ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Εγκύκλιοι για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα

 

Αθήνα 30.8.2011, 16:21

Εγκυκλίους σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 44, 45,  59,  83 και 48 του πρόσφατου νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Οι εγκύκλιοι αφορούν τα εξής θέματα:
- Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΜ.
- Ασφάλιση στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ.
- Παροχή οδηγιών σχετικά με τον καταμερισμό του ποσού στους συμμετέχοντες Οργανισμούς Κύριας  Ασφάλισης στη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση.
- Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Καταστατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών.

* Ακολουθούν τα κείμενα των εγκυκλίων.

 

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του αρ. 48 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170) "Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις"

Σχετικά με τον υπολογισμό επιβάρυνσης των συμμετεχόντων Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης στη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση, μετά την περικοπή των επιδομάτων εορτών και αδείας.
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α' 170 δημοσιεύθηκε ο ν. 3996/2011"Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης",  με τον οποίο ρυθμίζονται εκτός των άλλων και θέματα που αφορούν  τη διαδοχική ασφάλιση. Για την εφαρμογή των διατάξεων της Διαδοχικής Ασφάλισης σας παρέχουμε τις κάτωθι οδηγίες:
Συμμετοχή των οργανισμών κύριας ασφάλισης στη δαπάνη συνταξιοδότησης    κατ’ εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης, όπως ισχύουν.
Με την  παρ. 9 του  άρθρου 48, Ρυθμίσεις Ασφάλισης ασθένειας, ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού επιβάρυνσης των συμμετεχόντων Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης στη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση, μετά την περικοπή των επιδομάτων εορτών και αδείας.
Με την παρ, 9 του προαναφερθέντος άρθρου ορίζεται ότι στο συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται από τον απονέμοντα Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης βάσει των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, όπως ισχύουν, προστίθενται και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 3845/2010 ( ΦΕΚ 65/Α΄ / 6-5-2010), χωρίς υποχρέωση των συμμετεχόντων οργανισμών κύριας ασφάλισης στη δαπάνη της συνταξιοδότησης, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3845/ 6-5- 2010.
Τούτο διότι, με την ψήφιση των παρ. 10-15 του άρθρου 3 του ν. 3845/2010/6-5-2010 καθιερώθηκαν ενιαία ποσά επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, για όλους τους συνταξιούχους, ενώ μερίδα αυτών δεν τα δικαιούνται.
Τα ανωτέρω επιδόματα δεν συνδέονται πλέον με το ύψος των συντάξεων, αλλά ορίζονται ενιαία για όλους τους συνταξιούχους και όλους τους Κύριους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο και αναπροσαρμόζονται κατά ενιαίο ποσοστό με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών  και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προστίθενται στο συνολικό ποσό σύνταξης που καταβάλλεται από τον απονέμοντα οργανισμό και βαρύνουν αυτόν.
Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 48 του  ν. 3996/2011  ότι  κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1 και 2 παρ. 1 του ν. 3232/12-2-2004 οριζόμενο αναλογούν ποσό σύνταξης του συμμετέχοντα  πολλαπλασιάζεται επί  τον αριθμό των ετησίως καταβαλλομένων συντάξεων δηλ. επί 12 συντάξεις και στη συνέχεια επί ένα αναλογιστικό συντελεστή.
Στο συνολικό ποσό που καταβάλλεται από τον απονέμοντα, προστίθενται και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας χωρίς υποχρέωση των συμμετεχόντων οργανισμών για τα επιδόματα στη δαπάνη συνταξιοδότησης.
 Οι σελίδες 17, 18 και 19 περί συμμετοχής των οργανισμών στη δαπάνη της συνταξιοδότησης της Α.Π. Φ1500/οικ.7620/212/23-3-2004 εγκυκλίου μας τροποποιούνται αντίστοιχα.

Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/τ. Α’/2011 δημοσιεύτηκε ο ν. 3996/2011.
Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του οποίου τροποποιούνται και συμπληρώνονται κυρίως διατάξεις του Καταστατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:
Με τη διάταξη της  παραγρ. 1, παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως  στον ΟΓΑ, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από τον δικαιούχο καθώς και συμψηφισμού των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών με τυχόν οφειλές του δικαιούχου από αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις ή άλλες παροχές. 
Επίσης, προσδιορίζονται τα πρόσωπα στα οποία θα επιστρέφονται οι εισφορές σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.
Με τη διάταξη της παραγρ. 2 προβλέπεται ότι, η υπαγωγή στην ασφάλιση του  Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, διακόπτεται μεταξύ άλλων λόγων και στην περίπτωση που ο Οργανισμός ζητήσει  εγγράφως στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του ασφαλισμένου οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση και τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν από τον ασφαλισμένο εντός 6 μηνών. Παρέχεται δε δυνατότητα επανεγγραφής στα μητρώα ασφαλισμένων του οργανισμού από το μήνα που συμπληρώνονται οι σχετικές προϋποθέσεις.
Με τη διάταξη της παραγρ. 3 παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης από τον Διοικητή του ΟΓΑ εκτός άλλων και υποθέσεων για ανάκληση ή τροποποίηση αποφάσεων, περί εγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων, στην περίπτωση που κατά την κρίση του δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του Οργανισμού.
Με τη διάταξη της  παραγρ. 5 προβλέπεται ότι, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών συνυπολογίζεται πέραν του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον Κλάδο και ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον ΟΓΑ για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές (βασική προνοιακή σύνταξη).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3996/2011 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 45 «Συνταξιοδότηση ειδικής κατηγορίας ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΜ».
 
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/5.8.2011, τεύχος Α΄ δημοσιεύτηκε ο νόμος 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 45 του οποίου προβλέπεται η χορήγηση πλήρους επικουρικής σύνταξης στους ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) ηθοποιούς μελοδραματικού θεάτρου, μουσικούς πνευστών οργάνων και χορευτές κατά το χρόνο συνταξιοδότησής τους με πλήρη κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Ειδικότερα, ως προς την εφαρμογή των επιμέρους διατάξεων του άρθρου 45, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
Παράγραφος 1
α. Νομικό πλαίσιο
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ/τος 212/1984 (Α΄ 75), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990 και της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν.3232/2004, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου, μουσικοί πνευστών οργάνων και χορευτές δικαιούνται πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος με ειδικές προϋποθέσεις, δηλαδή εάν έχουν συμπληρώσει οι μεν ηθοποιοί και οι μουσικοί το 50ο έτος της ηλικίας τους, οι δε χορευτές το 48ο έτος και έχουν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες τα  4/5 (3.600 η.α.) σε μια από τις ανωτέρω ειδικότητες και απ’ αυτές τουλάχιστον 1.000 η.α. τα τελευταία δεκατρία (13) έτη πριν από τη συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας. Για τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω προσώπων καταβάλλεται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ πρόσθετη εισφορά 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους.
2. Με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ/τος  995/1980 (Α΄  251), το οποίο αποτελεί το Καταστατικό του ΕΤΕΑΜ, προβλέπεται ότι, σε περίπτωση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος από τον φορέα κύριας ασφάλισης σε ηλικία μικρότερη του 55ου έτους, η χορηγούμενη από το ΕΤΕΑΜ σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη σε ποσοστό 1/200 της πλήρους συντάξεως για κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους.
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών, τα υπαγόμενα στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις του π.δ/τος 212/1984 πρόσωπα (ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου, μουσικοί πνευστών οργάνων και χορευτές) κατά τη συνταξιοδότησή τους με πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στα ανωτέρω ειδικά όρια ηλικίας, συνταξιοδοτούνταν μέχρι σήμερα από το ΕΤΕΑΜ με μειωμένη επικουρική σύνταξη.
β. Θεσπιζόμενη ρύθμιση
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.  3996/2011 προστίθεται πέμπτο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του π.δ/τος 995/1980, το οποίο προβλέπει την καταβολή πλήρους σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ στους εργαζόμενους με την ιδιότητα του ηθοποιού μελοδραματικού θεάτρου, του μουσικού πνευστών οργάνων και του χορευτού στα προβλεπόμενα στο π.δ/μα 212/1984 όρια ηλικίας, δηλαδή στο 50ο έτος για τους ηθοποιούς και τους μουσικούς και στο 48ο για τους  χορευτές, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον οριζόμενο στο άρθρο 5 του ν. 997/1979 χρόνο ασφάλισης, από τον οποίο τον απαιτούμενο από τις διατάξεις του π.δ/τος 212/1984, όπως αυτό ισχύει,  χρόνο ασφάλισης με τις ιδιότητες αυτές.
Συγκεκριμένα, τα υπαγόμενα στην εν λόγω κατηγορία πρόσωπα δικαιούνται πλήρους σύνταξης γήρατος από το ΕΤΕΑΜ στα ανωτέρω ειδικά όρια ηλικίας (50ο ή 48ο έτος), εφόσον έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4.500 η.α. στο ΕΤΕΑΜ, από τις οποίες 3.600 η.α. σε μια από τις ανωτέρω ειδικότητες (ηθοποιού μελοδραματικού θεάτρου, μουσικού πνευστών οργάνων ή χορευτού) και απ’ αυτές 1.000 το λιγότερο ημέρες ασφάλισης τα τελευταία δεκατρία (13) έτη πριν από τη συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του ν. 997/1979 και στο π.δ/μα 212/1984, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990 και την παρ. 12 του άρθρου 15 του ν.3232/2004.  
2. Για τους ασφαλισμένους της ανωτέρω κατηγορίας καταβάλλεται στο ΕΤΕΑΜ πρόσθετη ειδική εισφορά  3%, η οποία βαρύνει κατά 1% τον ασφαλισμένο και κατά 2% τον εργοδότη.
Επ’ αυτού σημειώνεται ότι, με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2556/1997 προβλέπεται ότι η οριζόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 2084/1992 πρόσθετη ειδική εισφορά βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων ύψους 2% έχει ισχύ και για τους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΜ που απασχολούνται σε επαγγελματικές κατηγορίες με ευνοϊκότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Ειδικά, όμως, για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στις ρυθμίσεις του π.δ/τος 212/1984, με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2556/1997 είχε ορισθεί, ότι το θεσπιζόμενο επασφάλιστρο θα αρχίσει να καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ/τος 995/1980, προκειμένου να καταβάλλεται στα πρόσωπα αυτά πλήρης σύνταξη.
Παρόλα αυτά, επειδή τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω προσώπων δεν είναι υψηλά και η πρόσθετη εισφορά που καταβάλλουν για την κύρια ασφάλιση (10%) είναι μεγάλη, κρίθηκε σκόπιμο να ισχύσει η καθοριζόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του                         ν.2084/1992 (Α΄165) πρόσθετη ειδική εισφορά υπερβαρέων επαγγελμάτων 3%, με τον προβλεπόμενο επιμερισμό της σε 1% για τον ασφαλισμένο και 2% για τον εργοδότη.
Παράγραφος 2
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 45 παρέχεται η δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης  από το ΕΤΕΑΜ στους ασφαλισμένους της ανωτέρω κατηγορίας, για τους οποίους δεν έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα το θεσπιζόμενο με την παράγραφο 1 επασφάλιστρο, με την προϋπόθεση της καταβολής από τον ασφαλισμένο της πρόσθετης ειδικής εισφοράς 3% για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης που απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί με την ιδιότητα του ηθοποιού μελοδραματικού θεάτρου, μουσικού πνευστών οργάνων ή χορευτού – χορεύτριας, δηλαδή για 3.600 ημέρες ασφάλισης ή για όσες ημέρες εξ αυτών δεν έχει καταβληθεί.
Το ποσό της εισφοράς υπολογίζεται για κάθε μήνα επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς και εξοφλείται ή εφάπαξ, με έκπτωση 15%, ή σε μηνιαίες ισόποσες και άτοκες δόσεις, μέχρι εξήντα (60) το ανώτερο. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εξαγοράς κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, το 1/3 του οφειλόμενου ποσού καταβάλλεται εφάπαξ και το υπόλοιπο εξοφλείται σε σαράντα (40) μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις, που παρακρατούνται από τη σύνταξη.
Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που θα επιλέξουν την τμηματική εξόφληση της οφειλής σε 60 δόσεις, εάν συνταξιοδοτηθούν πριν από την πλήρη εξόφληση των δόσεων αυτών, θα εξοφλήσουν το υπόλοιπο ποσό σε σαράντα (40) μηνιαίες ισόποσες δόσεις, παρακρατούμενες από τη σύνταξη. Σε περίπτωση, όμως, που κατά τη συνταξιοδότηση, συνυπολογιζομένων των ήδη καταβληθεισών δόσεων, δεν έχει εξοφληθεί το 1/3 του συνόλου της οφειλής, εξοφλείται το υπόλοιπο του 1/3  εφάπαξ και το υπόλοιπο του συνόλου της οφειλής θα εξοφληθεί πλέον σε 40 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, που θα παρακρατούνται από τη σύνταξη.
Παράγραφος 3
Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι, οι διατάξεις της παραγράφου 1 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 45, έχουν εφαρμογή και στις ήδη καταβαλλόμενες μειωμένες συντάξεις σε συνταξιούχους της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες ανακαθορίζονται στο αντίστοιχο πλήρες ποσό αυτών, όπως διαμορφώνεται κατά την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησής τους, από την οποία αρχίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα.
Για τον ανακαθορισμό της σύνταξης, οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να καταβάλουν το σύνολο της καθοριζόμενης από την παράγραφο 1 πρόσθετης ειδικής εισφοράς ύψους 3%, που υπολογίζεται επί των αποδοχών με τις οποίες έχει υπολογισθεί η σύνταξη, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της ανωτέρω αίτησης.
Το ποσό που προκύπτει εξοφλείται ή εφάπαξ, με έκπτωση 15%, ή με την καταβολή του 1/3 αυτού εφάπαξ και του υπολοίπου σε σαράντα (40) μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις, παρακρατούμενες από την καταβαλλόμενη σύνταξη.
Παράγραφος  4
Με την παράγραφο 4 παρέχεται εξουσιοδότηση, έτσι ώστε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΕΑΜ και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, να καθοριστεί ο τρόπος προσδιορισμού των αποδοχών των ασφαλισμένων της ανωτέρω κατηγορίας για τον υπολογισμό της προβλεπόμενης πρόσθετης ειδικής εισφοράς, αν δεν παρέχουν την εργασία τους με τις συγκεκριμένες ειδικότητες ως μισθωτοί, ή δεν έχουν αποδοχές κατά την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση, λόγω διακοπής της εργασίας τους.
Επειδή το περιεχόμενο της υπουργικής απόφασης που θα πρέπει να εκδοθεί είναι απαραίτητο για τη συνολική εφαρμογή της ρύθμισης, παρακαλούμε για την άμεση υποβολή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΕΑΜ για τον προσδιορισμό των αποδοχών των συγκεκριμένων ασφαλισμένων, προς υπολογισμό της πρόσθετης ειδικής εισφοράς, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη από την παρ. 4 υπουργική απόφαση.
Παρακαλούμε, τέλος, για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και την ενημέρωση των ασφαλισμένων και των εργοδοτών – επιχειρήσεων, τους οποίους αφορούν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ  170  Α΄). Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 59 "Ασφάλιση στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ".

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170 / τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος  3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας – Ρυθμίσεις Θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα, στο άρθρο 59 αυτού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την επικουρική ασφάλιση και πρόνοια  στους αντίστοιχους Τομείς των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του ΕΤΑΑ.
Ειδικότερα, με την παρ.1 του άρθρου 59 αντικαθίσταται το άρθρο 13 του ν. 3518/2006 (Α΄272) από τότε που ίσχυσε (1.1.2007), στο οποίο ορίζονται τα ασφαλιστέα πρόσωπα του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ και  συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 του κωδικοποιημένου άρθρου 13 προβλέπονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:
Στην περ.α) ορίζεται ότι στην ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ υπάγονται υποχρεωτικά οι από 1.1.1993 ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ.
Στην περ. β) προβλέπεται ότι υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε άλλο επικουρικό φορέα για τη λήψη επικουρικής σύνταξης πλην του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και δεν έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους κατά την έναρξη λειτουργίας του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ (1.1.2007).
Στην παράγραφο 2 του κωδικοποιημένου άρθρου 13 του ν.3518/2006, ορίζεται ότι, στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ ασφαλίζονται προαιρετικά, μετά από αίτηση τους, οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι (μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες) του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης για τη λήψη επικουρικής σύνταξης πλην του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), οι οποίοι έχουν ηλικία άνω των πενήντα και έως πενήντα πέντε ετών κατά την έναρξη λειτουργίας του πρώην Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ (1.1.2007).
Επισημαίνεται ότι, δικαιολογητικός  λόγος της  ρύθμισης της παρ. 1 του άρθρου 59 είναι αφενός η παροχή δυνατότητας και στους μισθωτούς μέχρι 31.12.1992 παλαιούς ασφαλισμένους του Τομέα, της υπαγωγής τους προαιρετικά στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων ΄Εργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως ίσχυε και στους μέχρι 31.12.1992 ελεύθερους επαγγελματίες για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών, αφού υπήρχε δυσμενής διάκριση σε βάρος των μισθωτών οι οποίοι λόγω ηλικίας δεν θα συμπλήρωναν τις ελάχιστα απαιτούμενες προϋποθέσεις για να λάβουν επικουρική σύνταξη  και  αφετέρου η κωδικοποίηση του άρθρου 13 του ν. 3518/2006.
Με την παρ. 2 του άρθρου 59, προβλέπεται ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου (5-8-2011) για τα πρόσωπα που σύμφωνα με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται από την ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων  Έργων, αναδρομικά από 1.1.2007, επιστρέφονται ως αχρεώστητα καταβληθέντα, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης.
 Ετσι, οι μισθωτοί ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992 του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, οι οποίοι είχαν ηλικία άνω των  πενήντα πέντε ετών κατά την έναρξη λειτουργίας του πρώην Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ (1.1.2007) και υπήχθησαν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του, διαγράφονται, αναδρομικά από 1.1.2007, από την ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης και επιστρέφονται σ’ αυτούς τα ποσά εισφορών που τους παρακρατήθηκαν ως αχρεώστητα καταβληθέντα, από την υπαγωγή τους στην  ασφάλιση και μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης αυτής (5-8-2011), εφόσον συνεχίζουν να είναι ασφαλισμένοι του Τομέα μέχρι την ημερομηνία αυτή ή σε περίπτωση συνταξιοδότησής τους μέχρι την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισής τους στον Τομέα.
Σημειώνεται ότι, η ρύθμιση αυτή για τα εν λόγω πρόσωπα έτσι ώστε να είναι δυνατή, αφενός  η εξαίρεση - διαγραφή τους από την ασφάλιση του Τομέα και αφετέρου η  επιστροφή των  ποσών εισφορών που τους  παρακρατήθηκαν, ως αχρεώστητα καταβληθέντα, κρίθηκε επιβεβλημένη  αφού  τα πρόσωπα  αυτά λόγω της υπαγωγής τους στην επικουρική ασφάλιση σε μεγάλη ηλικία δεν θα είχαν τη δυνατότητα συμπλήρωσης των ελάχιστα απαιτούμενων προυποθέσεων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τη χορήγηση σ’ αυτούς επικουρικής σύνταξης.
Με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 59 αντικαθίστανται η περίπτωση β) του άρθρου 6 και η περίπτωση δ) της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3518/2006 αντίστοιχα.
Στην παρ.3  ορίζεται ότι, ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΕΛΠΠ μπορεί ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, να θεωρηθεί ως χρόνος ασφάλισης στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ και στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη για την Ειδική Προσαύξηση.
Στην παρ.4  προβλέπεται ότι ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΕΛΠΠ από τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους ο οποίος μεταφέρεται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, μετά από αίτησή τους και εφόσον δεν έχει θεωρηθεί χρόνος ασφάλισης για την Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Κύριας Σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ.
Είναι προφανές  ότι, με τις προαναφερόμενες διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 59  καταργείται η ανατρεπτική προθεσμία του ενός έτους για την υποβολή της αίτησης και έτσι  οι ασφαλισμένοι  μπορούν να δηλώσουν οποτεδήποτε, το εάν ο χρόνος ασφάλισης τους που έχει πραγματοποιηθεί στον πρώην ΕΛΠΠ, θα θεωρηθεί χρόνος ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση του Κλάδου Κύριας Σύνταξης ή χρόνος ασφάλισης στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ.
Τέλος,  με την παρ.5 του άρθρου 59 αντικαθίσταται η περίπτωση α) της παρ.1 του άρθρου 23 του ν.3518/2006 και προβλέπεται ότι ο χρόνος ασφάλισης του ασφαλισμένου στον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων ΄Εργων του κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ και ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον ΕΛΠΠ,  συνολικά δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 10 έτη. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω οριστικής αναπηρίας ο ανωτέρω χρόνος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 5 έτη.
Σημειώνεται ότι, με τη ρύθμιση αυτή δόθηκε η  δυνατότητα χορήγησης εφάπαξ παροχής και στους συνταξιοδοτούμενους λόγω οριστικής αναπηρίας, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών  τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης των πέντε (5) ετών,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν.915/79 και του άρθρου 56 του ν.2084/92. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση δημοσίευσης ν. 3996 / 2011 και εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 44 «Ασφαλιστέα πρόσωπα του ΕΤΕΑΜ».

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170 Α /5.8.2011,  δημοσιεύθηκε  ο νόμος  3996 / 2011                                      
«Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». Με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 997/1979 και καθορίζονται τα πρόσωπα που υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ και με την παράγραφο 2 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο ασφάλισης που παραμένει ισχυρός μετά την κατάργηση των περιορισμών της παρ. 6 του ίδιου άρθρου (παρ. Β2 του άρθρου 85 του            ν. 3996/ 2011).
    Ειδικότερα ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 44 και των καταργούμενων διατάξεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:                                                                                                 
Α. Aσφαλιστέα πρόσωπα του ΕΤΕΑΜ  ( παρ. 1 του άρθρου 44 )   
Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 997/1979 μετά την αρχική διατύπωσή της, τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 1140/1981 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 1902/1990. 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 αντικαθίσταται εκ νέου η ανωτέρω παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 997/1979 και στη νέα μορφή της περιλαμβάνει δύο περιπτώσεις α και β, με τις οποίες ορίζονται τα ασφαλιστέα πρόσωπα του  ΕΤΕΑΜ. 
Σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις α και β στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ υπάγονται υποχρεωτικά:   
1. Τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν εργασία για την οποία ασφαλίζονται   υποχρεωτικά στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών και δεν υπάγονται υποχρεωτικά για την εργασία τους αυτή στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ονομασίας και της νομικής μορφής του, επιφυλασσόμενης της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3371/2005 (πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α).  
Εάν κάποιο πρόσωπο, εκτός από την εργασία που παρέχει για την οποία      ασφαλίζεται σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης και εξαιρείται κατά τα ανωτέρω από την ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ, παρέχει και άλλη εργασία του ίδιου ή διαφορετικού επαγγέλματος προς άλλο εργοδότη, η οποία δεν δημιουργεί υποχρέωση ασφάλισης σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης ανεξαρτήτως της ονομασίας και της νομικής μορφής του, υπάγεται υποχρεωτικά ως προς την εργασία αυτή στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ (δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α).   
Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και των κάθε φύσης φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που παρέχουν εργασία για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών. Ως πρός το συντάξιμο του χρόνου ασφάλισης των προσώπων αυτών, καθώς και τις προϋποθέσεις θεμελίωσης νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφαρμόζονται αναλόγως οι κατά περίπτωση διατάξεις της γενικής νομοθεσίας που ισχύουν για τον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης (περίπτωση β).     
2α. Για την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ και στη νέα διάταξη της  περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 997/1979 επαναλαμβάνεται η βασική προϋπόθεση να μη υπάγεται υποχρεωτικά ο ασφαλισμένος για τη συγκεκριμένη εργασία του σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ονομασίας και της νομικής μορφής του.      
Δεδομένου ότι με τη διάταξη της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3371/2005 οι προσλαμβανόμενοι σε πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) από 1/1/2005 υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ (προγενέστερη ρύθμιση), προς  αποφυγή ενδεχόμενων αντιθέτων ερμηνειών, κρίθηκε αναγκαίο να τεθεί η συγκεκριμένη επιφύλαξη ως προς την διάταξη αυτή.
β. Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου καλύπτει τις περιπτώσεις και άλλης εργασίας του ασφαλισμένου (πολλαπλή απασχόληση), εκτός της εργασίας για την οποία ασφαλίζεται ήδη σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης και λόγω αυτής δεν υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ο ασφαλισμένος που παρέχει και άλλη εργασία του ιδίου ή διαφορετικού επαγγέλματος προς άλλο εργοδότη, χωρίς αυτή να δημιουργεί υποχρέωση ασφάλισης σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ονομασίας και της νομικής μορφής του, υπάγεται πλέον υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ.
Με τον τρόπο αυτό επιλύονται τα νομικά και πρακτικά προβλήματα που προέκυπταν στις περιπτώσεις αυτές από την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 997/1979, η οποία καταργείται με την παρ. Β2 του άρθρου 85 του ν.3996/2011 (εκτενέστερη αναφορά για την καταργούμενη παράγραφο γίνεται στη συνέχεια της παρούσας εγκυκλίου).   
γ.  Με την περίπτωση β καταργείται η εξαίρεση των συνταξιούχων που παρέχουν εργασία μετά τη συνταξιοδότησή τους από την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ, όπως είχε θεσπισθεί με την καταργούμενη παρ. 6 του άρθρου 3                      (παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1759/1988) και πλέον καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλισή τους στο ΕΤΕΑΜ. Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως για την ασφάλισή τους στο ΕΤΕΑΜ είναι να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών.        
Επειδή η ασφάλισή τους στο ΕΤΕΑΜ εξαρτάται πάντοτε από την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών, προβλέπεται ρητώς ότι τόσο για τον υπολογισμό ως συνταξίμου του χρόνου ασφάλισής τους στο ΕΤΕΑΜ, όσο και τις προϋποθέσεις για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφαρμόζονται αναλόγως κατά περίπτωση οι διατάξεις της γενικής νομοθεσίας που ισχύουν για τον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης.
Επομένως, για την απονομή δεύτερης επικουρικής σύνταξης θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 3996/2011.
Β. Χρόνος ασφάλισης που παραμένει ισχυρός λόγω κατάργησης της παρ. 6 του  άρθρου 3 του  ν. 997/1979 (παρ. 2 του άρθρου 44).
1. Έχει αναφερθεί ήδη, ότι η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του ν. 997/1979, που είχε προστεθεί με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1759/1988 και εξαιρούσε από την ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ διάφορες κατηγορίες (συνταξιούχοι που εργάζονται γενικά, πολλαπλά απασχολούμενοι), καταργείται με την παρ. Β2 του άρθρου 85 του ν. 3996/         2011.        
Επειδή συνεπώς δεν ισχύουν οι περιορισμοί που επέβαλε, με την παρ. 2 του άρθρου 44 προβλέπεται για λόγους διευκρινιστικούς, ότι παραμένει ισχυρός ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ΕΤΕΑΜ και έπρεπε να ακυρωθεί σύμφωνα με την καταργούμενη παράγραφο,  αλλά όμως δεν εκδόθηκε απόφαση ακύρωσής του μέχρι την έναρξη ισχύος του ανωτέρω άρθρου.  
2α. Είναι γνωστό ότι ασφαλισμένοι, των οποίων ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΕΤΕΑΜ έχει ακυρωθεί σύμφωνα με την καταργούμενη παράγραφο 6, ανέμεναν την κατάργησή της  και για το λόγο αυτό δεν έχουν εισπράξει τις ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες τους επιστρέφονται με τη διάταξη αυτή (σε διάφορες περιπτώσεις ασφαλισμένων η αναμονή διαρκεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα) Στο πλαίσιο της κατάργησης της παρ. 6 και δεδομένου ότι δεν έχουν εισπραχθεί οι ασφαλιστικές εισφορές για τον προαναφερόμενο λόγο, κρίθηκε δίκαιο να επεκταθούν τα αποτελέσματα της κατάργησης και στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων αυτών.
β. Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 προβλέπεται ότι κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις ακριβώς αυτές στις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση ακύρωσης του χρόνου ασφάλισης βάσει της καταργούμενης παραγράφου 6, αλλά ο ασφαλισμένος δεν εισέπραξε τις επιστρεφόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή μέρος αυτών, παραμένει ισχυρός ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης. Για το χρόνο ασφάλισης που παραμένει ισχυρός εκδίδεται σχετική απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου μετά από αίτηση του ασφαλισμένου.          
γ. Λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα της διάταξης θα πρέπει τα πραγματικά δεδομένα της μη είσπραξης των εισφορών σε σχέση με την παραγραφή της σχετικής αξίωσης, να εξετάζονται κατά περίπτωση και με βάση τον πραγματικό χρόνο στον οποίο γεννάται η αξίωση, όταν δηλαδή ενημερώθηκε ο ασφαλισμένος για την ακύρωση του χρόνου ασφάλισής του με την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.
Γ. Καταργούμενες διατάξεις  παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 3 του ν.  997/1979.
Με την παρ. Β2 του άρθρου 85 του ν. 3996/2011 ορίζεται ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 997/1979, όπως τροποποιήθηκε και ίσχυσε, καθώς και η παρ. 6 του άρθρου αυτού, όπως προστέθηκε με μεταγενέστερη διάταξη νόμου, καταργούνται.
1. Με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 997/1979 είχε καθορισθεί η διαδικασία υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ με έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων κατά κατηγορία μισθωτών ή με την έκδοση ενός Προεδρικού Διατάγματος για όλες τις κατηγορίες μισθωτών.
Επειδή στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ έχουν υπαχθεί από 1/2/1983 με το ΠΔ  633/1982 όλοι οι επικουρικά ανασφάλιστοι μισθωτοί, η ανωτέρω παρ. 2 έχει καταστεί άνευ αντικειμένου και για το λόγο αυτό καταργείται.   
2α.  Με την παρ. 6 του ιδίου άρθρου 3 του ν. 997/1979, όπως  προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1759/1988, καθορίσθηκε ότι από την ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, νπδδ ή οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που μετά τη συνταξιοδότηση εξακολουθούν να εργάζονται και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, οι συνταξιούχοι φορέων επικουρικής ασφάλισης, καθώς και τα πρόσωπα που υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση και άλλου κλαδικού επικουρικού ταμείου λόγω πολλαπλής απασχόλησης ή παράλληλης κύριας ασφάλισης.
β. Κατά το έτος 1988, όταν θεσπίσθηκε η παράγραφος αυτή, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΕΤΕΑΜ έπρεπε ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 1000 ημέρες ασφάλισης (προοδευτικά αυξανόμενες κατ’ έτος μέχρι τη συμπλήρωση 4.500 η.α.) και την ηλικία συνταξιοδότησης του φορέα κύριας ασφάλισης. Σκοπός της ανωτέρω περιοριστικής διάταξης ήταν να αποκλεισθεί η δυνατότητα συνταξιοδότησης των ήδη συνταξιούχων φορέων κύριας ή και επικουρικής ασφάλισης με αυτές τις εξαιρετικά ευνοϊκές προϋποθέσεις, οι οποίοι λόγω συνέχισης της απασχόλησής τους είχαν ασφαλισθεί σε κύριο ασφαλιστικό φορέα και συνεπώς θα έπρεπε να ασφαλισθούν και στο ΕΤΕΑΜ. Επίσης σκοπός ήταν να αποκλεισθούν τα πρόσωπα που ασφαλίζονται και σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης λόγω πολλαπλής απασχόλησης ή παράλληλης κύριας ασφάλισης, επειδή οι ανωτέρω ευνοϊκές προϋποθέσεις θεσπίσθηκαν για τους ασφαλισμένους που υπήχθησαν στο ΕΤΕΑΜ ως επικουρικά ανασφάλιστοι.
γ. Ήδη οι ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις του ΕΤΕΑΜ έχουν διαμορφωθεί σε 4.500 ημέρες ασφάλισης και επειδή, λόγω της αντικατάστασης της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 997/1979 στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ  υπάγονται οι κατηγορίες προσώπων που είχαν εξαιρεθεί από την ασφάλισή του με την προαναφερόμενη παρ. 6, δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι για τους οποίους θεσπίσθηκε, η παράγραφος αυτή καταργείται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved