ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Αλλαγές στην διαδικασία πρόσληψης πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

Proslipsis.gr | Αθήνα 07.04.2022, 22:11

Επέρχονται αλλαγές στο σύστημα διορισμού αλλοδαπών πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση, αναφέρει εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (στα συνημμένα).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4903/2022 τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2431/1996 (Α΄175) περί διορισμού ή πρόσληψης πολιτών από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγκεκριμένα:
- Με την παρ. 1 του αρ. 59 του ν. 4903/2022 προστίθεται παρ. 3 στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2431/1996, και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται, κατόπιν της σχετικής συμπληρώσεως της παρ. 3, ως εξής:
«Άρθρο 1
1. Οι πολίτες των άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διορίζονται ή προσλαμβάνονται σε θέσεις ή ειδικότητες, οι αρμοδιότητες των οποίων δεν συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και άσκηση καθηκόντων που έχουν ως αντικείμενο τη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων στις κατωτέρω υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα:
α. δημόσιες υπηρεσίες,
β. νομικό πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
γ. οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού,
δ. δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς,
ε. νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή στα οποία το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου,
στ. σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά ή στα οποία τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.
2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και του οικείου Υπουργού καθορίζονται οι θέσεις ή ειδικότητες, στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνες που επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες, λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρ. 4 του άρ8ρου 48 Συνθ. Ε.Ο.Κ.
3. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1, δύνανται να επιλέγονται και να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου στις προβλεπόμενες στον οικείο φορέα θέσεις ευθύνης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους Έλληνες πολίτες. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύνανται να καθορίζονται οι θέσεις ευθύνης των υπηρεσιών της παρ. 1, οι οποίες επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες, λόγω του ότι οι αρμοδιότητές τους συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και άσκηση καθηκόντων που έχουν ως αντικείμενο τη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων».
Με την παρ. 2 του αρ. 59 του ν. 4903/2022 προβλέπεται επίσης ότι «2. Κάθε πρόβλεψη αντίθετη προς την παρ. 1 που περιέχεται στα προεδρικά διατάγματα που έχουν ήδη εκδοθεί βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2431/1996 καταργείται.»

Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζονται τα εξής:
Α. Όσον αφορά τις θέσεις, στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων για τον καθορισμό των θέσεων ή ειδικοτήτων, στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη, καθώς και εκείνων που επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες, λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 48 Συνθ. Ε.Ο.Κ..

Β. Όσον αφορά τη δυνατότητα να επιλέγονται και να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου στις προβλεπόμενες στον οικείο φορέα θέσεις ευθύνης πολίτες που έχουν την ιθαγένεια άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν διοριστεί/ προσληφθεί συμφώνως με τα όσα προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 2431/1996 και στα κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα, βάσει των νεώτερων διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 1 του ν. 2431/1996, παρέχεται πλέον η δυνατότητα να επιλέγονται και να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους Έλληνες πολίτες, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω για να στοιχειοθετηθεί το δικαίωμα αυτό η έκδοση προεδρικού διατάγματος, καθώς εφόσον προβλέπεται το δικαίωμα διορισμού ή πρόσληψής τους βάσει της παρ. 1 του αρ. 1 του ν. 2431/1996 και των εκδοθέντων κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 2 προεδρικών διαταγμάτων, τότε ευθέως από το νόμο παρέχεται και το δικαίωμα άσκησης καθηκόντων ευθύνης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αντιθέτως, ο περιορισμός των θέσεων ευθύνης, στις οποίες δύνανται να έχουν πρόσβαση μόνο Έλληνες πολίτες, αφορά ρητά μόνο θέσεις οι αρμοδιότητες των οποίων συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και άσκηση καθηκόντων που έχουν ως αντικείμενο τη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων και καθορίζονται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών.

Γ. Τέλος, και βάσει της παρ. 2 του αρ. 59 του ν. 4903/2022, οιαδήποτε ρύθμιση προέβλεπε αντίθετα προς τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 1 του ν. 2431/1996 καταργείται.

Πρόσκληση προς φορείς
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2431/1996 για τις ακόλουθες ενέργειες:
1. Για την έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων της παρ. 2 του αρ. 1 του ν.2431/1996, εφόσον δεν έχουν ήδη εκδοθεί, στις οποίες δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις ευθύνης καθώς το θέμα αυτό πλέον ρυθμίζεται με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 1 του ν. 2431/1996.
2. Για την έκδοση του σχεδίου ΠΔ της παρ. 3 του αρ. 1 του ν. 2431/1996 και την αποστολή του στην Υπηρεσία για συνυπογραφή, για τον καθορισμό εκείνων των θέσεων ευθύνης, οι οποίες επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες, εφόσον οι αρμοδιότητες αυτών συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και τα συγκεκριμένα καθήκοντα έχουν ως αντικείμενο τη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων.
3. Για την συμπερίληψη εφεξής στους δυνάμενους να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στην Υπηρεσία τους, των πολιτών που έχουν διοριστεί/προσληφθεί στην Υπηρεσία τους κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 1 του ν. 2461/1996, χωρίς να τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του σχετικού για την Υπηρεσία τους Π.Δ. ή άλλης σχετικής διάταξης, εφόσον όριζαν διαφορετικώς, καθώς οι διατάξεις αυτές έχουν καταργηθεί βάσει της παρ. 2 του αρ. 59 του ν. 4903/2022.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την εγκύκλιο.

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Proslipsis.gr - Εγκύκλιος για διορισμούς ξένων πολιτών 07042022.pdf

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved