ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων

Proslipsis.gr | Αθήνα 14.09.2023, 18:01

Διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2023 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 3.11.2023, το Σάββατο 4.11.2023 και την Κυριακή 5.11.2023 στις έδρες των Εφετείων της χώρας, προκηρύσσει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν μέχρι και την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής της έδρας του Εφετείου, όπου υπάγεται ο Δικηγορικός Σύλλογος, όπου είναι εγγεγραμμένοι, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περί μη υπαγωγής τους στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του ν. 4194/2013. 

* Ακολουθεί η σχετική προκήρυξη.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 
ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθμ. 61 
Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων 
B’ εξεταστικής περιόδου 2023.

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 
ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 13 και 18 έως 22 του 
ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 11 παρ. 2β του 
ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
3. Την υπ’ αρ. 60/6.9.2023 απόφαση της Συντονιστικής 
Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδος «Καθορισμός του ποσού, που καταβάλλεται 
υπέρ της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδος για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων 
δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2023».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:
1. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β’ εξεταστικής 
περιόδου 2023 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, 
ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 3.11.2023, το Σάββατο 4.11.2023 
και την Κυριακή 5.11.2023 στις έδρες των Εφετείων της χώρας.

Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται την ίδια 
μέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει 
η οικεία Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την τήρηση των ισχυόντων, 
κατά το χρόνο διενέργειάς του, υγειονομικών 
μέτρων πρόληψης και προστασίας.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Έλληνες
πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλου κράτους που είναι συμβαλλόμενο στη 
Σύμβαση Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Έλληνας στο 
γένος μπορεί να διοριστεί δικηγόρος μετά από άδεια 
του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από 
τη διατύπωση γνώμης του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. 
Κατ’ εξαίρεση, πολίτης τρίτης χώρας, που διαμένει 
νομίμως στην ημεδαπή, μπορεί να διοριστεί δικηγόρος, 
εφόσον είναι απόφοιτος Τμήματος Νομικής Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα με ελάχιστο 
βαθμό (μέσο όρο) πτυχίου επτά κόμμα πέντε (7,5) και 
κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Τμήματος Νομικής 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού 
Τμήματος Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα 
ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, 
εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες 
διαδικασίες και να έχουν συμπληρώσει μέχρι και την τελευταία 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού το νόμιμο 
χρόνο άσκησης (18 μήνες).
3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό 
οφείλουν μέχρι και την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 να 
καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον Γραμματέα 
της Οργανωτικής Επιτροπής της έδρας του Εφετείου, 
όπου υπάγεται ο Δικηγορικός Σύλλογος, όπου είναι εγγεγραμμένοι, 
συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περί 
μη υπαγωγής τους στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 
6 και 7 του ν. 4194/2013. 
Στην άνω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται:
Α) Πιστοποιητικό άσκησης
Β) Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο 
πιστοποιητικό του πανεπιστημίου (δεν απαιτείται 
επικύρωση)
Γ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
(δεν απαιτείται επικύρωση) και
Δ) Απόδειξη κατάθεσης με ηλεκτρονική συναλλαγή 
μέσω του ΟΠΣ Ολομέλειας (accounts.olomeleia.gr) του 
ποσού των εβδομήντα (70,00) ευρώ, στον λογαριασμό 
της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, 
στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου 
και η αιτιολογία «Συμμετοχή 
στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β’ εξεταστικής 
περιόδου 2023».
4. Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψηφίους όλης της 
χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή 
Εξετάσεων, που συνεδριάζει στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Οι υποψήφιοι 
εξετάζονται γραπτώς σε: α)  Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία, 
β) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία γ) Εμπορικό Δίκαιο δ) Δημόσιο 
Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία 
και ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας.
5. Το πρόγραμμα εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:
- Παρασκευή 3.11.2023 και ώρα 17:00-19:00 Ποινικό 
Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
- Σάββατο 4.11.2023 και ώρες: i) 09:00-11:00 Αστικό 
Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία και ii) 13:00-15:00 Εμπορικό Δίκαιο
- Κυριακή 5.11.2023 και ώρες: i) 09:00-11:00 Δημόσιο Δίκαιο, 
Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία και ii) 
13:00-15:00 Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.
6. Για τη βαθμολόγηση των γραπτών, καθορίζονται 
συνολικά δέκα πέντε (15) Ομάδες Βαθμολόγησης, δέκα 
(10) στην Αθήνα και πέντε (5) στην Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved