ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Ρυθμίσεις για την κινητικότητα υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

Proslipsis.gr | Αθήνα 20.2.2021, 19:54

Ζητήματα κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προβλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23 του Κεφαλαίου Ζ' του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4778|2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις (τεύχος Α' αρ. 26|2021).

Αναλυτικά, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Άρθρο 21
Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4389/2016
Στο τέλος καθεμίας εκ των περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται η λέξη «και», καθώς, επίσης, και υποπερ. στστ΄, εε΄ και δδ΄αντίστοιχα, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2.α) Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον:
αα) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για δύο (2) τουλάχιστον έτη ή
γγ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον πέντε (5) έτη στο βαθμό αυτόν, ή
δδ) κατέχουν τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον επτά (7) έτη στον βαθμό αυτόν ή
εε) κατέχουν τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον ένα (1) έτος στον βαθμό αυτόν και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για δύο (2) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος και
στστ) έχουν συμμετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης της παρ. 1 του άρθρου 28, εκτός αν η μη συμμετοχή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.
β) Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον:
αα) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
ββ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατέχουν το βαθμό Α΄ ή
γγ) κατέχουν το βαθμό Α΄ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή
δδ) κατέχουν τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στον βαθμό αυτόν και
εε) έχουν συμμετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης της παρ. 1 του άρθρου 28, εκτός αν η μη συμμετοχή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.
γ) Ως προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον:
αα) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή
ββ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και κατέχουν το βαθμό Β΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό αυτόν ή
γγ) κατέχουν τον βαθμό Α΄ και
δδ) έχουν συμμετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης της παρ. 1 του άρθρου 28, εκτός αν η μη συμμετοχή
οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.»

Άρθρο 22
Παύση και μετακίνηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4389/2016
1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται περ. ε΄ και η παρ. 4 διαμορφώνεται
ως εξής:
«4. Με απόφαση του Διοικητή, ο προϊστάμενος παύεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της θητείας του, αν συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αν καταδικασθεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα αδικήματα στην περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,
β) αν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
γ) αν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή το δικαστήριο έχει αποφασίσει συνδυασμό των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων,
δ) αν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή του επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007),
ε) αν δεν συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης της παρ. 1 του άρθρου 28, εκτός αν η μη συμμετοχή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι προϊστάμενοι έχουν δικαίωμα κατά τη διάρκεια της θητείας τους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας επιλογής σε κενή θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου ή σε κενή ανώτερη θέση ευθύνης ιδίου βαθμού. Οι προϊστάμενοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δύνανται να αιτηθούν να μετακινηθούν και να τοποθετηθούν σε αντίστοιχη θέση ευθύνης ίδιου επιπέδου για το υπόλοιπο
της θητείας τους, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν. Ο Διοικητής, δύναται να μετακινεί τους προϊσταμένους σε άλλη αντίστοιχη θέση ευθύνης του ιδίου επιπέδου, χωρίς σχετική αίτησή τους, όταν επείγουσες ή εξαιρετικές περιστάσεις το επιβάλλουν. Ως θέση ευθύνης  ανώτερου ή ίδιου επιπέδου θεωρείται η θέση εργασίας της Αρχής με βάση τη σειρά κατάταξής της σε βαθμούς, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28.»

Άρθρο 23
Συστήματα υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4389/2016
Το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) τροποποιείται, στο τέλος της περ.
α) της ίδιας παραγράφου προστίθεται εδάφιο, η περ. β) της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται, στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Η Αρχή δύναται, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης και γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών, που διατυπώνεται εντός ενός (1) μηνός, να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μεθοδολογίες και ειδικότερα συστήματα προαγωγών, βαθμολογικής κατάταξης, καθώς και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας που προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και κάθε άλλης διάταξης. Στο πλαίσιο αυτό δύναται:
α) Να καταρτίζονται περιγράμματα θέσεων εργασίας και να τροποποιούνται ή να καταργούνται αυτά, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής, με απόφαση του Διοικητή της Αρχής. Στα περιγράμματα θέσεων εργασίας αποτυπώνονται, ιδίως, το αντικείμενο της θέσης, τα κύρια καθήκοντα, τα απαιτούμενα τυπικά και επιθυμητά προσόντα, η χρήση πόρων, οι συνθήκες εργασίας, η θέση στο οργανόγραμμα της Α.Α.Δ.Ε., οι ικανότητες και το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειάς τους για την κάθε θέση εργασίας. Για την κατάρτιση ή τροποποίηση ή κατάργηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας δεν απαιτείται γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών.
β) Να καταρτίζεται ειδικό σύστημα βαθμολογικής κατάταξης των θέσεων εργασίας της Αρχής (Σύστημα Βαθμολογικής Κατάταξης Α.Α.Δ.Ε.), παράλληλα προς το σύστημα βαθμολογικής κατάταξης των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, να καθορίζονται οι βαθμοί του συστήματος αυτού, οι οποίοι δεν δύνανται να υπερβαίνουν τους δεκαοχτώ (18), και να κατατάσσονται οι θέσεις εργασίας της Αρχής στους βαθμούς αυτούς. Για την κατάταξη αυτή λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως ενδεικτικά: οι γνώσεις και η εμπειρία, η πολυπλοκότητα και η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η λήψη αποφάσεων, η επιρροή και η εποπτεία, οι επαφές και η επικοινωνία, οι συνθήκες εργασίας, όπως αυτά προκύπτουν από τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής καθορίζονται η διαδικασία, η μεθοδολογία, τα ειδικά κριτήρια και η βαρύτητά τους για την κατάρτιση του Συστήματος Βαθμολογικής Κατάταξης της Α.Α.Δ.Ε., οι βαθμοί και η αξιολόγηση και κατάταξη των θέσεων εργασίας στους βαθμούς αυτούς,
λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια. Ειδικά η εισαγωγή νέων κριτηρίων, πέραν των ανωτέρω ενδεικτικά αναφερομένων, διενεργείται με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης και γνώμης του Υπουργείου Εσωτερικών, που διατυπώνεται εντός ενός (1) μηνός.
Η αξιολόγηση και κατάταξη των θέσεων εργασίας σε βαθμούς, στην περίπτωση εισαγωγής νέων κριτηρίων πέραν των ανωτέρω ενδεικτικά αναφερομένων, διενεργείται με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης και γνώμης του Υπουργείου Εσωτερικών, που διατυπώνεται εντός ενός (1) μηνός.
(γ) Να κατατάσσονται και να τοποθετούνται ή να μετακινούνται οι υπάλληλοι σε θέσεις εργασίας και στους βαθμούς του Συστήματος Βαθμολογικής Κατάταξης, με βάση τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και το ελάχιστο  επίπεδο επάρκειας ικανοτήτων κάθε θέσης, όπως αυτά αποτυπώνονται στα περιγράμματα των θέσεων εργασίας. Σε περίπτωση μετακίνησης των υπαλλήλων σε άλλη θέση, κατόπιν αίτησης ή λόγω υπηρεσιακών αναγκών, η νέα κατάταξη των υπαλλήλων δύναται να επιφέρει μεταβολή της προηγούμενης βαθμολογικής κατάστασής τους. Η κατάταξη και τοποθέτηση δεν επηρεάζουν την κατάταξη των υπαλλήλων σε βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007). Με απόφαση του Διοικητή, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την κατάταξη και τοποθέτηση ή μετακίνηση των υπαλλήλων σε θέσεις εργασίας και στους βαθμούς αυτών, εξαιρέσεις από την κατάταξη, το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία για την υποβολή ενστάσεων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται για το προσωπικό της Αρχής οι κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις. Ως προς τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, μέχρι την έκδοση απόφασης για την περίπτωση α΄ ισχύει η υπ’ αριθμ. ΔΔΑΔΕ 1176068 ΕΞ 2017 (Β΄ 4227) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει. Ως προς την κατάταξη των υπαλλήλων με
βάση τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας σύμφωνα με την περίπτωση γ΄, μέχρι την έκδοση της απόφασης για την περίπτωση γ΄ ισχύει η υπ’ αριθμ. ΔΔΑΔ Ε1176065 ΕΞ 2017 (Β΄ 4162) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
Από 1.1.2019 οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. κατατάσσονται σε θέσεις εργασίας με βάση τα περιγράμματα θέσεων εργασίας που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 5401).»


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved