποψηφίων, συντάσσει σχετικό πρακτικό.
7. Εντός δύο ημερών από το πέρας του συνόλου των
γραπτών εξετάσεων συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή,
η οποία συντάσσει πρακτικό με τις ορθές απαντήσεις
και καθορίζει σε κλίμακα δέκα βαθμών τις μονάδες αξι−
ολόγησης για το πρακτικό θέμα και για κάθε ερώτημα,
υποχρεωτικές για τους βαθμολογητές και αναβαθμο−
λογητές. Το πρακτικό αυτό διαβιβάζεται αμέσως στις
Ομάδες Βαθμολόγησης του άρθρου 20 παρ. 4 του Κώ−
δικα Δικηγόρων.

Άρθρο 5
1. Τα μέλη των Οργανωτικών Επιτροπών οφείλουν
κατά τις ημέρες των εξετάσεων να βρίσκονται στα εξε−
ταστικά κέντρα μία (1) τουλάχιστον ώρα πριν από την
ώρα έναρξης του διαγωνισμού.
2. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στην αίθου−
σα όπου διενεργείται ο διαγωνισμός τριάντα (30) λεπτά
νωρίτερα από την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την
έναρξη της δοκιμασίας, οπότε και αρχίζει η εκφώνηση
από τον σχετικό πίνακα των ονομάτων των υποψηφίων
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ενώ παράλληλα γίνε−
ται και η εξακρίβωση της ταυτότητας τους από κάποιο
μέλος της Επιτροπής, με έλεγχο των δελτίων αστυνομι−
κής ταυτότητας των υποψηφίων. Κατά τη διάρκεια της
εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων
και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.
3. Την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την έναρξη της
δοκιμασίας, ένα μέλος της Επιτροπής παραδίδει στους
εξεταζόμενους τα θέματα, σε φωτοτυπικά αντίγραφα,
την ίδια ώρα σε όλες τις αίθουσες εξετάσεων. Εάν ένας
από τους υποψηφίους δεν είναι παρών στην αίθουσα
κατά την στιγμή της έναρξης εκφώνησης των ονομάτων
αποκλείεται από το διαγωνισμό.
4. Οι υποψήφιοι γράφουν σε ομοιόμορφο έντυπο,
που τους χορηγείται από την εξεταστική επιτροπή και
σφραγίζεται με τη σφραγίδα του οικείου Εφετείου.
Στους υποψηφίους παρέχεται δίωρη προθεσμία για να
επεξεργασθούν και να αναπτύξουν το θέμα. Απαγο−
ρεύεται δε απολύτως η χρήση ερμηνευτικών κειμένων,
διδακτικών συγγραμμάτων, σημειώσεων ή άλλου είδους
βοηθημάτων, πλην των κειμένων των νόμων. Υποψήφιος
που κάνει χρήση βοηθημάτων που δεν επιτρέπονται ή
συνεννοείται εγγράφως ή προφορικώς με άλλο υποψή−
φιο ή άλλο πρόσωπο αποβάλλεται από το διαγωνισμό
με πράξη της Οργανωτικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι
μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρόχειρο σε κόλα λευκή
που θα φέρει σφραγίδα του οικείου Εφετείου.
5. Κάθε υποψήφιος, κατά τη λήξη της προκαθορισμέ−
νης για την εξέταση ώρας, ή και πριν από αυτήν, πα−
ραδίδει στον Πρόεδρο ή σε μέλος της Επιτροπής το
γραπτό του μαζί με το πρόχειρο. Το γραπτό δεν πρέπει
να φέρει στο σώμα αυτού υπογραφή ή άλλο διακριτικό
γνώρισμα πλην των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου.
Αφού γίνει η παραβολή με επίδειξη του δελτίου της
αστυνομικής του ταυτότητας, οι ενδείξεις των ατομι−
κών στοιχείων του καλύπτονται με αδιαφανή ταινία,
η οποία δεν αφαιρείται παρά με την οριστικοποίηση
της βαθμολογίας. Κατά την παράδοση τα γραπτά όλων
των υποψηφίων μονογράφονται από όλα τα μέλη της
Οργανωτικής Επιτροπής στο τέλος κάθε φύλλου και
σε κάθε παραπομπή.
6. Μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, η
Οργανωτική Επιτροπή ελέγχει αν ο αριθμός των γρα−
πτών που έχει συγκεντρώσει ανταποκρίνεται στον αριθ−
μό των διαγωνισθέντων. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, ο
γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής χωρίζει τα
γραπτά ανά εξεταζόμενο μάθημα, τοποθετώντας τα
αντίστοιχους φακέλους και τα διαβιβάζει στον γραμ−
ματέα της Κεντρικής Επιτροπής,
7. Με ευθύνη του γραμματέα της Οργανωτικής Επιτρο−
πής, διαβιβάζονται τα σχετικά πρακτικά στην αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
8. Τα πρόχειρα σημειώματα των εξεταζομένων κατα−
στρέφονται με πρακτικό της Οργανωτικής Επιτροπής.

Άρθρο 6
1. Οι κατ' άρθρο 20 παρ. 4 Ομάδες Βαθμολόγησης
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εδρεύουν στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελούνται
από: έναν (1) εφέτη Πολιτικών Δικαστηρίων ή έναν εφέτη
Διοικητικών δικαστηρίων ή έναν Αντεισαγγελέα εφετών
ως πρόεδρο και δύο (2) δικηγόρους με δεκαπενταετή
τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας.
2. Χρέη γραμματέων των Ομάδων Βαθμολόγησης
εκτελούν υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων κατηγορίας Π.Ε., TE ή ΔΕ, οι οποίοι υπο−
δεικνύονται από τον Γενικό Διευθυντή Διοίκησης, Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
3. Ο γραμματέας της Ομάδας Βαθμολόγησης, αφού
παραλάβει τα γραπτά από τον γραμματέα της Κεντρι−
κής Επιτροπής, τα κατηγοριοποιεί ανά Εφετείο και στη
συνέχεια τα αριθμεί, με τη συνδρομή των μελών της
Ομάδας, κατά αύξουσα σειρά. Στη συνέχεια τα διανέμει
ισομερώς στα μέλη της Ομάδας.
4. Κάθε μέλος συντάσσει πίνακα με τον αύξοντα αριθ−
μό κάθε γραπτού που του διενεμήθη και τον συμπλη−
ρώνει με την αντίστοιχη βαθμολογία. Όταν ο πίνακας
ολοκληρωθεί, ο βαθμολογητής υπογράφει στο τέλος
αυτού και τον παραδίδει στον γραμματέα μέσα σε κλει−
στό φάκελο.
5. Αφού συγκεντρωθούν οι φάκελοι και των τριών
βαθμολογητών, ο γραμματέας της Ομάδας συντάσσει
πίνακα βαθμολογίας του εξεταζόμενου μαθήματος ανά
εφετείο, ο οποίος περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό
κάθε γραπτού και τον βαθμό κάθε βαθμολογητή.
6. Αν η Ομάδα Βαθμολόγησης ή ο γραμματέας αυτής
διαπιστώσει ότι κάποιο γραπτό έχει βαθμολογηθεί με
απόκλιση τουλάχιστον τριών (3) μονάδων μεταξύ της
μεγαλύτερης και της μικρότερης βαθμολογίας, τότε
το διαβιβάζει στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για
αναβαθμολόγηση. Με απόφαση του Προέδρου της Κε−
ντρικής Επιτροπής, η αναβαθμολόγηση του γραπτού
ανατίθεται στο μέλος με τη μεγαλύτερη συνάφεια αντι−
κειμένου. Ο τελικός βαθμός του υποψήφιου στο συγκε−
κριμένο μάθημα αποτελείται από τον μέσο όρο της
αρχικής βαθμολόγησης και της αναβαθμολόγησης, αφού
αφαιρεθούν ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος βαθμός,
κατά τις κείμενες διατάξεις.
7. Όταν όλες οι Ομάδες ολοκληρώσουν το έργο τους
αποκαλύπτονται, υπό την εποπτεία του αρχαιότερου
στην υπηρεσία δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού
που συμμετέχει στις Ομάδες Βαθμολόγησης, τα ονο−
ματεπώνυμα των εξετασθέντων υποψηφίων. Σε συνερ−
γασία όλων των γραμματέων συντάσσεται συγκεντρω−
τικός πίνακας αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει τα
ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων, τον μέσο όρο
βαθμολογίας σε κάθε μάθημα καθώς και τον τελικό
μέσο όρο που αποτελεί και τον τελικό βαθμό επίδοσης
των υποψηφίων, επιτυχόντων και αποτυχόντων. Στη συ−
νέχεια, καταρτίζονται από τους γραμματείς των Ομά−
δων Βαθμολόγησης επιμέρους πίνακες επιτυχόντων και
αποτυχόντων ανά έδρα Εφετείου εξέτασης, με απόλυτη
βαθμολογική σειρά.
8. Ο συγκεντρωτικός πίνακας διαβιβάζεται, με ευθύνη
των γραμματέων των Ομάδων, στο Τμήμα Δικηγορικού
Λειτουργήματος, Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαι−
ογραφείων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών
Γραφείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο ίδιο Τμήμα διαβιβάζονται
και τα πρακτικά των ανωτέρω Ομάδων, καθώς και τα
γραπτά των υποψηφίων.
9. Αντίγραφα των πινάκων επιτυχόντων μαζί με τις
απαντήσεις που συνέταξε η Κεντρική Επιτροπή απο−
στέλλονται στους Προέδρους των Οργανωτικών Επι−
τροπών οι οποίοι οφείλουν να μεριμνήσουν για την
τοιχοκόλληση τους στα Καταστήματα των οικείων
Εφετείων και την ανάρτηση τους στις ιστοσελίδες των
οικείων Δικηγορικών Συλλόγων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved