ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Αυτοκίνητο ατελώς σε πολύτεκνους και τρίτεκνους (8/9/06)


Αθήνα 8.9.2006, 14:00
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι προκειμένου να αποκτήσουν ατελώς αυτοκίνητο, καθορίζονται με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι το εξής:

Όροι και προϋποθέσεις για την παράδοση αυτοκινήτων σε πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα, με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

Αρθρο 1
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης είναι:
1. Οι πολύτεκνοι γονείς των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3220/2004.
2. Οι γονείς με τρία τέκνα, όπως αυτοί ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3454/2006:
α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
β) Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς.
γ) Πολίτες Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
δ) Πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής υπηκοότητας.
3. Η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις απαλλαγή παρέχεται για μία μόνο φορά και για ένα αυτοκίνητο ανά οικογένεια.

Αρθρο 2
Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
Για τη χορήγηση της απαλλαγής στις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων προσώπων υποβάλλονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή:
1. Από τους δικαιούχους της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας:
α. Αίτηση – δήλωση στην οποία αναγράφονται:
− Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους.
− Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας.
− Ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αμφοτέρων των γονέων.
β. Πιστοποιητικό ή απόσπασμα Δημοτολογίου για την οικογενειακή κατάσταση, εκδιδόμενο από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, στα Δημοτολόγια όπου είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια. Από το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη ζωή τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα.
γ. Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς ή τους γονείς με τρία τέκνα, ούτε έχουν στην κατοχή τους άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχουν παραλάβει βάσει λοιπών διατάξεων ατελείας και ότι το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική και οικογενειακή χρήση και δεν θα μεταβιβαστεί ούτε παραχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την παραλαβή του.
2. Από τους δικαιούχους της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, θα υποβάλλονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση – δήλωση στην οποία αναγράφονται:
− Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους.
− Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας.
Σε περίπτωση αλλοδαπής υπηκοότητας θα αναγράφεται, αν πρόκειται για Έλληνες, το γένος.
− Ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αμφοτέρων των γονέων.
Αν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας, αναγράφεται ο αριθμός του διαβατηρίου ή της υπηρεσιακής ταυτότητας ή του Δελτίου Κέντρου Αλλοδαπών.
β. Από τους δικαιούχους της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 1, πλέον της αίτησης − δήλωσης της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, θα υποβάλλονται:
− Πιστοποιητικό ή απόσπασμα Δημοτολογίου για την οικογενειακή κατάσταση, εκδιδόμενο από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, στα Δημοτολόγια όπου είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια. Από το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα.
− Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, όπως στην παράγραφο 1δ του άρθρου 2 της παρούσας.
γ. Από τους δικαιούχους των περιπτώσεων β), γ) και
δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1, πλέον της Αίτησης-δήλωσης της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, θα υποβάλλονται:
− Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδιδόμενο από την αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας τους, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρέπει να προσκομίζεται κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, από το οποίο να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι έχουν τρία (3) ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα τέκνα.
− Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως στην παράγραφο 1δ του άρθρου 2 της παρούσας.
− Τίτλο διαμονής εκδιδόμενο από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών, από το οποίο αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή στη χώρα, προκειμένου για ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς.
Ως τίτλοι διαμονής δύναται να προσκομίζονται: το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, ή Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου, ή Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.
− Νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Διαμονής, προκειμένου για πολίτες των Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
− Δελτίο Διαμονής ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής, προκειμένου για πολίτες άλλων Κρατών (εκτός Ε.Ε.), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3220/2004 και του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 ως προστατευόμενα νοούνται τα τέκνα:
− που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
− που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και
− τα ανάπηρα τέκνα, για τα οποία η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Νομαρχίας, έχει γνωματεύσει ποσοστά αναπηρίας εξήντα επτά (67%) και άνω, ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.
Η φοίτηση στα ανωτέρω εκπαιδευτικά ιδρύματα και η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων αποδεικνύονται με την προσκόμιση βεβαίωσης από το εκπαιδευτικό ίδρυμα και τη στρατιωτική υπηρεσία αντίστοιχα.
Η αναπηρία των τέκνων αποδεικνύεται με την προσκόμιση Γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας του τόπου κατοικίας τους.

Άρθρο 3
Διαδικασία απαλλαγής − αποδέσμευσης
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ − ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
1. Το προβλεπόμενο κατά περίπτωση παραστατικό για τον τελωνισμό του αυτοκινήτου κατατίθεται στο όνομα αμφοτέρων των γονέων.
Η Τελωνειακή Αρχή, εφόσον από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά κρίνει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παροχή της απαλλαγής, μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή οποιασδήποτε άλλης ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής.
2. Εφόσον οι δικαιούχοι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή έχει λυθεί ο μεταξύ τους γάμος, το δικαίωμα παρέχεται στο γονέα εκείνο που πράγματι έχει με οριστική δικαστική απόφαση τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων, η οποία πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.
Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων με προστατευόμενα ενήλικα τέκνα, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ζητά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι τα τέκνα βαρύνουν το φορολογούμενο και συνοικούν μαζί του.
3. Στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά ταξινόμησης αναγράφεται ότι απαγορεύεται η μεταβίβαση, μίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της χρήσης του αυτοκινήτου πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του.
Σε περίπτωση μεταβίβασης ή παραχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του αυτοκινήτου πριν από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την παραλαβή, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί.
Αν η μεταβίβαση ή παραχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του αυτοκινήτου γίνεται χωρίς την άδεια της Τελωνειακής Αρχής, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και πρόσθετο τέλος, ίσο με το ένα τέταρτο (¼) του ακέραιου συντελεστή του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στο αυτοκίνητο.
Μετά την παρέλευση τριών (3) ετών, από την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου, αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς την άδεια της Τελωνειακής Αρχής.
4. Η οδήγηση του αυτοκινήτου κατά το περιοριστικό διάστημα των τριών (3) ετών, επιτρέπεται μόνο από τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου, σύζυγο και άγαμα τέκνα, χωρίς να απαιτείται έγκριση της Τελωνειακής Αρχής.
5. Τα μη μηχανογραφημένα τελωνεία αποστέλλουν στη Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής αντίγραφα των παραστατικών τελωνισμού των αυτοκινήτων, για την τήρηση των σχετικών με τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα αρχείων.

Άρθρο 4
Αντικατάσταση αυτοκινήτου λόγω ολικής καταστροφής
Σε περίπτωση ολικής καταστροφής επιτρέπεται η αντικατάσταση του αυτοκινήτου που έχει παραληφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3220/2004 ή του άρθρου 1 του ν. 3454/2006.
Η ατελής αντικατάσταση, χορηγείται μία μόνο φορά ανά οικογένεια από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων στις διατάξεις των πολυτέκνων γονέων ή γονέων με τρία τέκνα και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν, εκτός των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικών, τα κάτωθι:
α) Αίτηση με την οποία ζητούν να παραλάβουν για πρώτη φορά με την προβλεπόμενη απαλλαγή, αυτοκίνητο προοριζόμενο να αντικαταστήσει άλλο που οι ίδιοι είχαν παραλάβει με τις διατάξεις ατελείας των πολυτέκνων ή των γονέων με τρία τέκνα και το οποίο καταστράφηκε.
β) Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων του οικείου Αστυνομικού Τμήματος −με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης− από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δήλωσε την καταστροφή του αυτοκινήτου.
γ) Πράξη οριστικής διαγραφής του αυτοκινήτου από τα μητρώα αυτοκινήτων της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών.
δ) Βεβαίωση, από την οποία προκύπτει ότι το αυτοκίνητο έχει εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου −μέσω της τελωνειακής αρχής− και έχει δοθεί προορισμός του αυτοκινήτου.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved