ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Ανανεώνονται οι συμβάσεις των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς

Αθήνα 14.9.2016, 19:02

Κάνοντας χρήση διάταξης νόμου που λέει ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου μπορούν να ανανεώνονται αν χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισµούς, το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του παρατείνει τις συμβάσεις των εργαζομένων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Σεπτεµβρίου 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.28449
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ του Κράτους
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ∆/νσεις ∆ιοίκησης
Ταχ.∆/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Θ. Παπασηµακοπούλου
Τηλέφωνο : 213-1364377
FAX : 213-1364383
ΘΕΜΑ: Ανανέωση ή παράταση συµβάσεων 

ΘΕΜΑ: Ανανέωση ή παράταση συµβάσεων ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο του
συγχρηµατοδοτούµενου ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»
Όπως σας είχαµε γνωρίσει και µε το Α.Π. οικ.44835/21-12-2015 έγγραφό µας, µε
τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 72 του ν.4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο ……… και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄), οι
ανανεώσεις ή παρατάσεις των συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του
προσωπικού που απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του ν.2190/1994
όπως ισχύει, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή
επιδοτούνται από διεθνείς οργανισµούς ή ερευνητικών προγραµµάτων ή προγραµµάτων
τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συµβάσεις µε διεθνείς
οργανισµούς εξαιρέθηκαν από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει,
και πραγµατοποιούνται πλέον µε απόφαση των αρµοδίων για την πρόσληψη οργάνων, µε
τη λήξη των προηγούµενων συµβάσεων.
Με τον τρόπο αυτό επετεύχθη η άµεση ανανέωση/παράταση των συµβάσεων, η
οποία είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραµµάτων και την
αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στους ωφελούµενους από ήδη καταρτισµένο και έµπειρο
προσωπικό, αλλά και την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα
αποσυµφορήθηκε σηµαντικά και η Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, µε τη διάταξη
να αφορά τόσο τους ΟΤΑ (δήµοι, δηµοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµοτικά
ιδρύµατα, Σύνδεσµοι ΟΤΑ, Περιφέρειες), όσο και τα ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης
(επιχειρήσεις) που υλοποιούν τέτοιου είδους προγράµµατα.
Ελληνική 
Με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α΄) σηµειώνονται
περαιτέρω οι εξής αλλαγές στη διαδικασία των ανανεώσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος
«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 68, άρνηση ανανέωσης σύµβασης
απασχολουµένου γίνεται εφεξής µόνο µε την επίκληση σπουδαίου λόγου κατά την
κείµενη νοµοθεσία. Συνεπώς, εκ του νόµου θεωρείται κανόνας η ανανέωση του συνόλου
των σχετικών συµβάσεων, άνευ ετέρου, ενώ µόνο κατΆ εξαίρεση, για σπουδαίο λόγο και µε
ειδική διαδικασία επιτρέπεται η µη ανανέωσή τους. Έτσι, ενώ για την ανανέωση όλων των
συµβάσεων απαιτείται απόφαση µόνο του αρµοδίου µονοµελούς οργάνου, στην περίπτωση
µη ανανέωσης των συµβάσεων ακολουθείται η εξής διαδικασία: Εάν το πρόγραµµα
υλοποιείται από το δήµο, η απόφαση περί µη ανανέωσης λαµβάνεται από το οικείο
δηµοτικό συµβούλιο µε συγκεκριµένη και ρητώς αναγραφόµενη αιτιολογία. Εάν το
πρόγραµµα υλοποιείται από ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, την ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση λαµβάνει
το διοικητικό συµβούλιο του νοµικού προσώπου, η οποία εγκρίνεται εν συνεχεία από το
οικείο δηµοτικό συµβούλιο.
Με την παρ.3 ο νοµοθέτης λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι το εν λόγω πρόγραµµα
βρίσκεται σε µεταβατική φάση, καθώς έχει µεταβληθεί η διαδικασία ένταξης ωφελουµένων,
και παρέχει στους φορείς, ΟΤΑ και ΝΠΙ∆ αυτών, το απαραίτητο χρονικό διάστηµα
προκειµένου να καθορίσουν επακριβώς τις ανάγκες τους σε προσωπικό σύµφωνα µε τα
εξυπηρετούµενα βρέφη, νήπια κ.λπ. Ειδικότερα, ακόµα και αν οι ανανεώσεις/παρατάσεις
των συµβάσεων των εργαζοµένων δεν πραγµατοποιήθηκαν εντός της ταχθείσας
προθεσµίας, σε περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης των συµβάσεων εργασίας ορισµένου
χρόνου των εργαζοµένων στο πλαίσιο των προγραµµάτων απέχει λιγότερες από τριάντα
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ανανέωσης και έναρξης των νέων συµβάσεων,
δεν εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από την κείµενη εργατική νοµοθεσία κυρώσεις (π.χ.
για τη µη εγγραφή στο Πρόγραµµα ΕΡΓΑΝΗ ή τη µη εγγραφή στα µητρώα ανέργων του
ΟΑΕ∆). Στην περίπτωση αυτή, όλες οι συνέπειες της ανανέωσης των ως άνω συµβάσεων
επέρχονται αναδροµικά από την εποµένη της λήξης των προηγούµενων.
Υπενθυµίζεται για άλλη µια φορά ότι οι φορείς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 4 παρ.2 της ΠΥΣ 33/2006, υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να ενηµερώνουν για
κάθε πραγµατοποιούµενη ανανέωση/παράταση τα µέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006
όπως ισχύει αλλά και τη ∆/νση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
∆υναµικού του Υπουργείου µας (Βασ. Σοφίας 15 – βλ. και το Α.Π.
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/44/οικ.8523/23-3-2016 έγγραφο της εν λόγω υπηρεσίας), ώστε να είναι
δυνατή η παρακολούθηση του ακριβούς αριθµού των απασχολουµένων. 
Επίσης, οι ΟΤΑ 
υποχρεούνται στη δηµοσίευση των ανανεώσεων/παρατάσεων των
συµβάσεων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1
παρ.9 του ν.4038/2012, µε έναρξη όµως ισχύος των ανανεώσεων/παρατάσεων, τη λήξη
των προηγούµενων συµβάσεων, και όχι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης (άρθρο 9 του
ν.4350/2015). Τα ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ δεν υποχρεούνται σε δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Για τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε άµεσα τους φορείς χωρικής σας
αρµοδιότητας που υλοποιούν τα εν λόγω προγράµµατα, ώστε να ληφθούν υπόψη στο
σχεδιασµό των ενεργειών τους σε σχέση µε το προσωπικό (ακόµα και αν έχουν
προχωρήσει σε λύση των συµβάσεων, εν αγνοία του νέου πλαισίου και ιδίως της παρ.3 του
άρθρου 68). Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γιάννης Μπαλάφας 


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved