ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Θέσεις προϊσταμένων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού που απαιτούνται ειδικές γνώσεις

Proslipsis.gr | Αθήνα 18.12.2020, 04:40

Το υπουργείο Εσωτερικών, με απόφασή του, καθορίζει τις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τις οποίες απαιτούνται ειδικές τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 5535|2020.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.55/2662/Οικ. 22146 (3)
Καθορισμός θέσεων προϊσταμένων οργανικών
μονάδων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού για τις οποίες απαιτούνται ειδικές τεχνι-
κές ή επιστημονικές γνώσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 5 του άρθρου 84 του ν. 3528/2007 (Α’ 26),
όπως ισχύει,
β. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»,
γ. του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
δ. του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
ε. του π.δ. 4/2018 (Α’ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού» και
στ. του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καθορισμός των προσό-
ντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα».
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/585384/15344/
21-10-2020 αιτιολογημένη γνώμη της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τις θέσεις προϊσταμένων
των οποίων απαιτούνται ειδικές τεχνικές ή επιστημονικές
γνώσεις, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 84 του
ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει, ως εξής:
Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς (άρθρο 16 του π.δ. 4/2018) και οι υποκείμενες
σε αυτήν Διευθύνσεις και Τμήματα ως εξής:

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
α) Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιο-
τήτων και τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών
Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων,
ββ) Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επι-
στημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διε-
θνών Συνεργασιών και Οργανισμών και
γγ) Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαι-
ολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων
Δημοσίων Έργων.
β) Η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρ-
χαιοτήτων και τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιο-
λογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων,
ββ) Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επι-
στημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διε-
θνών Συνεργασιών και Οργανισμών και
γγ) Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαι-
ολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο Επενδυτι-
κών Προγραμμάτων.
γ) Η Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων
και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και τα υποκείμενα σε
αυτήν Τμήματα (άρθρο 19 και άρθρο 80 του π.δ. 4/2018):
αα) Τμήμα Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών,
ββ) Τμήμα Εκθέσεων και
γγ) Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοι-
νωνία.
δ) Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημεί-
ων και τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και
Αρχαιολογικού Κτηματολογίου και
ββ) Τμήμα Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτή-
των και Αναστηλώσεων.
ε) Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτι-
στικών Αγαθών και τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών
Αγαθών,
ββ) Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλ-
λογών και Αρχαιοπωλείων και
γγ) Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης.
στ) Η Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
και τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δια-
πολιτισμικών Θεμάτων,
ββ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεωτέρων
Κινητών Μνημείων και 
γγ) Τμήμα Μουσείων Νεώτερου Πολιτισμού.
ζ) Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων
Μνημείων και τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Μελετών Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέ-
ρων Μνημείων,
ββ) Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αρχαίων και
Νεωτέρων Μνημείων και
γγ) Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας. Proslipsis.gr
η) Το Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ (53)
ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Όλες οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, οι οποίες λειτουργούν
ως Περιφερειακές Υπηρεσίες σε επίπεδο Διεύθυνσης,
όπως προβλέπονται στο άρθρο 25 του π.δ.4/2018, και
τα υποκείμενα Τμήματα σε κάθε μία από αυτές:
α) Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
και Μουσείων,
β) Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτή-
των και Μουσείων,
γ) Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών και
δ) Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α) Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο λειτουρ-
γεί ως Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία σε επίπεδο Διεύ-
θυνσης (άρθρο 28 του π.δ. 4/2018) και τα υποκείμενα
σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Συλλογής Έργων Γλυπτικής,
ββ) Τμήμα Συλλογών Αγγείων και Έργων Μεταλλοτε-
χνίας και Μικροτεχνίας,
γγ) Τμήμα Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυ-
πριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων,
δδ) Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευ-
νών και Αρχαιομετρίας,
εε) Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης και
στστ) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογρα-
φίας.
β) Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το οποίο
λειτουργεί ως Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία σε επίπεδο
Διεύθυνσης (άρ.28 του π.δ.4/2018) και τα υποκείμενα σε
αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφι-
δωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρα-
κτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογής Λοβέρδου,
ββ) Τμήμα Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κε-
ραμικής, Μικροτεχνίας, Υφασμάτων και Μουσαμάδων,
γγ) Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-
χνης,
δδ) Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης
και
εε) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας.
γ) Το Νομισματικό Μουσείο, το οποίο λειτουργεί ως
Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης
(άρθρο 28 του π.δ.4/2018) και τα υποκείμενα σε αυτήν
Τμήματα:
αα) Τμήμα Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας,
Σφραγίδων και Μεταλλίων,
ββ) Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-
χνης και
γγ) Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.
δ) Το Επιγραφικό Μουσείο, το οποίο λειτουργεί ως Ειδική
Περιφερειακή Υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης (άρθρο
28 του π.δ.4/2018) και τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης Επιγραφών,
ββ) Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-
χνης και
γγ) Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.
ε) Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το οποίο
λειτουργεί ως Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία σε επίπεδο
Διεύθυνσης (άρθρο 28 του π.δ. 4/2018) και τα υποκείμε-
να σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Συλλογών Κεραμικής και Μεταλλοτεχνίας,
ββ) Τμήμα Συλλογών Λίθινων, Τοιχογραφιών και Ψη-
φιδωτών,
γγ) Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών
και Αρχαιομετρίας,
δδ) Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης
και
εε) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας.
στ) Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το οποίο λει-
τουργεί ως Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία σε επίπεδο
Διεύθυνσης (άρθρο 28 του π.δ. 4/2018) και τα υποκεί-
μενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφι-
δωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρα-
κτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογών,
ββ) Τμήμα Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κε-
ραμικής, Μικροτεχνίας, Νομισμάτων και Υφασμάτων,
γγ) Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-
χνης,
δδ) Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης
και
εε) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας.
ζ) Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, το οποίο λειτουργεί
ως Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυν-
σης (άρθρο 28 του π.δ. 4/2018) και τα υποκείμενα σε
αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Μουσειακών Συλλογών,
ββ) Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-
χνης και
γγ) Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.
η) Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το οποίο λει-
τουργεί ως Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία σε επίπεδο
Διεύθυνσης (άρθρο 28 του π.δ.4/2018) και τα υποκείμενα
σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Προϊστορικών και Μινωικών Αρχαιοτήτων,
ββ) Τμήμα Προκλασικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και
Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων,
γγ) Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-
χνης,
δδ) Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης
και
εε) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας.
θ) Το Μουσείο Νεώτερου Ελληνικού Πολιτισμού
(ΜΝΕΠ), το οποίο λειτουργεί ως Ειδική Περιφερεια-
κή Υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης (άρθρο 28 του
π.δ.4/2018) και τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Συλλογών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Λα-
ϊκής Τέχνης,
ββ) Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-
χνης και
γγ) Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.
ι) Το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων
«Φοίβος Ανωγειανάκης»-Κέντρο Εθνομουσικολογίας, το
οποίο λειτουργεί ως Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία σε
επίπεδο Διεύθυνσης (άρθρο 28 του π.δ. 4/2018) και το
υποκείμενο σε αυτήν Τμήμα Μουσικών Οργάνων, Εθνο-
μουσικολογίας, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.
ια) Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, η οποία λει-
τουργεί ως Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία σε επίπεδο
Διεύθυνσης (άρθρο 16 και άρθρο 26 του π.δ. 4/2018)
και τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα και Γραφεία που
λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος:
αα) Τμήμα Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων
και Ερευνών,
ββ) Τμήμα Ερευνών Αρχαιολογικών Έργων και Τεκμη-
ρίωσης, Δημοσίευσης και Αρχείου,
γγ) Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-
χνης,
δδ) Γραφείο Βορείου Ελλάδος,
εε) Γραφείο Πελοποννήσου,
στστ) Γραφείο Αιγαίου και
ζζ) Γραφείο Κρήτης.
ιβ) Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας,
η οποία λειτουργεί ως Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία σε
επίπεδο Διεύθυνσης (άρθρο 16 και άρθρο 27 του π.δ. 4/
2018) και τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα και Γραφεία
που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος:
αα) Τμήμα Αρχαιοτήτων των Προϊστορικών και Ιστο-
ρικών Περιόδων,
ββ) Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, Γεω-
λογίας και Παλαιοντολογίας,
γγ) Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-
χνης,
δδ) Γραφείο Βορείου Ελλάδος και
εε) Γραφείο Κρήτης.
2. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) μπορούν να συμμετέ-
χουν στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις προϊσταμέ-
νων των ανωτέρω οργανικών μονάδων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανεξαρτήτως του κλάδου
στον οποίο ανήκουν, μόνο εφόσον κατέχουν τον βασικό
τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του
κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις
οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται
στις θέσεις αυτές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved