ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς διορίζονται στο Δημόσιο διακριθέντες αθλητές

Αθήνα 19.7.2016, 13:09

Tην διαδικασία διορισμού αθλητών σε κενές οργανικές θέσεις εργασίας του Δημοσίου καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Εσωτερικών.

Η τοποθέτηση των διακριθέντων αθλητών που έχουν καταθέσει αίτηση για διορισμό δυνάμει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει πραγματοποιείται σε κενές οργανικές θέσεις του Δημοσίου με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν και σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Καθορισμός της διαδικασίας διορισμού διακριθέντων αθλητών σε κενές
οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 254/
Α΄/2013).
2) Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 34 του ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και
επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 121/ Α΄/1999), όπως ισχύει.
3) Τις διατάξεις της αριθ. 24344/9-6-2009 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και
Πολιτισμού «Καθορισμός όρων διορισμού διακριθέντων αθλητών» (ΦΕΚ
1182/Β΄/17-6-2009).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 10 και του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν.
3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως ισχύει .
5) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 περ.3 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου
πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α’/
12-11-2012.
6) Το Π.Δ. 73/2015 « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/2015).
2
7) Την υπ΄αριθμ. Υ21/06-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015).
8) Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Proslipsis.gr

Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Η τοποθέτηση των διακριθέντων αθλητών που έχουν καταθέσει αίτηση για
διορισμό δυνάμει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 34 του ν.2725/1999, όπως
ισχύει πραγματοποιείται σε κενές οργανικές θέσεις του Δημοσίου με βάση τα
τυπικά προσόντα που κατέχουν και σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων
άρθρων.

Άρθρο 2
1. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους
διακριθέντες αθλητές που δεν έχουν διατεθεί για διορισμό να υποβάλλουν αίτηση ή
υπεύθυνη δήλωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την ενημέρωσή τους, στην οποία θα δηλώνουν τα προσόντα που κατέχουν
καθώς και την περίπτωση επιθυμίας αλλαγής του νομού που αρχικά είχαν δηλώσει,
λόγω αλλαγής των βιοτικών τους συμφερόντων. Η αίτηση ή υπεύθυνη δήλωση
κατατίθεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είτε αυτοπροσώπως είτε με
πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτούς με γραπτή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για
το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ.
2. Μετά την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων, η Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού αποστέλλει εντός τριάντα (30) ημερών στην Δ/νση
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης πίνακες με τα εξής στοιχεία των
διακριθέντων αθλητών :
α) Τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για διορισμό αθλητών, με αλφαβητική
σειρά και κατά σειρά προτεραιότητας όπως προκύπτει από τη βεβαίωση εγγραφής
στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
β) Τους νομούς στους οποίους επιθυμούν να διορισθούν.
γ) Τον κλάδο ή την ειδικότητα της θέσης στην οποία κάθε υποψήφιος επιθυμεί να
διοριστεί σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα. Proslipsis.gr
3. Για κάθε κατηγορία υποψηφίων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) συντάσσεται και αποστέλλεται διακριτός πίνακας.
4. Η Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μεριμνά, εντός τριάντα (30) ημερών,
για την εξεύρεση κενών οργανικών θέσεων προς τοποθέτηση των διακριθέντων
αθλητών, σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου στους νομούς που επιθυμούν να
τοποθετηθούν, ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει και τις οικείες οργανικές διατάξεις.
5. Στη συνέχεια, καταρτίζεται πίνακας με τις κενές οργανικές θέσεις, ανά κατηγορία
κλάδο ή ειδικότητα, των φορέων και υπηρεσιών του δημοσίου, κατά νομό, ο
οποίος διαβιβάζεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προκειμένου να
γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερομένους και να υποβάλλουν αίτηση στην οποία
αναγράφουν μέχρι τρεις (3) θέσεις προτίμησης για διορισμό. Αίτηση για προτίμηση
θέσης διορισμού σε νομό διαφορετικό από αυτόν που δηλώθηκε με την
προβλεπόμενη στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου αίτηση ή υπεύθυνη δήλωση
γίνεται δεκτή μόνο σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων ανάλογων
των τυπικών προσόντων στο νομό αυτό.
6. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαβιβάζει εντός δέκα (10) ημερών τον
παραπάνω πίνακα συμπληρωμένο με τις προτιμήσεις των αθλητών στην Δ/νση
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία επεξεργάζεται τις
προτιμήσεις και καταρτίζει τον τελικό πίνακα τοποθέτησης των διακριθέντων
αθλητών, κατά κατηγορία και κλάδο (ή ειδικότητα), εντός δέκα (10) ημερών από τη
διαβίβασή του.
7. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων αιτήσεων για την ίδια θέση, η επιλογή του
διακριθέντος αθλητή για τοποθέτηση στη θέση αυτή γίνεται σύμφωνα με τη σειρά
προτεραιότητας των διακρίσεων της βεβαίωσης εγγραφής στον ειδικό πίνακα που
τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
8. Μετά την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαθέτει με απόφασή του, τους διακριθέντες
αθλητές στις θέσεις που έχουν τοποθετηθεί. Proslipsis.gr

Άρθρο 3
1. Ο διορισμός των διακριθέντων αθλητών ολοκληρώνεται κατόπιν έκδοσης, εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κατάρτισης του τελικού πίνακα
τοποθέτησης, της σχετικής απόφασης κατανομής του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η απόφαση δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
προκειμένου να διαβιβάσει τους σχετικούς φακέλους με όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά των διακριθέντων αθλητών στις Διευθύνσεις
Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων στους οποίους οι ανωτέρω κατανέμονται
προς διορισμό.
2. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης κατανομής των διοριστέων στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και την διαβίβαση των σχετικών φακέλων, οι Διευθύνσεις
Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων που περιλαμβάνονται σε αυτή προβαίνουν
στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση του διορισμού τους.

Άρθρο 4
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved