ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς καλύπτονται οι θέσεις Ιατρών σε ΜΕΘ και ΜΕΝΝ

Αθήνα 25.1.2017, 23:55

Απόφαση σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης και διορισμού σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) εξέδωσε πρόσφατα το υπουργείο Υγείας.

Σχετικά με την προκήρυξη των θέσεων, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

α. Για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) Νοσοκομείων, απαιτείται προκήρυξη.
β. Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr).
γ. Στην απόφαση προκήρυξης αναφέρονται οι υπό πλήρωση θέσεις ανά νοσοκομείο και μονάδα, οι ειδικότητες τις οποίες πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι ιατροί καθώς και τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλλουν.
δ. Κάθε απόφαση προκήρυξης αναρτάται στο Διαύγεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') και κοινοποιείται στις Υγειονομικές Περιφέρειες, στα εμπλεκόμενα νοσοκομεία και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
ε. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται σε είκοσι ημέρες. Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας θα αναφέρονται υποχρεωτικά στην απόφαση προκήρυξης.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.



ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.79350 (4)
Διαδικασία προκήρυξης και διορισμού σε θέσεις
ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Πολυ-
δύναμες Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν.
Αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.79350 (4)
Διαδικασία προκήρυξης και διορισμού σε θέσεις
ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Πολυ-
δύναμες Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 84 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α') «Εκ-
συγχρονισμός και οργάνωση Συστήματος Υγείας».
γ. Του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ-
γανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α') «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τις υπ' αριθμ. 10 της 97ης/11-1-1993, 14 της 165ης/
5-3-2001 και 5 της 240ης/23-4-2013 αποφάσεις της Ολο-
μέλειας του Κε.Σ.Υ.
3. Την υπ' αριθμ. Υ25/2015 (ΦΕΚ Β/6-10-2015) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε την διαδικασία προκήρυξης θέσε-
ων και διορισμού ειδικευμένων ιατρών σε νοσοκο-
μεία για εξειδίκευση στην εντατική νοσηλεία καθώς
και τον αναλογούντα αριθμό ιατρών ανά Πολυδύ-
ναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ή Πο-
λυδύναμη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
(Μ.Ε.Ν.Ν.), ως εξής:

Άρθρο 1
Προκήρυξη θέσεων
α. Για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών για
εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Θε-
ραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής
Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.) Νοσοκομείων, απαιτείται
προκήρυξη.
β. Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και δημοσιεύεται στον ιστότοπο του
Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr).
γ. Στην απόφαση προκήρυξης αναφέρονται οι υπό
πλήρωση θέσεις ανά νοσοκομείο και μονάδα, οι ειδι-
κότητες τις οποίες πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι
ιατροί καθώς και τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται
να υποβάλλουν.
δ. Κάθε απόφαση προκήρυξης αναρτάται στο ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112
Α') και κοινοποιείται στις Υγειονομικές Περιφέρειες, στα
εμπλεκόμενα νοσοκομεία και στον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο.
ε. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορί-
ζεται σε είκοσι (20) ημέρες. Η ημερομηνία έναρξης και
η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας θα αναφέρονται
υποχρεωτικά στην απόφαση προκήρυξης.

Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας
Υποψήφιοι για κατάληψη θέσης προς εξειδίκευση
μπορούν να είναι:
α. Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπη-
κόων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Κάτοχοι τίτλου των ειδικοτήτων:
α) Παθολογίας, Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας - Φυ-
ματιολογίας, Χειρουργικής, Αναισθησιολογίας και Νε-
φρολογίας για τις θέσεις των Μ.Ε.Θ, β) Παιδιατρικής και
Χειρουργικής Παίδων για τις θέσεις των Μ.Ε.Θ. Παίδων
καθώς και Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας - Φυματιολο-
γίας και Αναισθησιολογίας εφόσον οι υποψήφιοι έχουν
εργαστεί μετά τη λήψη της ειδικότητας για χρονικό δι-
άστημα 18 μηνών σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο και γ)
Παιδιατρικής για τις θέσεις Μ.Ε.Ν.Ν.

Άρθρο 3
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
α. Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει περισσότε-
ρες της μιας θέσης.
β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
• Αίτηση - δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκε-
ται αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας
(www.moh.gov.gr), ή χορηγείται από την υπηρεσία στην
οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά. Η αίτηση - δή-
λωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοι-
χεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε διαφορετικό από
το παραπάνω έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν
συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν γίνονται
δεκτές.
• Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πα-
νεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης.
Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου
πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και
φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
• Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας ή βεβαίωσης
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
• Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδι-
κότητας.
• Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής σε Ιατρικό
Σύλλογο της επικράτειας.
• Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότη-
τας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για
πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βε-
βαίωση νόμιμης απαλλαγής, οι οποίες εκδίδονται από
το Τμήμα Ιατρών υπόχρεων και επί θητεία υπηρεσίας
υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. του
Υπουργείου Υγείας.
• Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας
επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή
από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από
το σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Δεκτές γίνονται επίσης βεβαιώσεις γνώσης της ελλη-
νικής γλώσσας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί μετά από εξε-
τάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Ελληνικού Πανε-
πιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοι-
χίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά
από εξετάσεις, ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην
Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής
γλώσσας.
• Ιατροί των ειδικοτήτων Καρδιολογίας, Πνευμονολο-
γίας - Φυματιολογίας και Αναισθησιολογίας που επιθυ-
μούν να διοριστούν σε θέσεις Μ.Ε.Θ. Παίδων θα πρέπει
να προσκομίσουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά από τα
οποία να προκύπτει ότι έχουν εργαστεί μετά τη λήψη
της ειδικότητας για χρονικό διάστημα 18 μηνών σε Παι-
διατρικό Νοσοκομείο.
γ. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα
πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα
στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο
αρχές της ημεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξε-
νόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να
φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει
τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό. Σε κάθε
περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ' αριθμ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) και
ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9)
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά
ευκρινή φωτοαντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων και
πιστοποιητικών, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα
αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο, δ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μια αίτηση
στην οποία δηλώνουν όλες τις θέσεις που επιθυμούν
να διεκδικήσουν.
ε. Η αίτηση - δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υπο-
βάλλεται στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών
Προσώπων/Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Υγείας
(δια του Γενικού Πρωτοκόλλου) εντός της ορισθείσας
από την προκήρυξη προθεσμίας. Αιτήσεις - δηλώσεις
που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν
γίνονται δεκτές. Επίσης, η αίτηση-δήλωση με τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς,
μέσα στην ορισθείσα προθεσμία. Για τις αιτήσεις αυτές η
ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα
του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης
στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Άρθρο 4
Έλεγχος και διαβίβαση δικαιολογητικών
στην Επιτροπή
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Δ/νση
Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων, Τμήμα Ιατρών
Ε.Σ.Υ.) ελέγχει τα υποβληθέντα από κάθε υποψήφιο δι-
καιολογητικά και συντάσσει κατάσταση με τους υποψη-
φίους ανά νοσοκομείο και ανά μονάδα την οποία δια-
βιβάζει μαζί με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στην
αρμόδια για την επιλογή Επιτροπή.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται έλλειψη κάποιου δι-
καιολογητικού η αίτηση δεν διαβιβάζεται στην επιτροπή.

Άρθρο 5
Επιλογή και διορισμός των υποψηφίων
α. Οι ιατροί που θα τοποθετηθούν για εξειδίκευση επι-
λέγονται μετά από προφορική συνέντευξη, από τριμελή
επιτροπή που συγκροτείται για κάθε Πολυδύναμη Μονά-
δα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ή Πολυδύναμη Μονάδα
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.). Η ημερομηνία
της συνέντευξης ορίζεται με την απόφαση προκήρυξης.
Μέλη της επιτροπής ορίζονται ο Συντονιστής Διευθυντής
ή αν δεν υπάρχει ένας Διευθυντής της οικείας Μ.Ε.Θ. ή
της Μ.Ε.Ν.Ν., ο οποίος και προεδρεύει της επιτροπής
και δυο (2) Διευθυντές άλλων νοσοκομείων της ίδιας
Υγειονομικής Περιφέρειας ή της πλησιέστερης με αυτήν.
β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται τα
τακτικά και αναπληρωματικά μέλη κάθε επιτροπής, ο
γραμματέας και η έδρα της.
Έδρα της Επιτροπής για τα νοσοκομεία της 1ης, 2ης,
5ης, 6ης και 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η κε-
ντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Έδρα της Επι-
τροπής για τα νοσοκομεία της 3ης και 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας ορίζεται η 3η Υγειονομική Περιφέρεια.
γ. Η Επιτροπή επιλέγει για κάθε θέση έναν υποψήφιο
και έναν επιλαχόντα για την περίπτωση που ο πρώτος
δεν αποδεχτεί το διορισμό του και συντάσσει πρακτι-
κό επιλογής το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη.
Αντίγραφο του πρακτικού αυτού διαβιβάζεται στη Δι-
εύθυνση του Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων
(Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.) εντός δέκα (10) ημερών από την
ημέρα συνεδρίασης.
ε. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας διορίζεται ο ια-
τρός που επιλέχθηκε από την Επιτροπή και σε περίπτωση
μη αποδοχής του διορισμού του, ο πρώτος επιλαχών.
Σε περίπτωση που ο ίδιος υποψήφιος επιλεγεί για πα-
ραπάνω από μια θέσεις, υποχρεούται να επιλέξει εντός
τριών (3) από την ενημέρωση του, τη θέση στην οποία
επιθυμεί να διοριστεί. Η άρνηση επιλογής εντός της ανω-
τέρω προθεσμίας θεωρείται άρνηση διορισμού σε όλες
τις θέσεις για τις οποίες έχει επιλεγεί.
Σε κάθε ενδιαφερόμενο κοινοποιείται ανακοίνωση
διορισμού προκειμένου να προσέλθει στο νοσοκομείο
για υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία πα-
ραλαβής της.
στ. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει
τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να αναλάβει
υπηρεσία:
• Αποδεικτικό παραλαβής της ανακοίνωσης διορισμού
• Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότη-
τας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για
πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωση.
• Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πα-
νεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης.
Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου
πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και
φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
• Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρι-
κού επαγγέλματος
• Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νό-
μιμης απαλλαγής
• Γνωματεύσεις (α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και (β)
Ψυχιάτρου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4210/2013
• Βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο της επικρά-
τειας.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα
ούτε κατέχει άλλη θέση σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
ζ. Η αρμόδια υπηρεσία του νοσοκομείου οφείλει να
αναζητήσει το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και το
Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης. Από το πι-
στοποιητικό στρατολογικής κατάστασης πρέπει να προ-
κύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων
(για τους έχοντες υποχρέωση) ή απαλλαγή από αυτές
ή αναβολή στράτευσης ισόχρονη με την τοποθέτησης
τους.

Άρθρο 6
Τοποθέτηση μόνιμων ιατρών
Ενόπλων Δυνάμεων προς εξειδίκευση
α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορούν να το-
ποθετούνται ως υπεράριθμοι σε Πολυδύναμες Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Πολυδύναμες Μονάδες
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.) νοσοκομείων
που χορηγούν εξειδίκευση στην εντατική νοσηλεία, μόνι-
μοι ιατροί των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να εξει-
δικευθούν στην εντατική νοσηλεία, με την προϋπόθεση
ότι την ίδια περίοδο δεν υπηρετεί άλλος μόνιμος ιατρός
των ενόπλων Δυνάμεων στην ίδια μονάδα,
β. Οι μόνιμοι ιατροί των Ενόπλων Δυνάμεων εξαιρού-
νται από την υποχρέωση κατάθεσης υπεύθυνης δήλω-
σης μη κατοχής άλλης δημόσιας θέσης, δεδομένου ότι
τοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι.

Άρθρο 7
Πιστοποιητικό εξειδίκευσης
α. Οι ιατροί μετά το τέλος της εξειδίκευσης και πριν την
χορήγηση του πιστοποιητικού εξειδίκευσης προσέρχονται
σε επιτυχείς εξετάσεις ενώπιον Επιτροπής, η οποία αποτε-
λείται από ένα (1) μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας με πλήρη
και αποκλειστική απασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο
της εντατικής θεραπείας και δυο (2) Διευθυντές Πολυδύνα-
μων Μ.Ε.Θ. ή Μ.Ε.Ν.Ν. εξειδικευμένους στην εντατικολογια
ως μέλη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται το μέλος ΔΕΠ. Η
Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας υπάλληλος του αυτού
Υπουργείου ως Γραμματέας αυτής. Η έδρα της Επιτροπής
ορίζεται με τη απόφαση συγκρότησης.
β. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε ημερομηνία, που
καθορίζεται από την εξεταστική Επιτροπή και γνωστο-
ποιείται με ανακοίνωση, που αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
στα νοσοκομεία που παρέχουν εξειδίκευση σε Μ.Ε.Θ.
και Μ.Ε.Ν.Ν. και στους Ιατρικούς Συλλόγους.
γ. Σε περίπτωση αποτυχίας ο υποψήφιος έχει τη δυνα-
τότητα να προσέλθει εκ νέου για εξέταση κατά την επό-
μενη εξεταστική περίοδο ή και σε προσεχείς περιόδους.

Άρθρο 8
Καθορισμός θέσεων προς εξειδίκευση
α. Η αναλογία εκπαιδευτών προς εκπαιδευόμενους
ορίζεται τουλάχιστον 1 προς 1.
β. Ο αριθμός εξειδικευομένων ανά Πολυδύναμη Μ.Ε.Θ.
και Μ.Ε.Ν.Ν, κατ' ανώτατο όριο ορίζεται στους τέσσερις
(4) ανά έξι (6) κλίνες.
Β. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται
κάθε άλλη απόφαση που ρυθμίζει διαφορετικά τα ανω-
τέρω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2016

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής
Υπουργός κ.α.α.

O Υπουργος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

 



 

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved