ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Διευκρινήσεις ΑΣΕΠ για συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου

 

Αθήνα 9.3.2010, 15:22

Διευκρινίσεις για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου, σε  εφαρμογή των διατάξεων του πρόσφατου ν. 3812/2009, εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Οι διευκρινήσεις έρχονται ως συνέχεια πρόσφατης εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης (υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/26/οικ.5163/9-3-2010), στο πλαίσιο των αλλαγών που επέφερε ο ν. 3812/2009 στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού: α) για την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και β) για την απασχόληση ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Το ΑΣΕΠ, ως ο κατεξοχήν αρμόδιος για την υλοποίηση των διαδικασιών προσλήψεων φορέας, προχώρησε στην εκπόνηση μιας σειράς νέων υποδειγμάτων ανακοινώσεων (προκηρύξεων), διευκρινιστικών παραρτημάτων, αιτήσεων συμμετοχής καθώς και βοηθητικών προγραμμάτων για την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων από τους φορείς. Με την εισαγωγή των ανωτέρω καινοτομιών το ΑΣΕΠ επιχειρεί την απλοποίηση, συστηματοποίηση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, με στόχο τη διευκόλυνση τόσο των φορέων όσο και των πολιτών.

Αναλυτικότερα, η νέα μορφή των ανακοινώσεων περιλαμβάνει μόνο τα μεταβλητά στοιχεία, εκείνα δηλαδή που διαμορφώνονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ανακοίνωσης, ενώ τα πάγια μέρη, με την προοπτική να εκδοθούν μελλοντικά σε ξεχωριστό τεύχος, κυκλοφορούν με τη μορφή παραρτημάτων τα οποία για λόγους νομιμότητας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων. Έτσι, τα πάγια τμήματα εκδίδονται μία και μόνη φορά, χωρίς να επαναλαμβάνονται άσκοπα σε κάθε νέα ανακοίνωση. Εφόσον βέβαια νεότερες κανονιστικές ρυθμίσεις το καταστήσουν αναγκαίο, είναι αυτονόητο ότι τα πρότυπα αυτά θα επανεκδοθούν μετά από την απαραίτητη διαδικασία επικαιροποίησης, λαμβάνοντας όμως νέα σήμανση (κωδικό εντύπου ή ημερομηνία έκδοσης) ώστε να διαφοροποιούνται από την προηγούμενη έκδοση. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, η νέα έκδοση θα συνοδεύεται και από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Ακολουθεί κατάλογος των νέων προτύπων - υποδειγμάτων ανά διαδικασία (Α ή Β) και τελικό χρήστη (Ι. ή ΙΙ. ή ΙΙΙ.), με σύντομη περιγραφή κάθε εντύπου και τρόπο πρόσβασης σε αυτό μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ www.asep.gr. Επισημαίνεται μάλιστα ότι, για διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων, στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου δημιουργείται μία ξεχωριστή ενότητα (Συμβάσεις) όπου συγκεντρώνονται με τη μορφή υπερσυνδέσεων όλα τα στοιχεία (υποδείγματα ανακοινώσεων, έντυπα αιτήσεων, παραρτήματα, βοηθητικά προγράμματα για την επεξεργασία των αιτήσεων και την κατάρτιση των πινάκων κ.ά.) που μπορεί να ενδιαφέρουν φορείς και υποψηφίους στο πλαίσιο των διαδικασιών πρόσληψης με Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ή απασχόλησης με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ).

 

Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)

I. Για χρήση από τους φορείς (προσβάσιμα μέσω της διαδρομής: Φορείς, Υποδείγματα, Εποχικού Προσωπικού (ΣΟΧ)
1. Υπόδειγμα ανακοίνωσης ΣΟΧ (προς συμπλήρωση)
2. Υπόδειγμα ανακοίνωσης ΣΟΧ των ΟΤΑ (προς συμπλήρωση)
3. Υπόδειγμα ανακοίνωσης ΣΟΧ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ (προς συμπλήρωση)
4. Υπόδειγμα ανακοίνωσης ΣΟΧ (με οδηγίες συμπλήρωσης)
5. Υπόδειγμα ανακοίνωσης ΣΟΧ (συμπληρωμένο από το ΑΣΕΠ)

Οι φορείς (πλην ΟΤΑ) που προτίθενται να εκδώσουν ανακοίνωση για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού θα χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα 1., οι ΟΤΑ το υπόδειγμα 2., ενώ ειδικώς τα νομικά πρόσωπα ΟΤΑ στην περίπτωση που επιδιώκουν την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων το υπόδειγμα 3. Τα υποδείγματα αυτά θα πρέπει να τα προσαρμόσουν στις εξατομικευμένες ανάγκες της δικής τους ανακοίνωσης, συμπληρώνοντας τα κενά με την κίτρινη επισήμανση. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κυριότερα σημεία που χρήζουν προσαρμογής: 
- Αποφάσεις και κανονιστικά κείμενα βάσει των οποίων εκδίδεται η ανακοίνωση (στο προοίμιο «Έχοντας υπόψη:»).
- Αριθμός των προς πλήρωση θέσεων και στοιχεία που τις προσδιορίζουν (στους πίνακες Α και Β: κωδικός θέσης, υπηρεσία πρόσληψης και έδρα της, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, βαθμοί εντοπιότητας, απαιτούμενα προσόντα).
- Τυχόν ιδιαιτερότητες ως προς τα όρια ηλικίας, την εμπειρία, τις επαγγελματικές άδειες κ.λπ., που δεν καλύπτονται από το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (βλ. ΙΙΙ.1.), ανάλογα με τις ειδικότητες της ανακοίνωσης (στην ενότητα «Ειδικές επισημάνσεις»).
- Διεύθυνση και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του φορέα παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής (στο Κεφάλαιο Δεύτερο «Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής»).
- Παραπομπή στα Ειδικά Παραρτήματα (ανάλογα με το αν οι προς πλήρωση θέσεις απαιτούν γνώση χειρισμού Η/Υ ή/και γλωσσομάθειας) κ.ά.
Προκειμένου να διευκολυνθούν στην προσαρμογή των υποδειγμάτων 1., 2. και 3. στις δικές τους ανάγκες, οι φορείς καλούνται να ανατρέξουν στο υπόδειγμα 4., το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και σχόλια που θα τους καθοδηγήσουν με ασφάλεια στη σύνταξη της δικής τους ανακοίνωσης.
Τέλος, στο υπόδειγμα 5., το οποίο λειτουργεί βοηθητικά δίκην παραδείγματος, έχουν ήδη συμπληρωθεί τα κρίσιμα κενά και το υπόδειγμα έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες μιας υποθετικής ανακοίνωσης ΣΟΧ που εκδίδει ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

II. Για χρήση από τους υποψηφίους (προσβάσιμο μέσω της διαδρομής: Έντυπα Αιτήσεωνà Διαγωνισμοί Φορέωνà Εποχικού (ΣΟΧ)]
1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής (Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1)
Πρόκειται για το έντυπο της αίτησης το οποίο πρέπει να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι που επιθυμούν να μετάσχουν σε διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού. Οι υποψήφιοι δηλώνουν στο έντυπο αυτό τα προσόντα που διαθέτουν για την πλήρωση των θέσεων που επιδιώκουν και το συμπληρώνουν βάσει όσων ορίζονται στην ανακοίνωση και στο Παράρτημα ΣΟΧ (βλ. ΙΙΙ.1.) ή στο Παράρτημα ΣΟΧ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ (βλ. ΙΙΙ.2.) ή, ανάλογα με την περίπτωση (βλ. ΙΙΙ.3.), και στα Ειδικά Παραρτήματα (Α1) ή/και (Α2).

III. Για κοινή χρήση (προσβάσιμα και από τις δύο παραπάνω διαδρομές)
1. Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)
2. Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ
3. Ειδικά Παραρτήματα 
- (Α1): Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ
- (Α2): Απόδειξης Γλωσσομάθειας
Το υπό στοιχείο 1. Παράρτημα ΣΟΧ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης ΣΟΧ και περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις• ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής• iii) τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων. Επομένως, σε αυτό θα πρέπει να ανατρέχουν τόσο οι φορείς κατά τη σύνταξη της ανακοίνωσης όσο και οι υποψήφιοι κατά τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής τους.
Το υπό στοιχείο 2. Παράρτημα ΣΟΧ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αντίστοιχης ανακοίνωσης (βλ. Ι.3.) και ακολουθεί την ίδια λογική που έχει ήδη αναπτυχθεί αναφορικά με το υπό στοιχείο 1. Παράρτημα ΣΟΧ.
Τα υπό στοιχείο 3. Ειδικά Παραρτήματα αποτελούν επικαιροποιημένη σύνοψη των δυνατών τρόπων απόδειξης και των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών αναφορικά με τη γνώση χειρισμού Η/Υ (Α1) και τη γλωσσομάθεια (Α2). Κατά τη σύνταξη της ανακοίνωσης από το φορέα γίνεται παραπομπή στα παραρτήματα αυτά μόνο εφόσον τα συγκεκριμένα προσόντα προβλέπονται ως απαιτούμενα για θέσεις/ειδικότητες της οικείας ανακοίνωσης.

 

Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

I. Για χρήση από τους φορείς (προσβάσιμα μέσω της διαδρομής: Φορείς, Υποδείγματα, Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).
1. Υπόδειγμα ανακοίνωσης ΣΜΕ (προς συμπλήρωση)
2. Υπόδειγμα ανακοίνωσης ΣΜΕ (με οδηγίες συμπλήρωσης)
3. Υπόδειγμα ανακοίνωσης ΣΜΕ (συμπληρωμένο, με παράδειγμα ανακοίνωσης του Δήμου Αρχαγγέλου Ρόδου)

II. Για χρήση από τους υποψηφιους (προσβάσιμο μέσω της διαδρομής: Έντυπα Αιτήσεων, Διαγωνισμοί Φορέων, Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).
1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής (Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1)

III. Για κοινή χρήση (προσβάσιμα και από τις δύο παραπάνω διαδρομές)
1. Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)
2. Ειδικά Παραρτήματα 
- (Α1): Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ
- (Α2): Απόδειξης Γλωσσομάθειας
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω πρότυπα-υποδείγματα, τα οποία προορίζονται για τις ανάγκες των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης διαδικασίας. Λόγω των αναλογιών που παρουσιάζει η ροή της διαδικασίας αυτής προς την αντίστοιχη της διαδικασίας πρόσληψης με Σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), τα παραπάνω πρότυπα-υποδείγματα ακολουθούν την ίδια λογική που έχει ήδη αναπτυχθεί αναφορικά με τα υποδείγματα ΣΟΧ, γι' αυτό και καλούνται τόσο οι φορείς όσο και οι υποψήφιοι να τα χρησιμοποιήσουν με ανάλογο τρόπο.

Επίσης, ότι για λόγους συστηματοποίησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών οι φορείς οφείλουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα ανωτέρω υποδείγματα ανακοινώσεων (ΣΟΧ και ΣΜΕ), καθώς και να απαιτούν από τους υποψηφίους να συμπληρώνουν τα παραπάνω έντυπα αιτήσεων του ΑΣΕΠ με κωδικούς ΣΟΧ.1 και ΣΜΕ.1.

Για τους ίδιους λόγους οι φορείς οφείλουν να εκδίδουν τους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων σε ενιαία μορφή σύμφωνα με τα υποδείγματα για κάθε κατηγορία εκπαίδευσης που έχουν εκπονηθεί από το ΑΣΕΠ και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του (διαδρομή: Φορείς, Υποδείγματα, Εποχικού Προσωπικού (ΣΟΧ) ή Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ) αντίστοιχα). Για το σκοπό αυτό το ΑΣΕΠ συνοδεύει τα παραπάνω υποδείγματα με βοηθητικά προγράμματα σε μορφή excel για την επεξεργασία των αιτήσεων και την κατάρτιση των σχετικών πινάκων, τα οποία παρέχουν και δυνατότητα εκτύπωσης.

Τονίζεται ότι οι φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν αυθημερόν στο ΑΣΕΠ:
1) το οριζόμενο στο άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.2190/1994 πρακτικό ανάρτησης των ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου και Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου και
2) το οριζόμενο στο άρθρο 21 παρ. 11 του ίδιου νόμου πρακτικό ανάρτησης των πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων.

Ανάλογα με τη διαδικασία επιλογής προσωπικού και το φορέα, τα παραπάνω πρακτικά ανάρτησης θα αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω φαξ, (όπως φαίνεται στον πίνακα).

Στη συνέχεια, για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας και έγκαιρης ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων πολιτών, το ΑΣΕΠ θα καταχωρίζει αυθημερόν στους σχετικούς πίνακες θέσεων εργασίας της ιστοσελίδας του τις ημερομηνίες ανάρτησης των ανακοινώσεων και των πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαδικασία

Είδος Φορέα

e-mail

fax

Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Όλοι οι φορείς πλην ΟΤΑ και νομικών προσώπων ΟΤΑ

sox.dimosio@asep.gr

210 6420368

ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

sox.ota@asep.gr

210 6420953

Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου

Όλοι οι φορείς πλην ΟΤΑ και νομικών προσώπων ΟΤΑ

sme.dimosio@asep.gr

210 6400856

ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

sme.ota@asep.gr

213 1319375

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved