ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ)

Proslipsis.gr | Αθήνα 20.02.2023, 23:23

Εγκρίθηκε από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος ο Κανονισμός Λειτουργίας των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ).

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός και η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των ΕΜΑΚ του Πυροσβεστικού Σώματος για τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Μονάδων κατά τη διεξαγωγή του επιχειρησιακού έργου, σύμφωνα με την αποστολή τους, υπό συνθήκες μέγιστης ασφάλειας προσωπικού και μέσων.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος 849|2023.


* Ακολουθεί πίνακας περιεχομένων.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1. Σκοπός
Άρθρο 2. Αποστολή
Άρθρο 3. Στελέχωση
Άρθρο 4. Εσωτερική Διάρθρωση
Άρθρο 5. Καθήκοντα Διοικητή Ε.Μ.Α.Κ.
Άρθρο 6. Καθήκοντα Υποδιοικητή Ε.Μ.Α.Κ.
Άρθρο 7. Καθήκοντα Προϊσταμένου Γραφείου Προσω-
πικού - Γραμματείας
Άρθρο 8. Καθήκοντα Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαί-
δευσης
Άρθρο 9. Καθήκοντα Προϊσταμένου Γραφείου Επιχειρή-
σεων
Άρθρο 10. Καθήκοντα Προϊσταμένου Γραφείου Διαχείρι-
σης Υλικού - Διοικητικής Μέριμνας
Άρθρο 11. Καθήκοντα Προϊσταμένου Γραφείου Κίνησης
Άρθρο 12. Καθήκοντα Προϊσταμένου Γραφείου Υγειο-
νομικού
Άρθρο 13. Καθήκοντα Προϊσταμένου Γραφείου Προμη-
θειών - Δαπανών
Άρθρο 14. Καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας φυλακής
Άρθρο 15. Καθήκοντα επικεφαλής ομάδας
Άρθρο 16. Καθήκοντα επικεφαλής ομάδας φυλακής
Άρθρο 17. Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
Άρθρο 18. Συνεργασία της Ε.Μ.Α.Κ. με άλλες Πυροσβε-
στικές Υπηρεσίες
Άρθρο 19. Υγειονομική εξέταση προσωπικού Ε.Μ.Α.Κ.
Άρθρο 20. Αθλητική αξιολόγηση προσωπικού Ε.Μ.Α.Κ.
Άρθρο 21. Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός Ε.Μ.Α.Κ.
Άρθρο 22. Πεδίο ασκήσεων Ε.Μ.Α.Κ.


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ε.Μ.Α.Κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΙΑΣΩΣΕΩΝ (Ο.Υ.Δ.)
Άρθρο 23. Αποστολή
Άρθρο 24. Διάρθρωση
Άρθρο 25. Προσόντα υποψηφίων υποβρύχιων διασω-
στών, αξιολόγηση και επιλογή αυτών
Άρθρο 26. Υγειονομική εξέταση υποψηφίων υποβρύχιων
διασωστών
Άρθρο 27. Εκπαίδευση υποβρυχίων διασωστών
Άρθρο 28. Μηνιαία συντήρηση υποβρυχίων διασωστών
Άρθρο 29. Εξαμηνιαία Εκπαίδευση Συντήρησης Ικανό-
τητας (Ε.Ε.Σ.Ι.) μελών Ο.Υ.Δ.
Άρθρο 30. Ετήσιες υγειονομικές εξετάσεις Ε.Ε.Σ.Ι.
Άρθρο 31. Καθήκοντα επικεφαλής Ε.Ε.Σ.Ι.
Άρθρο 32. Καθήκοντα επόπτη Ε.Ε.Σ.Ι.
Άρθρο 33. Καθήκοντα βοηθού επόπτη Ε.Ε.Σ.Ι.
Άρθρο 34. Καθήκοντα καταχωρητή Ε.Ε.Σ.Ι.
Άρθρο 35. Καθήκοντα επικεφαλής κατάδυσης
Άρθρο 36. Καθήκοντα δύτη ασφαλείας
Άρθρο 37. Καθήκοντα επικεφαλής Ο.Υ.Δ.
Άρθρο 38. Καθήκοντα επικεφαλής φυλακής Ο.Υ.Δ.
Άρθρο 39. Καθήκοντα υποβρυχίων διασωστών
Άρθρο 40. Εκπαιδευτές Ο.Υ.Δ.
Άρθρο 41. Μέτρα ασφαλείας καταδύσεων
Άρθρο 42. Σκάφος ασφαλείας
Άρθρο 43. Υγειονομική υποστήριξη Ο.Υ.Δ.
Άρθρο 44. Επικοινωνία με νοσοκομειακές δομές
Άρθρο 45. Μέσα μεταφοράς ασθενή υποβρυχίου διασώστη
Άρθρο 46. Εξοπλισμός Ο.Υ.Δ.,προμήθεια και αντικατάσταση υλικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (Ο.Ο.Ε.Δ.)
Άρθρο 47. Αποστολή
Άρθρο 48. Διάρθρωση
Άρθρο 49. Προσόντα υποψήφιων μελών Ο.Ο.Ε.Δ.
Άρθρο 50. Εξέταση - Αξιολόγηση υποψηφίων μελών
Ο.Ο.Ε.Δ.
Άρθρο 51. Εκπαίδευση μελών Ο.Ο.Ε.Δ.
Άρθρο 52. Εκπαίδευση και καθήκοντα εκπαιδευτών
Ο.Ο.Ε.Δ.
Άρθρο 53. Μηνιαία συντήρηση μελών Ο.Ο.Ε.Δ.
Άρθρο 54. Εκπαίδευση συντήρησης ικανότητας Ο.Ο.Ε.Δ.
Άρθρο 55. Αθλητική αξιολόγηση Ο.Ο.Ε.Δ.
Άρθρο 56. Προσόντα και καθήκοντα επικεφαλής Ο.Ο.Ε.Δ.
Άρθρο 57. Προσόντα και καθήκοντα επικεφαλής φυλα-
κής Ο.Ο.Ε.Δ.
Άρθρο 58. Προσόντα και καθήκοντα Ορειβάτη Ασφαλείας
Άρθρο 59. Προσόντα και καθήκοντα Ορειβάτη Έρευνας
Διάσωσης
Άρθρο 60. Προσόντα και καθήκοντα Βοηθού Ορειβάτη
Έρευνας Διάσωσης
Άρθρο 61. Προσόντα και καθήκοντα Βοηθού Ορειβάτη
Έρευνας Διάσωσης - Παραϊατρικού
Άρθρο 62. Προσόντα και καθήκοντα Ορειβάτη - Γενικού
Βοηθού
Άρθρο 63. Εξοπλισμός Ο.Ο.Ε.Δ.,προμήθεια και αντικατά-
σταση υλικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (Κ.Ο.Ε.Δ.)
Άρθρο 64. Αποστολή - Διάρθρωση
Άρθρο 65. Προσόντα υποψηφίων συνοδών σκύλων
Άρθρο 66. Δικαιολογητικά υποψηφίων συνοδών σκύλων
Άρθρο 67. Επιλογή και εκπαίδευση συνοδών σκύλων
έρευνας διάσωσης
Άρθρο 68. Εκπαίδευση σκύλων έρευνας διάσωσης
Άρθρο 69. Καθήκοντα συνοδών σκύλων έρευνας και
διάσωσης
Άρθρο 70. Προσόντα υποψηφίων εκπαιδευτών συνοδών
και σκύλων έρευνας διάσωσης
Άρθρο 71. Επιλογή υποψηφίων εκπαιδευτών συνοδών
και σκύλων έρευνας διάσωσης
Άρθρο 72. Καθήκοντα εκπαιδευτών συνοδών και σκύλων
έρευνας διάσωσης
Άρθρο 73. Καθήκοντα επικεφαλής Κ.Ο.Ε.Δ.
Άρθρο 74. Αξιολόγηση Κ.Ο.Ε.Δ.
Άρθρο 75. Προμήθεια - Αντικατάσταση σκύλων
Άρθρο 76. Διαμονή, διατροφή και συντήρηση
Άρθρο 77. Υγειονομική περίθαλψη
Άρθρο 78. Εξοπλισμός Κ.Ο.Ε.Δ.,προμήθεια και αντικατά-
σταση υλικών
Άρθρο 79. Ωράριο εργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΔΙ-
ΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α.)
Άρθρο 80. Αποστολή - Αρμοδιότητα
Άρθρο 81. Σύστημα κινητοποίησης
Άρθρο 82. Καθορισμός ζωνών σε τακτικό επίπεδο
Άρθρο 83. Εσωτερική διάρθρωση ομάδων απόκρισης
Άρθρο 84. Καθήκοντα επικεφαλής ομάδας Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α.
Άρθρο 85. Καθήκοντα επικεφαλής φυλακής Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α.
Άρθρο 86. Καθήκοντα προσωπικού ομάδας Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α.
Άρθρο 87. Λειτουργία ομάδας και υποομάδων Χ.Β.Ρ.Π.
& Τ.Α.
Άρθρο 88. Εκπαίδευση προσωπικού Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α.
Άρθρο 89. Υγειονομικές εξετάσεις μελών ομάδας Χ.Β.Ρ.Π.
& Τ.Α.
Άρθρο 90. Εξοπλισμός ομάδας Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α.,προμήθεια
και αντικατάσταση υλικών
Άρθρο 91. Συντήρηση εξοπλισμού ομάδας Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α.
Άρθρο 92. Επιχειρησιακή απόκριση ομάδας Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΟΜΑΔΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ
(Ο.Ι.Δ.Ε/Π)
Άρθρο 93. Ορισμός
Άρθρο 94. Αποστολή
Άρθρο 95. Διάρθρωση
Άρθρο 96. Προσόντα υποψηφίων ιπταμένων διασωστών
ελικοπτέρου
Άρθρο 97. Εξέταση - Αξιολόγηση υποψηφίων ιπτάμενων
διασωστών ελικοπτέρου
Άρθρο 98. Εκπαίδευση υποψηφίων ιπτάμενων διασω-
στών ελικοπτέρου
Άρθρο 99. Συντήρηση ιπτάμενων διασωστών ελικοπτέ-
ρου ελικοπτέρου
Άρθρο 100. Έντυπο καταγραφής στοιχείων ιπτάμενου
διασώστη
Άρθρο 101. Προσόντα εκπαιδευτών ιπτάμενων διασω-
στών ελικοπτέρου
Άρθρο 102. Καθήκοντα εκπαιδευτών ιπτάμενων διασω-
στών ελικοπτέρου
Άρθρο 103. Αθλητική αξιολόγηση ιπτάμενων διασωστών
ελικοπτέρου
Άρθρο 104. Καθήκοντα επικεφαλής Ο.Ι.Δ.Ε/Π
Άρθρο 105. Καθήκοντα ιπταμένων διασωστών ελικο-
πτέρου
Άρθρο 106. Εξοπλισμός Ο.Ι.Δ.Ε/Π,προμήθεια και αντικα-
τάσταση υλικών


ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 107. Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 108. Καταργούμενες Διατάξεις
Άρθρο 109 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Α. Μηχανολογικός & λοιπός εξοπλισμός
Ε.Μ.Α.Κ.
Παράρτημα Β. Εγκαταστάσεις πεδίου ασκήσεων Ε.Μ.Α.Κ.
Παράρτημα Γ. Πινάκας βαθμολόγησης υποβρύχιων δι-
ασωστών
Παράρτημα Δ. Έντυπο εξέτασης καταδυτικού ατυχήματος
Παράρτημα Ε. Πινάκες κατάδυσης
Παράρτημα ΣΤ. Ατομικός και ομαδικός εξοπλισμός Ο.Υ.Δ.
Παράρτημα Ζ. Ατομικός και ομαδικός εξοπλισμός Ο.Ο.Ε.Δ.
Παράρτημα Η. Ατομικός και ομαδικός εξοπλισμός Κ.Ο.Ε.Δ.
Παράρτημα Θ. Διάγραμμα επιχειρησιακών ζωνών
Παράρτημα Ι. Ατομικός και ομαδικός εξοπλισμός Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α.
Παράρτημα Κ. Ατομικός και ομαδικός εξοπλισμός Ι.Δ.Ε/Π
Παράρτημα Λ. Αναφορά εκτέλεσης αποστολής Ι.Δ.Ε/Π


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved