ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Αναστέλλονται οι λειτουργίες στις εκκλησίες (η απόφαση)

Proslipsis.gr | Αθήνα 16.3.2020, 23:10

Τελικά η κυβέρνηση αποφάσισε την αναστολή των λειτουργιών σε όλους τους χώρους θρησκευτικής λατρείας κάθε δόγματος και θρησκείας, λόγω του κορονοϊού.

Ειδικότερα, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως δήλωσε ότι αναστέλλεται η τέλεση κάθε είδους λειτουργίας και ιεροπραξίας σε όλους τους χώρους θρησκευτικής λατρείας κάθε δόγματος και θρησκείας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, με εξαίρεση: α) τις κηδείες και ταφικές εκδηλώσεις και β) την ατομική προσευχή, και στις δύο περιπτώσεις τηρουμένων αυστηρών μέτρων προστασίας, όπως αυτά θα εξειδικεύονται σε κοινή απόφαση του υπουργείου Παιδείας και του υπουργείου Υγείας. Η αναστολή ισχύει για το διάστημα από σήμερα 16 Μαρτίου 2020 έως και 30 Μαρτίου 2020.

H σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 872|2020).


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2867/Υ1
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπρα-
ξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το
χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως 30.3.2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού»
(Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2
και της παραγράφου 4 αυτού.
2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την από 16.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
7. Την αριθμ. 2865/Υ1/16.3.2020 βεβαίωση της Δι-
εύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προ-
καλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Την προσωρινή απαγόρευση της τέλεσης κάθε εί-
δους λειτουργιών και ιεροπραξιών σε όλους ανεξαιρέ-
τως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους
και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού
καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων οίκων,
τεμενών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτή-
τως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της
Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγεί-
ας και για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και
30.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στις σχετικές εισηγή-
σεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Επιτρέπεται μόνο η
προσέλευση πιστών, για ατομική προσευχή με βραχεία
παραμονή τους στον χώρο λατρείας, τηρουμένης της
αναλογίας του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. επιφανείας και με
ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους. Στον
υπολογισμό του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνε-
ται αποκλειστικά και μόνο η επιφάνεια του κύριου/ωφέ-
λιμου χώρου που εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες
και δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιφάνειες τυχόν άλλων
όμορων κυρίων χώρων του ακινήτου που εξυπηρετούν
δραστηριότητες μη λατρευτικές (π.χ. χώρων σεμιναρίων
και αναγνωστηρίων), τυχόν βοηθητικών χώρων (π.χ. γρα-
φείων, αποθηκών), χώρων υγιεινής, κοινοχρήστων κ.λπ.
Οι υπεύθυνοι των χώρων λατρείας οφείλουν να διασφα-
λίζουν ότι τηρείται ανά πάσα στιγμή η ως άνω αναλογία
αριθμού πιστών/τετραγωνικών και η απόσταση μεταξύ
των πιστών, καθώς και όλα τα μέτρα υγιεινής που έχουν
θεσπίσει οι αρμόδιες αρχές. Στις εισόδους των χώρων
λατρείας θα πρέπει να υπάρχει συσκευή με απολυμα-
ντικό/αντισηπτικό ή ισοδύναμης δράσης προϊόν, προς
ελεύθερη χρήση από τους πιστούς.
2. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις κατα-
λαμβάνουν και τους χώρους λατρείας που βρίσκονται
ενταγμένοι εντός δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπι-
κών, κοινωφελών ή άλλων υπηρεσιών, καταστημάτων
και εγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων και ψυχιατρείων,
γηροκομείων, οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώ-
σεων) και ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων
(π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων εκδηλώσεων,
ξενοδοχείων).
3. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις κατα-
λαμβάνουν και τους ναούς και πάσης φύσεως χώρους
λατρείας που κείνται εντός των ιερών μονών, μοναστη-
ριών και κάθε είδους και νομικού/κανονικού καθεστώτος
χώρων εγκαταβίωσης.
4. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια και οι λοιποί χώροι
εγκαταβίωσης εντός της Επικράτειας κατά το ως άνω
χρονικό διάστημα δεν θα δέχονται κοινό και πιστούς σε
οργανωμένες ή ατομικές προσκυνηματικές επισκέψεις.
Οι απαγορεύσεις επισκέψεων και όλα τα αναγκαία προ-
ληπτικά μέτρα που αφορούν στις Ιερές Μονές της Αθω-
νικής Πολιτείας, λαμβάνονται με απόφαση του Διοικητού
του Αγίου Όρους, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης
της Ιεράς Κοινότητας.
5. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές
θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και
ταφικές εκδηλώσεις, όπου σύμφωνα με τα οικεία θρη-
σκευτικά ήθη είθισται η προσέλευση συγγενών, φιλικών
προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο
του θρησκευτικού λειτουργού, του απολύτως στενού
συγγενικού περιβάλλοντος του αποβιώσαντος και των
προσώπων που επιμελούνται της ταφής, τηρουμένων
των αναγκαίων μέτρων προστασίας. Οι αρχές που είναι
υπεύθυνες για τη λειτουργία και διαχείριση των κοιμητη-
ρίων επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και
οφείλουν να αποτρέπουν την προσέλευση προσώπων,
στα οποία δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή,
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.
6. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργίας αποκλειστικά προς
το σκοπό μετάδοσης από εθνικής ή τοπικής εμβέλειας
τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο, με την παρουσία του
απολύτως αναγκαίου προσωπικού του μέσου.
7. Επιτρέπεται η συνέχιση των διοικητικών λειτουργιών
των χώρων θρησκευτικής λατρείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υγείας

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved