ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Απόφαση για αναστολή λειτουργίας υποθηκοφυλακείων - κτηματολογικών γραφείων

Proslipsis.gr | Αθήνα 13.4.2020, 09:26

Απόφαση για προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11 έως και 27 Απριλίου 2020., προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, εξέδωσαν τα συναρμόδια υπουργεία.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 1302|2020.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24404 (1)
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-
σης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθη-
κοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων
Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γρα-
φείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των
κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημά-
των του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστη-
μα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνο-
ϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε’
της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76).
2. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159).
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).
6. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 678/9.4.2020 έγγραφο του Έμμι-
σθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών απευθυνόμενο στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης.
9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 203/9.4.2020 έγγραφο της Ένωσης
Άμισθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδας απευθυνόμενο στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης.
10. Την από 9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
11. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ. 24077/9.4.2020 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
1. Την προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας
των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς
και των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου,
των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης,
καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκα-
ταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο
σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημό-
σιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως
και 27.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.4.2020
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 ως ακολούθως:
α) Απαγορεύονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς
και ο έλεγχος των αρχείων,
β) αναστέλλεται κάθε προθεσμία σχετική με τη μετα-
γραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή
τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και η παραγρα-
φή κάθε συναφούς αξιώσεως.
2. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται:
α) οι διοικητικές λειτουργίες των έμμισθων υποθηκοφυ-
λακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου,
των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης,
καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκατα-
στημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και
β) η λειτουργία των ενεχυροφυλακείων σύμφωνα με
το ν. 2844/2000 (Α’ 220) για μία (1) εργάσιμη ημέρα την
εβδομάδα κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, σύμ-
φωνα με απόφαση του Προϊσταμένου του καθ’ ύλην αρ-
μόδιου Υποθηκοφυλακείου, Κτηματολογικού Γραφείου ή
Υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,
που τοιχοκολλάται στην είσοδο της Υπηρεσίας και αναρ-
τάται στην ιστοσελίδα της, εφόσον διαθέτει.

Άρθρο Δεύτερο
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποια-
δήποτε σχέση εργασίας στα έμμισθα και άμισθα υπο-
θηκοφυλακεία και στα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου,
Κω-Λέρου, στα κτηματολογικά γραφεία Πειραιά, Θεσ-
σαλονίκης, καθώς και στα κτηματολογικά γραφεία και
υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στις διατάξεις
των άρθρων 4 και 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσης του» (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved