ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Με διαβλητές διαδικασίες οι προσλήψεις διοικητικών στο υπουργείο Εξωτερικών (11/9/08)


Αθήνα 11.9.2008, 09:56
Τη διαβλητή διαδικασία με την οποία το υπουργείο Εξωτερικών θα προσλαμβάνει στο εξής το διοικητικό του προσωπικό των κατηγοριών πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, παρουσιάζει η Proslipsis. Το υπουργείο θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στις προσλήψεις αυτές, ενω το ΑΣΕΠ θα αρκείται σε ρόλο απλού παρατηρητή.

Η διαδικασία καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα 122/2008 που εκδόθηκε χθές (θα το βρείτε παρακάτω), το οποίο έρχεται ως συνέχεια της πρωτοφανούς απόφασης με αρ. 96/2008 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που το έκρινε συνταγματικό παρά την αντίθετη εισήγηση του Τμήματός του.

Σύμφωνα με το π.δ., οι παραπάνω προσλήψεις περνούν από τη δικαιοδοσία του ΑΣΕΠ στο υπουργείο Εξωτερικών. Το ΑΣΕΠ θα περιορίζεται στον τυπικό (και προσχηματικό) έλεγχο της νομιμότητας του διαγωνισμού, χωρίς να έχει λόγο επί της ουσίας, δηλαδή στον έλεγχο της διαδικασίας επιλογής, των ενστάσεων και των αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με ανώτατους παράγοντες του ΑΣΕΠ, η απόφαση του ΣτΕ ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μαζικές εκτός ΑΣΕΠ προσλήψεις ακόμα και σε υπηρεσίες του λεγόμενου στενού δημόσιου τομέα, κάτι που ήδη γίνεται σε περιορισμένη έκταση. Οι ίδιοι εκτιμούν ότι πρόκειται για την πιό βαριά προσβολή που έχει δεχθεί ποτέ το ΑΣΕΠ, για τον πρόσθετο λόγο ότι αυτή προέρχεται απο ένα ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Ήδη τους φόβους τους επιβεβαίωσε νεότερη απόφαση του ΣτΕ, που θέτει ουσιαστικά εκτός ΑΣΕΠ και τις προσλήψεις γιατρών και οδοντιάτρων στο ΙΚΑ. Και στις δύο περιπτώσεις τα αρμόδια Τμήματα του ΣτΕ εισηγήθηκαν στην Ολομέλειά του να κριθούν αντισυνταγματικά τα σχέδια π.δ., καθώς δεν επέτρεπαν στο ΑΣΕΠ να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στις προσλήψεις.

Σημειώνεται ότι το π.δ. είναι προάγγελος προσλήψεων στο εν λόγω υπουργείο, σε χρόνο που δεν έχει προς το παρόν καθορισθεί.

Ο διαγωνισμός
Σύμφωνα με το π.δ., οι προσλήψεις διοικητικών ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας στο υπουργείο Εξωτερικών θα γίνονται μέσω γραπτών και προφορικών εξετάσεων που θα προκηρύσσονται με απόφαση του υπουργού Εξωτερικών τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Η προκήρυξη θα στέλνεται για (προσχηματικό) έλεγχο στο ΑΣΕΠ και θα δημοσιεύεται τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα απαιτείται η υποβολή στο υπουργείο Εξωτερικών αίτησης συμμετοχής, σε ειδικό έντυπο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών, η οποία θα αρχίζει την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στο τεύχος ΑΣΕΠ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Με την αίτηση συμμετοχής θα συνυποβάλλονται απαραίτητα: α) πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και υπογραφή στο πίσω μέρος της, β) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία της ταυτότητας του κατόχου), γ) πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και δ) τα λοιπά απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

Ο διαγωνισμός θα διενεργείται, με μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού του υπουργείου Εξωτερικών, από πενταμελή Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) τα τακτικά και (ισάριθμα) αναπληρωματικά μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του υπουργού Εξωτερικών, η οποία δε δημοσιεύεται, το αργότερο 10 ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.

Στάδια
Ο διαγωνισμός θα διενεργείται σε δύο στάδια: α) το προκριματικό και β) το τελικό.
Κατά το προκριματικό στάδιο οι υποψήφιοι θα υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία στα ακόλουθα τέσσερα μαθήματα:
Α) Πρωτεύοντα μαθήματα
α) Ελληνικά (διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες)
• Ελεύθερη ανάπτυξη θέματος γενικότερου ενδιαφέροντος σε 550 έως 750 λέξεις (70 μονάδες)
• Συνοπτική απόδοση (περίληψη) κειμένου έως 2 σελίδων σε 70 έως 100 λέξεις (30 μονάδες)
β) Αγγλικά ή Γαλλικά (διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες
• Ελεύθερη ανάπτυξη θέματος γενικότερου ενδιαφέροντος (300−350 λέξεις) (50 μονάδες)
• Μετάφραση 10 έως δέκα 15 στίχων από την ελληνική στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα (25 μονάδες)
• Μετάφραση 10 έως 15 στίχων από την αγγλική ή γαλλική στην ελληνική γλώσσα (25 μονάδες)
Β) Δευτερεύοντα μαθήματα
α) Δίκαιο (διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά)

Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη θα είναι η εξής:
• Δημόσιο Δίκαιο: Πολίτευμα - οργανωτικές βάσεις, πηγές δικαίου - ιεραρχία των κανόνων δικαίου, όργανα και οργάνωση κράτους, οργάνωση δημόσιας διοίκησης (25 μονάδες)
• Αστικό Δίκαιο: Κανόνες του δικαίου εν γένει, φυσικά και νομικά πρόσωπα, γενικά στοιχεία δικαιοπραξιών, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα, συναίνεση και έγκριση, στοιχεία κληρονομικού δικαίου (25 μονάδες)
• Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Ιθαγένεια (κτήση, αποβολή, αναγνώριση και ανάκτηση), γενικά χαρακτηριστικά της έννοιας της δημόσιας τάξης, κατοικία και διαμονή ως συνδετικά στοιχεία (25 μονάδες)
• Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο: Βασικοί θεσμοί Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου (Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Δικαστήριο, κατηγορίες κανόνων δικαίου, προσφυγή για μη συμμόρφωση κράτους - μέλους) (25 μονάδες)
β) Οικονομία - Δημόσιο Λογιστικό (διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά
Βασικές οικονομικές έννοιες, προσδιορισμός τιμών, μορφές αγοράς, συνολική ζήτηση και προσφορά, προσδιορισμός εθνικού εισοδήματος, οικονομική ανάπτυξη, δημόσια οικονομικά, δημόσια έσοδα και έξοδα, βασικά μεγέθη ελληνικής οικονομίας (100 μονάδες)
2) Τελικό στάδιο - προφορική εξέταση (100 μονάδες)
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προφορική εξέταση των γενικών τους γνώσεων στα πεδία της ελληνικής πολιτικής ιστορίας από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους, του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και της παγκόσμιας γεωγραφίας, στο πλαίσιο της οποίας θα αξιολογηθούν οι γενικότερες δεξιότητές τους (αναλυτικές λεκτικές, κρίσης και αντίληψης).

Βαθμολόγηση
Κάθε ένα από τα τέσσερα μαθήματα θα βαθμολογείται με ενιαίο βαθμό (100 μονάδες) χωριστά από 2 εξεταστές, είτε μέλη της ΚΕΕ, τακτικά ή αναπληρωματικά, είτε λειτουργούς ή υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, εν ενεργεία ή μη, είτε ιδιώτες - ειδικούς επιστήμονες, που ορίζονται με απόφαση της ΚΕΕ. Μετά τη βαθμολόγηση του μαθήματος και από το δεύτερο βαθμολογητή οι βαθμοί αποκαλύπτονται και συγκρίνονται μεταξύ τους. Εφόσον από τη βαθμολογία των 2 βαθμολογητών δεν προκύπτει διαφορά μεγαλύτερη από 15 μονάδες, ο αριθμητικός μέσος όρος των 2 βαθμών αποτελεί το βαθμό του μαθήματος. Σε διαφορετική περίπτωση διενεργείται αναβαθμολόγησή από αναβαθμολογητή, που ορίζεται με απόφαση της ΚΕΕ. Η βαθμολογία του αναβαθμολογητή, η οποία δεν μπορεί να είναι ούτε μικρότερη της μικρότερης, ούτε μεγαλύτερη της μεγαλύτερης βαθμολογίας των 2 βαθμολογητών, αποτελεί τον οριστικό βαθμό του μαθήματος. Επανεξέταση ή άλλη αναβαθμολόγηση του μαθήματος δεν επιτρέπεται.

Επιτυχόντες
Στη γραπτή εξέταση των δευτερευόντων μαθημάτων θα συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες των πρωτευόντων μαθημάτων. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι υποψήφιοι συγκέντρωσαν στα δύο αυτά μαθήματα τουλάχιστον 130 μονάδες και συγχρόνως όχι λιγότερο από 60 μονάδες σε κάθε μάθημα.

Μετά τον υπολογισμό των βαθμών των πρωτευόντων μαθημάτων θα συντάσσονται από την ΚΕΕ οι ακόλουθοι πίνακες βαθμολογίας των πρωτευόντων μαθημάτων: α) ένας συνολικός αλφαβητικός πίνακας, που περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους, και β) ένας πίνακας επιτυχόντων, που περιλαμβάνει κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τους υποψηφίους, που συγκέντρωσαν τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης και άνω.

Οι πίνακες βαθμολογίας θα δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά μέσα σε 1 μήνα από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού με τους ακόλουθους τρόπους: α) Θα ανακοινώνονται στον ηλεκτρονικό τόπο του πουργείου Εξωτερικών στο διαδίκτυο και β) θα αναρτώνται στους ειδικούς για τις ανακοινώσεις πίνακες, που τηρούνται στο κεντρικό κατάστημα του υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα.

Γραπτή εξέταση
Η γραπτή εξέταση των δευτερευόντων μαθημάτων θα διενεργείται μέσα σε 15 ημέρες από την ημέρα δημοσιοποίησης των πινάκων βαθμολογίας των πρωτευόντων μαθημάτων. Ο μέσος όρος των βαθμών των 4 μαθημάτων αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στο προκριματικό στάδιο. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι υποψήφιοι συγκέντρωσαν στα 4 μαθήματα τουλάχιστον 230 μονάδες και συγχρόνως όχι λιγότερο από 50 μονάδες σε κάθε δευτερεύον μάθημα.

Πίνακες
Μετά τον υπολογισμό των βαθμών των 4 μαθημάτων συντάσσονται από την ΚΕΕ οι ακόλουθοι πίνακες βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου: α) ένας συνολικός αλφαβητικός πίνακας, που περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους, που συμμετείχαν στη γραπτή εξέταση των δευτερευόντων μαθημάτων, και β) ένας πίνακας επιτυχόντων, που περιλαμβάνει κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τους υποψηφίους, που συγκέντρωσαν τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης και άνω.

Οι πίνακες βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου θα δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά μέσα σε 3 μήνες από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.

Τελικό στάδιο
Στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού θα συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του προκριματικού σταδίου. Η προφορική εξέταση του τελικού σταδίου του διαγωνισμού θα ξεκινά το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από την ημέρα δημοσιοποίησης των πινάκων βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου και θα διεξάγεται δημόσια. Η αξιολόγηση του υποψηφίου στην προφορική εξέταση γίνεται από κάθε μέλος της ΚΕΕ, το οποίο θα βαθμολογεί χωριστά τον υποψήφιο με έναν 1 βαθμό. Ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της ΚΕΕ αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στο τελικό στάδιο και επιτυχόντες θεωρούνται όσοι συγκέντρωσαν τουλάχιστον 55 μονάδες. Ο μέσος όρος των βαθμών των 4 μαθημάτων και της προφορικής εξέτασης αποτελεί τον τελικό βαθμό των υποψηφίων.

Προσαύξηση
Ο τελικός βαθμός των υποψηφίων του διαγωνισμού θα προσαυξάνεται κατά 20 μονάδες για την πολύ καλή τουλάχιστον γνώση κάθε μίας ξένης γλώσσας, επιπλέον της αγγλικής ή γαλλικής. Για τον τρόπο απόδειξης των ανωτέρω γνώσεων θα εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τα προσόντα διορισμού υπαλλήλων σε θέσεις του δημοσίου τομέα, όπως και η γνώση Η/Υ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιτυχόντων του τελικού σταδίου η σειρά κατάταξης στον τελικό πίνακα επιτυχόντων θα προσδιορίζεται µε κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιείται δημόσια, σε χρόνο και τόπο, που θα ανακοινώνεται από την ΚΕΕ, με τον προσφορότερο κατά την κρίση της τρόπο, το αργότερο μέσα σε 7 ημέρες.

Τελικοί πίνακες
Μετά τον υπολογισμό των τελικών συνολικών βαθμών θα συντάσσονται από την ΚΕΕ οι ακόλουθοι τελικοί πίνακες βαθμολογίας: α) ένας συνολικός αλφαβητικός πίνακας, που θα περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους, β) ένας πίνακας επιτυχόντων του τελικού σταδίου, που θα περιλαμβάνει κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τους υποψηφίους, που συγκέντρωσαν τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης και άνω, γ) ένας πίνακας διοριστέων, που θα περιλαμβάνει κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τους υποψηφίους, που καλύπτουν από τον πίνακα επιτυχόντων τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων και δ) ένας πίνακας επιλαχόντων, που θα περιλαμβάνει κατά φθίνουσα σειρά εκ των επιτυχόντων όσους δεν είναι διοριστέοι.

Οι τελικοί πίνακες βαθμολογίας αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την κατάρτισή τους στο ΑΣΕΠ, και πάλι για προσχηματικό έλεγχο, και θα δημοσιοποιούνται. Κατά των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ασκήσουν, όχι στο ΑΣΕΠ αλλά στην ΚΕΕ (Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει), ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών, που θα αρχίζει από την επομένη της κατά τα ανωτέρω αναρτήσεώς τους. Επί των ενστάσεων αυτών που έχουν χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής αποφαίνεται η ΚΕΕ εντός 20 ημερών.

Κατόπιν εορτής οι ενστάσεις και οι αποφάσεις της ΚΕΕ θα υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ για τα... μάτια του κόσμου και νομιμοποίηση των αλχημειών.

Διαδικασία διορισμού
Διοριστέοι του διαγωνισμού θα είναι μόνο όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων, οι υποψήφιοι δηλαδή, οι οποίοι κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας καλύπτουν από τον πίνακα επιτυχόντων τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων. Σε περίπτωση μη αποδοχής, κωλύματος διορισμού ή παραίτησης υποψηφίου μέσα σε 6 μήνες από το διορισμό του, τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά στο σχετικό πίνακα επιλαχόντων.

* ΔΕΙΤΕ: Το προεδρικό διάταγμα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved