ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Απόφαση για την εισαγωγή Πυρονόμων στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Proslipsis.gr | Αθήνα 18.12.2020, 14:01

Τα σχετικά με την εισαγωγή και φοίτηση των Πυρονόμων της παρ. 20β του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 στο
Ειδικό Τμήμα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, περιέχει απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 5543|2020.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 72334 οικ. Φ. 109.1 (1)
Εισαγωγή και φοίτηση των Πυρονόμων της
παρ. 20β του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 στο
Ειδικό Τμήμα της Σχολής Επιμόρφωσης και Με-
τεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 20β του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 «Εθνι-
κός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπι-
σης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθε-
λοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
γ. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159).
δ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
2. Την υπ’ αρ. 8000/1/2020/142-α’/3-12-2020 εισή-
γηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και
Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη σύμφωνα με την οποία εκτιμάται ότι δεν
προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βά-
ρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του Ειδικού Φορέα
1047.202.0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις εισαγωγής
1. Για την προαγωγή στο βαθμό του Ανθυποπυραγού
Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, Πυρονόμοι, απόφοι-
τοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστο
έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους εί-
κοσι έξι (26) έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο
Πυροσβεστικό Σώμα ή οκτώ (8) έτη στον βαθμό τους
και βρίσκονται στην κατάσταση της ενέργειας κατά την
έννοια του άρθρου 103 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), δύνα-
νται, εφόσον επιθυμούν, κατόπιν αίτησης τους, η οποία
υπεβλήθη άπαξ εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του
ως άνω νόμου, να φοιτήσουν στο Ειδικό Τμήμα της Σχο-
λής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστι-
κής Ακαδημίας. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης
εισαγωγής στο Ειδικό Τμήμα όσοι έχουν παραπεμφθεί
ενώπιον ανακριτικού συμβουλίου και δεν έχει εκδοθεί
τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση αυτού. Proslipsis.gr
2. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων
συντάσσεται πίνακας όσων πληρούν τις προϋποθέσεις
εισαγωγής, κατά σειρά αρχαιότητας, ανά κατηγορία.
3. Η ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης ορίζεται
μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρού-
σας. Όσοι παραιτηθούν πριν την είσοδο τους στη Σχολή,
διαγράφονται από τον πίνακα εισακτέων. Παραίτηση
εισακτέου δεν ανακαλείται.

Άρθρο 2
Εκπαίδευση
1. Οι εισακτέοι Πυρονόμοι φοιτούν στο Ειδικό Τμήμα
της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης για τέσ-
σερις (4) μήνες και μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους
κατόπιν εξετάσεων, τους απονέμεται ο βαθμός του Αν-
θυποπυραγού και αντίστοιχο δίπλωμα Επαγγελματικής
Επάρκειας Ανθυποπυραγού.
2. Η φοίτηση στη Σχολή πραγματοποιείται με μεθόδους
και μέσα ασύγχρονης ή και σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης μέσω σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
3. Κατά τη φοίτηση στη Σχολή οι εκπαιδευόμενοι διδά-
σκονται και βαθμολογούνται σε εφαρμοσμένα θέματα
στα αντικείμενα ιδίως της Πυροσβεστικής Νομοθεσί-
ας, της Γεωπληροφορικής GIS, της Συμπεριφοράς και
Αντοχής υλικών στη φωτιά, της Εφαρμοσμένης Πυρο-
σβεστικής Ανακριτικής, της Νομοθεσίας Πυρασφάλειας
και Συστημάτων Πυροπροστασίας, της Αντισεισμικής
Συμπεριφοράς.
4. Οι καθηγητές του ανωτέρω Ειδικού Τμήματος επι-
λέγονται από το ήδη ορισθέν διδακτικό προσωπικό της
Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για
το διδακτικό έτος 2020-2021.

Άρθρο 3
Συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής
1. Για την αξιολόγηση των γραπτών εργασιών και την
κατάρτιση ερωτηματολογίου γραπτών εξετάσεων συ-
γκροτείται με απόφαση του Υπαρχηγού τριμελής εξετα-
στική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρεις (3) Αξι-
ωματικούς Π.Σ., ήτοι από έναν (1) Ανώτατο Αξιωματικό
Γενικών καθηκόντων, ως πρόεδρο και δύο (2) ανώτερους
Αξιωματικούς, ως μέλη, με ομοιόβαθμους Αξιωματικούς
ως αναπληρωτές τους.
2. Η παραπάνω Επιτροπή έχει τη γενική ευθύνη για
την αδιάβλητη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων, δίδει
τις αναγκαίες οδηγίες, αντιμετωπίζει κάθε αναφυόμενο
ζήτημα γενικού ή ειδικού χαρακτήρα, μεριμνά για τη
διαβίβαση των θεμάτων προς τα εξεταστικά κέντρα με
τα προσφορότερα μέσα και τρόπους, ώστε να εξασφαλί-
ζεται το απόρρητο αυτών, εποπτεύει και λαμβάνει κάθε
πρόσφορο μέτρο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξα-
γωγή των εξετάσεων.

Άρθρο 4
Εξετάσεις - Τρόπος Αξιολόγησης
1. Για την αποφοίτησή τους οι εκπαιδευόμενοι εκπο-
νούν υποχρεωτικά γραπτή εργασία σε θέμα συναφές
με τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα, η οποία βαθ-
μολογείται αυτοτελώς, σε βαθμολογική κλίμακα 0-10,
με βάση επιτυχίας το 5 και συμμετέχουν σε εξιτήριες
εξετάσεις. Ο εξαγόμενος βαθμός καθορίζει και τη μετέ-
πειτα ιεραρχία τους.
2. Από το σύνολο των μαθημάτων που διδάσκονται
στο Ειδικό Τμήμα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκ-
παίδευσης, οι σπουδαστές αξιολογούνται στα κάτωθι:
Α. Πυροσβεστική Νομοθεσία,
Β. Γεωπληροφορική GIS,
Γ. Συμπεριφορά και Αντοχή υλικών στη φωτιά,
Δ. Εφαρμοσμένη Πυροσβεστική Ανακριτική,
Ε. Νομοθεσία Πυρασφάλειας και Συστήματα Πυρο-
προστασίας,
ΣΤ. Αντισεισμική Συμπεριφορά.
3. Οι καθηγητές του Ειδικού αυτού Τμήματος είναι υπο-
χρεωμένοι κατά την ημέρα διεξαγωγής των γραπτών
εξετάσεων να παραδώσουν στην τριμελή εξεταστική
επιτροπή, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πίνακα εξή-
ντα (60) ερωτήσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
και τις αντίστοιχες απαντήσεις από τη διδακτέα ύλη του
μαθήματος. Η Επιτροπή αποσφραγίζει του φακέλους και
καταρτίζει μετά από κλήρωση το ερωτηματολόγιο των
γραπτών εξετάσεων.
4. Μετά το πέρας της διαδικασίας των γραπτών εξε-
τάσεων οι επιτηρητές συγκεντρώνουν τα γραπτά των
σπουδαστών και τα παραδίδουν στην τριμελή εξεταστι-
κή επιτροπή, η οποία συντάσσει πίνακα αποτελεσμάτων.
5. Η κάθε σωστή απάντηση στις ερωτήσεις βαθμολο-
γείται με μιάμιση μονάδα (1,5). Ο αριθμός των ερωτήσε-
ων είναι εξήντα (60).
6. Η εξέταση των μαθημάτων πραγματοποιείται με
φυσική παρουσία, σε ενιαία εξεταστική διαδικασία δι-
άρκειας δύο (2) ωρών, με τη μέθοδο των ερωτημάτων
πολλαπλών επιλογών, που περιλαμβάνει συνολικά εξή-
ντα (60) ερωτήσεις. Για κάθε ερώτηση, που προκύπτει
από την εξεταστέα ύλη, παρατίθενται τέσσερις πιθανές
απαντήσεις (Α, Β, Γ, Δ) μεταξύ των οποίων δύναται να επι-
λέξει ο υποψήφιος. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από
το μηδέν (0) έως και το ενενήντα (90), ενώ επανεξέταση
ή αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται. Στις ερωτήσεις πολ-
λαπλής επιλογής κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται
με μιάμιση (1,5) μονάδα, ενώ λανθασμένη απάντηση,
ή απουσία απάντησης, με μηδέν. Ως λανθασμένη απά-
ντηση νοείται και η επιλογή περισσοτέρων της μιας
απάντησης.
7. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώ-
νει κατ’ ελάχιστο βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση των πε-
νήντα (50) μονάδων, εκ των οποίων οι σαράντα πέντε
(45) μονάδες προκύπτουν από τη γραπτή εξέταση και
οι πέντε (5) από τη γραπτή εργασία, ενώ σε διαφορετική
περίπτωση θεωρείται αποτυχών. Ομοίως, αποτυχόντες
θεωρούνται οι υποψήφιοι που δεν προσήλθαν στις εξε-
τάσεις καθώς και εκείνοι που αποβλήθηκαν από αυτές.
8. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται σε οικείο πίνακα κατά
φθίνουσα βαθμολογική σειρά επιτυχίας.

Άρθρο 5
Τελική Επίδοση σπουδαστών-Κύρωση πινάκων
Η εξεταστική τριμελής επιτροπή, υπολογίζοντας το
άθροισμα που προκύπτει από τις βαθμολογίες που έλα-
βαν οι σπουδαστές, τόσο από τις γραπτές εξετάσεις όσο
και από την αξιολόγηση των γραπτών εργασιών, συντάσ-
σει σχετικό πρωτόκολλο για το αποτέλεσμα, σε δύο (2)
αντίτυπα το οποίο υποβάλλει στη Διοίκηση της ΠΥΡΑ.
Ο βαθμός της τελικής επίδοσης κάθε σπουδαστή, λαμ-
βάνει γενικό χαρακτηρισμό ο οποίος αναγράφεται στο
Δίπλωμα Επαγγελματικής Επάρκειας Ανθυποπυραγού
και προκύπτει από την κάτωθι κλίμακα:
α) «Άριστος», εκείνος που συγκέντρωσε βαθμολογία
91-100 μονάδες, β) «Πολύ καλός», εκείνος που συγκέ-
ντρωσε βαθμολογία 71-90 μονάδες, γ) «Καλός», εκείνος
που συγκέντρωσε βαθμολογία 50-70 μονάδες.

Άρθρο 6
Ειδικότερα Ζητήματα
Ο χρόνος και ο τόπος διενέργειας των εξετάσεων, κα-
θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζεται
με απόφαση του Υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2020

Ο Αρχηγός
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved