ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ειδικές κατηγορίες μουσικών καλεί το υπουργείο Παιδείας 29/11/08


Αθήνα 29.11.2008, 09:33
Πρόσκληση προς τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ. Α΄, 2-10-2008), να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 1 έως 4 Δεκεμβρίου 2008, προκειμένου να διοριστούν αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία, απευθύνει το υππουργεί Παιδείας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3699/2008 «Θέματα διορισμών» (ΦΕΚ 199 τ. Α΄, 2-10-2008) ορίζεται: «ότι οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 16 Μουσικής που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας και ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, που έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο μη πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ανεξαρτήτως από επιτυχή συμμετοχή τους σε διαγωνισμό της παραγράφου 9 της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 15 του ν. 1566/1985.Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί διορίζονται σε θέσεις κλάδου ΠΕ 16.01 και τοποθετούνται αποκλειστικά  σε μουσικά σχολεία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σειρά διορισμού και τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες εξαρτάται από τη συνολική πραγματική προϋπηρεσία που είχαν στις 30.6.2004.»

Για το σκοπό αυτό συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 περιπτ. Α’ παρ.9 και περιπτ. Β’ παρ.7 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ.Α΄) ορίζεται ότι η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ. Α΄) δεν διορίζονται ως υπάλληλοι, όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο διορισμού.

Καλούνται οι κατά τα ανωτέρω ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν Αίτηση - Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για μόνιμο διορισμό. Η Αίτηση-Δήλωση, σε έντυπο δεκτικό μηχανογραφικής επεξεργασίας, που χορηγείται από το Υπ.Ε.Π.Θ. ή τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα υποβληθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, στο Γραφείο 1138 από τις 12.30 έως τις 14.30,εντός της προθεσμίας που αναφέρεται παραπάνω, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Δύναται να αποσταλεί η αίτηση με οποιοδήποτε μέσο ταχείας μεταφοράς. Στην αίτηση αυτή συμπληρώνονται τα μουσικά σχολεία  στα οποία επιθυμεί να διορισθεί ο υποψήφιος εκπαιδευτικός.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με το έντυπο της Αίτησης - Δήλωσης:
1.Επίσημο αντίγραφο του τίτλου σπουδών αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος,  στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία  κτήσης του πτυχίου. Ο τίτλος σπουδών του αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος, πρέπει να φέρει   θεώρηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν απαιτείται θεώρηση από το Υπουργείο Πολιτισμού για τους τίτλους που έχει εκδώσει το Υπ.Ε.Π.Θ. και το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.
2. Βεβαίωση βαθμολογίας που αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών του αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, τον οποίο καταθέτει ο εκπαιδευτικός.
3. Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, η οποία τους χορηγήθηκε από (ι) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή από (ii) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ.10 του Ν.1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
Σε περίπτωσση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν την ως άνω βεβαίωση, η αίτηση δεν γίνεται δεκτή.
Ως προς το βαθμό του πτυχίου, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει ο υποψήφιος βεβαίωση με τον ακριβή βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 08,50, 06,50 και 05,00. Ο βαθμός θα αναγραφεί με τέσσερα ψηφία, εκ των οποίων στα δύο πρώτα θα αντιστοιχεί ο ακέραιος και στα επόμενα ο δεκαδικός.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86. Επειδή τα στοιχεία είναι ενσωματωμένα στο έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης προτίμησης, δεν συμπληρώνεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, αλλά εφιστάται η προσοχή στην ανάγνωση και συμπλήρωση των στοιχείων στην ίδια την Αίτηση-Δήλωση.
5. α. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄  ή
β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει οριστικά νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Στη περίπτωση αυτή σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.ΔΙΑΔ/Α/16425/25-06-2007 Κ.Υ.Α.( ΦΕΚ 1055/27-06-2007 τ.Β΄) από 30 Ιουλίου 2007 το πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις στις οποίες θα διοριστούν οι εκπαιδευτικοί, κατά το χρόνο του διορισμού τους.

Ειδικότερα:
- Υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης, εφόσον προσκομίσουν αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς του  Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή του δελτίου ταυτότητας της Υπηρεσίας Αλλοδαπών του  ιδίου υπουργείου  από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν ελληνική εθνική καταγωγή και υπηκοότητα αλβανική δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατού.
- Υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.
6. Βεβαίωση υπηκοότητας-ιθαγένειας από την οποία να προκύπτει η υπηκοότητα ή ιθαγένεια και ο τρόπος κτήσης αυτής, σε περίπτωση ξένου υπηκόου.
Ειδικότερα:
- Οι ομογενείς από Αίγυπτο, Τουρκία και Βόρεια ΄Ηπειρο, που έχουν την υπηκοότητα των κρατών αυτών και έχουν γεννηθεί στα κράτη αυτά, υποβάλλουν αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς του  Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή του δελτίου ταυτότητας της Υπηρεσίας Αλλοδαπών του  ιδίου υπουργείου  από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν ελληνική εθνική καταγωγή και υπηκοότητα αλβανική.
- Οι υποψήφιοι που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της, προκειμένου για διορισμό στο Δημόσιο.
- Υποψήφιοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 1566/85, για την απόδειξη της ιδιότητάς τους υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο του προσωρινού ελληνικού προξενικού διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την κοινή απόφαση 106841/1982 των υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, εφόσον φέρει την ένδειξη για «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ».
7. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας, που έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.
8. Πιστοποιητικό Π/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής περί της ομόζυγης μεσογειακής αναιμίας ή της σκλήρυνσης κατά πλάκας .Εάν έχει παρέλθει διετία από την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού πρέπει να υποβληθεί νέο ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι  θα προσκομισθεί το νέο πιστοποιητικό εντός μηνός, άλλως θα ανακληθεί ο διορισμός.

Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένο μη πανεπιστημιακού ιδρύματος .Ο τίτλος πρέπει να είναι θεωρημένος από το Υπουργείο Πολιτισμού . Δεν απαιτείται θεώρηση για τους τίτλους του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

Δεν μπορούν να υποβαλλουν αίτηση: 
1. Οι συνταξιούχοι, από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί.
2. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί λόγω οριστικής παύσης.
3. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν διοριστεί σε (κατέχουν) θέση μόνιμου εκπαιδευτικού της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved