ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Μέτρα για την λειτουργία του ΟΑΕΔ

Proslipsis.gr | Αθήνα 18.3.2020, 14:52

Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού που αφορούν στη λειτουργία του ΟΑΕΔ, περιγράφονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας. 

* Ακολουθεί το κείμενο της εγκυκλίου.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤ.:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ.
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Αθήνα 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 21484
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/
νση:
Εθν. Αντιστάσεως 8
Τ.Κ.: 174 56 ΑΛΙΜΟΣ Προς: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Πληροφ.: ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ Α., ΠΕΠΠΑ
Ε., ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ Μ.
Τηλ: 210-9989361,
9989405, 9989412
ΘΕΜΑ: Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Έχοντας υπόψη:
1. Το υπΆ αρίθμ. 94243/09-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, περί ενημέρωσης σχετικά με τη λοίμωξη από τον ιό SARS-COV-2 και
ιδιαιτέρως τη λήψη μέτρων πρόληψης της διάδοσης της νόσου στους χώρους
εργασίας.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 6 της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/Α΄/2020)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
3. Την υπΆ αρίθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ. 7874/12-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ)
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί επειγόντων μέτρων για την πρόληψη και
την προστασία από τον κορωνοϊό.
4. Τις διατάξεις της από 14/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α΄/2020 «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
5. Την υπΆ αρίθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1)
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί επιπρόσθετων επειγόντων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
Βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του αρ. εικοστού τέταρτου της από
14-3-2020 ΠΝΠ, στις οποίες ορίζεται ότι, «Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, εξαιτίας της
εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του
αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που
πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή
και με τον ορισμό κατΆ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα
απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της
υπηρεσίας, η δυνατότητα εξΆ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών
μέσων» και λαμβάνοντας υπόψη την αποστολή, τις αρμοδιότητες και τους σκοπούς του
ΟΑΕΔ, την ανάγκη πρόληψης και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, την προστασία
και ασφάλεια των εργαζομένων και των ευπαθών ομάδων και εν τέλει την προάσπιση και
εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σας γνωρίζουμε ότι:
Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ από 18-3-2020 θα λειτουργούν με περιορισμένο αριθμό
υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα. Ειδικότερα:
1. Στις οργανικές μονάδες με διαθέσιμο προσωπικό 21 και άνω υπαλλήλων, η
εργασία θα παρέχεται εκ περιτροπής, με μία εβδομάδα προσέλευσης στην υπηρεσία
και δύο εβδομάδες με εξ αποστάσεως παροχή εργασίας (από την οικία).
2. Στις οργανικές μονάδες με διαθέσιμο προσωπικό 20 και κάτω υπαλλήλων, η
εργασία θα παρέχεται εκ περιτροπής, με μία εβδομάδα προσέλευσης στην υπηρεσία
και μία εβδομάδα με εξ αποστάσεως παροχή εργασίας (από την οικία).
Οι εβδομάδες κατά τις οποίες θα παρέχεται η εκ περιτροπής εργασία ορίζονται στην
παρούσα φάση ως εξής:
1η: 18-3-2020 έως 27-3-2020
2η: 30-3-2020 έως 3-4-2020
3η: 6-4-2020 έως 10-4-2020
4η: 13-4-2020 έως 16-4-2020
5η: 21-4-2020 έως 24-4-2020
6η: 27-4-2020 έως 30-4-2020
Ως οργανικές μονάδες ορίζονται οι Διευθύνσεις της Διοίκησης και οι Περιφερειακές
Διευθύνσεις, καθώς και τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και οι εκπαιδευτικές
δομές (ΕΠΑ.Σ, ΙΕΚ, ΚΕΚ και ΒΝΣ) του Οργανισμού.
Ως διαθέσιμο προσωπικό ορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων της οργανικής μονάδας (ή ο
αριθμός των υπαλλήλων της εκπαιδευτικής οργανικής μονάδας που ασκούν διοικητικό έργο),
εξαιρουμένων όσων τελούν σε άδεια ειδικού σκοπού (εκτός εάν επιλέξουν να ενταχθούν στην
εκ περιτροπής εργασία), καθώς και όσων απουσιάζουν ήδη με μακροχρόνια άδεια (π.χ.
αναρρωτική, άνευ αποδοχών, άδεια ανατροφής κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι, στο διαθέσιμο
προσωπικό δεν θα χορηγούνται πάσης φύσεως άδειες, παρά μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού.
Για τον σκοπό αυτό, κάθε οργανική μονάδα με διαθέσιμο προσωπικό 21 και άνω θα
πρέπει να το κατανείμει σε 3 ομάδες, ενώ κάθε οργανική μονάδα με διαθέσιμο
προσωπικό 20 και κάτω θα πρέπει να το κατανείμει σε 2 ομάδες. Στην κάθε ομάδα
επικεφαλής θα είναι ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας και οι 1οι και 2οι αναπληρωτές
τους, αντίστοιχα.
Ο αρμόδιος προϊστάμενος κάθε οργανικής μονάδας οφείλει να καθορίζει τα καθήκοντα που
καλούνται να ασκήσουν οι υπάλληλοι κατά την έκτακτη αυτή λειτουργία, θα προτεραιοποιεί τις
εργασίες που τους ανατίθενται και θα παρέχει σαφείς οδηγίες για το παρεχόμενο έργο, ιδίως
στις περιπτώσεις που δεν θα καθίσταται δυνατή η συνύπαρξη προϊσταμένου και υπαλλήλων.
Υπεύθυνοι για τον συντονισμό όλων των θεμάτων αρμοδιότητας τους είναι οι
Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων.
Τέλος, υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14-3-2020 ΠΝΠ
και τη με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε
υπαλλήλους του ΟΑΕΔ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και
υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, χορηγείται
υποχρεωτικά ειδική άδεια.
Δεδομένων των εξελίξεων και ειδικότερα κατόπιν της έκτακτης αναστολής λειτουργίας
(κλεισίματος) ιδιωτικών επιχειρήσεων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ., θα
πρέπει η Διεύθυνση Διοικητικού και τα Τμήματα Διοικητικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων
να επανελέγξουν τις περιπτώσεις στις οποίες χορήγησαν ή θα χορηγούν άδεια ειδικού
σκοπού για τη δυνατότητα φροντίδας των τέκνων υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους από τον/την
γονέα που δεν απασχολείται πλέον λόγω της προαναφερόμενης αναστολής λειτουργίας. Σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναζητούν από τον/την ενδιαφερόμενο/η υπάλληλο ή
αρμοδίως, κάθε απαιτούμενο δικαιολογητικό που να στοιχειοθετεί τη συνδρομή των
προϋποθέσεων για τη χορήγηση ή μη των ανωτέρω διευκολύνσεων.
Για πρόσθετες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, οι οργανικές μονάδες θα απευθύνονται
στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση, και αντίστοιχα οι Περιφερειακές Διευθύνσεις θα
απευθύνονται στην Διεύθυνση Διοικητικού.
Του παρόντος να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι.

Εσωτ. Διανομή:
1. Γραμματεία Διοικητή
2. Γραφεία Αντιπροέδρων
3. Προϊστάμενοι Γεν. Δ.νσεων
4. Δ/νση Διοικητικού
(Καρακούση, Πέππα, Βιτζηλαίου)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

* Κατεβάστε την εγκύκλιο.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%930%CE%A34691%CE%A92-%CE%92%CE%92%CE%96?inline=true


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved