ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Εξέλιξη - Αποτελέσματα διαγωνισμών Επιστροφή    
Εγκύκλιος προς φορείς για τις 2.131 προσλήψεις της προκήρυξης 1ΕΓ/2016

Αθήνα 20.10.2016, 20:17

Εγκύκλιο σχετικά με τον διορισμό 2.131 επιτυχόντων της προκήρυξης 1ΕΓ/2016 του ΑΣΕΠ εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης. 

Η παραπάνω προκήρυξη αφορά την πλήρωση από επιτυχόντες διαγωνισμού του ΑΣΕΠ το 1998, θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα πέντε υπουργείων (Εσωτερικών, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εργασίας και Πολιτισμού). 

Επειδή οι σχετικοί πίνακες ανασυντάχθηκαν από το ΑΣΕΠ μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας, με αποτέλεσμα κάποιοι από τους διοριστέους να αλλάζουν φορέα διορισμού, το υπουργείο ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες των εμπλεκόμενων υπουργείων ότι οφείλουν να αποστείλουν άμεσα στους νέους φορείς διορισμού των εν λόγω διοριστέων, βάσει των ανασυνταγμένων πινάκων διοριστέων της προκήρυξης 1ΕΓ/2016, τους φακέλους τους με όλα τα μέχρι στιγμής υποβληθέντα δικαιολογητικά και έγγραφα, που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού τους. 

Τα παραπάνω κρίνονται αναγκαία προκειμένου το υπουργείο Εσωτερικών να διαθέτει αξιόπιστα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των διορισμών που ολοκληρώνονται, έτσι ώστε το αμέσως επόμενο διάστημα να προβεί στον προγραμματισμό των διορισμών που θα διενεργηθούν τα επόμενα έτη για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών της δημόσιας διοίκησης.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ. επικοινωνίας: 213 1313249, 257
ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα,20 Οκτωβρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/49/οικ.27183
ΠΡΟΣ :
Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση διορισμού των επιτυχόντων
της Προκήρυξης 1ΕΓ 2016»
Α. Όπως είναι γνωστό, με την υπΆ αριθμ. 1ΕΓ/2016 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., η οποία
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 3/10.5.2016, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π και διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ
4/19.5.2016, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. προκηρύχθηκε η πλήρωση δύο χιλιάδων εκατόν
τριάντα μίας (2.131) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του
Δημόσιου Τομέα, επιτυχόντων της Προκήρυξης 8/1997 δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου 38 του ν.4369/2016.
Στη συνέχεια με την υπΆ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 73/οικ.20325/27-7-2016 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2357/Β΄/29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω4ΚΤ465ΦΘΕ-Σ06) κατανεμήθηκαν,
μετά την δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων του Α.Σ.Ε.Π., οι διοριστέοι της εν
λόγω Προκήρυξης στα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε
εποπτευόμενους φορείς αυτών.
Β. Κατόπιν υποβολής αιτήσεων θεραπείας υποψηφίων και εξέτασής τους από το
αρμόδιο Τμήμα του Α.Σ.Ε.Π., ανασυντάχθηκαν οι πίνακες διοριστέων, κατάταξης και
απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΓ/2016, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Α.Σ.Ε.Π. με αποτέλεσμα κάποιοι από τους διοριστέους να αλλάζουν φορέα διορισμού.
Γ. Μετά τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σύμφωνα με τον αρχικό πίνακα διοριστέων, οι
φορείς βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των διορισμών (αναζήτηση
δικαιολογητικών, έλεγχος γνησιότητας αυτών κλπ), στις περιπτώσεις που προκύπτει
αλλαγή φορέα διορισμού για διοριστέους που τους είχαν διατεθεί, οφείλουν να
αποστείλουν αμελητί στους νέους φορείς διορισμού των εν λόγω διοριστέων
βάσει των ανασυνταγμένων πινάκων διοριστέων της προκήρυξης 1ΕΓ/2016,
τους φακέλους τους με όλα τα μέχρι στιγμής υποβληθέντα δικαιολογητικά και
έγγραφα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
διορισμού τους. Είναι αυτονόητο στις περιπτώσεις μη αλλαγής φορέα διορισμού η
σχετική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα.
Αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο προκειμένου το Υπουργείο μας να διαθέτει αξιόπιστα
στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των διορισμών που ολοκληρώνονται έτσι ώστε το
αμέσως επόμενο διάστημα να προβεί στον προγραμματισμό των διορισμών που θα
διενεργηθούν τα επόμενα έτη για την κάλυψη επιτακτικών της δημόσιας διοίκησης.

Δ. Επισημαίνεται επίσης ότι, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο
νομοσχέδιο για «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση,… κλπ»
προβλέπεται ότι : « Τα αρμόδια για το διορισμό ή πρόσληψη όργανα οφείλουν
να προβούν στη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού ή πρόσληψης
εντός τριών (3) μηνών, από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
της απόφασης κατανομής...».
Οι υπηρεσίες προς τις οποίες απευθύνεται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται
να την κοινοποιήσουν άμεσα στους φορείς που εμπλέκονται με την εν λόγω
διαδικασία, με τον προσφορότερο τρόπο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved