ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Θέσεις προϊσταμένων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που απαιτούνται ειδικές γνώσεις

Proslipsis.gr | Αθήνα 18.12.2020, 04:46

Το υπουργείο Εσωτερικών, με απόφασή του, καθορίζει τις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις οποίες απαιτούνται ειδικές τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 5535|2020.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.55/2661/20078 (4)
Καθορισμός θέσεων προϊσταμένων οργανικών
μονάδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων για τις οποίες απαιτούνται ειδικές
τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 5 του άρθρου 84 του ν. 3528/2007 (Α’ 26),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4674/2020
(Α’ 53),
β. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»,
γ. του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
δ. του άρθρο 16 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
ε. του π.δ. 97/2017 (Α’ 138) «Οργανισμός Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και
στ. του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καθορισμός των προσό-
ντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα».
2. Την υπό στοιχεία 7282/301063/27-10-2020 αιτιο-
λογημένη γνώμη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τις θέσεις προ-
ϊσταμένων των οποίων απαιτούνται ειδικές τεχνικές ή
επιστημονικές γνώσεις, κατά την έννοια της παρ. 5 του
άρθρο 84 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει ως εξής:

Α. Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας (άρθρο 6 του π.δ. 97/
2017) και οι υποκείμενες σε αυτήν Διευθύνσεις και Τμή-
ματα ως εξής:
α) Η Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιερ-
γούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων και
τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγά-
λης Καλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωμα-
τικών και Φαρμακευτικών Φυτών,
ββ) Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Δενδρωδών
και Αμπέλου,
γγ) Τμήμα Φυτογενετικών Πόρων και Προϊόντων Βι-
οτεχνολογίας,
δδ) Σταθμός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού
Υλικού και Σπόρων και
εε) Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών.
β) Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊό-
ντων Φυτικής Παραγωγής και τα υποκείμενα σε αυτήν
Τμήματα:
αα) Τμήμα Δενδρωδών Καλλιεργειών,
ββ) Τμήμα Βιομηχανικών Φυτών (Βαμβάκι και λοιπά
Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές
Καλλιέργειες),
γγ) Τμήμα Δημητριακών, Ελαιούχων Σπόρων, Οσπρίων
και Κτηνοτροφικών Φυτών,
δδ) Τμήμα Κηπευτικών, Ανθοκομίας, Καλλωπιστικών,
Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και Εναλλακτι-
κών Καλλιεργειών και
εε) Σταθμός Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών.
γ) Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και
τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων,
ββ) Τμήμα Προστασίας Φυτών,
γγ) Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων και
δδ) Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
δ) Η Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνο-
τροφικών Εγκαταστάσεων και τα υποκείμενα σε αυτήν
Τμήματα:
αα) Τμήμα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων,
ββ) Τμήμα Ζωικών Γενετικών Πόρων Αιγών και Προβάτων,
γγ) Τμήμα Ζωικών Γενετικών Πόρων Βοοειδών, Χοίρων,
Μονόπλων και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών,
δδ) Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Αθηνών,
εε) Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Θεσσαλονίκης,
στστ) Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας,
ζζ) Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Ιωαννίνων και
ηη) Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Δράμας.
ε) Η Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων και τα
υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Αιγοπροβατοτροφίας,
ββ) Τμήμα Πτηνοτροφίας, Χοιροτροφίας, Κονικλοτρο-
φίας και Γουνοφόρων,
γγ) Τμήμα Βοοτροφίας και Μονόπλων και
δδ) Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών
Ζωικών Οργανισμών.
στ) Η Διεύθυνση Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών
και τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Ελέγχου Ζωοτροφών,
ββ) Τμήμα Επιχειρήσεων Ζωοτροφών,
γγ) Τμήμα Βοσκήσιμων Γαιών,
δδ) Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών
Αθήνας,
εε) Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών
Θεσσαλονίκης και
στστ) Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών
Λάρισας.

Β. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής (άρθρο 7 του π.δ.
97/2017) και οι υποκείμενες σε αυτήν Διευθύνσεις και
Τμήματα ως εξής:
α) Η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και
Κτηνιατρικών Εφαρμογών και τα υποκείμενα σε αυτήν
Τμήματα:
αα) Τμήμα Προστασίας Παραγωγικών Ζώων και Ζώων
Εργαστηρίων,
ββ) Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών
Ζώων, Proslipsis.gr
γγ) Τμήμα Καταγραφής και Επιτήρησης Ζωικού Κεφα-
λαίου και Τεχνητής Σπερματέγχυσης και
δδ) Τμήμα Κτηνιατρικών Φαρμάκων, Καταλοίπων και
Κτηνιατρικών Εφοδίων.
β) Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων και τα υποκείμενα
σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Εισαγωγών - Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού
Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Προϊόντων Ζωικής Προέ-
λευσης,
ββ) Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων,
γγ) Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων,
δδ) Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Ζωικών Υδρόβιων
Οργανισμών, Μελισσών και Λοιπών Ζώων,
εε) Τμήμα Συνοριακού Σταθμού Κτηνιατρικού Ελέγχου
(ΣΥ.Κ.Ε.) Λιμένα Πειραιώς,
στστ) Τμήμα Συνοριακού Σταθμού Κτηνιατρικού Ελέγ-
χου (ΣΥ.Κ.Ε.) Λιμένα Θεσσαλονίκης και
ζζ) Τμήμα Συνοριακού Σταθμού Κτηνιατρικού Ελέγχου
(ΣΥ.Κ.Ε.) οδικού άξονα Κήπων - Πέπλου Νομού Έβρου.
γ) Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και τα
υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Σφαγείων,
ββ) Τμήμα Αλιευμάτων, Γάλακτος και Λοιπών Τροφί-
μων Ζωικής Προέλευσης και
γγ) Τμήμα Ζωικών Υποπροϊόντων.
δ) Η Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και τα
υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής,
Ιστολογίας, Μικροβιολογίας και Φυσιοπαθολογίας Μα-
στού,
ββ) Τμήμα Παρασιτολογίας - Παρασιτικών Νοσημάτων,
Εντομολογίας και Παθολογίας των Μελισσών,
γγ) Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού,
Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων,
δδ) Τμήμα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισμών,
εε) Τμήμα Υγιεινής Τροφίμων,
στστ) Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλ-
λοντικών Ρυπαντών,
ζζ) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας,
ηη) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τριπόλεως,
θθ) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων,
ιι) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ηρακλείου,
ιαια) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πατρών και
ιβιβ) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ρόδου.
ε) Η Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
και τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερματέγ-
χυσης,
ββ) Τμήμα Ιολογικών, Ρικετσιακών Νοσημάτων και
Μεταδοτικής Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας (Μ.Σ.Ε.),
γγ) Τμήμα Μικροβιολογίας Τροφίμων, Βιοχημικού
Ελέγχου, Καταλοίπων και Ελέγχου Θαλάσσιων Βιοτοξι-
νών και Τοξινών Λοιπών Υδάτων,
δδ) Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Μελισσών και Υδρό-
βιων Οργανισμών,
εε) Τμήμα Μικροβιολογίας Λοιμωδών Νοσημάτων και
Βρουκελώσεων,
στστ) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων,
ζζ) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας,
ηη) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών και
θθ) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας.
στ) Το Τμήμα Προγραμματισμού και Συντονισμού Κτη-
νιατρικών Εργαστηριακών Ελέγχων.

Γ. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας (άρθρο 8 του π.δ.
97/2017) και οι υποκείμενες σε αυτήν Διευθύνσεις και
Τμήματα ως εξής:
α) Η Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής και Αξιοποίησης
Προϊόντων Αλιευτικής Παραγωγής και τα υποκείμενα σε
αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Προγραμματισμού και Αλιευτικών Εφαρ-
μογών,
ββ) Τμήμα Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και Κοινής Ορ-
γάνωσης της Αγοράς,
γγ) Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Περιφερειακών
Οργανώσεων Διαχείρισης της Αλιείας και Διεθνών Σχέ-
σεων και
δδ) Τμήμα Αξιοποίησης και Προώθησης Αλιευτικών
Προϊόντων.
β) Η Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών
Πόρων και τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Ανάπτυξης Συλλεκτικής Αλιείας,
ββ) Τμήμα Διαχείρισης Συλλεκτικής Αλιείας και
γγ) Τμήμα Οικοσυστημικής Διαχείρισης Αλιευτικών
Πόρων.
γ) Η Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και τα υποκείμενα
σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών,
ββ) Τμήμα Διαχείρισης Υδατοκαλλιεργειών,
γγ) Τμήμα Εκτατικών Υδατοκαλλιεργειών και
δδ) Τμήμα Δεδομένων Τομέα Υδατοκαλλιεργειών.
δ) Η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων
και Προϊόντων και τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Συντονισμού Εθνικών Ελεγκτικών Δραστη-
ριοτήτων (Ενιαία Αρχή Ελέγχου),
ββ) Τμήμα Πραγματοποίησης Ελέγχων,
γγ) Τμήμα Συστημάτων Καταγραφής και Διαχείρισης
Δεδομένων και
δδ) Τμήμα Καταπολέμησης Παράνομης Λαθραίας και
Άναρχης Αλιείας.

Δ. Η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων (άρθρο 9 του π.δ.
97/2017) και οι υποκείμενες σε αυτήν Διευθύνσεις και
Τμήματα ως εξής:
α) Η Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
και τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και Ασφάλειας Τροφί-
μων Φυτικής Προέλευσης,
ββ) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτι-
κού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αττικής,
γγ) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτι-
κού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου,
δδ) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτι-
κού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων,
εε) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτι-
κού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης,
στστ) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιο-
τικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας,
ζζ) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτι-
κού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου,
ηη) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτι-
κού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας και
θθ) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτι-
κού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.
β) Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφί-
μων και τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών,
ββ) Τμήμα Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς,
γγ) Τμήμα Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης,
δδ) Τμήμα Αξιοποίησης Κρέατος, Αυγών και Λοιπόν
Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης και
εε) Τμήμα Αξιοποίησης Γάλακτος και Γαλακτοκομικών
Προϊόντων.
γ) Η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής
Γεωργίας και τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
αα) Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης
και Υδατοκαλλιεργειών,
ββ) Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης,
γγ) Τμήμα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και
δδ) Τμήμα Λοιπών Συστημάτων Ποιότητας.

Ε. Η Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης
(άρθρο 3 του π.δ. 97/2017) και τα υποκείμενα σε αυτήν
Τμήματα:
α) Τμήμα Γεωργικής Έρευνας και Καινοτομίας,
β) Τμήμα «Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών»,
γ) Τμήμα «Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλο-
νίκης» και
δ) Τμήμα «Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Λάρισας».

ΣΤ. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλι-
ματικής Αλλαγής (άρθρο 3 του π.δ. 97/2017) και τα υπο-
κείμενα σε αυτήν Τμήματα:
α) Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και Διαχείρισης Απο-
βλήτων, Proslipsis.gr
β) Τμήμα Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου της Γεωρ-
γίας,
γ) Τμήμα Προστασίας Φυσικών Πόρων από Αγροτικές
Δραστηριότητες,
δ) Τμήμα Χωροταξίας και
ε) Τμήμα Λιπασμάτων και Εδαφολογίας.

Ζ. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υπο-
δομών (άρθρο 3 του π.δ. 97/2017) και τα υποκείμενα σε
αυτήν Τμήματα:
α) Τμήμα Μελετών, Κατασκευών Έργων Αγροτικής
Υποδομής,
β) Τμήμα Ανάθεσης και Εποπτείας Τεχνικών Μελετών,
γ) Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης
Έργων και δ) Τμήμα Τοπογραφικής.

Η. Η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατι-
κών Πόρων (άρθρο 3 του π.δ. 97/2017) και τα υποκείμενα
σε αυτήν Τμήματα:
α) Τμήμα Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και
Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων,
β) Τμήμα Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και
Μηχανικού Εξοπλισμού και
γ) Τμήμα Γεωλογίας - Υδρολογίας.

Θ. Το Τμήμα Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφό-
ρησης της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίω-
σης και Διεθνών Σχέσεων (άρθρο 3 του π.δ. 97/2017).

Ι. Η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρή-
σεων (άρθρο 11 του π.δ. 97/2017) και τα υποκείμενα σε
αυτήν Τμήματα:
α) Τμήμα Γεωργικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων,
β) Τμήμα Ζωικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων,
γ) Τμήμα Κτηνιατρικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων και
δ) Τμήμα Αλιευτικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων.

ΙΑ. Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής
και Αιγαίου (άρθρο 18 του π.δ. 97/2017) και τα υποκεί-
μενα σε αυτήν Τμήματα:
α) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων
Αττικής,
β) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ανατολικής Ατ-
τικής,
γ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Δυτικής Αττικής,
δ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Δωδε-
κανήσων,
ε) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Κυκλά-
δων,
στ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Λέσβου,
ζ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Σάμου και
η) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Χίου.

ΙΒ. Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας (άρθρο 18 του π.δ. 97/2017) και
τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
α) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
β) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Λάρισας,
γ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Μαγνη-
σίας,
δ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Τρικάλων,
ε) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Καρδί-
τσας,
στ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Φθιώ-
τιδας,
ζ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Εύβοιας,
η) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Βοιωτίας
και
θ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Φωκίδας.

ΙΓ. Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ηπείρου
και Δυτικής Μακεδονίας (άρθρο 18 του π.δ. 97/2017) και
τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
α) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων
Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας,
β) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Ιωαννίνων,
γ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Άρτας,
δ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Θεσπρω-
τίας,
ε) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Πρέβεζας,
στ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Φλώ-
ρινας,
ζ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Κοζάνης,
η) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Καστο-
ριάς και
θ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Γρεβενών.

ΙΔ. Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (άρθρο 18 του π.δ.
97/2017) και τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
α) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου,
β) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Κοριν-
θίας,
γ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Αρκαδίας,
δ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Αργο-
λίδας,
ε) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Μεσση-
νίας,
στ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Λακω-
νίας,
ζ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Αχαΐας,
η) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Ηλείας,
θ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Αιτω-
λοακαρνανίας και ι) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων
Ιονίου.

ΙΕ. Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κρήτης
(άρθρο 18 του π.δ. 97/2017) και τα υποκείμενα σε αυτήν
Τμήματα:
α) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων
Κρήτης,
β) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Χανίων,
γ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Ηρακλείου,
δ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Λασιθίου
και
ε) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Ρεθύμνου.

ΙΣΤ. Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κε-
ντρικής Μακεδονίας (άρθρο 18 του π.δ. 97/2017) και τα
υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
α) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων
Κεντρικής Μακεδονίας,
β) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Θεσσα-
λονίκης,
γ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Σερρών,
δ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Ημαθίας,
ε) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Κιλκίς,
στ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Πιερίας,
ζ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Χαλκι-
δικής και
η) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Πέλλας.

ΙΖ. Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ανατο-
λικής Μακεδονίας - Θράκης (άρθρο 18 του π.δ. 97/2017)
και τα υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα:
α) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Καβάλας,
β) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Δράμας,
γ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Ξάνθης,
δ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Ροδόπης,
ε) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Έβρου,
στ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ορεστιάδας και
ζ) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

ΙΗ. Το Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (άρθρο 4 του π.δ. 97/2017).

ΙΘ. Το Τμήμα Υποστήριξης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης (άρθρο 4 του π.δ. 97/2017).

Κ. Το Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βά-
σεων Δεδομένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης (άρθρο 4 του π.δ. 97/2017).
ΚΑ. Το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων (άρθρο 15 του π.δ.
97/2017).
2. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) μπορούν να συμμετέ-
χουν στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις προϊσταμέ-
νων των ανωτέρω οργανικών μονάδων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανεξαρτήτως του
κλάδου στον οποίο ανήκουν, μόνο εφόσον κατέχουν
τον βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό
προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέ-
πεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν
να προΐστανται στις θέσεις αυτές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved