ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επαγγελματικός προσανατολισμός Επιστροφή    
Αλλαγές στη χορήγηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας

Αθήνα 13.5.2016, 19:18

Τις προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας επανακαθορίζει το προεδρικό διάταγμα 54/2016, τροποποιώντας παλαιότερο.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του προεδρικού διατάγματος.ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 54
Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικα−
νότητας − Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος
141/2014 (Α΄ 232).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 74, 75, της παραγράφου 2 του άρθρου
76, των άρθρων 77 και 78 του Ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), όπως ισχύει.
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
γ) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με−
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής ...» (Α΄ 114). Proslipsis.gr
δ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
2. Το αριθ. 2233.1−26/14493/2016/18−02−2016 έγγραφο
προς το Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού για γνωμοδό−
τηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3141/1955 «Περί
συστάσεως παρά τω Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικού Ναυ−
τικού (Σ.Ε.Ν.)» (Α΄ 43).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού.
4. Την υπ’ αριθμ. 72/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του
Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Θαλάσσια υπηρεσία 3 μηνών με ειδικότητα κατα−
στρώματος για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου
ή δημοτικού εφόσον έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
έτος 1980 από το δημοτικό. Κατά την θαλάσσια υπηρε−
σία, ο υποψήφιος εκπαιδεύεται στα καθήκοντα φυλακής
γέφυρας, σε πλοία πάνω από 75 ο.χ., υπό την επίβλεψη
προσοντούχου ναυτικού, που αποδεικνύεται με σχετική
εγγραφή σε εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης
το οποίο ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωση του
από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων,
που του χορηγεί σχετική βεβαίωση.»

Άρθρο 2
Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευ−
σης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) ή αντί−
στοιχων ισότιμων προς αυτά Σχολών του εξωτερικού,
ή πτυχίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μη−
χανικών ή αντίστοιχων ισότιμων Σχολών εσωτερικού/
εξωτερικού ή Ν.Ε.Κ.Ε..»

Άρθρο 3
Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του
Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευ−
σης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) ή αντί−
στοιχων ισότιμων προς αυτά Σχολών του εξωτερικού,
ή πτυχίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μη−
χανικών ή αντίστοιχων ισότιμων Σχολών εσωτερικού/
εξωτερικού ή Ν.Ε.Κ.Ε..»

Άρθρο 4
Οι περιπτώσεις (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 13 του Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) αντικαθίστανται ως εξής:
«β) Θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών, κατευθυνόμενης εκ−
παίδευσης, με ειδικότητα μηχανής, σε μηχανοστάσια
πλοίων χωρητικότητας πάνω από 1500 ο.χ. που κινούνται
με μηχανές ισχύος πάνω από 450 KW και πτυχίο Μηχα−
νολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού ως ισχύουν κάθε φορά
από την κείμενη νομοθεσία ή Μηχανικού Οχημάτων
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή
Τεχνολογικού τομέα) ή αντίστοιχων ισότιμων προς αυτά
Σχολών του εξωτερικού, μετά από Απόφαση Επιτροπής
άρθρου 35 παρόντος διατάγματος.
γ) Θαλάσσια υπηρεσία μηχανής 24 μηνών, σε μηχανο−
στάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω
από 450 kw, από την οποία 12 μήνες κατευθυνόμενη
εκπαίδευση σε πλοία χωρητικότητας πάνω από 1500 ο.χ.,
και απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα
Ναυτικού Μηχανικών, ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, και
επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης
Μηχανικών Γ΄ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε.»
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του Π.δ. 141/2014
(Α΄ 232) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ειδικά προσόντα, α) Θαλάσσια υπηρεσία 6 μηνών με
ειδικότητα μηχανής σε πλοία που κινούνται με μηχανές
ισχύος πάνω από 30 KW για τους κατόχους απολυτηρί−
ου Γυμνασίου ή δημοτικού εφόσον έχουν αποφοιτήσει
μέχρι και το έτος 1980 από το δημοτικό, ή 3 μηνών
για τους κατόχους πτυχίου Επαγγελματικών Σχολών
(ΕΠΑΣ) ειδικοτήτων Εργαλειομηχανών CNC, Τεχνιτών
Εργαλειομηχανών. Κατά τη θαλάσσια υπηρεσία και για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από τη συνολι−
κά απαιτούμενη, αποτελεί κατευθυνόμενη εκπαίδευση
επί πλοίου που κινείται με μηχανές ισχύος πάνω από
450 kw υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού
κατά την οποία τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο
που ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωση του από
τον Διευθυντή Σπουδών ή τον νόμιμο αναπληρωτή της
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)/ Μηχανικών που
του χορηγεί σχετική βεβαίωση.
β) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές
Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ −ΣΩΣΤΙ−
ΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν
έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) − ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ − ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και GMDSS ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.»

Άρθρο 6
1. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 16
του Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Θαλάσσια υπηρεσία
αα) 12 μηνών με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτε−
χνίτη ή βοηθού ηλεκτρολόγου σε μηχανοστάσια πλοίων
που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 KW, από
την οποία 6 μήνες κατευθυνόμενη εκπαίδευση, για τους
κατόχους πτυχίου Ηλεκτρολόγου Δημόσιας Σχολής Ε.Ν.
ή Ν.Ε.Κ.Ε., ή
ββ) 12 μηνών με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτε−
χνίτη ή βοηθού ηλεκτρολόγου σε μηχανοστάσια πλοίων
που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 KW, από
την οποία 6 μήνες κατευθυνόμενη εκπαίδευση, για τους
κατόχους πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως ισχύει
κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία ή Μηχανικού
Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικού ιδρυμάτων ανώτατης εκ−
παίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα), ή
αντίστοιχων ισοτίμων προς αυτά Σχολών του εξωτε−
ρικού, και επιτυχής αποφοίτηση από το Ειδικό Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Δημόσιας Σχολής Ε.Ν.
γγ) 36 μηνών με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτε−
χνίτη ή βοηθού ηλεκτρολόγου σε μηχανοστάσια πλοίων
που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 KW για
τους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. τομέα Ηλεκτρο−
λογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή I.E.Κ. τομέα
ηλεκτρολογικού, και επιτυχής αποφοίτηση από το Ειδικό
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. Το ήμισυ
από τη συνολικά απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία μπο−
ρεί να έχει διανυθεί με ειδικότητα προσωπικού μηχανής.»
2. Μετά την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 προστί−
θενται περιπτώσεις (γ) και (δ) και ε ως εξής:
«γ) Η κατευθυνόμενη εκπαίδευση σε πλοία, πραγματο−
ποιείται υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού
και τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο το οποίο
ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακα−
δημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)/ Μηχανικών, που του
χορηγεί σχετική βεβαίωση.»
δ) Η εφαρμογή της υποπερίπτωσης (αα) της περί−
πτωσης (α) της παραγράφου 1 τίθεται σε ισχύ μετά την
έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Ε.Ν.»
ε) Η εφαρμογή των υποπεριπτώσεων (ββ) και (γγ) της
περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 τίθεται σε ισχύ μετά
την έναρξη λειτουργίας του Ειδικού Τμήματος Ηλεκτρο−
λόγων Δημόσιας Σχολής Ε.Ν.
3. Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 16
του Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) καταργείται.

Άρθρο 7
Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του Π.δ. 141/2014 (Α΄
232) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ως προς το παρεχόμενο δικαίωμα εργασίας σε
πλοία που η ισχύς των κινητηρίων μηχανών τους έχει
καθοριστεί σε ίππους (HP) ή κιλοβάτ (KW), ισχύει η
παρακάτω ισοτιμία HP−KW:
1 HP = 0,7457 KW
1KW = 1,3410 HP».

Άρθρο 8
Στο τέλος του άρθρου 34 του Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η απόφαση της Επιτροπής Αντιστοιχίας του άρθρου
35 του παρόντος διατάγματος, όπου απαιτείται, προη−
γείται της κατευθυνόμενης εκπαίδευσης.»

Άρθρο 9
Το άρθρο 35 του Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Για την αντιστοιχία − πληρότητα των ωρολογίων
και αναλυτικών προγραμμάτων των ιδρυμάτων ανώ−
τατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού
τομέα), προέλευσης εσωτερικού, ή εξωτερικού κατόπιν
εξασφάλισης σχετικής πράξης ισοτιμίας και αντιστοι−
χίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), με
τα διδασκόμενα στις ΑΕΝ/ Μηχανικών προκειμένου να
κατοχυρωθεί δικαίωμα υποψηφίου για απόκτηση διπλώ−
ματος Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. αποφαίνεται Τριμελής
Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη εκπαιδευτικού προ−
σωπικού ΑΕΝ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.
Η ειδικότερη σύνθεση, το έργο, η οργάνωση και
λειτουργία της Επιτροπής, η διάρκεια της θητείας, η
γραμματειακή της υποστήριξη και κάθε σχετικό θέμα
ρυθμίζονται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Proslipsis.gr
2. Εφόσον μετά από απόφαση της Επιτροπής της
παραγράφου 1 παρόντος, υφίσταται αναντιστοιχία μα−
θημάτων, ο υποψήφιος για την απόκτηση διπλώματος
Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν., εξετάζεται σε αυτά κατά τις
εξεταστικές περιόδους των ΑΕΝ/Μηχανικών.».

Άρθρο 10
1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 37
του Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) αντικαθίσταται ως εξής:
«Υποψήφιοι προς απόκτηση διπλώματος σύμφωνα με
την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Π.δ. 243/1998, κά−
τοχοι των αναφερομένων σε αυτήν πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ,
εφόσον έχουν θαλάσσια υπηρεσία έξι και δώδεκα μηνών
αντίστοιχα, κατευθυνόμενης εκπαίδευσης με ειδικότη−
τα μηχανής σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με
μηχανές ισχύος πάνω από 450 KW, δύνανται να αποκτή−
σουν δίπλωμα Μηχανικού Γ΄ τάξεως Ε.Ν. το αργότερο
μέχρι 31−12−2016, και μετά από επιτυχή αποφοίτηση από
το αντίστοιχο τμήμα εκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Τα αυτά
ισχύουν και για τους κατόχους πτυχίου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης Τεχνο−
λογικού Τομέα».
2. Υποψήφιοι προς απόκτηση διπλώματος Μηχανικού
Γ΄ τάξης Ε.Ν. κάτοχοι πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανι−
κού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της περίπτωσης
(β) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Π.δ. 141/2014
και υποψήφιοι προς απόκτηση διπλώματος Ηλεκτρο−
λόγου Ε.Ν. κάτοχοι πτυχίου Μηχανολόγου ιδρυμάτων
ανώτατης εκπαίδευσης της υποπερίπτωσης (αα) της
περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του
Π.δ. 141/2014 εφόσον έχουν αρχίσει θαλάσσια υπηρεσία
κατευθυνόμενης εκπαίδευσης πριν τη δημοσίευση του
παρόντος διατάγματος ως ορίζεται στα άρθρα 13 και
16 του Π.δ. 141/2014, δύνανται να αποκτήσουν δίπλωμα
Μηχανικού Γ΄ τάξεως Ε.Ν. και δίπλωμα Ηλεκτρολόγου
Ε.Ν. αντίστοιχα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο
ετών από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
3. α) Υποψήφιοι προς απόκτηση διπλώματος Μηχα−
νικού Γ΄ τάξεως Ε.Ν. κάτοχοι πτυχίων της περίπτωσης
(β) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Π.δ. 141/2014,
εφόσον έχουν αρχίσει θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών
κατευθυνόμενης εκπαίδευσης πριν τη δημοσίευση του
παρόντος διατάγματος, με ειδικότητα μηχανής, σε μη−
χανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος
πάνω από 450 KW ανεξαρτήτως χωρητικότητας, δύ−
νανται να αποκτήσουν δίπλωμα Μηχανικού Γ΄ τάξεως
Ε.Ν. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από
τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
β) Υποψήφιοι προς απόκτηση διπλώματος Μηχανικού
Γ΄ τάξεως Ε.Ν. κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού
Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτικού Μηχανικών της περί−
πτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Π.δ.
141/2014, εφόσον έχουν αρχίσει θαλάσσια υπηρεσία 12
μηνών κατευθυνόμενης εκπαίδευσης πριν τη δημοσίευ−
ση του παρόντος διατάγματος, με ειδικότητα μηχανής,
σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές
ισχύος πάνω από 450 KW ανεξαρτήτως χωρητικότητας,
δύνανται να αποκτήσουν δίπλωμα Μηχανικού Γ' τάξεως
Ε.Ν. εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι ετών από τη
δημοσίευση του παρόντος διατάγματος. Proslipsis.gr

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει με τη δη−
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved