ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Δεκτό στις προσλήψεις και το ΒTEC του London Learning (5/10)


Aθήνα 5.10.2005, 16.10
Ένα ακόμη πιστοποιητικό πληροφορικής, το BTEC in ICT του London Learning και της εταιρείας ICT Ηellas, γίνεται προσωρινά δεκτό στις προσλήψεις του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με απόφαση του ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για τον τέταρτο κατά σειρά φορέα πιστοποίησης γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή που αναγνωρίζεται στην χώρα μας μετά το University of Cambridge (Vellum), την ECDL (ECDL – Greek Computer Society EΠY) και τη Certiport (Microsoft).

Η σχετική απόφαση της Ολομελείας του ΑΣΕΠ είναι η εξής:

Αριθμός 22
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συγκροτήθηκε από τους Γεώργιο Βέη, Πρόεδρο, Νικόλαο Καβαλλιέρο Αντιπρόεδρο, Αγησίλαο Μπακόπουλο Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Μπουκουβάλα, Γεράσιμο Φρούντζο, Φώτιο Μπολόφη, Γεώργιο Πατρινέλη, Μίνωα Μαθιουδάκι, Ευάγγελο Σακλαμπανάκη, Ιωάννη Βασιλόπουλο, Αντωνία Ντάρα, Εμμανουήλ Βοϊκλή, Δημήτριο Γκουλούση, Παναγιώτη Λάμπο, Ευθύμιο Βελώνια, Βασιλική Κοσμά, Κανελλιώ Σακελλαριάδου, Βασίλειο Γκούβα, Νικόλαο Κωστάκη, Κωνσταντίνο Τράκα, Δημήτριο Μπέικο, Ρίζο Αντωνακόπουλο, και Βελισσάριο Καράκωστα, Συμβούλους. Απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Σύμβουλος Αδαμάντιος Φαρμάκης.

Συνήλθε σε συνεδρίαση στο κατάστημά του την 21 Σεπτεμβρίου 2005 κατά την οποία χρέη Γραμματέα εξετέλεσε η Ουρανία Σπυροπούλου, υπάλληλος με βαθμό Α΄.

Αντικείμενον της συνεδριάσεως ήταν ο τρόπος απόδειξης της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ βάσει του π.δ. 44/2005, εν συνεχεία της υπαριθμ. 16/2005 αποφάσεως της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ.

Η Ολομέλεια, αφού άκουσε την πρόταση του μέλους της .., που είχε ορισθεί εισηγητής, καθώς και τις απόψεις που εξετέθησαν από τα υπόλοιπα μέλη, αποφάσισε ομοφώνως ως ακολούθως:

Με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου μόνου πρ. δ/τος 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α’) τροποποιήθησαν, συμπληρώθησαν και αντικαταστάθησαν διατάξεις του ισχύοντος προσοντολογίου, (π.δ. 50/2001) ως προς το προσόν διορισμού σε ορισμένους κλάδους και την γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Με την παρ. 4 δε του αυτού ως άνω άρθρου, με την οποία αντικαταστάθηκαν άλλες διατάξεις του ίδιου προσοντολογίου, καθορίσθησαν ως τρόποι διαπιστώσεως της γνώσης χειρισμού Η/Υ οι εξής:α) πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμόν Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) με βάση την διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικόν, τις μεθόδους και την διαδικασία, β) τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρ 6,14 και 19 πρ. δ/τος 50/2001, γ) τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατεπιλογήν, πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. Με την αυτήν όμως παρ. 4 ορίσθηκε περαιτέρω ότι μεταβατικά και το αργότερον μέχρι της 31.12.2005, η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται και με τους ακόλουθους τρόπους: α) με εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών στα αντικείμενα της παρ. 1 του αρθρ. 27 πρ. δ/τος 50/2001 ή β) με πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδίδονται από φορείς πιστοποίησης συμβεβλημένους με φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και τεχνολογιών που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή γ) με εξέταση που διενεργείται από τον ΟΕΕΚ, στην οποία υποβάλλονται όσοι από τους περιλαμβανομένους στον πίνακα διοριστέων δεν αποδεικνύουν την γνώση χειρισμού Η/Υ με ένα από τους προαναφερόμενους τρόπους και οι οποίοι σε περίπτωση αποτυχίας διαγράφονται από τον πίνακα διοριστέων.

Όπως έχει γίνει δεκτόν με την υπαριθμ. 16/2005 απόφαση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ. από τις παρατεθείσες διατάξεις της παρ. 4 πρ. δ/τος 44/2005 προκύπτει ότι κατά το μεταβατικόν στάδιον από της ενάρξεως της ισχύος του μέχρι και της 31.12.2005, η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται και με πιστοποιητικά που εκδίδονται από τους προαναφερόμενους πιστοποιημένους φορείς, χωρίς να είναι απαραίτητη η χορήγησή των μόνον μέσω των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλων φορέων, διαφορετική δε ερμηνεία θα ήταν ευθέως αντίθετη τόσον προς το σαφές γράμμα, όσον και προς την έννοια της ως άνω μεταβατικής διατάξεως, με την οποία αφενός μεν δεν αποκλείονται οι γνωρίζοντες την χρήση Η/Υ, αφετέρου δε τίθενται συγκεκριμένοι όροι διασφαλιστικοί, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, του κύρους των εκδιδομένων πιστοποιητικών.

Κατά το υπαριθμ. πρωτ. 177590/25.5.2005 έγγραφον του γενικού γραμματέως διαχείρισης κοινοτικών και άλλων πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προς το Υπουργείον Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ είναι τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που έχουν πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ στο πεδίον της πληροφορικής, τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και υλοποιούν προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φορείς δε πιστοποίησης και έκδοσης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, που έχουν συμβληθεί με φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, είναι οι αναγραφόμενοι στο ανωτέρω έγγραφον: α) University of Cambridge (εταιρία Vellum) και τίτλον πιστοποιητικού Cambridge International Examination, β) ECDL (εταιρεία ECDL – Greek Computer Society EΠY) και τίτλον πιστοποιητικού ECDL Start – ECDL Core, γ) Certiport (Microsoft), εταιρία Infotest (πρώην Technoplus) και τίτλον πιστοποιητικού IC3 – MOS, οι οποίοι επελέγησαν από τους αναδόχους (ΚΕΚ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης του αντίστοιχου έργου. Επί τη βάσει των ανωτέρω έγινε δεκτόν με την προαναφερόμενη απόφαση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι προαναφερόμενοι φορείς πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρ. δ. 44/2005, αποδεικνύουν μέχρις ότου εκδοθεί η σχετική απόφαση του ΟΕΕΚ και το αργότερον μέχρι της 31.12.2005, την γνώση χειρισμού Η/Υ.

Ήδη κατά το υπαριθμ. πρωτ. 180770/29.7.2005 έγγραφον του αυτού ως άνω γενικού γραμματέως διαχείρισης κοινοτικών και άλλων πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προστίθεται στους ανωτέρω φορείς πιστοποίησης, που έχουν την δυνατότητα να συμβληθούν με τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στα πλαίσια της πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων και το LONDON LEARNING (εταιρία ICTHellas) και τίτλον πιστοποιητικού BTEC in ICT.

Η Ολομέλεια, συμπληρούσα την υπαριθμ. 16/2005 απόφασή της, αποφαίνεται ομόφωνα ότι και το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον φορέα πιστοποίησης LONDON LEARNING (εταιρία ICTHellas) και τίτλον πιστοποιητικού BTEC in ICT αποδεικνύει κατά το μέχρι και της 31.12.2005 χρονικόν διάστημα την γνώση χειρισμού Η/Υ.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved