ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο «Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών»

Proslipsis.gr | Αθήνα 8.9.2021, 21:09

Τις προϋποθέσεις και την διαδικασία εγγραφής των διαμεσολαβητών στο «Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών», καθόρισε με απόφασή του το υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Το «Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών» τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή και εγγράφονται σε αυτό διαμεσολαβητές ανά Εφετειακή περιφέρεια, από την κεντρική επιτροπή διαμεσολάβησης η οποία δύναται βάσει της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4640/2019 να συστήσει και να εξουσιοδοτήσει ειδική υποεπιτροπή ή να εξουσιοδοτήσει ήδη συσταθείσα υποεπιτροπή για την εγγραφή των διαμεσολαβητών στο ειδικό μητρώο αυτό.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 41917οικ. (2)
Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής των διαμεσολαβητών στο «Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4640/2019 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις» (Α’ 190),
β) του άρθρου 15 του Κεφ. Δ’ «Διαμεσολάβηση και Επιμόρφωση Δικαστών» και του άρθρου 21 του Κεφ. ΣΤ’ 
«Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του ν. 4800/2021 «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, 
άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις.» (Α’ 81),
γ) της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 1514 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164),
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων 
τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α’ 119),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ζ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7),
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής των διαμεσολαβητών στο «Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών» του άρθρου 15 του ν. 4800/2021 (Α’ 81).

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας αποφάσεως ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:
α. Ως «διαμεσολαβητής» ορίζεται κάθε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής εγγεγραμμένος στο Γενικό Μητρώο Διαμεσολαβητών που τηρείται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, άρθρου 29 του ν. 4640/2019 (Α’ 190).
β. Ως «φορέας» ορίζεται κάθε αδειοδοτημένος φορέας κατάρτισης του άρθρου 22 του ν. 4640/2019 (Α’ 190).

Άρθρο 3
Ειδικό μητρώο οικογενειακών διαμεσολαβητών
Το «Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών» τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή και εγγράφονται σε αυτό διαμεσολαβητές ανά Εφετειακή περιφέρεια, από την κεντρική επιτροπή διαμεσολάβησης η οποία δύναται βάσει της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4640/2019 να συστήσει και να εξουσιοδοτήσει ειδική υποεπιτροπή ή να εξουσιοδοτήσει ήδη συσταθείσα υποεπιτροπή για την εγγραφή των διαμεσολαβητών στο ειδικό μητρώο αυτό.

Άρθρο 4
Πρόγραμμα εκπαίδευσης - περιεχόμενο
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην οικογενειακή διαμεσολάβηση έχει διάρκεια είκοσι (20) ώρες τουλάχιστον, διενεργείται διά ζώσης ή με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή συνδυαστικά και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν τις βασικές αρχές και τα στάδια της οικογενειακής διαμεσολάβησης, βασικά στοιχεία του οικογενειακού δικαίου και του νομοθετικού πλαισίου της οικογενειακής διαμεσολάβησης, θέματα ενδοοικογενειακής βίας σε σχέση με τη διαμεσολάβηση, βασικές γνώσεις οικογενειακής ψυχολογίας και επιπτώσεις του διαζυγίου, εμβάθυνσης σε τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας και εξάσκηση των συμμετεχόντων σε προσομοιώσεις οικογενειακής διαμεσολάβησης.

Άρθρο 5
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή
Ο φορέας διαβιβάζει στη κεντρική επιτροπή διαμεσολάβησης το φάκελο του καταρτιζόμενου, ο οποίος περιλαμβάνει α) βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, και β) την υπεύθυνη δήλωση του καταρτιζόμενου, η οποία απευθύνεται στη κεντρική επιτροπή διαμεσολάβησης και περιέχει την συμμετοχή του σε τουλάχιστον τρείς (3) οικογενειακές διαμεσολαβήσεις ως διαμεσολαβητής, συνδιαμεσολαβητής ή νομικός παραστάτης.
Για τους διαμεσολαβητές που έχουν καταρτιστεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσης πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση παρακολούθησης κατά το ως άνω στοιχείο α) στην οποία να αναφέρεται το περιεχόμενο και ο τρόπος εκπαίδευσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
Για τους εκπαιδευτές οικογενειακής διαμεσολάβησης ο φορέας αντί του στοιχείου α), θα διαβιβάζει βεβαίωση ωρών εκπαίδευσης στο πρόγραμμα οικογενειακής διαμεσολάβησης καθώς και το περιεχόμενο και τον τρόπο εκπαίδευσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Άρθρο 6
Διατήρηση εγγραφής
Oι διαμεσολαβητές υποχρεούνται ετησίως να ανανεώνουν την κατάρτισή τους και την εμπειρία τους προσκομίζοντας στην κεντρική επιτροπή διαμεσολάβησης υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την:
α. ανάληψη δύο οικογενειακών διαμεσολαβήσεων ή
β. την συμμετοχή τους σε εργαστήρια, σεμινάρια, συνέδρια κ.λπ. συνολικής διάρκειας δέκα (10) ωρών, αναφορικά με την οικογενειακή διαμεσολάβηση.

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος
Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 4017|2021.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved