ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ο νόμος 5014|2023: Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών

Proslipsis.gr | Αθήνα 21.01.2023, 19:08

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 5014|2023 «Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις».

* Ακολουθεί πίνακας περιεχομένων.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΡΕΥ-
ΝΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗ-
ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.)
Άρθρο 3 Σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Διερεύ-
νησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων
Άρθρο 4 Συγκρότηση - Θητεία μελών συμβουλίου
Άρθρο 5 Κωλύματα, ασυμβίβαστα και υποχρεώσεις
των μελών του συμβουλίου
Άρθρο 6 Πειθαρχική ευθύνη των μελών του συμβου-
λίου
Άρθρο 7 Εκπροσώπηση του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.
Άρθρο 8 Λειτουργία του συμβουλίου του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.
Α.Α.Μ.
Άρθρο 9 Αρμοδιότητες Προέδρου
Άρθρο 10 Μονάδα Μελετών και Διερεύνησης Ατυχη-
μάτων
Άρθρο 11 Πόροι
Άρθρο 12 Αποζημίωση των Διερευνητών του Γραφείου
Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων
του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.
Άρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.
Άρθρο 14 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 15 Ορισμοί
Άρθρο 16 Σοβαρά συμβάντα
Άρθρο 17 Διερεύνηση ασφάλειας
Άρθρο 18 Διαδικασία διερεύνησης
Άρθρο 19 Καθεστώς των διερευνητών ασφάλειας
Άρθρο 20 Συντονισμός των διερευνήσεων
Άρθρο 21 Τόπος του ατυχήματος - Διαφύλαξη απο-
δεικτικών στοιχείων
Άρθρο 22 Προστασία ευαίσθητων πληροφοριών ασφά-
λειας
Άρθρο 23 Πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία
διερεύνησης
Άρθρο 24 Αίτηση εξαίρεσης
Άρθρο 25 Πόρισμα διερεύνησης
Άρθρο 26 Κοινοποίηση πορίσματος
Άρθρο 27 Χρονικοί περιορισμοί διερεύνησης
Άρθρο 28 Δήλωση αεροπορικών ατυχημάτων και
συμβάντων
Άρθρο 29 Συνεργασία με άλλα κράτη
Άρθρο 30 Υποχρέωση ενημέρωσης
Άρθρο 31 Συνοπτικές εκθέσεις έρευνας
Άρθρο 32 Συστάσεις ασφάλειας - Παρακολούθηση
των συστάσεων ασφάλειας και ηλεκτρονική βάση συ-
στάσεων ασφάλειας
Άρθρο 33 Αλλοδαπά πορίσματα διερεύνησης
Άρθρο 34 Κοινοποίηση πληροφοριών
Άρθρο 35 Αναθεώρηση του πορίσματος
Άρθρο 36 Πληροφορίες για πρόσωπα και επικίνδυνα
εμπορεύματα επί του αεροσκάφους
Άρθρο 37 Αναστολή της ποινικής διαδικασίας
Άρθρο 38 Διάρκεια φύλαξης στοιχείων
Άρθρο 39 Απαγορεύσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 40 Ενημέρωση κοινής γνώμης
Άρθρο 41 Παροχή συνδρομής στα θύματα αεροπορι-
κών ατυχημάτων και στους συγγενείς τους

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗ-
ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.
Άρθρο 42 Υποχρέωση διερεύνησης
Άρθρο 43 Ορισμοί
Άρθρο 44 Καθεστώς - διεξαγωγή έρευνας
Άρθρο 45 Αρμοδιότητες Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.
Άρθρο 46 Διαδικασία διερεύνησης
Άρθρο 47 Εκθέσεις
Άρθρο 48 Πληροφορίες προς διαβίβαση στον Οργα-
νισμό
Άρθρο 49 Συστάσεις ασφάλειας

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑ-
ΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 50 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 51 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 52 Παράταση προθεσμιών για ρυθμίσεις Μη-
τρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτι-
κών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επι-
στημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) - Τροποποίηση παρ. 1
και 2 άρθρου 144 ν. 4764/2020
Άρθρο 53 Παράταση ισχύος πτυχίων και βεβαιώσεων
εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο Γραφεί-
ων Μελετών και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσε-
ων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 39 και παρ. 6 άρθρου
65 π.δ. 71/2019
Άρθρο 54 Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής
πτυχίων στο Μ.Ε.ΕΠ. - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 74
ν. 4821/2021
Άρθρο 55 Δυνατότητα υποβολής δήλωσης προτίμη-
σης στην αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις για εισαγωγή
σε Πρότυπο Σχολείο - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 18
ν. 4692/2020
Άρθρο 56 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αξιολό-
γηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ει-
δικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Τρο-
ποποίηση άρθρου 80 ν. 4823/2021
Άρθρο 57 Μεταβατικές διατάξεις για τις δομές και τα
στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης - Τροποποίηση άρθρου 231 ν. 4823/2021
Άρθρο 58 Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των
εκπαιδευτικών - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 73
ν. 4823/2021
Άρθρο 59 Θέματα της Αρχής Διασφάλισης της Ποιό-
τητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-
ση - Τροποποίηση περ. ε) παρ. 4 άρθρου 1 ν. 4142/2013
Άρθρο 60 Προϋποθέσεις κατοχής άδειας για την παρο-
χή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπη-
ρεσιών - Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 2 ν. 2644/1998

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 61 Έναρξη ισχύος

Ο νόμος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Α' αρ. 14|2023.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved