ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Διορισμό στο Δημόσιο δικαιούται ένα μέλος οικογένειας θανόντος στις πυρκαγιές του 2007 (27/2/08)


Αθήνα 27.2.2008, 12:42
Σε θέση τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα δικαιούται να διορισθεί ένα μέλος οικογένειας θανόντος στις πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα το 2007, υποβάλλοντας μια απλή αίτηση - δήλωση στο υπουργείο Εσωτερικών.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε απόφαση με θέμα: "Διορισμός συγγενούς θανόντος εξαιτίας των καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2007", που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο.

Σύμφωνα με την απόφαση, ως δικαιούχοι διορισμού καθορίζονται ένα μέλος της οικογένειας θανόντος εξαιτίας των εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα το έτος 2007, μέχρι β΄ βαθμού συγγενείας με αυτόν ή σύζυγος αυτού. Ειδικότερα, εκτός του ή της συζύγου δικαίωμα διορισμού έχουν ο γονέας ή το τέκνο ή αδελφός ή αδελφή, ή εγγονός ή εγγονή του θανόντος. Εξάλλου η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά σε διορισμό ενός και μόνο μέλους της οικογένειας του θανόντος.

Η ανωτέρω απόφαση αφορά συμβάντα που έλαβαν χώρα σε πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με τις αριθμ. οικ. /5285/Α32/31-8-2007 (ΦΕΚ 1744/τ. Β΄/31-8-2007), 5645/Α32/12-9-2007 (ΦΕΚ 1845/τ.Β΄/12-9-2007) και 6374/Α32/10-10-2007 (ΦΕΚ 2024/τ.Β΄/15-10-2007) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Διαδικασία  διορισμού
Οι δικαιούχοι διορισμού υποβάλλουν καταρχήν στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15, Τ.Κ.10674 Αθήνα), την αίτηση για διορισμό τους. Η αίτηση δύναται να κατατεθεί και με συστημένη επιστολή.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/86 για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτή. Τα εν λόγω στοιχεία είναι τα εξής:
α) Στοιχεία ταυτότητας αιτούντος.
β) Τυπικά προσόντα, (βασικοί τίτλοι σπουδών, τυχόν πρόσθετα προσόντα).
γ) Νομός, σε υπηρεσία του οποίου επιθυμούν να διοριστούν.
δ) Το γεγονός ότι στο πρόσωπο του αιτούντος δεν συντρέχει κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ε) Ονοματεπώνυμο θανόντος, εξαιτίας των πυρκαγιών του 2007.
στ) Ο βαθμός συγγένειας του αιτούντος με τον θανόντα.
ζ) Τόπος συμβάντος σύμφωνα με το πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ή άλλης δημόσιας αρχής.

Τρόπος βεβαίωσης του θανάτου
Η αιτία του θανάτου του συγγενούς του αιτούντος το διορισμό και ο τόπος που συνέβη το γεγονός βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/11/οικ. 1553/17-12-2008 απόφασης, με: α) πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας αρχής, που εκδίδεται με βάση την έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ή β) πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών, μετά την αρχική αίτηση για διορισμό του δικαιούχου, μεριμνά για την εξεύρεση κενών θέσεων σε υπηρεσίες ή φορείς στους νομούς για τους οποίους εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για διορισμό, ανάλογες με τα τυπικά προσόντα των αιτούντων.

Μετά την εξεύρεση των εν λόγω θέσεων, καταρτίζεται πίνακας με κενές οργανικές θέσεις, ο οποίος γνωστοποιείται στους ενδιαφερoμένους.

Οι δικαιούχοι, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υποβάλλουν στη συνέχεια την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της ακόλουθης περίπτωσης (Δ.α) στην οποία αναγράφουν μέχρι τρεις φορείς προτίμησης για διορισμό μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Με το άρθρο 2 υπ. αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/11/οικ. 1553/17-12-2008 απόφασης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι στην Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. και τα οποία είναι:
α. Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση,  στην οποία θα καταγράφονται έως τρεις (3) φορείς προτίμησης για διορισμό και θα βεβαιώνεται από τον αιτούντα το διορισμό ότι δεν διορίστηκε βάσει των διατάξεων αυτών, άλλος δικαιούχος, μαζί με τα εξής απαιτούμενα δικαιολογητικά:
β. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας αρχής, ή Πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου από τα οποία να προκύπτει η αιτία θανάτου και ο τόπος που συνέβη το γεγονός.
γ. Υπεύθυνη δήλωση όλων των λοιπών συγγενών,  δικαιούχων διορισμού  βάσει των διατάξεων της παρούσας απόφασης  για την παραίτησή τους από το ως άνω δικαίωμα υπέρ του αιτούντος το διορισμό.
δ. Οι τίτλοι σπουδών του δικαιούχου. Για το διορισμό στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι απαραίτητο πρόσθετο προσόν η γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου φορέα», όπως ισχύει.
ε. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συγγενούς του αιτούντος.    
στ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του αιτούντος με τον θανόντα.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών διατίθενται για διορισμό οι ανωτέρω δικαιούχοι σύμφωνα και με τις δηλώσεις προτίμησής τους. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις του ίδιου φορέα και ο αριθμός των θέσεων δεν επαρκεί για όλους, η διάθεση γίνεται με βάση την οικογενειακή κατάσταση, προηγουμένου του εγγάμου με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και του εγγάμου έναντι του αγάμου. Σε περίπτωση σύμπτωσης του ανωτέρω κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης, προηγουμένου του μεγαλύτερου σε ηλικία.

Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα διορισμού ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε ετών από την ημερομηνία θανάτου ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης του κατωτάτου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του αιτούντος. Επίσης επισημαίνεται ότι για το διορισμό των δικαιούχων απαιτείται η συνδρομή των γενικών προσόντων διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα ή του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ή προκειμένου για ΝΠΙΔ, τις διατάξεις των οικείων κανονισμών λειτουργίας, καθώς και των ειδικών προσόντων που προβλέπονται από τις οργανικές διατάξεις ή κανονισμούς του οικείου φορέα.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved