ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Η απόφαση του ΑΣΕΠ για τα πιστοποιητικά πληροφορικής (8/7)


Αθήνα 8.7.2005
Όπως πρώτη έγραψε η Proslipsis, τρεις είναι τελικά οι διεθνώς αναγνωρισμένοι φορείς πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής που οι τίτλοι τους γίνονται δεκτοί στις προσλήψεις του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σήμερα παρουσιάζουμε τη σχετική απόφαση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ που αναφέρει αναλυτικά τους τίτλους αυτούς, που ως γνωστόν θα γίνονται δεκτοί το πολύ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και μέχρι να αποφανθεί σχετικά ο ΟΕΕΚ, στον οποίο έχει ανατεθεί η συνολική διερεύνηση του θέματος.

Οι τίτλοι πιστοποίησης γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου, που το ΑΣΕΠ κάνει δεκτά στις προσλήψεις, είναι τα εξής:

1. Cambridge International Examination του University of Cambridge, που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την εταιρεία Vellum.

2. Start και Core της εταιρείας ECDL, που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Greek Computer Society και την EΠY.

3. IC3 – MOS της εταιρείας Certiport (Microsoft), που εκπροσωπείται στην χώρα μας από εταιρεία Infotest (πρώην Technoplus).

Αν και στην απόφαση του ΑΣΕΠ δεν αναφέρεται ρητά, τα παραπάνω πιστοποιητικά γίνονται δεκτά είτε αποκτήθηκαν από κάποιο ΚΕΚ, στο πλαίσιο της υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, είτε από οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (ΚΕΣ, Πανεπιστήμιο κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι η απόφαση του ΑΣΕΠ δεν επεισέρχεται στην ουσία του θέματος, που είναι η αξιολόγηση των πιστοποιητικών, αλλά είναι ερμηνευτική σχετικής παραγράφου του προεδρικού διατάγματος 44/2005, που τα «φωτογραφίζει».

Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:


Απόφαση Ολομέλειας ΑΣΕΠ 16/2005

Συνήλθε σε συνεδρίαση (σ.σ.: Η ολομέλεια του ΑΣΕΠ) στο κατάστημά του την 23η Ιουνίου 2005… Αντικείμενον της συνεδριάσεως ήταν ο τρόπος απόδειξης της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ βάσει του π.δ. 44/2005.

Η Ολομέλεια, αφού άκουσε την πρόταση του μέλους της …, που είχε ορισθεί εισηγητής, καθώς και τις απόψεις που εξετέθησαν από τα υπόλοιπα μέλη, αποφάσισε ομοφώνως ως ακολούθως:

Με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου μόνου πρ. δ/τος 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α’) τροποποιήθησαν, συμπληρώθησαν και αντικαταστάθησαν διατάξεις του ισχύοντος προσοντολογίου, (π.δ. 50/2001) ως προς το προσόν διορισμού σε ορισμένους κλάδους και την γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Με την παρ. 4 δε του αυτού ως άνω άρθρου, με την οποία αντικαταστάθηκαν άλλες διατάξεις του ίδιου προσοντολογίου, καθορίσθησαν ως τρόποι διαπιστώσεως της γνώσης χειρισμού Η/Υ οι εξής:α) πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμόν Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) με βάση την διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικόν, τις μεθόδους και την διαδικασία, β) τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρ 6,14 και 19 πρ. δ/τος 50/2001, γ) τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογήν, πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. Με την αυτήν όμως παρ. 4 ορίσθηκε περαιτέρω ότι μεταβατικά και το αργότερον μέχρι της 31.12.2005, η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται και με τους ακόλουθους τρόπους: α) με επειρία τουλάχιστον έξι μηνών στα αντικείμενα της παρ. 1 του αρθρ. 27 πρ. δ/τος 50/2001 ή β) με πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδίδονται από φορείς πιστοποίησης συμβεβλημένους με φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και τεχνολογιών που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή γ) με εξέταση που διενεργείται από τον ΟΕΕΚ, στην οποία υποβάλλονται όσοι από τους περιλαμβανομένους στον πίνακα διοριστέων δεν αποδεικνύουν την γνώση χειρισμού Η/Υ με ένα από τους προαναφερόμενους τρόπους και οι οποίοι σε περίπτωση αποτυχίας διαγράφονται από τον πίνακα διοριστέων.

Από τις παρατεθείσες διατάξεις της παρ. 4 πρ. δ/τος 44/2005 προκύπτει ότι κατά το μεταβατικόν στάδιον από της ενάρξεως της ισχύος του μέχρι και της 31.12.2005, η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται και με πιστοποιητικά που εκδίδονται από τους προαναφερόμενους πιστοποιημένους φορείς, χωρίς να είναι απαραίτητη η χορήγησή των μόνον μέσω των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλων φορέων. Διαφορετική ερμηνεία θα ήταν ευθέως αντίθετη τόσον προς το σαφές γράμμα, όσον και προς την έννοια της ως άνω μεταβατικής διατάξεως, με την οποία αφ’ ενός μεν δεν αποκλείονται οι γνωρίζοντες την χρήση Η/Υ, αφ’ ετέρου δε τίθενται συγκεκριμένοι όροι διασφαλιστικοί, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, του κύρους των εκδιδομένων πιστοποιητικών.

Περαιτέρω, κατά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 177590/25.5.2005 έγγραφον του γενικού γραμματέως διαχείρισης κοινοτικών και άλλων πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προς το Υπουργείον Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ είναι τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που έχουν πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ στο πεδίον της πληροφορικής, τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και υλοποιούν προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φορείς δε πιστοποίησης και έκδοσης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, που έχουν συμβληθεί με φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, είναι οι αναγραφόμενοι στο ανωτέρω έγγραφον: α) University of Cambridge (εταιρία Vellum) και τίτλον πιστοποιητικού Cambridge International Examination, β) ECDL (εταιρεία ECDL – Greek Computer Society EΠY) και τίτλον πιστοποιητικού ECDL Start – ECDL Core, γ) Certiport (Microsoft), εταιρία Infotest (πρώην Technoplus) και τίτλον πιστοποιητικού IC3 – MOS, οι οποίοι επελέγησαν από τους αναδόχους (ΚΕΚ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης του αντίστοιχου έργου. Τα πιστοποιητικά δε που εκδίδουν οι προαναφερόμενοι φορείς πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρ. δ. 44/2005, αποδεικνύουν, μέχρις ότου εκδοθεί η σχετική απόφαση του ΟΕΕΚ και το αργότερον μέχρι της 31.12.2005, την γνώση χειρισμού Η/Υ.

Για τους λόγους αυτούς:
Η Ολομέλεια αποφαίνεται ομόφωνα ότι πιστοποιητικά που εκδίδονται από τους ως άνω φορείς πιστοποίησης αποδεικνύουν κατά το μέχρι και της 31.12.2005 χρονικόν διάστημα την γνώση χειρισμού Η/Υ.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved